همه عکس ها و کلیپ های سیاست در اینستاگرام


loading...
‌‌‌💓 چه کسانی امام زمان (عجل‌الله) را خوشحال می‌کنند؟ ‌‌ 🌻رهبر انقلاب: این #جوان_های_مؤمن ما که در میدان‌های مختلف - چه در میدان #معنویت و #عبادت و #معرفت، چه در میدان #کار و #تلاش، چه در میدان #مبارزه و #سیاست، چه در میدان #جهاد؛ این‌جور از خودشان #اخلاص و شادابی نشان میدهند، #امام_زمان (سلام‌اللَّه‌علیه) را خرسند و #خوشحال میکنند. 🗓۱۳۸۴/۶/۲۹ ‌‌ ‌‌ #جهاد_مغنیه #عماد_مغنیه ‌‌ 🔹جهاد مغنیه در ۲۸ دی‌ماه سال ۱۳۹۳ در سوریه توسط #رژیم_صهیونیستی به شهادت رسید. ‌‌ ‌‌‌‌ ‌‌ ‌‌ #شهید_مغنیه #شهید_جهاد_مغنیه #جهاد_عماد_مغنیه #جهاد_عماد_مغنية #جهاد_مغنية #سالگرد_شهادت #حزب_الله #حزب_الله_لبنان #سوریه #مدافعان_حرم #آقا #رهبرانقلاب #آیت_الله_خامنه_ای
‌‌‌💓 چه کسانی امام زمان (عجل‌الله) را خوشحال می‌کنند؟ ‌‌ 🌻رهبر انقلاب: این #جوان_های_مؤمن ما که در میدان‌های مختلف - چه در میدان #معنویت و #عبادت و #معرفت، چه در میدان #کار و #تلاش، چه در میدان #مبارزه و #سیاست، چه در میدان #جهاد؛ این‌جور از خودشان #اخلاص و شادابی نشان میدهند، #امام_زمان (سلام‌اللَّه‌علیه) را خرسند و #خوشحال میکنند. 🗓۱۳۸۴/۶/۲۹ ‌‌ ‌‌ 📸 تصویری از دیدار شهید #جهاد_مغنیه فرزند شهید #عماد_مغنیه با رهبرانقلاب. ‌‌ 🔹جهاد مغنیه در ۲۸ دی‌ماه سال ۱۳۹۳ در سوریه توسط #رژیم_صهیونیستی به شهادت رسید. ‌‌ ‌‌‌‌ ‌‌ ‌‌ #شهید_مغنیه #شهید_جهاد_مغنیه #جهاد_عماد_مغنیه #جهاد_عماد_مغنية #جهاد_مغنية #سالگرد_شهادت #حزب_الله #حزب_الله_لبنان #سوریه #مدافعان_حرم #آقا #رهبرانقلاب #آیت_الله_خامنه_ای
🔯 #دجال #شیطان #شیطانپرستی #مسیح_دروغین #ضدمسیح #لوسیفر #مآرخین #انقلاب_موعود #جن #احضار_جن #سرزمین_موعود #اخرالزمان #مهدی_موعود #ناجی #جنگ_ارماگدون #نظم پروتکل۲۱🔯 _نوین_جهانی #بلوبیم #دودمان #جادوگری #هارپ #عرض_موعود #هارپ #دانستنیها #اطلاعات_عمومی #سیاست #فتنه_نودهشت #کشف_حقیقت #فتنه_ها_اخرالزمان - در ﺧﻼل ﮔﺰارﺷﮫﺎﻳﻰ ﻛﻪ ﺑﻪ ﺷﻤﺎ داده ام، ﻛﻮﺷﺶ ﻛﺮده ام ﻛﻪ ﺑﺎ دﻗﺖ، اﺳﺮار وﻗﺎﻳﻊ ﮔﺬﺷﺘﻪ، آﻳﻨﺪه، وﻗﺎﻳﻊ ﻛﻨﻮﻧﻰ ﻛﻪ ﻣﻰ روﻧﺪ ﺗﺎ ﺑﻪ ﺟﺮﻳﺎﻧﮫﺎى ﺑﺰرگ ﺗﺎرﻳﺦ ﻣﻠﺤﻖ ﺷﻮﻧﺪ، و ھﻤﭽﻨﯿﻦ اﺳﺮار رواﺑﻄﻤﺎن را ﺑﺎ ﻏﯿﺮﻳﮫﻮدﻳﺎن و ﻧﯿﺰ ﻋﻤﻠﻜﺮد ﻣﺴﺎﺋﻞ ﻣﺎﻟﻰ را ﺑﺮاﻳﺘﺎن ﺗﺮﺳﯿﻢ ﻛﻨﻢ. ﺿﻤﻨﺎً ﻣﺒﺤﺚ ﻛﻮﺗﺎھﻰ را ﻛﻪ ﺑﺎﻗﻰ ﻣﺎﻧﺪه اﺳﺖ، اﺿﺎﻓﻪ ﻣﻰ ﻧﻤﺎﻳﻢ .