همه عکس ها و کلیپ های امتیازدهی در اینستاگرام


loading...
دانشگاه آزاد اسلامی محمودآباد به این دانشگاه چه امتیازی از میدین؟؟؟ امتیاز سطح اساتید از ؟؟؟ امتیاز امکانات از ؟؟؟ امتیاز خوابگاه از ؟؟؟ توضیح درمورد: سطح اساتید و امکانات دانشگاه چطوره؟؟؟ #امتیازدهی #عکاسی #ایران #تهران #مازندران #محمودآباد #جنوب #مدل #عشق #عکاسی #دانشگاه #نفس #عاشق #زندگی #زلزله #بیکاری #پول #لاکچری #دریا #تتو #استقلال #فارس #ترک #لر #بلوچی #آذری #گیلکی #مشهدی #اصفهانی #بختیاری
دانشگاه آزاد اسلامی خورموج به این دانشگاه چه امتیازی از میدین؟؟؟ امتیاز سطح اساتید از ؟؟؟ امتیاز امکانات از ؟؟؟ امتیاز خوابگاه از ؟؟؟ توضیح درمورد: سطح اساتید و امکانات دانشگاه چطوره؟؟؟ #امتیازدهی #عکاسی #ایران #تهران #بوشهر #خورموج #جنوب #مدل #عشق #عکاسی #دانشگاه #نفس #عاشق #زندگی #زلزله #بیکاری #پول #لاکچری #دریا #تتو #استقلال #فارس #ترک #لر #بلوچی #آذری #گیلکی #مشهدی #اصفهانی #بختیاری
دانشگاه اردکان به این دانشگاه چه امتیازی از میدین؟؟؟ امتیاز سطح اساتید از ؟؟؟ امتیاز امکانات از ؟؟؟ امتیاز خوابگاه از ؟؟؟ توضیح درمورد: سطح اساتید و امکانات دانشگاه چطوره؟؟؟ #امتیازدهی #عکاسی #ایران #تهران #یزد #اردکان #جنوب #مدل #عشق #عکاسی #دانشگاه #نفس #عاشق #زندگی #زلزله #بیکاری #پول #لاکچری #دریا #تتو #استقلال #فارس #ترک #لر #بلوچی #آذری #گیلکی #مشهدی #اصفهانی #بختیاری
دانشگاه نهاوند به این دانشگاه چه امتیازی از میدین؟؟؟ امتیاز سطح اساتید از ؟؟؟ امتیاز امکانات از ؟؟؟ امتیاز خوابگاه از ؟؟؟ توضیح درمورد: سطح اساتید و امکانات دانشگاه چطوره؟؟؟ #امتیازدهی #عکاسی #ایران #تهران #همدان #نهاوند #جنوب #مدل #عشق #عکاسی #دانشگاه #نفس #عاشق #زندگی #زلزله #بیکاری #پول #لاکچری #دریا #تتو #استقلال #فارس #ترک #لر #بلوچی #آذری #گیلکی #مشهدی #اصفهانی #بختیاری
دانشگاه آزاد اسلامی تفت به این دانشگاه چه امتیازی از میدین؟؟؟ امتیاز سطح اساتید از ؟؟؟ امتیاز امکانات از ؟؟؟ امتیاز خوابگاه از ؟؟؟ توضیح درمورد: سطح اساتید و امکانات دانشگاه چطوره؟؟؟ #امتیازدهی #عکاسی #ایران #تهران #یزد #تفت #جنوب #مدل #عشق #عکاسی #دانشگاه #نفس #عاشق #زندگی #زلزله #بیکاری #پول #لاکچری #دریا #تتو #استقلال #فارس #ترک #لر #بلوچی #آذری #گیلکی #مشهدی #اصفهانی #بختیاری
دانشگاه آزاد اسلامی ماهشهر به این دانشگاه چه امتیازی از میدین؟؟؟ امتیاز سطح اساتید از ؟؟؟ امتیاز امکانات از ؟؟؟ امتیاز خوابگاه از ؟؟؟ توضیح درمورد: سطح اساتید و امکانات دانشگاه چطوره؟؟؟ #امتیازدهی #عکاسی #ایران #تهران #خوزستان #ماهشهر #جنوب #مدل #عشق #عکاسی #دانشگاه #نفس #عاشق #زندگی #زلزله #بیکاری #پول #لاکچری #دریا #تتو #استقلال #فارس #ترک #لر #بلوچی #آذری #گیلکی #مشهدی #اصفهانی #بختیاری
مجتمع آموزش عالی بم به این دانشگاه چه امتیازی از میدین؟؟؟ امتیاز سطح اساتید از ؟؟؟ امتیاز امکانات از ؟؟؟ امتیاز خوابگاه از ؟؟؟ توضیح درمورد: سطح اساتید و امکانات دانشگاه چطوره؟؟؟ #امتیازدهی #عکاسی #ایران #تهران #کرمان #بم #جنوب #مدل #عشق #عکاسی #دانشگاه #نفس #عاشق #زندگی #زلزله #بیکاری #پول #لاکچری #دریا #تتو #استقلال #فارس #ترک #لر #بلوچی #آذری #گیلکی #مشهدی #اصفهانی #بختیاری
