همه عکس ها و کلیپ های تورکمن در اینستاگرام


loading...
کوروش در تورات منجی قوم یهود معرفی شده است ... اما این جملات هم از زبان کوروش در تورات آمده است که پانفارس ها هیچوقت دوست نداشته اند شما بدانید: - کوروش در تورات کورش در متن عهد عتیق تورات گرامی داشته شده و نجات دهنده یهودیان از اسارت هفتاد ساله در بابل معرفی شده است . اما در همان کتاب او مجری خواست و اراده و این سخن خدای یهودیان برای نابودی بابل نیز بوده است: من خود بر ضد بابل بر خواهم خواست و آنرا نابود خواهم کرد. نسل بابلیان را ریشه کن خواهم کرد تا دیگر کسی از آنان زنده نماند. بابل را به باتلاق تبدیل خواهم کرد تا جغدها در آن منزل کنند،با جاروی هلاکت بابل را جارو خواهم کرد تا هرچه دارد از بین برود) کتاب اشعیا، باب ۱۴ ،بند ۲۲ و ۲۳ پس از هفتاد سال پادشاه بابل وقوم او را به خاطر گناهانشان مجازات خواهم کرد وسرزمین ایشان را به ویرانه ای ابدی تبدیل خواهم کرد. (کتاب ارمیا، باب ۲۵ ،بند ۱۲) شواهد تاریخی و اکتشافات باستان شناسان نشان از نابودی تمدن بابل پس از کورش می دهد. #تورک #ترک #آذربایجان #قشقایی #افشار #خلج #تورکمن # # # #دامغا #تامغا #اورخون
ازدواج خواهر و برادر ؛ در منظومه « ویس و رامین » اثر فخرالدین اسعد گرگانی آمده است : چو مادر دید ویس دلســــــــــتان را بگونه خوار كرده گلــــــــستان را بدو گفت: اى همه خوبى و فرهنگ‏ جهان را از تو پیرایه‏ســت و اورنگ ترا خســـــــــــــــرو پدر بانوت مـــادر ندانم در خورت شــــویى بكشور چو در گیتى تو را همســـــــر ندانم‏ بتا همسرت دادن چون توانـــــم؟ در ایران نیست جفتى با تو همسر مگر ویرو كه هســـتت خـود برادر تو او را جفـــــــت باش و دیده بفروز وزین پیوند فـــــــــــرخ كن مرا روز زن ویرو بود شایســــــــــــته خواهر عروس من بود بایســــــــته دختر فقط در جواب توهین های پانفارسها #تورک #ترک #آذربایجان #قشقایی #افشار #خلج #تورکمن # # # #دامغا #تامغا #اورخون
در قسمتی از شاهنامه بهمن شاه دختری دارد بنام همای که توسط خودش باردار میشود تا وارث تاج و تختش شود حکیم ابوالقاسم فردوسی ، گردآورنده و سراینده ی شاهنامه ، وجود ازدواج با محارم در ایران باستان بنا بر آموزه های دین زرتشتی را تأیید می کند . به صورتی کاملاً صریح : در شاهنامه آمده است : بزنی گرفتن بهمن همای دخترخویش را و ولیعهدکردنش پســر بــــود او را یكـــــی شیــرگیــــــــر كه ساسانش خوانــــــدی ورا اردشــیر یكی دخترش بود نامـــــش همــــــــای هنـرمـنـد و با دانـــــــــش و پـــــاک رای همـــــــــی خواندندی ورا چـــــــــــهرزاد زگیتـــــــی بدیــــــدار او بـود شــــــــــاد پدر درپذیرفتــــــــــش از نیـــكویـــــــــی بدان دین كه خوانـــــی ورا پهــــــــلویی همــــــای دل افـــروز تابنــــــــــده مـــاه چنان بدكه آبــــــستـــــــــــن آمد زشـاه چو شش ماهه شد پر زتیمــــــــار شد چوبهمن چنـــان دید بیــــــــــــــمار شد چو از درد شـــــــــــــاه انـدرآمـــد ز پای بفرمود تا پــــــــــــیش او شد همــــــای بزرگان و نیك اختــــــــــران را بخــــــواند به تخت گرانـــــــــــــــــــمایگان برنشـاند چنین گفت كـــین پاك تن چـــــــــهرزاد  زگیتی فـراوان نبـــــــودســــــــت شـــاد سپردم بدو تـــــــــــــــــاج وتخت بلــــند همان لشــــــــــــــكر و گنج وبخـت بلــند ولیعهد من او بـــــــــــــــــــــود درجـهان هم آنكس كه زو زاید انـــــــــــــــدرنهـان اگردخــــــــــــــــــــــتری زایـدش گرپـسر  ورا باشد این تاج و تخــــــــــــــت و كــمر چوساسان شنیداین سخن خیره شد زگفتاربهمن دلش تیــره شــــــــــــــــــــد بسه روز و دو شـــــــــــب بسان پلنگ ازایران بمــــرزی دگرشـــــــــــــــــد زننـگ دمان سوی شهرنشـــــــــــــــــاپورشد پراز درد بود از پــدر دور شـــــــــــــــــــــــد زنی را زتخــــــــــم بزرگان بخواســــت همی خویشتن داشـــــت باخـاك راست همی داشت تخم كیــــــــــی درنهفت  زگوهر بگیتــــــی كســـــــــــــی را نگفـت #تورک #ترک #آذربایجان #قشقایی #افشار #خلج #تورکمن # # # #دامغا #تامغا #اورخون
