همه عکس ها و کلیپ های ازادی در اینستاگرام

  • تگ های مشابه:
loading...
#پست_موقت . فدای سوز ناله و صدای پر از بغضت فدای اشک شدند میان اینهمه غربت . نه نام این شخص را میدانم نه میشناسمش.اما بغضش را خوب میشناسم. فریادش برایم اشناست. فریادی که میدانی کسی نخواهد شنید. دردت برای هیچکس مهم نخواهد بود. اما دیگر تحمل فروخوردن بغض را نداری. فریاد میکنی شاید... ما مردم انسانیت را از یاد برده ایم. خودخواهی تمام وجودمان را گرفته. بی خیال از کنار شکستن دیگران میگذریم. نفرین بر ما. نفرین بر انهایی که گوشهایشان را گرفته اند. نفرین بر چشمهایی که ظلم را نمیبینند. نفرین بر زبانهایی که داد مظلوم نشدند و صدای ظالمند. نفرین بر دستهایی که قطع کردند هر دستی به یاری سمتشان دراز شد. نفرین بر پاهایی که قدمی به سوی ستم دیده برنداشتند‌. و نفرین بر جانی که انقدر عزیز است که بخاطرش جان کندن دیگران را فقط تماشاگر باشیم. پ.ن:بانو تو شرافت را برای من معنا کردی وقتی فریاد شدی برای دفاع از حق دیگری. این روزها نه امیدم به زندگیست و نه اینده ای مقابلم قابل ترسیم.به طور حتم تا ان روز نخواهد بود ولی باور دارم بزودی زمان ازادی زنان سرزمینم میرسد. سرزمینی که در بی غیرتی مردانش، زنان غیورانه پرچم ازادی را برافراشته نگاه داشته اند. پ.ن۲:این فیلم کپی شده از پیج توانا میباشد. برای اطلاع دقیقتر میتوانید به پیجهای زیر مراجعه کنید. . #دختران_خیابان_انقلاب #ازادی #چهارشنبه_های_سفید #ازادی_حجاب #برابری #حق_زن
اندکی_تفکر ﻣﻬﻤﺘﺮﻳﻦ ﻓﺎﻳﺪﻩﯼ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎﺕ ﻓﻠﺴﻔﯽ ﺍﻳﻦ ﺍﺳﺖ ﮐﻪ ﺷﮏﮐﺮﺩﻥ ﺑﻪ ﺑﺎﻭﺭﻫﺎﯼﻣﺎﻥ ﺭﺍ ﺑﻪ ﻣﺎ ﻣﯽﺁﻣﻮﺯﺩ . ﺑﺮﺍﯼ ﺁﺩﻣﯽ ﻣﻄﺎﻟﺒﻪﯼ ﻳﻘﻴﻦ ﻫﻢ ﻃﺒﻴﻌﯽﺳﺖ ﻭ ﻫﻢ ﺯﻳﺎﻧﺒﺎﺭ . ﻭﻗﺘﻲ ﺷﻤﺎ ﻓﺮﺯﻧﺪﺍﻧﺘﺎﻥ ﺭﺍ ﺩﺭ ﻳﮏ ﺭﻭﺯ ﺍﺑﺮﯼ ﺑﻪ ﭘﻴﮏﻧﻴﮏ ﻣﯽﺑﺮﻳﺪ، ﺁﻥﻫﺎ ﺍﺯ ﺷﻤﺎ ﺟﻮﺍﺏ ﻗﻄﻌﯽ ﻣﯽﺧﻮﺍﻫﻨﺪ ﮐﻪ ﺁﻳﺎ ﺑﺎﺭﺍﻥ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺑﺎﺭﻳﺪ ﻳﺎ ﻫﻮﺍ ﺻﺎﻑ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺑﻮﺩ؟ ﻭ ﺍﮔﺮ ﻧﺘﻮﺍﻧﻴﺪ ﺟﻮﺍﺏ ﻗﻄﻌﯽ ﺩﻫﻴﺪ ﺍﺯ ﺷﻤﺎ ﻧﺎﺍﻣﻴﺪ ﺧﻮﺍﻫﻨﺪ ﺷﺪ . ﺑﺴﻴﺎﺭﯼ ﺍﺯ ﺑﺰﺭﮔﺴﺎﻻﻥ ﻧﻴﺰ ﺍﺯ ﺭﻫﺒﺮﺍﻧﯽ ﮐﻪ ﻗﺮﺍﺭ ﺍﺳﺖ ﻣﺮﺩﻡ ﺭﺍ ﺑﻪ ﺳﺮﺯﻣﻴﻦ ﻣﻮﻋﻮﺩ ﺑﺮﺳﺎﻧﻨﺪ، ﻫﻤﻴﻦ ﻳﻘﻴﻦ ﻭ ﺍﻃﻤﻴﻨﺎﻥ ﺭﺍ ﻣﻄﺎﻟﺒﻪ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ . ﺗﺎ ﺯﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺍﻧﺴﺎﻥﻫﺎ ﻧﻴﺎﻣﻮﺯﻧﺪ ﺩﺭ ﻏﻴﺎﺏ ﺷﻮﺍﻫﺪ ﻭ ﺩﻻﻳﻞ، ﺩﺳﺖ ﺑﻪ ﻗﻀﺎﻭﺕ ﻧﺰﻧﻨﺪ، ﺑﻪ ﺭﺍﺣﺘﯽ ﺗﻮﺳﻂ ﻣﺪﻋﻴﺎﻥِ ﻳﻘﻴﻦ، ﮔﻤﺮﺍﻩ ﻭ ﺳﺮﮔﺮﺩﺍﻥ ﺧﻮﺍﻫﻨﺪ ﺷﺪ ﻭ ﻳﻘﻴﻦ ﺭﺍ ﺍﺯ ﺭﻫﺒﺮﺍﻧﯽ ﻣﻄﺎﻟﺒﻪ ﺧﻮﺍﻫﻨﺪ ﮐﺮﺩ ﮐﻪ ﻳﺎ ﺟﺎﻫﻼﻧﯽ ﻣﺘﻌﺼﺐ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻳﺎ ﺷﺎﺭﻻﺗﺎﻥﻫﺎﻳﯽ ﻓﺮﻳﺒﮑﺎﺭ . ﺷﺎﻳﺪ ﺗﺤﻤﻞ ﺷﮏ ﻭ ﺗﺮﺩﻳﺪ ﺩﺷﻮﺍﺭ ﺑﺎﺷﺪ، ﺍﻣﺎ ﺑﻪ ﺩﺳﺖ ﺁﻭﺭﺩﻥ ﻫﻤﻪﯼ ﻓﻀﺎﻳﻞ ﺗﻮﺃﻡ ﺑﺎ ﺩﺷﻮﺍﺭﯾﯽﺳﺖ #ﺑﺮﺗﺮﺍﻧﺪ_ﺭﺍﺳﻞ#فلسفه #علم #آتیست #آگاهی_تنها_راه_آزادیست #آگنوستیک #ایران #نويسنده #ازادی #دانش #درد #نادان #فرگشت #تكامل #خداناباور #ندانمگرا_
فلسفه_علم یک نظریۀ علمی با به کارگیری فرضیه یا گروهی از فرضیات که در گذر زمان درستی شان به دفعات به اثبات رسیده، توضیحی برای مجموعه ای از اتفاقات مرتبط با یکدیگر ارائه می کند همانند نظریه فرگشت و یا نظریه بیگ بنگ. کلمۀ قانون اغلب به بخش ریاضی یک نظریۀ علمی اشاره دارد که با یک معادله خاص ریاضی اجزا متفاوت نظریه را با یکدیگر ارتباط می دهد. (این را دقت کنید قانون علمی اشاره به ریاضیات چیزی دارد نه تجربه و اندازه گیری) به عنوان مثال قانون پاسکال به معادله ای اشاره دارد که تغییر در فشار بر اساس ارتفاع را توضیح می دهد و یا قانون گرانش، معادله ای است ریاضی که در نظریه گرانش آیزاک نیوتن، نیروی جاذبۀ گرانشی بین دو شی را محاسبه می کند. این روزها فیزیکدانان به ندرت از کلمۀ قانون در توضیح ایده هایشان استفاده می کنند بخشی به این دلیل که بسیاری از قوانین طبیعت در گذشته مشخص شد که در واقع قانون نبوده اند و تنها برای شرایط خاصی برقرار بوده و در شرایط دیگر کاربردی نداشتند. اگر اشتباه یک قانون مشخص شود تمام علمی که از آن ساخته شده است نیز غلط محسوب میشود.مثلا اگر فرمولهای نسبیت (که قانون علمی هستند) اشتباه باشد هر انچه برمبنای این فرمولها ساخته شده اشتباه خواهد بود. مثال های قوانین علمی شامل قوانین ترمودینامیک، قانون گازهای بویل و قوانین گرانش است. یک قانون بهتر از یک نظریه نیست یا حتی برعکس آن نیز صادق نیست. یک نظریه به نحوه ی چرای و چگونگی چیزی که اتفاق میفتد میپردازد. بعنوان مثال ؛ فرگشت بوسیله انتخاب طبیعی یک نظریه است. فرگشت تبدیل به یک قانون نخواهد شد چون واژه نظریه برای فرگشت والاتر و‌محکم تر از قانون است زیرا شواهد تجربی دارد. یک مثال دیگر معادله معروف انیشتین است =^ است. این معادله یک قانون است و نحوه ی تبدیل انرژی به ماده را توضیح میدهد. ترجمه: دکتر مصطفی رحمانی دانشگاه تهران . ‎ #فلسفه #علم #آتیست #آگاهی_تنها_راه_آزادیست #آگنوستیک #ایران #نويسنده #ازادی #دانش #درد #نادان #فرگشت #تكامل #خداناباور #ندانمگرا_