دانشگاه آزاد اسلامی کیش به این دانشگاه چه امتیازی از میدین؟؟؟ امتیاز سطح اساتید از ؟؟؟ امتیاز امکانات از ؟؟؟ امتیاز خوابگاه از ؟؟؟ توضیح درمورد: سطح اساتید و امکانات دانشگاه چطوره؟؟؟ #امتیازدهی #عکاسی #ایران #تهران #بندرعباس #کیش #جنوب #مدل #عشق #عکاسی #دانشگاه #نفس #عاشق #زندگی #زلزله #بیکاری #پول #لاکچری #دریا #تتو #استقلال #فارس #ترک #لر #بلوچی #آذری #گیلکی #مشهدی #اصفهانی #بختیاری
دانشگاه آزاد اسلامی واحد اندیشه به این دانشگاه چه امتیازی از میدین؟؟؟ امتیاز سطح اساتید از ؟؟؟ امتیاز امکانات از ؟؟؟ امتیاز خوابگاه از ؟؟؟ توضیح درمورد: سطح اساتید و امکانات دانشگاه چطوره؟؟؟ #امتیازدهی #عکاسی #دانشگاه #ایران #ترک #دانشجو #جنوب #فارس #تهران #تتو #مشهد #زلزله #نفس #لاو #عشق #لر #لاکچری #دورهمی #شمال #احساس #عاشقانه #فالو #عکاسی #احساس #تهرانی #بوس #مدل #استقلال #پرسپولیس
دانشگاه آزاد اسلامی واحد پردیس تهران به این دانشگاه چه امتیازی از میدین؟؟؟ امتیاز سطح اساتید از ؟؟؟ امتیاز امکانات از ؟؟؟ امتیاز خوابگاه از ؟؟؟ توضیح درمورد: سطح اساتید و امکانات دانشگاه چطوره؟؟؟ #امتیازدهی #عکاسی #دانشگاه #ایران #ترک #دانشجو #جنوب #فارس #تهران #تتو #مشهد #زلزله #نفس #لاو #عشق #لر #لاکچری #دورهمی #شمال #احساس #عاشقانه #فالو #عکاسی #احساس #تهرانی #بوس #مدل #استقلال #پرسپولیس
دانشگاه آزاد اسلامی ملارد به این دانشگاه چه امتیازی از میدین؟؟؟ امتیاز سطح اساتید از ؟؟؟ امتیاز امکانات از ؟؟؟ امتیاز خوابگاه از ؟؟؟ توضیح درمورد: سطح اساتید و امکانات دانشگاه چطوره؟؟؟ #امتیازدهی #عکاسی #دانشگاه #ایران #مردم #دانشجو #جنوب #فارس #تهران #تتو #مشهد #زلزله #نفس #لاو #عشق #دوست #لاکچری #دورهمی #شمال #احساس #عاشقانه #فالو #عکاسی #احساس #شمالی #دکتر #مدل #استقلال #پرسپولیس
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شهید صدوقی یزد به این دانشگاه چه امتیازی از میدین؟؟؟ امتیاز سطح اساتید از ؟؟؟ امتیاز امکانات از ؟؟؟ امتیاز خوابگاه از ؟؟؟ توضیح درمورد: سطح اساتید و امکانات دانشگاه چطوره؟؟؟ #امتیازدهی #عکاسی #دانشگاه #ایران #مردم #دانشجو #جنوب #فارس #تهران #تتو #مشهد #زلزله #نفس #لاو #عشق #دوست #لاکچری #دورهمی #یزد #احساس #عاشقانه #جنوبی #عکاسی #احساس #شمالی #دکتر #مدل #استقلال #پرسپولیس
دانشگاه فنی و حرفه ای تبریز به این دانشگاه چه امتیازی از میدین؟؟؟ امتیاز سطح اساتید از ؟؟؟ امتیاز امکانات از ؟؟؟ امتیاز خوابگاه از ؟؟؟ توضیح درمورد: سطح اساتید و امکانات دانشگاه چطوره؟؟؟ #امتیازدهی #عکاسی #دانشگاه #ایران #مردم #دانشجو #جنوب #فارس #تهران #تتو #مشهد #زلزله #نفس #لاو #عشق #دوست #لاکچری #دورهمی #تبریز #احساس #عاشقانه #جنوبی #عکاسی #احساس #شمالی #دکتر #مدل #استقلال #پرسپولیس
فرآیند #امتیازدهی و گرفتن امتیاز اینقدر مهمه که بعضی از کارشناسان، #مذاکره رو بازی امتیاز دهی و امتیاز گیری می دونند. 🔴امتیازهای ولو #ارزان رو نباید به سادگی اعطا کنیم. طوری باید امتیاز بدیم شخصی که امتیاز میگیره احساس رضایت و خوشحالی کنه نه اینکه حق طبیعی خودش بدونه و دنبال امتیازهای بعدی از سمت ما باشه. "اصطلاحا شکلات هامون رو نباید به راحتی توی نذاکره پخش و پلا کنیم" ✔احتمالا شما هم این تجربه رو داشتید از یه خرید مثلا۴% تخفیف گرفتید با خوشحالی برای دیگران تعریف کردید و از تجربه خریدی داشتید با۲۰%تخفیف که بهتون اعطا شده بازم بعد خارج شدن از اون فزوشگاه با خودتون می گفتید جا داشت بیشتر تخفیف می گرفتم! این بر میگرده به مدل امتیاز دهی و امتیازگیری مون توی مذاکره ⚠️پس امتیازهای حتی بی ارزش از سمت ما نباید به سادگی در اختیار طرف مقابل قرار یگیره که احساس کنه حق مسلمش بوده و امتیاز محسوب نمی شده! راجع به این موضوع تو پست بعدی هم نکاتی رو اشاره خواهم کرد. #مذاکره #امتیاز_دهی #تخفیف