پیج تاریخ تورکان قصد بی احترامی به عیچ قومیتی را ندارد ، اما وقتی قومیتی متوهم خود را منجی صلح و برتر بداند و دیگران را خونریز و خشن باید حقایقی را برایشان بازگو کرد شاید به راه راست هدایت شوند... دید و نظر آیین زرتشت در مورد معلولان جسمی و ذهنی : معلولان جسمي و عقب‌افتاده‌هاي ذهني اعم از اشخاصي که قوز يا قد کوتاه دارند و يا داراي چشمان ضعيف و اندام شکسته هستند در دین زرتشت سزاوار مرگ هستند چرا که مطابق با آموزه‌هاي دين زرتشتي، اين انسان‌ها «داغ خوردگان اهريمن» (شيطان صفت) به حساب مي‌آيند و لازم است تا از اجتماع تصفيه شوند. اهورامزدا در بندهاي و از فرگرد دوم ونديداد به صراحت و تأکيد به جمشيد هشدار مي‌دهد که: «مبادا اينان بدان جايگه راه يابند». حالا شما فکر کنید یک معلول جسمی که بیشتر از هر انسانی به محبت و توجه نیاز دارد توسط دین خود شیطان صفت معرفی شود و سزاوار مرگ هم باشد ! #تورک #ترک #آذربایجان #قشقایی #افشار #خلج #تورکمن # # # #دامغا #تامغا #اورخون
جدیدا بسیاری از پانفارس ها ادعا دارند که اعدام مجازات قبیح و غیرانسانی هست و باید به دین آبا و اجداد خود برگردیم ( البته در تقبیح مجازات اعدام حرفی نیست) امــا غافلند از اینکه دین و آیین آبا اجدادی انها بسیار شدید تر از دین مبین اسلام اعدام را بعنوان یک مجازات در خود جای داده است تا جایی که هر کس به دین زرتشت نپیوندد را هم مستحق مرگ میداند!! : زرتشت میگوید کسانی که پیرو من نیستند سزاوار مرگ اند . در اوستا ، وندیداد ، فرگرد ،بند آمده است افرادی که « داد » یعنی قوانین دین مزداپرستی ( زرتشتی ) را نایدیده بگیرند ، سرکش هستند و سزاوار مرگ اند ! برای مثال در باب گرفتن مو و ناخن زرتشت میگوید که این موها و ناخن های چیده شده را باید دور از آتش و آب و ... قرار داد و بر ان دعایی ویژه ( که غیر زرتشتیان بلد نیستند ) را مرتبه بخوانند . سپس باید با خواندن دعایی ویژه این ناخن ها و ... را به پرنده ای به نام « اشوزوشتا » هدیه بدهند تا بخورد . ( اوستا ، وندیداد ، فرگرد بند – ) و در نهایت اگر کسی به این دستور العمل عمل نکند ، بنا به گفته ی زرتشت در همین فرگرد ، بند ، سزاوار مرگ است . حالا بنظر شما زرتشتیت دین خشن تری است یا اسلام ؟ بنگرید به : اوستا ، پژوهش استاد پورداود ، گزارش دکتر دوستخواه ، انتشارات مروارید ، چاپ شانزدهم ، هـ ش ؛ نسخه انجمن زرتشتیان آلمان ، ج ص - وشبیه به این در فرگرد بند : وندیداد ، پژوهش ژام دارمستتر ، صفحه ، ناشر دنیای کتاب ، تهران ، هـ ش ، صفحه اوستا ، پژوهش استاد پورداود ، گزارش دکتر دوستخواه ، انتشارات مروارید ، چاپ شانزدهم ، هـ ش ؛ نسخه انجمن زرتشتیان آلمان ، ج ص #تورک #ترک #آذربایجان #قشقایی #افشار #خلج #تورکمن # # # #دامغا #تامغا #اورخون
واقعا چه فکر کرده اید؟ 🇹🇷🇦🇿🇮🇷🇺🇿🇹🇲🇰🇿🇰🇬🇲🇳🤘 #ü_ # #آزربایجان #تبریز #اورمو #اردبیل #قشقایی #تیراختور #تورک #آزدلیخ #بیرلیک #قزوین #زنجان #تهران #تورکمن
نشریه اقتصادی ، فرهنگی و اجتماعی بانک سپه در شماره ١٨۵ به تاریخ آذر ماه سال ١٣٩۶ مطلبی با تیتر “منات در شب یلدا” داستانی را روایت کرده است که در آن عباراتى ” توهین آمیز و نژاد پرستانه” علیه تورکها به کار برده است . داستان “منات در شب یلدا” نوشته شده فردی به نام رباب فضائلی (نویسنده کتاب وسوسه راه میانبر)میباشد که که تورک ها را ” گردنکش بی دانش” و نادان خطاب کرده است . نژاد پرستی ضد تورک و ضد عرب به حدی در جامعه ایران نهادینه شده است که از ارگانهای دولتی گرفته تا نشریات داخل و خارج کشور و حتی زندگی روزمره به وضوح قابل رویت و لمس است. گفتنی است روزنامه ایران (زیرنظر دفترریاست جمهوری ) وروزنامه های (اعتماد-همشهری- ورزشی گلادیاتور –ورزشی ۹۰ – روزنامه طرح نو- وقانون ) وصداوسیمای افراطگر میلی رکورد اهانت به اقوام علی الخصوص ترکهارا درسالهای اخیر بطورزنجیره ای شکسته اند واین درحالیست که طبق ماده ۲۳ قانون مطبوعات این اعمال مجرمانه است. سایت میکروفون نیوز در این باره نوشت: بانک سپه در شماره ۱۸۵ ماهنامه مخصوص خود به ترک ها توهین کرده است. در متن داستان”منات در شب یلدا” این ماهنامه ترک ها”گردنکش بی دانش” و “نادان” خطاب شده است. این داستان توسط شخصی بنام رباب فضائلی در ماهنامه بانک سپه نوشته شده است. توهین به ترک ها و دیگر