به عقاید اینا احترام نذاریم به چی باید احترام بذاریم! خیلی راست وحسینی برای عقیده شون شفاف سازی کردن ، آیا احترام ندارد این عقیده ؟ آلت پرستان هندی همین خدای کعبه را اینجوری میبینن دیگه خوب احترام بذارید خواهشن . ‎ #فلسفه #علم #آتیست #آگاهی_تنها_راه_آزادیست #آگنوستیک #ایران #نويسنده #ازادی #دانش #درد #نادان #فرگشت #تكامل #خداناباور #ندانمگرا_
آزادی همه زندونیا خدابیامرزه گل میثاق زارع ایشالا آزادی امیر پاشا سرسلومتی تموم بچه شیراز بچوی بلوردی که اکثرا خارج هسن ایشالا تنتون سالم باشه به حق مرتضی علی بقیه اقایونیم که اسم نبردم تاج سر ما هسن #شیراز #مشدی #باوجود #لوطی #حرف_برس #قدیمی #بوکس #جنگی #دس_بگیر #سفره_دار #زندانی #ازادی #شیرازت_باشه
- مردی از جنس ایمان ... _ ✔✔مهندس سلطان محمد صالح عذل (۵۰ ساله) مبتلا به همان بیماری ملحد «استیون هاوکینگ» یعنی بیماری است، او با رتبه ممتاز فارغ التحصیل رشته مهندسی برق از دانشگاه پورتلند آمریکا در سال ۱۹۸۰ است و پایان‌نامه دانشگاهی‌اش را پیرامون راکتورهای هسته‌ای با نمره ممتاز اخذ نموده است سپس در زمینه متغیرات و مبانی محوری مدیریت در قرن بیست و یکم از مرکز فرانکلین کووی ( ) مدرک گرفته است. همچنین یکی از نویسندگان کتاب انسان و فجایع ( ) است و مجموعه‌ای از دلایل تخصصی اداری و فنی را تالیف کرده است. او حدود ۱۰ شرکت را در زمینه‌های مختلف مدیریت می‌کند که ۱۰ هزار کارمند در آنها مشغول به کار هستند. _ ✔✔در حالی که مسلمانان بسیاری از این نمونه‌ها با وجود امکانات اندک و نبود پشتیبانی مالی وجود دارند اما بجز از امثال هاوکینگ، خبری نمی‌شنویم که چون ملحد هستند از سوی رسانه‌های جهان بزرگ‌نمایی شده و تبلیغ می‌شوند. _ #دانشمند #علم - #ايران #تهران #دين #زن #چهارشنبه_های_سفید #حجاب #آتئیست #خداناباور #تحرري #اریایی #کوروش #ناباوری #دختر #انسانیت #عقل #حجاب #ازادی #روسری #اهواز #خدا #لاكچری #زیبا #حقوق_زنان #حجاب_اجباری #العلمانية #دختر_خیابان_انقلاب #دراویش #سکولاریسم