#راننده_تاکسی👇👇 این تحلیل برای درک و انتخاب مسیر آینده مان خواندنیست. کافیه بدونیم پیرو کدوم فرضیه ایم. من خودن تحلیل سوم رو میپسندم. ضمنا انقدر مهمه که تحلیل سال از طرف #تایمز انتخاب شده!!! لوکیشن: #ابیانه #کدخدایی_که_گمان_کرده_خدای_ده_ماست. ادامه متن در کامنت ها: درباره منش سیاسی رئیس‌جمهور درک پارادوکس رفتارهای #شیخ_دیپلمات از آن جهت اهمیت حیاتی دارد که آینده اعتماد در میان احزاب و جناح‌های سیاسی در نتیجه این رفتارها در هاله‌ای از ابهام قرار گرفته است. بدبینی به اوج رسیده و تکروی‌ها در دستور کار جناح‌های سیاسی قرار گرفته است! باور به #تاراج رفتن ماحصل تلاشهای صادقانه و #مصادره آنها به نفع #چندزیستان_سیاسی موجب دلسردی فعالان سیاسی به ویژه جوانان شده است. درباره درک پارادوکس رفتارهای سیاسی رییس دولت دوازدهم، #سه_فرضیه اصلی قابل طرح است: #فرضیه_فریب: #بدبینانه‌ترین فرضیه برای درک این پارادوکس توسل به فرضیه فریب است. بر اساس این فرضیه، روحانی در کارنامه فعالیتهای سیاسی خود هیچ سابقه‌ای از اندیشه‌ها و فعالیتهای سیاسی اصلاح_طلبانه ندارد. او در اصل متعلق به جناح اصول_گرایان عملگرا است. که برای کسب آرای حامیان اصلاح طلب مجبور شد، بصورت موقت از ادبیاتی اصلاح‌طلبانه بهره بگیرد. #فرضیه_رویه_عملگرایی: فرضیه «رویه عملگرایی» معتقد است روحانی از ایدئولوژی و گفتمان مشخصی دنباله‌روی نمی‌کند؛ بلکه رفتارهای سیاسی او از رویه‌ای عملگرایانه بر اساس پیشامدهای سیاسی و اقتصادی داخلی و خارجی برخوردار است. این فرضیه با رد #هدفمندی روحانی در فریب حامیان مردمی خود، معتقد است او در پیگیری مطالبات مردمی با بدشانسی در عرصه روابط بین المللی به ویژه به قدرت رسیدن‌ ترامپ و به دنبال آن بدعهدی آمریکا در اجرایی شدن #برجام مواجه شد. #فرضیه_تغییر_تاکتیک: سومین و #خوش_بینانه‌ترین فرضیه در درک #پارادوکس رفتارهای سیاسی دکتر روحانی؛ فرضیه «تغییر تاکتیک» است. بر اساس این فرضیه، روحانی نه دنبال فریب حامیان خود بوده و نه رویه عملگرایانه دارد؛ بلکه او همچنان به #تحقق_مطالبات_مردمی وفادار است؛ اما با توجه به تغییر شرایط #داخلی و مهمتر از همه بدعهدی آمریکا در اجرایی شدن برجام او #مجبور به تغییر تاکتیک شده است. بر اساس این تغییر تاکتیک او مجبور بوده است با #امتیازدهی به #منتقدان و پشت کردن #مصلحتی به حامیان خود، فضایی #مبهم و #متناقض ایجاد کند که پیش بینی رفتارهای سیاسی او را بسیار دشوار کند. شیخ دیپلمات نه تنها تلاش نمی‌کند 👈چهره‌ای 👇👇
آموزشکده فنی پسران شهید دکتر چمران رشت به این دانشگاه چه امتیازی از میدین؟؟؟ امتیاز سطح اساتید از ؟؟؟ امتیاز امکانات از ؟؟؟ امتیاز خوابگاه از ؟؟؟ توضیح درمورد: سطح اساتید و امکانات دانشگاه چطوره؟؟؟ #امتیازدهی #عکاسی #دانشگاه #ایران #مردم #دانشجو #جنوب #فارس #تهران #تتو #گیلان #داراب #نفس #لاو #عشق #دوست #لاکچری #دورهمی #رشت #احساس #عاشقانه #جنوبی #عکاسی #احساس #شمالی #دکتر #مدل #استقلال #پرسپولیس
