نصب بنرده متری با فریاد#لعنت_بر_خمینی و- sahandaz4030