ائتنیک های ساکن در ایران همچون عرب،لر،بلوچ،گیل،مازنی،ترکمن و کرد  از طرف برخی رسانه های جمعی و نشریات تبدیل به”عادت و عرف” شده است. تاریخ اهانت روزنامه ها و دیگر  رسانه های جمعی به قومیت های مختلف چون لر٬ گیل و مخصوصا به ترک ها به تاسیس حکومت پهلوی در ایران بر می گردد. در حالیکه ماده ۲۳ قانون مطبوعات در ایران می گوید: هر کس به وسیله مطبوعات به اقلیتهای مذهبی مصرح در قانون اساسی یا نژادی ساکن ایران برای تولید نفاق و اختلاف و یا بغض و کینه‌ میان سکنه مملکت اهانت نماید و یا آنان را به ایجاد دشمنی و نفاق نژادی و یا مذهبی تحریص کند علاوه بر لغو امتیاز نشریه به یک ماه تا شش ماه حبس تأدیبی و پرداخت‌ غرامت محکوم خواهد شد. اما در عمل بخاطر عدم اجرای قانون توسط متولیانش متوجه می شویم  اهانت ها از دریچه رسانه های جمعی و رسمی در ایران به اقوام وخصوصا ترک ها تبدیل به عرف برخی از رسانه ها شده است. #تورک #تورک_میللتی #ترک #تورکمان #تورکمن #آزربایجان #آذربایجان #توران #وطن #آنا_یوردو #اورمو #اورموگولو #تبریز #اردبیل #سولدوز #نقده #موغان_مغان #قشقایی #قوشاچای #تراختور #تیراختور #توران #آنا_دیلی #اورموگولو #قاراباغ #قاراداغ #تورک #کرکوک #توران #وطن #آنا_یوردو #چالدران #قاراباغ
👇 هيچ كس نمي داند كه اين حقيقت است يا خيال پردازي ، واقعيت است يا قصه...؟ حال گوش كنيم و بعداً ببينيم.  بين مردم تركمن افسانه اي هست در باره اينكه زني سالخورده، قبيله خود را از هلاكت نجات داده است.  در نزديكي شهر مرو، در منطقه اي صحرايي، طايفه اي كوچك با چهارصد خانوار زندگي مي كرده اند. روزي از روزها اين شايعه در همه جا پيچيد كه لشكر بزرگ خليفه سوم از طريق اين روستا به سوي مرو در حركت است و مردم اين روستا اولين مانع بر سر راه آنهاست. مردهاي اين طايفه با ريش سفيدان قبيله به مشورت نشستند كه: چه بايد كرد؟  يكي گفت: بايد بچه ها، زنها و پيرمردها را به عمق صحرا بفرستيم و خودمان بايد تا آخرين قطره خون، با دشمنان بجنگيم.  ديگري گفت: اما تعداد ما در مقابل لشكر امير خيلي كم است.  و برخي هم گفتند: بهتر آنست كه زمين خود را ترك و به دل صحرا بزنيم.  يكي از ريش سفيدان گفت: اين كار درستي نيست. اگر وطن نابود شود، به مانند آنست كه ماه و خورشيد هم نابود شده!  در اين لحظه، زني سپيد موي و سالخورده كه در آن مجلس نشسته بود، گفت: «شما به جنگ با خليفه نرويد! مي خواهم خودم تنها پيش بروم!» مردها از حرفهاي او تعجب كردند ولي گذاشتند تا حرفهايش را بزند. مگر نمي گويند كه نزد خدا كار خير از هزار حرف بالاتر است. زن سالخورده كوشيد ريش سفيدان را با حرفهاي خود متقاعد سازد. اما ريش سفيدان با سكوتي سنگين، به حرفهاي زن گوش داده و چيزي به او نگفتند.  زن رفت. ريش سفيدان بعد از رفتن زن، مجلس خود را ادامه دادند. يكي از آنان گفت: « تا زماني كه نفس مي كشيم، زنده ايم و اميد در ما زنده است.» در پايان جلسه، ريش سفيدان تصميم گرفتند كه منادي هايي به شهرها و روستاهاي اطراف بفرستند و از همسايگان درخواست كمك نمايند. آن زن سالخورده به خانه خود برگشت و جلوي دار قالي نشست و بافتن قالي را كه چند سالي بود كه بافت آن به طول كشيده بود،‌ ادامه داد. ادامه در کامنت اول #مرضیه_دوجی #ترکمن #ترکمن_صحرا #فرش_ترکمن_جرگلان #فرش_ترکمن #تورکمن #تورکمن_صحرا
ü, ü äň ý , ý äç ý , ü äň ý şň ş ý. عکسی از مرحوم عبدالرحیم مدرسی فرزند گوکی آخوند، از فعالان سیاسی و مدنی تورکمن صحرا در دوران پهلوی می باشد، در سال هزار و سیصد و هجده دستگیر و تا سقوط رضاشاه در زندان به سر برد. پس از آن از اعضای فعال حزب توده شده و اشعار معروف زیادی در مورد شخصیتهای سیاسی مخالف و موافق احزاب موجود در تورکمن صحرا سروده است. اشعار وی در روزنامه تورکمن سسی که به صورت دیواری در چهارراه شریعتی فعلی گنبد نصب می شده منتشر گردیده و در بین مردم در آن دوره مشهور بوده است. تورکمن ایلیم تاکنون چند شعر از اشعار وی را از زبان کهنسالان تورکمن ضبط و ثبت نموده است. یادش گرامی باد. دموکرات باهانا،خالقی سویمانا غالایئ داقارلار پاپاق غویمانا #یاشاسئن #تورکمن #صحرا منتظر اطلاعات ارسالی شما دوستان همراه و علاقه مند در مورد شخصیتهای تورکمن که در گذر زمان فراموش گردیده اند هستیم.