دانشگاه صنعتی شیراز به این دانشگاه چه امتیازی از میدین؟؟؟ امتیاز سطح اساتید از ؟؟؟ امتیاز امکانات از ؟؟؟ امتیاز خوابگاه از ؟؟؟ توضیح درمورد: سطح اساتید و امکانات دانشگاه چطوره؟؟؟ #امتیازدهی #عکاسی #دانشگاه #ایران #مردم #دانشجو #جنوب #فارس #تهران #تتو #لباس #داراب #نفس #لاو #عشق #دوست #لاکچری #دورهمی #شیراز #احساس #عاشقانه #جنوبی #عکاسی #احساس #شمالی #دکتر #مدل #استقلال #پرسپولیس
دانشگاه آزاد اسلامی واحد خوراسگان به این دانشگاه چه امتیازی از میدین؟؟؟ امتیاز سطح اساتید از ؟؟؟ امتیاز امکانات از ؟؟؟ امتیاز خوابگاه از ؟؟؟ توضیح درمورد: سطح اساتید و امکانات دانشگاه چطوره؟؟؟ #امتیازدهی #عکاسی #دانشگاه #ایران #مردم #دانشجو #جنوب #فارس #تهران #تتو #لباس #داراب #نفس #لاو #عشق #دوست #لاکچری #دورهمی #اصفهان #احساس #عاشقانه #جنوبی #عکاسی #احساس #شمالی #دکتر #مدل #استقلال #پرسپولیس
دانشگاه پیام نور داراب به این دانشگاه چه امتیازی از میدین؟؟؟ امتیاز سطح اساتید از ؟؟؟ امتیاز امکانات از ؟؟؟ امتیاز خوابگاه از ؟؟؟ توضیح درمورد: سطح اساتید و امکانات دانشگاه چطوره؟؟؟ #امتیازدهی #عکاسی #دانشگاه #ایران #مردم #دانشجو #جنوب #فارس #تهران #تتو #لباس #داراب #نفس #لاو #عشق #دوست #لاکچری #دورهمی #نوشهر #احساس #عاشقانه #جنوبی #عکاسی #احساس #شمالی #دکتر #مدل #استقلال #پرسپولیس
دانشگاه هنر و معماری کمال الملک نوشهر به این دانشگاه چه امتیازی از میدین؟؟؟ امتیاز سطح اساتید از ؟؟؟ امتیاز امکانات از ؟؟؟ امتیاز خوابگاه از ؟؟؟ توضیح درمورد: سطح اساتید و امکانات دانشگاه چطوره؟؟؟ #امتیازدهی #عکاسی #دانشگاه #ایران #مردم #دانشجو #جنوب #فارس #تهران #تتو #لباس #مازندران #نفس #لاو #عشق #دوست #لاکچری #دورهمی #نوشهر #احساس #عاشقانه #جنوبی #عکاسی #احساس #شمالی #دکتر #مدل #استقلال #پرسپولیس
دانشگاه علوم پزشکی کاشان به این دانشگاه چه امتیازی از میدین؟؟؟ امتیاز سطح اساتید از ؟؟؟ امتیاز امکانات از ؟؟؟ امتیاز خوابگاه از ؟؟؟ توضیح درمورد: سطح اساتید و امکانات دانشگاه چطوره؟؟؟ #امتیازدهی #عکاسی #دانشگاه #ایران #مردم #دانشجو #جنوب #فارس #تهران #تتو #لباس #کاشان #نفس #لاو #اصفهان #عشق #دوست #لاکچری #دورهمی #احساس #عاشقانه #جنوبی #عکاسی #احساس #شمالی #مدل #استقلال #پرسپولیس #تکست
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی دزفول به این دانشگاه چه امتیازی از میدین؟؟؟ امتیاز سطح اساتید از ؟؟؟ امتیاز امکانات از ؟؟؟ امتیاز خوابگاه از ؟؟؟ توضیح درمورد: سطح اساتید و امکانات دانشگاه چطوره؟؟؟ #امتیازدهی #عکاسی #دانشگاه #ایران #مردم #دانشجو #جنوب #بلوچ #تهران #تتو #لباس #خوزستان #نفس #لاو #عشق #دوست #لاکچری #دورهمی #احساس #عاشقانه #جنوبی #عکاسی #احساس #شمالی #دکتر #مدل #استقلال #پرسپولیس #دزفول
دانشگاه علوم پزشکی وخدمات بهداشتی درمانی قزوین به این دانشگاه چه امتیازی از میدین؟؟؟ امتیاز سطح اساتید از ؟؟؟ امتیاز امکانات از ؟؟؟ امتیاز خوابگاه از ؟؟؟ توضیح درمورد: سطح اساتید و امکانات دانشگاه چطوره؟؟؟ #امتیازدهی #عکاسی #دانشگاه #ایران #مردم #دانشجو #جنوب #بلوچ #تهران #تتو #لباس #خودرو #نفس #لاو #عشق #دوست #لاکچری #دورهمی #احساس #عاشقانه #جنوبی #عکاسی #احساس #شمالی #دکتر #مدل #استقلال #پرسپولیس #قزوین
