🇮🇷سحر سلمان🇮🇷 Profile Image - @drsaharsalman

پست اينستاگرام 🇮🇷سحر سلمان🇮🇷 (@drsaharsalman)

• • سلامم دوستان خوبم : :نه نوحي هست تا از موج و طوفان بركشد ما را .... نه موسايي كه بشكافد عصايش آب دريا را... نه ابراهيم تا ناگه گلستان سازد از آتش ...خدايا 🙏🙏 خدايا جواب دل داغدار هم وطن هاي من را بده .. آخه چرا ..اين غم و ناراحتي در ايران هست خدايا به بزرگيت قسم بسه ديگه 😞😞😞😞🙏🙏 تسليت به مردم ايران 🏴🏴😞🌹 خدا به خانواده هاي داغدار صبر بده🙏🌹🌺 هم وطن عزيز تسليت🏴🏴🏴🌹🌺🌹🌺🌹🌹🌹 1396/10/24 :

پیج اینستاگرام 🇮🇷سحر سلمان🇮🇷

loading...