Profile Image - @mr__1980

پست اينستاگرام (@mr__1980)

فقط شرم, شرم, شرم. اینجا ایران است. این پیام برای بی غیرت هاییست که در خواب عمیقی فرو رفته اند.

پیج اینستاگرام

loading...