Profile Image - @iran_m_8864

پست اينستاگرام (@iran_m_8864)

هیچ چیز نمیتونه شادی رو از دل کردها بگیره،حتی زلزله 😍سرپل‌ذهاب هموطنان این دیار همه با هم، دست در دست هم یک حلقه بزرگ را درست کرده‌اند و یک عروسی را در میان مخروبه‌ها جشن می‌گیرند. پ ن :آیا هنوز کسی به یادشان هست؟ دولتمردان؟ یا سازمانهای مردم نهاد؟ یا گروههای خودجوش مردمی؟ را_ رها_نکنیم پاینده ایران

پیج اینستاگرام

loading...
هیچ چیز نمیتونه شادی رو از دل کردها بگیره،حتی زلزله 😍س
هیچ چیز نمیتونه شادی رو از دل کردها بگیره،حتی زلزله 😍سرپل‌ذهاب هموطنان این دیار همه با هم، دست در دست هم یک حلقه بزرگ را درست کرده‌اند و یک عروسی را در میان مخروبه‌ها جشن می‌گیرند. پ ن :آیا هنوز کسی به یادشان هست؟ دولتمردان؟ یا سازمانهای مردم نهاد؟ یا گروههای خودجوش مردمی؟ #همدیگر_ را_ رها_نکنیم پاینده ایران #ایران #ایرانی #کرد #کردستان #اتحاد_اقوام_ایران #اتحاد_اقوام_ایرانی
699 25 4 ماه قبل