#تولد تقویم دل من نسبتی با تقویم های جهان ندارد… میانِ برگ ریزان ِخزان، وسط چله ی زمستان هم، می بینی نوشته اند بهار! آن لحظه که تو….خندیدی زادروز زمینی شدنت مبارک عزیزم 😘❤😍 . متحول شدن جرأت میخواد 😏👍 👇 #تولدت_مبارک #جشن #شادی #والیبال #تخفیف #لویالتی #کارت #بانک #پول #کارتخوان #ایرانیان #مثبت #گنبد #گنبدکاووس #تورکمن #ترکمن #ترکمن_صحرا #حامددایی #حامد_دایی #نتورک #نتورک_مارکتینگ #ایران #خدمات # 👆
همسویی وزارت تعلیم و تربیت دولت حسن روحانی و فارسها با تروریستهای کورد.
.
.
پ ن : گروههای موسلح کوردی مثل پ ک ک و پژاک به دونبال کورد نشان دادن غرب آزربایجان جنوبی هستند. این درسیست که از اسراییل یاد گرفته اند. حالا با کمک دولت در کتابهای درسی ایبتیدایی به این هدف خود رسیده اند .
.
.
. . .. . #تورک #ترک #آذربایجان #تبریز#خوی#زنجان#اردبیل #عرب#تیراختور#اورمیه#اهواز#ماکو #قزوین #سولدوز #تیکان_تپه #سرعین #تورکمن #ترکمن #ترکمن_صحرا #استقلال #پرسپولیس  #هنرمندان#هنرمندان_ایرانی#قشقایی_تورک #قشقایی #جنبش_نافرمانی_املایی #بازیگر #شان_سینما .
همسویی وزارت تعلیم و تربیت دولت حسن روحانی و فارسها با تروریستهای کورد. . . پ ن : گروههای موسلح کوردی مثل پ ک ک و پژاک به دونبال کورد نشان دادن غرب آزربایجان جنوبی هستند. این درسیست که از اسراییل یاد گرفته اند. حالا با کمک دولت در کتابهای درسی ایبتیدایی به این هدف خود رسیده اند . . . . . .. . #تورک #ترک #آذربایجان #تبریز #خوی #زنجان #اردبیل #عرب #تیراختور #اورمیه #اهواز #ماکو #قزوین #سولدوز #تیکان_تپه #سرعین #تورکمن #ترکمن #ترکمن_صحرا #استقلال #پرسپولیس #هنرمندان #هنرمندان_ایرانی #قشقایی_تورک #قشقایی #جنبش_نافرمانی_املایی #بازیگر #شان_سینما .
🎵🎵🎵ü 😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍👆👆👆👆👆👆🎤🎤🎤🎶🎶🎶 تورک ماهنیسی حتما قولاخ آسین 😙😙😙😙 🔴🔴🔴 #اویان_آزربایجان #اویان_تورک #من_تورکم #تورک_بیرلیگی #تورک_میللتی #بوزقورد #قشقایی #تورکمن #ماهنی #باکو #گوزل # #سویوق_بولاق #سولدوز #ساری_داش #چالدران #قوشا_چای
. ⚀آریاگراها و اربابان غربی شان بدون هیچ سند و مدرکی ادعا دارند اسکیتها نه تورک که ایرانی(البته ایرانی از نوع هخامنشی و آریایی قلابی) بوده اند .درحالیکه در تمامی کورگانهای اسکیتی مکشوفه غیر از نوشته ها و تمغاهای تورکی چیز دیگری یافت نشده.حتی در کورگانهای اروپایی #اتروسکی . کورگانهای بیشماری در آزربایجان موجود است که نمونه بارز آن در اردبیل کشف شد.متاسفانه بخاطر عدم آگاهی تورکها از تاریخ واقعی خود که در اثر تبلیغات هدفدار پارسی پندارها رخ داده این کورگانها در خال تخریب ویا سرقت قرار گرفته اند.کورگانها شناسنامه تورکها هستند باید انها را شناخت و از تخریبشان جلوگیری کرد . #ویلیام_رابرتسون در کتاب خود در مورد اسکیتها اینگونه میگوید: ⚁ , , #. , ... . . [ترجمه] . ⚂این در سرنوشت سرزمینهای جنوبی بوده که مردانی از نژاد سختکوش و سلحشور در آن ساکن شوند که در دوران باستان با نام #اسکیت و امروزه با نام #تاتار شناخته میشوند.👈یکی از قبایل این مردمان با نام #تورک یا #تورکمن شناخته میشوند... . نوشته های #ویلیام_رابرتسون ص۱۷۹ _ ./
ترجمه ی کتیبه ی اورخون.. آیا ریشه ی «آذربایجان» «آذری» کلمه ی فارسی هست؟ همانطور که در کتیبه ی اورخون اشاره شده به وضوح از بوجود آمدن قبیله ی ترکی « آذ» و « قرغیز یا قرقیز» سخن به میان آمده تا خاک ملت تورک بی صاحب نماند ... قبیله ی تورکی با این مشخصات امروز کجا یافت میشود بجز در آذربایجان؟!!! #تورک #آذربایجان #قشقایی #خلج #افشار #تورکمن #تامغا #بیات #بهارلو # #