رساله درباره آزادی اثری برجسته از جان استوارت میل،فیلسوف نامدار انگلیسی است. در این کتاب یا این رساله یکی از مفاهیم مهم فلسفه که آزادی است مورد برسی و مطالعه قرار گرفته است. جان استوارت میل در این رساله میکوشد که حدود آزادی افراد را در یک جامعه روشن سازد و روابط آن را با قدرتهای حاکم و یوغ سنت و فرهنگ مشخص سازد،به عقیده او جامعه ای که فاقد آزادی فردی است تلاش می‌کند تا مردم را به صورت توده ای فاقد نظرات و عقاید و آزادی های فردی سازد و همه اقشار را در زیر سایه یک سیاست یا یک فرهنگ و سنت به خدمت بگیرد. این کتاب به عبارتی دیگر دفاعیه ای است از شخصیت فردی بشر. #ازادی #شخصیت #کرامت #انسانیت #فلسفه #کتاب #کتابخانه #کتابخونه #کتاب_بخوانیم
🔴 نیروهای نظامی به رهبری ارتش جمهوری اسلامی ترکیه وارد عفرین شدند خبرگزاری فرانسه به نقل از ناظران حقوق بشر در عفرین گزارش داده است که نیروهای نظامی به رهبری ارتش ترکیه دقایقی پیش وارد شهر عفرین در سوریه شدند. از روز گذشته حملات هوایی بیشماری توسط ارتش ترکیه به شهر عفرین انجام شده که منجر به مرگ ده‌ها غیر نظامی از جمله چنذین کودک شده است. #عفرین #جنگ #زلزله #بلا #ملت #ازادی #تهران #ایران #هموطن_ری_استارتی_شو #تنها_راه_نجات_ری_استارت #سیدمحمدحسینی #تصوف_عرفان #امپراطوري_كوروش_بزرگ #اریستوکراسی_حکومت_دانایان
خزانه جهانی بذر سوالبارد نروژ معروف به خزانه روز قیامت ,به منظور تولید بذرهای کشاورزی در صورت وقوع بلایای طبیعی نظیر خشکسالی، سیل، آفت و ...برای استفاده در اخرالزمان است! . . . . #جالب #جالبه #عمومی #تایلند #مهاجرت #اقامت #اقامت_تحصیلی #اقامت_دائم #تحصیل #ویزای_فوری #ویزای_تحصیلی #ویزا #شادی #آینده #ازادی #آزادی
پیشاپیش عید همه مبارک چه اونایی ک بودن باهامون چه اونایی ک نبودن #اونایی ک غم دارن، غماشون بره #اونایی ک ارزو دارن بهش برسن #سلامتی خانواده ها #سلامتی بی معرفتا #سلامتی با معرفتا #ازادی تمام زندانیا #ازادی موتور سنگین😋 #سلامتی دوستام😘 #سلامتی دشمنانمون😋 #سلامتی خودم🙏🙏🙏🙏🙏
. پژوهشگران آلمانی به تازگی دریافته‌اند که تماشای پورنوگرافی با کوچک شدن قشر خاکستری مغز و تضعیف برخی ارتباطات مغزی همراه است. یکی از فرضیه‌هایی که موسسه تکامل انسانی مکس پلانک و دانشکده روانپزشکی شریته آلمان به طور مشترک مطرح کردند، به آسیب بخش خاکستری مغز در اثر تماشای پورنوگرافی اشاره دارد؛ چون مغز مردانی که بیشتر پورن می‌بینند، کاملا متفاوت با مغز معمولی است. در این پژوهش ام‌آر‌آی () مغز مردان ۲۱ تا ۴۵ ساله که گفته بودند در هفته بطور متوسط بیش از چهار ساعت پورن تماشا می‌کنند، مورد مطالعه قرار گرفت؛ نتیجه اینکه مغز کسانی که بیشتر در معرض پورنوگرافی قرار می‌گرفتند، در مناطقی که "انگیزه" و سیستم