#تهران#رضا_پهلوی#جمهوری#سلطنت_طلب#شیراز#- _pargar_34