فلسفه زندگی Profile Image - @monsefm1

پست اينستاگرام فلسفه زندگی (@monsefm1)

🌠 حس بی نقص بودن خطرناکترین سم برای # موفقیت ،،،،، ... .... باید به این فکر کنیم که فردا چگونه می توانیم بهتر شویم، .. ،،،، نکته معرفتی ؛ ....... ... ،،،،،، انسان تا زمانیکه با اندیشه قیاس زندگی میکند ، هرگز روی شادابی و سعادت را نخواهد دید ، ،،، .‌... قیاس خود با دیگران شیوه ی زندگی شیطان است ، ،،،، آنگاه که در مقابل فرمان خدا ،گفت ؛ من آدم را سجاده نمی کنم چرا که من از آتشم او از خاک ، آتش از خاک برتره ،،،،،،

پیج اینستاگرام فلسفه زندگی

loading...
🌠
حس بی نقص بودن 
خطرناکترین سم برای  # موفقیت ،،،،، ...
..
🌠 حس بی نقص بودن خطرناکترین سم برای موفقیت ،،،،، ... .... باید به این فکر کنیم که فردا چگونه می توانیم بهتر شویم، .. ،،،، نکته معرفتی ؛ ....... ... ،،،،،، انسان تا زمانیکه با اندیشه قیاس زندگی میکند ، هرگز روی شادابی و سعادت را نخواهد دید ، ،،، .‌... قیاس خود با دیگران شیوه ی زندگی شیطان است ، ،،،، آنگاه که در مقابل فرمان خدا ،گفت ؛ من آدم را سجاده نمی کنم چرا که من از آتشم او از خاک ، آتش از خاک برتره ،،،،،، #موفقیت_ #قیاس_ #معرفت_ #انسان_ #شیطان_ #فرمان_ #آتش_ #خاک_ #برتری_ #خدا_ #سم_
68 10 1 سال قبل