پاداش را در کنترل دارد کوچکتر بود. هیچکدام ار افرادی که در این مطالعه شرکت داشتند اعتیاد به پورنوگرافی یا اعتیاد به سکس را گزارش نکرده‌ بودند. سیستم پاداش (ریوارد سیستم) سیستم پیام رسانی ویژه مغز همه پستانداران است که بدن را از برطرف شدن نیازهایش آگاه می‌کند. به این ترتیب که پس از برطرف شدن گرسنگی، برآورده شدن میل جنسی، گوش کردن به موسیقی و بسیاری از نیازهای دیگر مغز با ترشح هورمونی در فرد احساس لذت ایجاد می‌کند. دکتر سیمونه کیون، مدیر این گروه تحقیقاتی می‌گوید: "نتایج این تحقیق می‌تواند بیانگر این باشد که مصرف مرتب پورنوگرافی سیستم پاداش مغز را تنبل می‌کند." به گفته این پژوهشگران، مغز این افراد هنگامی که در حال تماشای صحنه‌های سکسی محرک بودند، پیام پاداشی کمتری صادر کرده است تا یک تماشاگر گهگاهی این فیلم‌ها؛ به این معنی که مصرف‌کنندگان هر روزه پورنوگرافی از تماشای این صحنه‌ها کمتر از یک تماشاگر معمولی لذت برده‌اند. یمونه کیون گفت: "از این رو ما تصور می‌کنیم کسانی که زیاد پورن می‌بینند، به محرک‌های بسیار قوی‌تر جنسی نیاز دارند تا به لذت طبیعی برسند." این امر می‌تواند دلیل نارضایتی از زندگی جنسی در بسیاری از زوج‌های متقاضی پورنوگرافی باشد . منبع: ://..///// . همچنین نابودی سلولهای مسئول حافظه که باعث الزایمر زود هنگام در زمانی قبل از کهولت سن. . . وقتی الله فعلی یا چیزی رو حرام کرده حکمتی در ان نهفته است ، ،، علم جدید این را ثابت کرده نگاه به زنان نامحرم با شهوت باعث بیماریهای مختلف میشود (در پستها قبلی تحقیقاتی رو در این زمینه گذاشتم ) . #ايران #تهران #دين #زن #چهارشنبه_های_سفید #حجاب #آتئیست #خداناباور #تحرري #اریایی #کوروش #ناباوری #دختر #انسانیت #عقل #حجاب #ازادی #روسری #اهواز
تیشرت استین کوتاه اتن کد ۳۲۰۹ جنس - پنبه رنگ بندی موجود است قیمت ۲۹۰۰۰ تومان #پوشاک_زنانه #عمده_فروشي #عمده #تیشرت #گلبهی #سفید #بنفش #مشکی #صورتي #اتن #ازادی #کرج #فری #پنبه
پيشا پيش #سال_جديد_مبارك به #اميد #ازادی #ازادی #ازادی #ابادي #ابادي #ابادي #برابري #برابري #برابري #برادري #برادري #برادری #سال_٩٧ سال مردمه سالي كه مردم بايد به #حق خود برسند و ميرسند ساله #تقاص همه ي كساني كه به #ايران #مملكت #خيانت كردن و ايران #اباد را ويران كردن بايد تقاص بدهند و ميدهند سال خوبي پيش روي مردم و ايران هست. #هيچ_ظلمي_پايدار_نميمونه #عدل_الهی #شهر_دولت_خدا .