💯💯بازم توهین به تورکها توسط یکی از بانکهای نژادپرست حکومت فاشیستی ایران 👆👆👆👆👆👆👆 متاسفانه توهین به تورک‌ها به یک عادت برای رسانه‌ها، نشریات و افراد تبدیل شده است؛ هنوز مردم آذربایجان توهین روزنامه ایران و توهین هوادران پرسپولیس را فراموش نکرده‌اند که بانک سپه در ماهنامه خود اقدام به توهین جدیدی زد. بانک سپه در شماره ۱۸۵ ماهنامه خود در طی داستانی به نامی “منات در شب یلدا” که توسط فردی به نام ” رباب فضائلی” نوشته شده است. تورک‌ها را “گردنکش بی‌دانش” و “نادان” خطاب کرده است. بانک سپه که وظیفه کمک به مسائل اقتصادی کشور را دارد بنظر می‌رسد رسالت اصلی خود را فراموش کرده و هم‌‍صدا با نژادپرستان، دست به توهین و تحقیر میلیون‌ها نفر از مردم ایران زده است. انتظار می‌رود در اسرع وقت، مسئولان و مدیران این بانک با توضیح در این خصوص از تورک‌ها معذرت خواهی کنند. 🔴🔴🔴🔴 #اویان_آزربایجان #اویان_تورک #من_تورکم #تورک_بیرلیگی #تورک_میللتی #بوزقورد #ایران_آریایی_نیست #ایران_پارس_نیست #فارسی_سازی_بس_است #نژاد_پرستی_پانفارس #قشقایی #تورکمن #فاشیسم_فارس #نژاد_پرستی_پانفارس #بانک_نژاد_پرست_سپه # #سویوق_بولاق #سولدوز #ساری_داش #چالدران
#چای فنجان طلای شعر ناب آوردم چای گل سرخ با گلاب آوردم برخیز و بنوش زندگی را از نو در سینی شب، مهتاب آوردم . متحول شدن جرأت میخواد 😏👍 . . . برنامه پیاده روی هرشب ساعت دریاچه مصنوعی و یا استادیوم نوشیدن یک فنجان چای داغ کافه الیف 👇 #دریاچه_مصنوعی #استادیوم #پیاده_روی #والیبال #تخفیف #لویالتی #کارت #بانک #پول #کارتخوان #ایرانیان #مثبت #گنبد #گنبدکاووس #تورکمن #ترکمن #ترکمن_صحرا #حامددایی #حامد_دایی #نتورک #نتورک_مارکتینگ #ایران #خدمات # 👆
💂🐺🌌🌙 Ü اسب #آخال_تکه #تورکمن سرمایه ملی ما #تورکمنها هست و از آنها محافظت کنیم آخال تکه از نسل اسب های ترکمن کهن و باستانی است، که تا ۲۵۰۰ سال پیش نیز زیست داشته است. آخال تکه اسبی است با استعداد فوق العاده و همچنین منشی بسیار خودسر دارد. اسبی است با توانایی بالا، با سری راست، گردنی ظریف، طول متوسط، گاهی دارای شانه های اُریب. مچ پای برجسته و کفل افتاده دارد. اسبی کشیده و بلند، پاهای مقاوم با سمی سخت است. گاهی سینه کم عمق و باریک و گردنی همانند گوزن وارونه و کش دار بویژه با توانایی یورتمه خوب، مستعد برای کوه و کُتل است. پوست و یال ظریف و ابریشمین دارد. این اسب نزد قبایل تکه در استپ های شمال ترکمن صحرای ایران و جمهوری ترکمنستان موجود است. رنگ های اصلی آن کهر، خاکستری، سفید، طلایی رنگ، سرخ و سیاه کلاغی است. نام آن به لحاظ اینکه منطقه ای است که ترکمن های تکه در آنجا زیست دارند، خوانده شده است. بلندی اندام آن اغلب بین تقریبا، ۱۵۰ و ۱۶۰ سانتیمتر است. اسب آخال تکه دنباله اسب های کهن ترکی است و از زمانی که انسان اندیشمند وجود داشته، در استپ های جنوبی روسیه و آسیای مرکزی پرورش یافته، شاخص و بمثابه نماینده سه نوع اسب ما قبل تاریخ، که در دوران قبل از میلاد وجود داشتند، است، که تا چین قدیم مشهور و هواخواهانی بسیار داشته است. این اسب در جنگ ها و غارت ها تلفات بسیار داشته و در دوران حکومت تیمور لنگ شماری از آنها با مادیان های عرب اصلاح شد. نواحی پرورش اسب آخال تکه در ترکمنستان، قزاقستان،قیرقیزستان و ازبکستان است. اسب آخال تکه در اسب های اروپایی نیز در اصلاح نژاد پیش از همه در«ترکمن آتی» تاثیر خود را گذاشته است. پرورش اسب ترکمن به نام «ترکمن آتی» در اروپا درسال های ۸۸ /۱۷۸۶ بنام پرورش اسب فریدریک ویلهلم پایه گذاری شد. ☪صحرانگ تورکمنلری اسب آخال تکه به خاطر قدرت تحمل و سرعت بالا اسبی ایده‌آل در شرایط صحرایی است. در پیشینه این اسب رکورد عجیب و باور نکردنی ثبت شده که حاکی از تحمل و مقاومت بیش از حد آن به گرما می‌باشد. اسب‌های آخال تکه مسیر اشک آباد تا مسکو با فاصله بیش از کیلومتر را در سال میلادی در حدود روز طی کرده‌اند. که کیلومتر از این مسیر حرکت در صحرای سوزان بوده و اسب به آب دسترسی نداشته است. این مسیر سه روزه طی شده و این رکورد هرگز تکرار نشده است. 🆔