ﻣﺎ ﺑﺰرﮔﺘﺮﻳﻦ ﻗﺪرت ﻋﺼﺮ ﻳﻌﻨﻰ ﻃﻼ را در اﺧﺘﯿﺎر دارﻳﻢ و در ﻃﻮل دو روز ﻣﻰ ﺗﻮاﻧﯿﻢ ھﺮ اﻧﺪازه ﻛﻪ ﺑﺨﻮاھﯿﻢ، از اﻧﺒﺎرھﺎﻳﻤﺎن ﻃﻼ ﺧﺎرج ﻛﻨﯿﻢ - - ﻣﻄﻤﺌﻨﺎً اﺣﺘﯿﺎﺟﻰ ﻧﯿﺴﺖ ﻛﻪ ﺑﯿﺶ از اﻳﻦ اﺳﺘﺪﻻل ﻛﻨﯿﻢ ﻛﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﻘﺪر ﻛﺮده اﺳﺖ ﺗﺎ ﺑﺮ ﺟﮫﺎﻧﯿﺎن ﻓﺮﻣﺎﻧﺮوا ﺑﺎﺷﯿﻢ. ﻣﻄﻤﺌﻨﺎً اﺣﺘﯿﺎﺟﻰ ﻧﯿﺴﺖ ﻛﻪﺛﺎﺑﺖ ﻛﻨﯿﻢ ﺗﻤﺎم ﺑﺪى ھﺎﺋﻰ را ﻛﻪ ﻣﺮﺗﻜﺐ ﺷﺪه اﻳﻢ، ھﻤﮕﻰ وﺳﯿﻠﻪ ھﺎﺋﻰ ﺑﻮده اﻧﺪ ﻛﻪ از آﻧﮫﺎ ﺑﺮاى رﺳﯿﺪن ﺑﻪھﺪﻓﮫﺎﻳﻤﺎن ﻛﻪ ھﻤﺎﻧﺎ رﻓﺎه واﻗﻌﻰ و ﺑﺮ ﻗﺮارى ﻧﻈﻢ اﺳﺖ، ﻛﻤﻚ ﮔﺮﻓﺘﻪ اﻳﻢ. ﺛﺎﺑﺖ ﺧﻮاھﯿﻢ ﻛﺮد ﻛﻪ ﻣﺪدﻛﺎراﻧﻰ ھﺴﺘﯿﻢ ﻛﻪ آراﻣﺶ را ﺑﻪ زﻣﯿﻨﻰ ﻛﻪ ﻣﺘﻼﺷﻰ ﺷﺪه اﺳﺖ، ﺑﺮ ﻣﻰﮔﺮداﻧﯿﻢ و آن را ﺑﻪ ﻣﺤﻞ ﺻﻠﺢ و آراﻣﺶ ﻣﺒﺪل ﻣﻰ ﻛﻨﯿﻢ. ھﻤﭽﻨﯿﻦ آزادى و ﺧﻮﺷﺒﺨﺘﻰ اﻧﺴﺎﻧﮫﺎ را ﺑﻪ آﻧﺎن ﺑﺎز ﻣﻰ ﮔﺮداﻧﯿﻢ ﺑﻪ ﺷﺮط آﻧﻜﻪ ﻗﻮاﻧﯿﻨﻰ ﻛﻪ وﺿﻊ ﻛﺮده اﻳﻢ، دﻗﯿﻘﺎً رﻋﺎﻳﺖ ﻛﻨﻨﺪ. ﻳﺎدآور ﻣﻰ ﺷﻮﻳﻢ ﻛﻪ آزادى ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎى ﻋﯿﺎﺷﻰ و زﻳﺎده روى و ﻟﺠﺎم ﮔﺴﯿﺨﺘﮕﻰ ﻧﯿﺴﺖ و ﻧﯿﺰ ﻧﺸﺎن ﻣﻰ دھﯿﻢ ﻛﻪ آزادى ﻓﺮد ﺑﻪ ھﯿﭻ وﺟﻪ در اﻳﺮاد ﺳﺨﻨﺮاﻧﻰ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺗﺤﺮﻳﻚ ﺗﻮده ھﺎى ﻟﺠﺎم ﮔﺴﯿﺨﺘﻪ ﻧﯿﺴﺖ. ﺑﻠﻜﻪ آزادى ﻳﻌﻨﻰ ﭘﺮھﯿﺰ از ﺧﺸﻮﻧﺖ و را . اﻃﺎﻋﺖ دﻗﯿﻖ از ﻗﻮاﻧﯿﻦ زﻧﺪﮔﻰ. . - ﻗﺪرت ﺷﻜﻮھﻤﻨﺪ ﻣﺎ ﻗﺎدر اﺳﺖ ﻛﻪ ﺣﻜﻮﻣﺖ را ﺑﺪﺳﺖ ﮔﯿﺮد و ﺑﺸﺮ را ھﺪاﻳﺖ ﻛﻨﺪ. ﻛﺎر ﻣﺎ ﺳﺨﻦ ﺳﺮاﺋﻰ و ﺳﺮھﻢ ﻛﺮدن ﻛﻠﻤﺎت ﻧﺎﻣﻔﮫﻮم ﻧﯿﺴﺖﻗﺪرت ﻣﺎ ﺑﮕﻮﻧﻪ اى اﺳﺖ ﻛﻪ ھﺮ ﻛﺲ را واﻣﻰ دارد ﺗﺎ ﺑﺎ اﺣﺘﺮاﻣﻰ ﺗﻮأم ﺑﺎ ﺗﺮس در ﺑﺮاﺑﺮ ﻋﻈﻤﺘﺶ زاﻧﻮ ﺑﺰﻧﺪ
در ابتدا از همکار و خواهر گرامیم خانم ناهید ختایی بابت نشر این عقیده متشکرم اما در طی فعالیتم در استان متوجه شدم که خانم ناهید ختایی از معدود خبرنگارانی است که مغلوب تهدید نمی شود، خبرنگاری که با هیچ مبلغی خود و صداقتش را نباخته است. شورای شهری ها تفحص کنند که چرا حمایت ختایی و امثال ختایی را از دست داده اند و بدانند که ختایی در راه احقاق حق مردم تنها نیست. #شورای_شهر_کرج #کرج #البرز #خبرنگار #خبرنگاران #رسانه #مطبوعات #روزنامه #موج_نو #گوینده #رادیو #خبر #جراید #مجری #سیاست #اتحاد_ملت #اصلاحات #اخبار_کرج #اخبار_استان_البرز #شهر_کرج #شورای_شهر
رهبرانقلاب: انگیزه‌های بسیار شدیدی وجود دارد که یاد شهدا را به فراموشی بسپارند. 🔹پادزهر آن چیست؟

#شهید#فراموشی#رهبر#خامنه_ای#رهبرم#شهدا#ایران#دشمن#سیاست#دشمنی#آمریکاM.K
رهبرانقلاب: انگیزه‌های بسیار شدیدی وجود دارد که یاد شهدا را به فراموشی بسپارند. 🔹پادزهر آن چیست؟ #شهید #فراموشی #رهبر #خامنه_ای #رهبرم #شهدا #ایران #دشمن #سیاست #دشمنی #آمریکا