بدترین سرمشقی که به جامعه می توان داد این است که قانون بنهند اما رعایتش نکنند و بدتر از آن این است که خود قانونگذار قانون ﺭا بشکند! . 👤 ماکیاولی . . . . . . . . #سخن #سخنان #سخن_بزرگان #فلسفه #مهاجرت #اقامت #اقامت_دائم #اقامت_تحصیلی #ویزای_فوری #ویزای_تحصیلی #زندگی_بهتر #شاد #شادی #آزادی #ازادی #عدالت #مشاور #مشاوره #تحصیل #ارزان
موافقاش لايك كنن ببينيم چند نفريم😉😉😉😉 #حقيقت #عشق #لايك #ذهن #ازادی
موافقاش لايك كنن ببينيم چند نفريم😉😉😉😉 #حقيقت #عشق #لايك #ذهن #ازادی
چادر سیاه از کجا آمده است؟ چرا رنگش مشکی و تیره است؟ آیا چادر سیاه همان چادر اصیل ایرانی است؟ چادر سیاه آیا چادر سیاه لباس ملی ایرانیان بوده است؟ برخلاف ادعاها به هیچ وجه چادر سیاه ریشه ی ایرانی ندارد زیرا در ایران باستان اکثریت مردم زرتشتی بودند و در دین زرتشت رنگ سیاه نماد اهریمن و شیطان است و زرتشتیان به حدی از سیاهی و تاریکی بیزار هستند که حتی در مراسم عزا و سوگواری نیز لباس سپید بر تن میکنند. در جشن دینی (سده) هم لباس زنان و مردان یک دست سپید است. در دین زرشتی، بدی(شر) در مقابل خوبی (خیر) قرار میگیرد. نماد بدی سیاهی و تاریکی است و نماد خوبی سپیدی و روشنایی است و اینکه زرتشتیان به سمت نور و روشنایی نماز میخوانند. حتی آتش هم چون نمادی از نور و دشمن سیاهی و تاریکی است در دین زرتشت، مقدس است. همچنین در دین اسلام، هیچ جای قرآن سفارش به پوشیدن چادر سیاه و کلا پوشش سیاه نشده است بلکه برعکس پوشش سیاه همواره مکروه و نفی شده است. حتی در هنگام حج، لباس احرام سپید است و پوشیدن لباس سیاه هنگام زیارت خانه ی خدا مکروه میباشد. حتی در هنگام مرگ هم از کفن سیاه و تاریک استفاده نمیکنند! چادر سیاه هیچ ارتباطی با دین ندارد. پس چادر سیاه از کجا آمده است؟ حتما از دوران سیاه اعراب و رسم زنده بگور کردن دختران در بعضی قبایل عرب خبر دارید و حتما بارها از خودتان پرسیده اید که چطور نسل این اعراب منقرض نشد در حالی که دخترانشان را زنده بگور میکردند !؟ جواب این پرسش روشن است، چون همه ی دختران این قبایل زنده بگور نمی شدند و تعدادی زنده می ماندند اما اعراب عربستان با آن همه تعصب کور چگونه ننگ داشتن دختر را تحمل میکردند؟ تنها راه برای پوشاندن این ننگ و شرم، پنهان کردن دختران در سیاهی و تاریکی بود. و چادر مشکی وسیله ای بود که سیاهی و تاریکی گور را برای دخترانی که زنده مانده بودند تداعی میکرد. زنان عرب باید در گرمای طاقت فرسای عربستان، غرق در تاریکی چادر سیاه از دیده ها پنهان میشدند تا اعراب ننگ داشتن دختر را در این پوشش های تاریک مخفی کنند.  این در حالی بود که لباس باستانی زنان ایرانی، باوقار و در عین حال پر از رنگ و زیبایی بود. حتی چادر ایرانیان (شونل ) بسیار پرنقش و رنگین بود و هیچگاه بسته نبود و اغلب یا روی شانه یا پشت سرشان آویزان میکردند، زیرا چادر ایرانی جهت زیبایی استفاده میشد نه برای پوشاندن مو و اندام زن و پنهان کردنش. #دختران_خیابان_انقلاب #ازادی #برابری #چادر #عربی #کارگاه #انقلاب #تشکیل #شورای #هماهنگی #زنده #باد #زندگی #بگویید #ما #زندگان #متحرکیم ادامه در 👇👇👇👇👇
