در محاصره‌ی آنهمه آب، بسوزی. آنهمه دریا،- bimeh.komak