#نگاهی_دیگر ➕بگذارید به حساب نفهمی ما! ✍️احسان محمدی/کازشناس ارشد رسانه ⬅️می گویند #سقراط وقتی تقلای مردم را در بازار طلافروش ها می دید، سرش را می خاراند و می گفت: «چیزهایی در این دنیا هست که سقراط هم از آنها سر در نمی آورد!» 🔺ساختن #گنبد_طلا برای امام علی(ع) که مولای فقیران بود و مهمترین تصویری که از او در ذهن ما آفریده شده خورجینی از نان و خرماست که شب ها در خانه یتیمان می بُرد. 🔺گردآوری و ساخت #آجر_طلا برای ضریح امام هادی(ع) ➖رونمایی از #نهج_البلاغه ساخته شده با طلای عیار! نهج البلاغه ای که کلام امامی است که یکی از استاندارانش را فقط به دلیل اینکه در مهمانی ثروتمندان شرکت کرده بود عزل کرد! 🔺ساخت #ضریح امامین عسکریین(ع) در قم با کیلو طلا 🔺ساخت نخستین قرآن با استفاده از کیلو نقره و یک کیلو طلای عیار ➖رونمایی از #کشتی_طلایی که قرآن روی جداره آن حکاکی شده و ... ⬅️[اینها]از آن دست کارهایی هستند که من یکی نمی فهمم. حتی اگر بگویند #هزینه آن را خود #فقرا داده اند هم می شود پرسید چرا در جامعه ای که #گورخواب و #فاضلاب خواب و بیش از میلیون زیر خط فقر و صدها مورد جرم و جنایت نشات گرفته از فقر داریم.. ⬅️باید اینطور به مردم آموزش داده شود که به جای صرف هزینه برای رونق زندگی و نابودی فقر آن را تبدیل به طلا در راه رضای خدایی کنند؟! ⬅️بسیار دشوار بتوان پذیرفت خدای تعالی و امامان شیعه(علیهما السلام) مشتاق این همه #طلا باشند وقتی که بندگان خدا چشم انتظار #یارانه هستند و #زنان و دخترانی برای چند هزارتومان تن می فروشند! ⚠️ گفتم من نمی فهمم. لابد حکمتی در ترویج این کارها هست که طی مراسمی و با حضور مقامات از آن رونمایی می کنند. بگذارید به حساب #نفهمی من! #فقر #سیاست #دین #اسلام #اصلاح_طلب #اصولگرا #انقلاب #حوزه_علمیه #قم #قران #امام_علی #جمهوری_اسلامی #ایران
. نجفی، شهردار تهران اخیرا گردوخاک کرده و شدیدا انتقاد کرده به دوره شهرداری قالیباف! . نجفی گفته شهرداری قراردادهای مشکل دار بسته، بیش از ۲۲۰۰۰ میلیارد بدهی ثبت نشده داره، نصف دارایی های شهرداری حسابرسی نشده، ۶۷۴ ملک به صورت سلیقه‌ای در اختیار افراد قرار گرفته، فقط ۳درصد زباله‌ها تفکیک میشن، در ایام انتخابات ۱۳۰۰۰نفر بدون ضابطه جذب شدن و ... . . اون طرف هم جواب دادن که شهرداری ۱۹۰۰۰ میلیارد از دولت