دانشگاه علوم اقتصادی به این دانشگاه چه امتیازی از میدین؟؟؟ امتیاز سطح اساتید از ؟؟؟ امتیاز امکانات از ؟؟؟ امتیاز خوابگاه از ؟؟؟ توضیح درمورد: سطح اساتید و امکانات دانشگاه چطوره؟؟؟ #امتیازدهی #عکاسی #دانشگاه #ایران #مردم #دانشجو #جنوب #بلوچ #تهران #تتو #لباس #خودرو #نفس #لاو #عشق #دوست #لاکچری #دورهمی #احساس #عاشقانه #مادر #جنوبی #عکاسی #احساس #شمالی #دکتر #مدل #استقلال #پرسپولیس
دانشگاه علوم پزشکی لرستان به این دانشگاه چه امتیازی از میدین؟؟؟ امتیاز سطح اساتید از ؟؟؟ امتیاز امکانات از ؟؟؟ امتیاز خوابگاه از ؟؟؟ توضیح درمورد: سطح اساتید و امکانات دانشگاه چطوره؟؟؟ #امتیازدهی #عکاسی # #دانشگاه #ایران #مردم #دانشجو #جنوب #بلوچ #تهران #تتو #لباس #خودرو #نفس #لاو #عشق #دوست #لاکچری #لرستان #بازیگر #احساس #عاشقانه #مادر #جنوبی #عکاسی #احساس #دکتر #مدل #استقلال #پرسپولیس
دانشگاه خوارزمی به این دانشگاه چه امتیازی از میدین؟؟؟ امتیاز سطح اساتید از ؟؟؟ امتیاز امکانات از ؟؟؟ امتیاز خوابگاه از ؟؟؟ توضیح درمورد: سطح اساتید و امکانات دانشگاه چطوره؟؟؟ #امتیازدهی #عکاسی # #دانشگاه #ایران #مردم #دانشجو #جنوب #بلوچ #تهران #تتو #لباس #خودرو #نفس #لاو #عشق #دوست #لاکچری #خراسان #بازیگر #احساس #عاشقانه #مادر #جنوبی #عکاسی #احساس #دکتر #مدل #استقلال #پرسپولیس
دانشگاه بیرجند 🇮🇷 به این دانشگاه چه امتیازی از میدین؟؟؟ امتیاز سطح اساتید از ؟؟؟ امتیاز امکانات از ؟؟؟ امتیاز خوابگاه از ؟؟؟ توضیح درمورد: سطح اساتید و امکانات دانشگاه چطوره؟؟؟ #امتیازدهی #عکاسی #دانشگاه #ایران #مردم #دانشجو #جنوب #بلوچ #تهران #تتو #لباس #خودرو #نفس #لاو #عشق #دوست #لاکچری #خراسان #بازیگر #احساس #عاشقانه #مادر #جنوبی #بیرجند #احساس #دکتر #زیبا #استقلال #پرسپولیس
دانشگاه بین المللی چابهار 🇮🇷 به این دانشگاه چه امتیازی از میدین؟؟؟ امتیاز سطح اساتید از ؟؟؟ امتیاز امکانات از ؟؟؟ امتیاز خوابگاه از ؟؟؟ توضیح درمورد: سطح اساتید و امکانات دانشگاه چطوره؟؟؟ #امتیازدهی #عکاسی #دانشگاه #ایران #مردم #دانشجو #جنوب #بلوچ #تهران #تتو #لباس #خودرو #نفس #لاو #عشق #دوست #لاکچری #چابهار #بازیگر #احساس #عاشقانه #مادر #رضوی #زاهدان #احساس #دکتر #زیبا #استقلال #پرسپولیس
دانشگاه بین المللی امام رضا (ع) 🇮🇷 به این دانشگاه چه امتیازی از میدین؟؟؟ امتیاز سطح اساتید از ؟؟؟ امتیاز امکانات از ؟؟؟ امتیاز خوابگاه از ؟؟؟ توضیح درمورد: سطح اساتید و امکانات دانشگاه چطوره؟؟؟ #امتیازدهی #عکاسی #دانشگاه #ایران #مردم #دانشجو #جنوب #بلوچ #تهران #تتو #لباس #خودرو #نفس #لاو #عشق #دوست #لاکچری #مشهد #بازیگر #احساس #عاشقانه #مادر #رضوی #خراسان #احساس #دکتر #زیبا #استقلال #پرسپولیس
دانشگاه پیام نور زابل 🇮🇷 به این دانشگاه چه امتیازی از میدین؟؟؟ امتیاز سطح اساتید از ؟؟؟ امتیاز امکانات از ؟؟؟ امتیاز خوابگاه از ؟؟؟ توضیح درمورد: سطح اساتید و امکانات دانشگاه چطوره؟؟؟ #امتیازدهی #جشن #دانشگاه #ایران #مردم #دانشجو #جنوب #بلوچ #تهران #تتو #لباس #خودرو #نفس #لاو #عشق #دوست #لاکچری #زاهدان #بازیگر #احساس #عاشقانه #مادر #کرمانشاه #زابل #احساس #دکتر #زیبا #استقلال #پرسپولیس
دانشگاه آزاد اسلامی نجف آباد 🇮🇷 به این دانشگاه چه امتیازی از میدین؟؟؟ امتیاز سطح اساتید از ؟؟؟ امتیاز امکانات از ؟؟؟ امتیاز خوابگاه از ؟؟؟ توضیح درمورد: سطح اساتید و امکانات دانشگاه چطوره؟؟؟ #امتیازدهی #جشن #دانشگاه #ایران #مردم #دانشجو #جنوب #خلیج_فارس #تهران #تتو #لباس #خودرو #نفس #لاو #عشق #دوست #لاکچری #اصفهان #بازیگر #احساس #عاشقانه #مادر #کرمانشاه #نجف_ آباد #احساس #دکتر #زیبا #استقلال #پرسپولیس