#Ç, üä üň ş 😋 عاشقان و دلباختگان #چکدرمه یه خودی نشون بدن... ببینیم چند نفریم؟🙋🏻. این نوع غذا از نظر پخت و مواد آن، نزدیک به استامبولی پلو در نزد فارس هاست. غذایی ست، چرب و خوشمزه که غذای سنتی #ترکمن محسوب می شود. مواد تشکیل دهنده ی چکدرمه: ۱-برنج ۲-گوشت (گوشت گوسفند یا ...) ۳-روغن کنجد (در سال های اخیر روغن های پنبه دانه و آفتابگردان و ...) ۴-پیاز و گوجه فرنگی ( در سال های اخیر رب گوجه) طرز تهیه: ابتدا گوشت را پس از برش به قطعات کوچک در داخل روغن سرخ می کنند. بعد از آن مقداری پیاز خورد شده را تفت می دهند. به محض سرخ شدن پیاز، مقداری گوجه یا رب گوجه اضافه می کنند و آب می ریزند. پس از آن، سر دیگ (قازان) را - که معمولا از جنس چدن است - می بندند تا گوشت ها در نتیجه ی حرارت، آب پز شود. آنگاه، برنجی را که قبلا شسته و آماده کرده اند، اضافه می کنند به طوری که آب موجود در داخل دیگ به اندازه ی یک بند انگشت بالاتر از برنج قرار بگیرد. بعد از این مرحله، سر دیگ را می بندند و شعله را کم می کنند تا برنج نیز با بخار موجود در داخل دیگ پخته شود. البته چند بار ته دیگ را بازدید می کنند که مبادا ته سوز شود. در این فاصله یکی دو بار هم، برنج گردانی می کنند تا برنج های زیر و رو جا به جا شود و عمل پختن در همه ی محتویات دیگ یکسان صورت بگیرد. دستور پخت : #ترکمن #تورکمن #ترکمن‌ها #ترکمن_صحرا #تورکمن_صحرا #چکدرمه #غذای_سالم #گنبدکاووس : ✨ ✨ :✨ ✨ —
#Ç, üä üň ş 😋 عاشقان و دلباختگان #چکدرمه یه خودی نشون بدن... ببینیم چند نفریم؟🙋🏻. این نوع غذا از نظر پخت و مواد آن، نزدیک به استامبولی پلو در نزد فارس هاست. غذایی ست، چرب و خوشمزه که غذای سنتی #ترکمن محسوب می شود. مواد تشکیل دهنده ی چکدرمه: ۱-برنج ۲-گوشت (گوشت گوسفند یا ...) ۳-روغن کنجد (در سال های اخیر روغن های پنبه دانه و آفتابگردان و ...) ۴-پیاز و گوجه فرنگی ( در سال های اخیر رب گوجه) طرز تهیه: ابتدا گوشت را پس از برش به قطعات کوچک در داخل روغن سرخ می کنند. بعد از آن مقداری پیاز خورد شده را تفت می دهند. به محض سرخ شدن پیاز، مقداری گوجه یا رب گوجه اضافه می کنند و آب می ریزند. پس از آن، سر دیگ (قازان) را - که معمولا از جنس چدن است - می بندند تا گوشت ها در نتیجه ی حرارت، آب پز شود. آنگاه، برنجی را که قبلا شسته و آماده کرده اند، اضافه می کنند به طوری که آب موجود در داخل دیگ به اندازه ی یک بند انگشت بالاتر از برنج قرار بگیرد. بعد از این مرحله، سر دیگ را می بندند و شعله را کم می کنند تا برنج نیز با بخار موجود در داخل دیگ پخته شود. البته چند بار ته دیگ را بازدید می کنند که مبادا ته سوز شود. در این فاصله یکی دو بار هم، برنج گردانی می کنند تا برنج های زیر و رو جا به جا شود و عمل پختن در همه ی محتویات دیگ یکسان صورت بگیرد. دستور پخت : #ترکمن #تورکمن #ترکمن‌ها #ترکمن_صحرا #تورکمن_صحرا #چکدرمه #غذای_سالم #گنبدکاووس : ✨ ✨ :✨ —
