ميترسم عاشورا دوباره تكرار شود Profile Image - @yarane_monji

پست اينستاگرام ميترسم عاشورا دوباره تكرار شود (@yarane_monji)

💖سه اصل مهم شاد زیستن💖 ❤️از نگاه قرآن❤️ 1️⃣اصل اول: به رحمت خدا شاد باش 🎉 بگو به فضل و رحمت‏ خداست که مۆمنان باید شاد شوند و این از هر چه گرد می آورند بهتر است 💠یونس 58 2️⃣اصل دوم :مثبت اندیش باش ☘️ و بسا چیزى را خوش نمی‏دارید و آن براى شما خوب است و بسا چیزى را دوست میدارید و آن براى شما بد است و خدا میداند و شما نمیدانید. 💠بقره 216 🌟سعی کن به قدر توان خود تلاش کنی و نتیجه را به حکمت خدای حکیم واگذار نمایی مثبت اندیشی را تمرین کن و عینک بدبینی را از چشمان خود بردار 3️⃣اصل سوم : ارتباط موثر داشته باش ☘️و بندگان خداى رحمان کسانى‏ اند که روى زمین به نرمى گام برمیدارند و چون نادانان ایشان را طرف خطاب قرار دهند به ملایمت پاسخ میدهند 💠فرقان63 ❤️پس برای شاد زیستن ببخشید و فراموش کنید چرا که کینه ، فقط بارتان را سنگین می کند. راز_شادزيستن

پیج اینستاگرام ميترسم عاشورا دوباره تكرار شود

loading...
💖سه اصل مهم شاد زیستن💖
❤️از نگاه قرآن❤️ 1️⃣اصل اول
💖سه اصل مهم شاد زیستن💖 ❤️از نگاه قرآن❤️ ️⃣اصل اول: به رحمت خدا شاد باش 🎉 بگو به فضل و رحمت‏ خداست که مۆمنان باید شاد شوند و این از هر چه گرد می آورند بهتر است 💠یونس ️⃣اصل دوم :مثبت اندیش باش ☘️ و بسا چیزى را خوش نمی‏دارید و آن براى شما خوب است و بسا چیزى را دوست میدارید و آن براى شما بد است و خدا میداند و شما نمیدانید. 💠بقره 🌟سعی کن به قدر توان خود تلاش کنی و نتیجه را به حکمت خدای حکیم واگذار نمایی مثبت اندیشی را تمرین کن و عینک بدبینی را از چشمان خود بردار ️⃣اصل سوم : ارتباط موثر داشته باش ☘️و بندگان خداى رحمان کسانى‏ اند که روى زمین به نرمى گام برمیدارند و چون نادانان ایشان را طرف خطاب قرار دهند به ملایمت پاسخ میدهند 💠فرقان ❤️پس برای شاد زیستن ببخشید و فراموش کنید چرا که کینه ، فقط بارتان را سنگین می کند. #شاد_بودن #خدا #قرآن # راز_شادزيستن #از_نظر #قران
33 0 9 ماه قبل