IRANMUSTSEE Profile Image - @iranwiki

پست اينستاگرام IRANMUSTSEE (@iranwiki)

در مجاورت جاده - و در پهنه مجاور روستای سریزد قرار گرفته و به همراه قلعه از بزرگترین و زیباترین قلعه های شهرستان است. قدمت این قلعه به پیش از اسلام میرسد. گرداگرد این بنا را خندقی به عرض شش متر و عمق چهار متر فرا گرفته و این خندق نخستین لایه دفاعی قلعه محسوب می شود. قلعه دارای دو حصار و باروی دفاعی است. فضاهای داخلی این قلعه که قدمت آن به دوره ساسانی باز می گردد. پیچیدگی در فضاهای داخلی، به همراه برج و باروها و تزئینات هندسی ساده و با وقار بر روی آنها و حجم زیبای بیرونی بنا در دل دشت از زیبایی های منحصر به فرد آن به شمار می رود که همین ویژگی ها، قلعه سریزد را در زمره یکی از زیباترین قلعه های کشور قرار داده است. is a castle built during (the 3th_ 7th century) in Sar village , county , Yazd Province , . The castle has been one of the oldest and largest bank safe-deposit boxes in Iran and the world where cereals, money, and were kept during invasions. The castle has nested concentric walls with impregnable high towers that is surrounded by a moat . The moat has a width of 6 meters and a depth of 3 to 4 meters. The castle has two doors , that one is a main door and another is a door. The castle has three floors that are made with mud brick. Photo by: lesswondered

پیج اینستاگرام IRANMUSTSEE

loading...
#قلعه #سریزد در مجاورت جاده #یزد - #کرمان و در پهنه #کشتخا
#قلعه #سریزد در مجاورت جاده #یزد - #کرمان و در پهنه #کشتخان مجاور روستای سریزد قرار گرفته و به همراه قلعه #مهرپادین از بزرگترین و زیباترین قلعه های شهرستان #مهریز است. قدمت این قلعه به پیش از اسلام میرسد. گرداگرد این بنا را خندقی به عرض شش متر و عمق چهار متر فرا گرفته و این خندق نخستین لایه دفاعی قلعه محسوب می شود. قلعه دارای دو حصار و باروی دفاعی است. فضاهای داخلی این قلعه که قدمت آن به دوره ساسانی باز می گردد. پیچیدگی در فضاهای داخلی، به همراه برج و باروها و تزئینات هندسی ساده و با وقار بر روی آنها و حجم زیبای بیرونی بنا در دل دشت از زیبایی های منحصر به فرد آن به شمار می رود که همین ویژگی ها، قلعه سریزد را در زمره یکی از زیباترین قلعه های کشور قرار داده است. ( _ ) , , , . - , , . . . , . . # :
1.1k 14 10 ماه قبل