üä ü ş, ' 🙏🌸Çäň ş عکسی از یک زوج ترکمن در ترکمن صحرا، آقا اسحاق و مرضیه خانم در کنار دیگ #چکدرمه غذای معروف ترکمن های ایران😋 همچنین این زوج دوست داشتنی، موسسان #اقامتگاه_سنتی_اسحاق_مرضیه نیز هستند. این نوع غذا از نظر پخت و مواد آن، نزدیک به استامبولی پلو در نزد فارس هاست. غذایی ست، چرب و خوشمزه که غذای سنتی #ترکمن محسوب می شود. مواد تشکیل دهنده ی چکدرمه: ۱-برنج ۲-گوشت (گوشت گوسفند یا ...) ۳-روغن کنجد (در سال های اخیر روغن های پنبه دانه و آفتابگردان و ...) ۴-پیاز و گوجه فرنگی ( در سال های اخیر رب گوجه) طرز تهیه: ابتدا گوشت را پس از برش به قطعات کوچک در داخل روغن سرخ می کنند. بعد از آن مقداری پیاز خورد شده را تفت می دهند. به محض سرخ شدن پیاز، مقداری گوجه یا رب گوجه اضافه می کنند و آب می ریزند. پس از آن، سر دیگ (قازان) را - که معمولا از جنس چدن است - می بندند تا گوشت ها در نتیجه ی حرارت، آب پز شود. آنگاه، برنجی را که قبلا شسته و آماده کرده اند، اضافه می کنند به طوری که آب موجود در داخل دیگ به اندازه ی یک بند انگشت بالاتر از برنج قرار بگیرد. بعد از این مرحله، سر دیگ را می بندند و شعله را کم می کنند تا برنج نیز با بخار موجود در داخل دیگ پخته شود. البته چند بار ته دیگ را بازدید می کنند که مبادا ته سوز شود. در این فاصله یکی دو بار هم، برنج گردانی می کنند تا برنج های زیر و رو جا به جا شود و عمل پختن در همه ی محتویات دیگ یکسان صورت بگیرد. دستور پخت : خانم دوجی #ترکمن #تورکمن #ترکمن‌ها #ترکمن_صحرا #تورکمن_صحرا #چکدرمه #غذای_سالم #گنبدکاووس : ✨ ✨ :✨ ✨ —
صفرمراد نیازف رییس جمهور اسبق #ترکمنستان سال ۲۰۰۰ در کنار آرامگاه مختومقلی فراغی #ترکمنستان_ایران. روحش شاد یادش گرامی. ý ň ý ý (ý, ü ä). ý. (Ý ýň ý ý 🙏 ) . . . . #ارومیه #اردبیل #زنجان #همدان #قزوین #کرج #اراک #گنبدکاووس #ترکمن_صحرا #قشقایی #ترکمن #تورکمن #آستارا #سولدوز #ساوه # # # #
سی و چند سال دو دوزه بازی برای عدم اجرای اصلی که نوشته خودشان است....!!! #تحصیل_به_زبان_مادری حق حقوق زبانی #ترکان ایران باید رسمیت یابد. اولا: مطمئن باشید خطرناک ترین خواسته ما از نظر دولتمردان فارص و ایرانی رسمیت زبان #تورکی خواهد بود. دوما: نیازی به تحریک هیچ یک از همسایه های تورکی زبان ایران و دولت مردان این کشورها نبوده و یقینا در صورت عدم قبول این خواسته ابتدایی خلق #تورک،کشور ایران در آینده ی نچندان دور تجزیه خواهد شد. . . . #ارومیه #اردبیل #زنجان #همدان #قزوین #کرج #اراک #گنبدکاووس #ترکمن_صحرا #قشقایی #ترکمن #تورکمن #آستارا #سولدوز #ساوه # # # #
💯تجاوز به خاک و فرهنگ #آزربایجان توسط #آموزش_پرورش❗ 💢باید #لانه_نژادپرستان (آموزش پرورش) را به #آتش بکشیم 💢حتما باز میگویید عمدی نیست! اونجاست که شاعر میگه خلیج العربی 🇹🇷🇦🇿🇮🇷🇺🇿🇹🇲🇰🇿🇰🇬🇲🇳🤘 #ü_ # #آزربایجان #تبریز #اورمو #اردبیل #قشقایی #تیراختور #تورک #آزدلیخ #بیرلیک #قزوین #زنجان #تهران #تورکمن
"جهنم یعنی #وابستگی به قضاوت دیگران؛ افراد زیادی در جهان هستند که در #جهنم به سر می‌برند، زیرا سخت وابسته به داوری دیگران‌اند..." #تورکمن
در حالی که در نقشه روی کردستان و کرمانشاه خالی است که آذربایجانوغربی را کرد معرفی کرده اند ، تجاوز به خاک آذربایجان ، تحت هیچ عنوانی قابل قبول نیست ، هرکه دارد غیرت و ناموس بسم الله #تورک #آذربایجان #تبریز #ارومیه #خوی #زنجان #اردبیل #تهران #کرج #ماکو #مرند #مراغه #تورکمن #قشقایی #سلماس #اهر #سرعین #سولدوز #خیاو #قیدار #خرمدره #بناب #میانه #قزوین #بستان_آباد #تکاب #چالدران #کلیبر #جلفا #غیرت
🎵Çı🎤 ş🎵 🎵🎵 & : : əə ç ə ə əəə .... برای شنیدن کامل ترانه به کانال تلگراممون میتونین مراجعه کنین لینک رو صفحه... əıı #üü #ترک #تورک #آزربایجان #آذربایجان #قشقایی #افشار #تورکمن #توران #تبریز #ارومیه #اورمو_گولو