دانشگاه مفید به این دانشگاه چه امتیازی از میدین؟؟؟ امتیاز سطح اساتید از ؟؟؟ امتیاز امکانات از ؟؟؟ امتیاز خوابگاه از ؟؟؟ توضیح درمورد: سطح اساتید و امکانات دانشگاه چطوره؟؟؟ #اطلاعات دانشگاه #ایران #امتیازدهی #دانشگاه #اساتید #دانشجو #دختر #پسر #زندگی دانشجویی #امتیاز #معرفی #سطح #امکانات #آشنایی #خوابگاه #ایران #یونیورسیتی #عشق #اطلاعات #تحصیلات #پزشکی #کارشناسی #ارشد #دکترا
دانشگاه آزاد اسلامی شیروان به این دانشگاه چه امتیازی از میدین؟؟؟ امتیاز سطح اساتید از ؟؟؟ امتیاز امکانات از ؟؟؟ امتیاز خوابگاه از ؟؟؟ توضیح درمورد: سطح اساتید و امکانات دانشگاه چطوره؟؟؟ #اطلاعات دانشگاه #ایران #امتیازدهی #دانشگاه #اساتید #دانشجو #دختر #پسر #زندگی دانشجویی #امتیاز #معرفی #سطح #امکانات #آشنایی #خوابگاه #ایران #یونیورسیتی #درس #اطلاعات #تحصیلات #پزشکی #کارشناسی #ارشد #دکترا
دانشگاه آزاد اسلامی تاکستان به این دانشگاه چه امتیازی از میدین؟؟؟ امتیاز سطح اساتید از ؟؟؟ امتیاز امکانات از ؟؟؟ امتیاز خوابگاه از ؟؟؟ توضیح درمورد: سطح اساتید و امکانات دانشگاه چطوره؟؟؟ #اطلاعات دانشگاه #ایران #امتیازدهی #دانشگاه #اساتید #دانشجو #دختر #پسر #زندگی دانشجویی #امتیاز #معرفی #سطح #امکانات #آشنایی #خوابگاه #ایران #یونیورسیتی #درس #اطلاعات #تحصیلات #پزشکی #کارشناسی #ارشد #دکترا
دانشگاه ولی عصر رفسنجان به این دانشگاه چه امتیازی از میدین؟؟؟ امتیاز سطح اساتید از ؟؟؟ امتیاز امکانات از ؟؟؟ امتیاز خوابگاه از ؟؟؟ توضیح درمورد: سطح اساتید و امکانات دانشگاه چطوره؟؟؟ #امتیازدهی #عکاسی #دانشگاه #ایران #مردم #دانشجو #جنوب #مردم #تهران #تتو #لباس #خودرو #نفس #لاو #عشق #دوست #لاکچری #کرمان #بازیگر #احساس #عاشقانه #مادر #تکست #مدل #احساس #دکتر #رفسنجان #استقلال #پرسپولیس
دانشگاه هنر اصفهان به این دانشگاه چه امتیازی از میدین؟؟؟ امتیاز سطح اساتید از ؟؟؟ امتیاز امکانات از ؟؟؟ امتیاز خوابگاه از ؟؟؟ توضیح درمورد: سطح اساتید و امکانات دانشگاه چطوره؟؟؟ #امتیازدهی #عکاسی #دانشگاه #ایران #مردم #دانشجو #جنوب #مردم #تهران #تتو #لباس #خودرو #نفس #لاو #عشق #دوست #لاکچری #اصفهان #بازیگر #احساس #عاشقانه #هنر #تکست #مدل #احساس #دکتر #زیبا #استقلال #پرسپولیس
دانشگاه شهید چمران اهواز به این دانشگاه چه امتیازی از میدین؟؟؟ امتیاز سطح اساتید از ؟؟؟ امتیاز امکانات از ؟؟؟ امتیاز خوابگاه از ؟؟؟ توضیح درمورد: سطح اساتید و امکانات دانشگاه چطوره؟؟؟ #اطلاعات دانشگاه #ایران #امتیازدهی #دانشگاه #اساتید #دانشجو #دختر #پسر #زندگی دانشجویی #امتیاز #معرفی #سطح #امکانات #آشنایی #خوابگاه #ایران #یونیورسیتی #درس #اطلاعات #تحصیلات #پزشکی #کارشناسی #ارشد #دکترا
‏مردم ایران یادتان می آید #تا۱۴۰۰باروحانی و #روحانی_تنهانیست؟!!! چه شد منافع برخی تامین نشد که همسرش را تحقیر می کنید؟! #باجگیران #سفره_انقلاب #لقمه_چرب #رانتخوری #امتیازدهی
#شورای_شهر برای انتصابات‌۳کارانجام دهد: ۱.تعیین #شاخص هرسمت ۲.تعیین لیست #واجدین_شرایط ۳. #امتیازدهی مبتنی برشاخص و الا #رانت و #سهم خواهی است
طرف رفته سرویس بهداشتی عمومی رو دیوارش بهش امتیازداده،راضی هم بوده گفته بازم میام💨🤦‍♂️🤦🏻‍♀️😂😂😂😂😂 #سرویس_بهداشتی #امتیازدهی