سه کلمه ای که اینجا میبینید ، چیزیه که بیشتر از همه میخواید. چی میبینید؟ من خودم , , #عشق #ازادی #دوستان #پول #وقت #قدرت #سلامتی #زیبایی #صحبت_کردن #پازل_کلمات #جورچین # # # # # #
#یوم_اله_دیگری_در_راه_است ..متحجرین داعشی وطالبانی که مروج این دو گروه تندرو در جهان اسلام هستند در حکومت به ظاهر اسلامی ایران ( #بنی_امیه ) اموزش می بینند و اموزش میدهند، و تمام تریبون های تبلیغاتی حکومت را در اختیار دارند #رفراندم #ازادی #بیداری #اشوب_پنجاه_و_هفت #پیروزی_نزدیک_است😊 #فتنه_گران_نود_درصدی #خاتمی #موسوی #دیکتاتور_ها_محکوم_به_شکستند #دختران_خیابان_اتقلاب
#یوم_اله_دیگری_در_راه_است ..داعش را چه کسی بوجود اورد؟؟حکومت به ظاهر اسلامی ایران ( #بنی_امیه )در حالی خود را در خط مقدم جبهه مبارزه با داعش معرفی میکند !!!که مأمورانش در مقابل اعتراضات به حق ملت ایران وحشیانه تر از داعش عمل میکند #رفراندم #ازادی #بیداری #پیروزی_نزدیک_است😊 #اشوب_پنجاه_و_هفت #فتنه_گران_نود_درصدی #خاتمی #موسوی #دیکتاتور_ها_محکوم_به_شکستند #دختران_خیابان_انقلاب
استاد محمد فاضلی عضو هییت علمی شهید بهشتی همه دوستانی که علاقه به مسائل اجتماعی و سیاسی روز دارند دعوت میکنم کانال تلگرامی ایشون رو بازدید کنند بسیار زیبا بسیار تاثیر گذار ://./_ #اندیشه #تفکر #ازادی #ایران
#یوم_اله_دیگری_در_راه_است ..اعتراضات کشاورزان و مردم اصفهان در نماز جمعه حکام حکومت یه ظاهر اسلامی ایران ( #بنی_امیه )در مقابل خواسته های حق طلبانه ایران سکوت کرده اند #رفراندم #ازادی #بیداری #پیروزی_نزدیک_است😊 #اشوب_پنجاه_و_هفت #فتنه_گران_نود_درصدی #خاتمی #موسوی #دیکتاتور_ها_محکوم_به_شکستند #دختران_خیابان_اتقلاب
#یوم_الهدیگری_در_راه_است بیست وپنجمین روز اعتراضات کارگران شرکت فولاد اهواز .‌. حکام حکومت به ظاهر اسلامی( #بنی_امیه ) در مقابل این‌خواسته بر حق کارگران سکوت کرده اند #رفراندم #بیداری #ازادی #اشوب_پنجاه_و_هفت #پیروزی_نزدیک_است😊 #فتنه_گران_نود_درصدی #خاتمی #موسوی #دیکتاتور_ها_محکوم_به_شکستند #دختران_خیابان_اتقلاب
#درد_دل کم کم به این نتیجه میرسم زندگی کردن چه آسون بود و من چقدر سخت گرفتم .چقدر سعی کردم که خوب زندگی کنم چقدر سعی کردم خودمو از زندگی راضی کنم اما در واقع سعی نمیخواست توکل میخواست و ارامش . بعضی وقت اصلن نمیدونم از زندگی چی میخوام اصلن دنبال چی هستم و این سردرگمی باعث شده به غیر خودم کسایی دیگه هم اسیب ببینن . بهتر قبل اینکه شروع کنم به زندگی فکر کنم به زندگی #سرنوشت #زندگی #ازادی #ارامش ..
معلومه که واسه خودشرینی و خود نمایی این فیلمو شیر کرده که اگه غیر از این بود پخش نمیکرد ولی در کل اگه با خودنمایی و به نمایش گذاشتن این چیزا میشه زندانی رو ازاد کرد تو این شب های اخر سال که بتونن در کنار خانواده هاشون عید و سپری کنن قشنگه حتی با تبلیغ واسه خودشون #ازادی #حبس #زندان #دیه #عید #شادی #خانواده