آزری نه تورک آزربایجان üü 🇹🇷🇦🇿🇮🇷🇺🇿🇹🇲🇰🇿🇰🇬🇲🇳🤘 #ü_ # #آزربایجان #تبریز #اورمو #اردبیل #قشقایی #تیراختور #تورک #آزدلیخ #بیرلیک #قزوین #زنجان #تهران #تورکمن
بايد بي ناموس باشيم تا پان فارس خاك آزربايجان را به كورد ببخشد هر هفته توهين در روزنامه و تلويزيون البته اين عكس توهين نيست تجاوز است ، به زودي يك اموزش و پرورش در اتش خواهد سوخت ❇باید #لانه_نژادپرستان (آموزش پرورش) را به #آتش بکشیم. ❇حتما باز میگویید عمدی نیست!؟ 😣😣😣😣😣😣 آزربایجان یاتپسان پیسده یاتپسان بیازدا دورماسان دا آزربایجان دوشوب بو بی شرف پانفارس لارن تفکراتن الینه 🔴🔴🔴🔴 #اویان_آزربایجان #اویان_تورک #من_تورکم #تورک_بیرلیگی #تورک_میللتی #بوزقورد #ایران_آریایی_نیست #ایران_پارس_نیست #فارسی_سازی_بس_است #نژاد_پرستی_پانفارس #قشقایی #تورکمن #فاشیسم_فارس #نژاد_پرستی_پانفارس #آموزش_پرورش_فاشیستی # #سویوق_بولاق #سولدوز #ساری_داش #چالدران
💞💞💞🌹🌹🌹 آیدمینگ آدی :دولتینگ گیدر #تورکمن
💂🐺🌌🌙 Ü 👈💂👇 , ş #خلیفه #رژیم #ü_ä ü # سازهای تورکمنی، دوتار را از تلگرام میتوانید دنبال کنید #تورکمن #تورکنصحرا #تورکمن_صحرا
اینم فرزندان کوروش کویر هستش بخواب پدر عاریایی فرزندانت به علم ثریا نزدیک شده اند 🇹🇷🇦🇿🇮🇷🇺🇿🇹🇲🇰🇿🇰🇬🇲🇳🤘 #ü_ #آزربایجان #تبریز #اورمو #اردبیل #قشقایی #تیراختور #تورک #آزدلیخ #بیرلیک #قزوین #زنجان #تهران #تورکمن
🎵🎵🎵ü 😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍👆👆👆👆👆👆🎤🎤🎤🎶🎶🎶 تورک ماهنیسی حتما قولاخ آسین 😙😙😙😙 🔴🔴🔴 #اویان_آزربایجان #اویان_تورک #من_تورکم #تورک_بیرلیگی #تورک_میللتی #بوزقورد #قشقایی #تورکمن #ماهنی #باکو #گوزل # #سویوق_بولاق #سولدوز #ساری_داش #چالدران #قوشا_چای
سلام دوستان، مدتیه برام سواله چن تا از این اشخاص موثر-اینفلونسر- ترکمن وجود داره، اگر کسی رو میشناسین که بالای ده کیلو فالوور داره -ورزشکار، هنرمند، دانشمند، بیزنس من و.. - تگ کنید. مرسی #ترکمن #تورکمن #اینفلوئنسر #اینفلونسر #معروف #سردار_آزمون #سردار #قائمی #امید_کوکبی #ورزشکار #هنرمند #دانشمند #بیزنسمن
#قوی_باشیم قهرمان خوبی !؟ خسته ای !؟ صدای ذوق ذوق زانوهات رو میشنوی از خستگی !؟ چشمات رو حس نمیکنی از شدت درد !؟ آرزو میکنی تموم بشه !؟ و تموم نمیشه !؟ . خب چی فکر کرده بودی !؟ فکر کرده بودی راحته!؟ حالا میفهمی نوشتن راحته، ولی عمل سخته !! خب درسته !!! . چیه !؟ نکنه میخوای بگی حال بلند شدن از تخت رو نداری !؟ تو که نمیخوای مثل آدمهای تنبل بگی که ۵ دقیقه دیگه !؟ تو که نمیخوای کارت رو، تمرینت رو نیمه کاره بذاری !؟ اونم فقط به خاطر اینکه خسته ای یا حسش رو نداری !! . بذار یادت بیارم اون روز و لحظه ای رو که هدف نوشتی. اون روزی که گفتی قهرمان زندگیم میشم. با توأم .... . تویی که الان داری این متن رو میخونی. تویی که صدای نفسهات رو داری میشنوی. همین الان بلند شو. با اون حس روز اول. امروز این لحظه 🕟 یه کاری بکن. یه کاری برای رسیدن به هدفت بکن. هیچ وقت جا نزن ... . متحول شدن جرأت میخواد 😏👍 . . . برنامه پیاده روی هرشب ساعت دریاچه مصنوعی و استادیوم 👇 #دریاچه_مصنوعی #استادیوم #پیاده_روی #والیبال #تخفیف #لویالتی #کارت #بانک #پول #کارتخوان #ایرانیان #مثبت #گنبد #گنبدکاووس #تورکمن #ترکمن #ترکمن_صحرا #حامددایی #حامد_دایی #نتورک #نتورک_مارکتینگ #ایران #خدمات # 👆
قلعه تاریخی بابک/ آزربایجان جنوبی. دولت ایران هرچه قدر هم برای نابودی این آثار تلاش کند. بازهم تاریخ تورکان آزربایجان از خودفروتنی نشان میدهد. 🇹🇷🇦🇿🇮🇷🇺🇿🇹🇲🇰🇿🇰🇬🇲🇳🤘 #ü_ # #آزربایجان #تبریز #اورمو #اردبیل #قشقایی #تیراختور #تورک #آزدلیخ #بیرلیک #قزوین #زنجان #تهران #تورکمن