🔴 قرارداد با ️توتال و چند نکته 🔸قرارداد با توتال ابعاد بسیار نگران کننده #فنی دارد که در اینجا مجال پرداختن به آن نیست؛ اما علی رغم ادعای لغو بالمره تحریم ها و در شرایطی که هیچ شرکت خارجی حاضر به همکاری بلندمدت با ایران نیست، اما #توتال حاضر به این سرمایه گذاری شده است؟ 🔸از دیگر سو ، براساس برجام!! نیازی به هیچ اجازه و هماهنگی با آمریکایی ها نیست اما رئیس توتال اعلام کرده که با آمریکایی ها!! هماهنگ!! کرده و آنها اجازه!! داده اند. این دو موضوع چرا و به چه معنی است؟ ✅ تبیین: 💠 ۱. رئیس توتال صریحا گفته که اگر تحریم جدیدی پیش بیاید، از قرارداد کنار می روند. یعنی: 🔻اولا ، توتال مطمئن است که حتی در صورت عقب نشینی، متضرر نخواهد شد. 🔻ثانیا ، قرارداد چگونه نوشته شده که یک شرکت با یک سرمایه گذاری چند میلیاردی و تحریم جدید، هم چنان نگران ضرر نیست. جالب تر  اینکه: 🔹در سرتاسر مدل قراردادی ساختاری برای جریمه پیمانکار در صورت عدم عمل به تعهداتش دیده نمی‌­شود. 💠 ۲. پس مساله بسیار فراتر و مهم تر از سرمایه گذاری و یا انتقال سرمایه به داخل ایران است و آن #شرطی_سازی و #کانالیزه_کردن اقتصاد ایران است. یعنی: 🔻اولا ، تنها شرکت‌هایی حق دارند وارد کانال اقتصادی ایران شوند که از آمریکا!! کسب اجازه کرده باشند. 🔻ثانیا ، ایران مقابل نقض برجام و بدعهدی طرف مقابل کاملا دست ‌بسته می‌شود. 🔻ثالثا ، (مهم) شرطی سازی اقتصاد، همانا آغاز #امتیازگیری از ایران است. یعنی دولت در حال آماده کردن افکار عمومی برای #امتیازدهی های جدید است. 📚 کانال تبیین: 🔴
بدون شرح #دولت_قراردادهايافتخار_آفرين #پروفسور_درخشان #دكتر_عبد_الملكي #توتال # 🔴 #توتال 🔸قرارداد با توتال ابعاد بسیار نگران کننده #فنی دارد که در اینجا مجال پرداختن به آن نیست؛ اما علی رغم ادعای لغو بالمره تحریم ها و در شرایطی که هیچ شرکت خارجی حاضر به همکاری بلندمدت با ایران نیست، #توتال حاضر به این سرمایه گذاری شده است؟ 🔸از دیگر سو ، براساس برجام!! نیازی به هیچ اجازه و هماهنگی با آمریکایی ها نیست اما رئیس توتال اعلام کرده که با آمریکایی ها!! هماهنگ!! کرده و آنها اجازه!! داده اند. این دو موضوع چرا و به چه معنی است؟ ✅ تبیین: 💠 ۱. رئیس توتال صریحا گفته که اگر تحریم جدیدی پیش بیاید، از قرارداد کنار می روند. یعنی: 🔻اولا ، توتال مطمئن است که حتی در صورت عقب نشینی، متضرر نخواهد شد. 🔻ثانیا ، قرارداد چگونه نوشته شده که یک شرکت با سرمایه گذاری چند میلیاردی و تحریم جدید، هم چنان نگران ضرر نیست. جالب تر  اینکه: 🔹در سرتاسر مدل قراردادی ساختاری برای جریمه پیمانکار در صورت عدم عمل به تعهداتش دیده نمی‌­شود. 💠 ۲. پس مساله بسیار فراتر و مهم تر از سرمایه گذاری و یا انتقال سرمایه به داخل ایران است و آن #شرطی_سازی و #کانالیزه_کردن اقتصاد ایران است. یعنی: 🔻اولا ، تنها شرکت‌هایی حق دارند وارد کانال اقتصادی ایران شوند که از آمریکا!! کسب اجازه کرده باشند. 🔻ثانیا ، ایران مقابل نقض برجام و بدعهدی طرف مقابل کاملا دست ‌بسته می‌شود. 🔻ثالثا ، (مهم) شرطی سازی اقتصاد، همانا آغاز #امتیازگیری از ایران است. یعنی دولت در حال آماده کردن افکار عمومی برای #امتیازدهی های جدید است. 📚 تبيين ://./
معرفی اجمالی کانال تلگرام خدمات ارتباطی ایرانسل⠀ اخبار مربوط به اپراتور ، اطلاع رسانی آخرین طرح ها و تخفیف ها⠀ ⠀ ://./ #سونت_اینفو #کانال_تلگرام #ایرانسل #امتیازدهی
🏆نتیجه مسابقه سینگل روز جمعه ۹۶/۰۳/۱۹ تبریک به آقای محمد رسول بهزادپور عزیز 🏅🎾👏🏼💐 شما هم میتونید برنده این هفته ما باشید... مسابقات سینگل هر هفته جمعه🥇🥈🥉 برای اطلاعات بیشتر با شماره بالای صفحه تماس بگیرید 👆🏼👆🏼👆🏼 #تنیس #آکادمی_تنیس_پویا #مدرک_رسمی #کلاس_گروهی #بانوان #آقایان #کودکان #فدراسیون_تنیس #مسابقه #برنده #سینگل #امتیازدهی #مقام #قهرمان #نایب_قهرمان
🏆فینالیست های مسابقه سینگل روز جمعه ۹۶/۰۳/۱۹ شما هم میتونید برنده این هفته ما باشید... مسابقات سینگل هر هفته جمعه🥇🥈🥉 برای اطلاعات بیشتر با شماره بالای صفحه تماس بگیرید 👆🏼👆🏼👆🏼 #تنیس #آکادمی_تنیس_پویا #مدرک_رسمی #کلاس_گروهی #بانوان #آقایان #کودکان #فدراسیون_تنیس #مسابقه #برنده #سینگل #امتیازدهی #مقام #قهرمان #نایب_قهرمان
🎾تنها آکادمی چهارفصل ایران 🎾 برای تمامی گروه های سنی از ۵ سال تا ۶۰ سال 👶🏻👦🏻👧🏻👨🏻👩🏼👱🏼👱🏻‍♀️👴🏻👵🏻 ولنجک، شماره تماس: ۰۹۱۲۱۲۲۱۶۹۹ #تنیس #آکادمی_تنیس_پویا #مدرک_رسمی #کلاس_گروهی #بانوان #آقایان #کودکان #فدراسیون_تنیس #مسابقه #برنده #سینگل #امتیازدهی #مقام #قهرمان #نایب_قهرمان #تنیس_سرپوشیده #ترم_تابستان #تنیس_کودکان
نظرات و پیشنهادات تونو در بازار با ما به اشتراک بگذارید. #جعبه_لایتنر #دلفین #جعبه_لایتنر_دلفین #نظرات #پیشنهادات #بازار #امتیازدهی _
🏆نتیجه مسابقه دبل روز پنجشنبه ۹۶/۰۲/۲۸ تبریک به برادران بهزادپور 🏅🎾👏🏼💐 شما هم میتونید برنده این هفته ما باشید... مسابقات دبل هر هفته پنجشنبه ها🥇🥈🥉 برای اطلاعات بیشتر با شماره بالای صفحه تماس بگیرید 👆🏼👆🏼👆🏼 #تنیس #آکادمی_تنیس_پویا #مدرک_رسمی #کلاس_گروهی #بانوان #آقایان #کودکان #فدراسیون_تنیس #مسابقه #برنده #دبل #تیم #امتیازدهی #مقام #قهرمان #نایب_قهرمان
سپاس فراوان از میهمانان ویژه امشب : وزیر محترم جهاد کشاورزی، جناب آقای دکتر سجادی معاون اسبق وزارت ورزش و قهرمان المپیک دو و میدانی و سایر بزرگواران و پیشکسوتان 🙏🏼💐 #تنیس #آکادمی_تنیس_پویا #مدرک_رسمی #کلاس_گروهی #بانوان #آقایان #کودکان #فدراسیون_تنیس #مسابقه #برنده #سینگل #امتیازدهی #مقام #قهرمان #نایب_قهرمان #تنیس_سرپوشیده #ترم_تابستان #تنیس_کودکان #سالگرد #میهمانان_ویژه
مراحل آماده سازی مجتمع تنیس پویا به مناسبت ورود میهمانان ویژه در پانزدهمین سالگرد تاسیس با حضور برترین برندها 👍🏼👑🎾 ۹۶/۰۳/۰۲ #تنیس #آکادمی_تنیس_پویا #مدرک_رسمی #کلاس_گروهی #بانوان #آقایان #کودکان #فدراسیون_تنیس #مسابقه #برنده #سینگل #امتیازدهی #مقام #قهرمان #نایب_قهرمان #تنیس_سرپوشیده #ترم_تابستان #تنیس_کودکان #سالگرد #میهمانان_ویژه
🏆نتیجه مسابقه هفته دوم مسابقات سینگل روز جمعه ۹۶/۰۲/۲۲ تبریک به آقای پیلوار عزیز 🏅🎾👏🏼💐 شما هم میتونید برنده این هفته ما باشید... مسابقات سینگل هر هفته جمعه🥇🥈🥉 برای اطلاعات بیشتر با شماره بالای صفحه تماس بگیرید 👆🏼👆🏼👆🏼 #تنیس #آکادمی_تنیس_پویا #مدرک_رسمی #کلاس_گروهی #بانوان #آقایان #کودکان #فدراسیون_تنیس #مسابقه #برنده #سینگل #امتیازدهی #مقام #قهرمان #نایب_قهرمان
مسابقه فینال آدینه پویا ۹۶/۰۲/۲۹ 🎾👍🏼🏆🥇🥈 شما هم میتونید برنده این هفته ما باشید... مسابقات سینگل هر هفته جمعه🥇🥈🥉 برای اطلاعات بیشتر با شماره بالای صفحه تماس بگیرید 👆🏼👆🏼👆🏼 #تنیس #آکادمی_تنیس_پویا #مدرک_رسمی #کلاس_گروهی #بانوان #آقایان #کودکان #فدراسیون_تنیس #مسابقه #برنده #سینگل #امتیازدهی #مقام #قهرمان #نایب_قهرمان #🎾