طلبکاره، ۱۰۵۰۰ میلیارد سرمایه فعلی شهرداریه، خطوط مترو ۴برابر شده و ۱۰۰۰واگن هم اضافه شده، ۳۰۰۰اتوبوس بدون کمک دولت خرید یا نوسازی شده، پلها و تقاطع های غیرهمسطح ۲برابر شده، نصف بزرگراههای تهران در اون دوره احداث شده به اضافه تمام تونلهای موجود، ۱۰۰۰بوستان ایجاد شده، طرح عظیم درختکاری، نوسازی بافت فرسوده ۴برابر کشور ، افزایش ۸۰درصدی ایستگاه های آتشنشانی، رشد ۵۰۰۰تایی صندلی سینماها و ... . . اینها فقط ظاهر قضیه است.... . سیاه نمایی دوره قالیباف و توصیفات عجیب! که ناخودآگاه انسان رو به یاد هیروشیما پس از انفجار اتمی میندازه در حالی که حاضر نیستن حتی یه مورد از نقاط مثبتش رو به زبون بیارن! میتونه منتقل کننده یه مفهوم باشه... . همین جناب نجفی سال ۹۲ وقتی دید نمیتونه در سازمان میراث فرهنگی کاری از پیش ببره یه همچین گردوخاکی راه انداخت و گفت "من ویرانه‌ای رو تحویل گرفتم"! . به نظر میاد نجفی با تکرار استراتژی "ویرانه نمایی" قصد فرار از وضیعت فعلی رو داره اما به شکل یه قهرمان! درست مثل سال ۹۲ . بدون جانبداری از قالیباف عرض می‌کنم، برای رقابت با خلبان موبور، باید راه مناسبی پیدا کنن، این روش نتیجه نخواهد داشت... . این یادداشت رو به خاطر بسپارید... . . . . #محرمانه #سری #ناگفته #پشتپرده #سیاسی #سیاست #خیلی_محرمانه
. 📰صرفا جهت اطلاع📰 . نوستالژی دهه ۶۰ . در صورت کپی برداری ذکر پیج الزامیست . . ---------------------------------- #صرفا_جهت_اطلاع #تکنولوژی #زندگی #آینده #بشر #علم #طبیعت #اطلاعات #زن #مرد #سیاست #سلبریتی #هنرمندان #اخبار #شهر #کشور #ایران #جهان #جواد_عزتی #تئاتر #سینما #نوستالژی
. یه خبرهایی داره میرسه و ظاهرا تصمیم سران اصلاحات به پوششی موندن جناب جهانگیری هست تا انتخابات ریاست‌جمهوری ۱۴۰۰ و معرفی تدریجی به عنوان نامزد این جریان! . قبل از انتخابات، روحانی اصولا با حضور نامزد پوششی مخالف بود و محمد خاتمی در جلسه‌ای میگه اگه روحانی قبول کرد جهانگیری ثبت‌نام کنه ولی اگه باز مخالفت کرد عارف ثبت‌نام کنه؛ . بالاخره با اصرار خاتمی، روحانی قانع میشه و میگه جهانگیری یا نوبخت یکیشون بیاد. حالا نوبت جهانگیریه مخالفت کنه! و ظریف رو راضی کنه به جاش ثبت‌نام کنه ولی چون فقط نیم ساعت به اتمام ثبت‌نام مونده ناچار میشه خودش بره وزارت کشور... یکی از اهداف جلو انداختن جهانگیری توسط خاتمی، گرم کردن ایشون برای انتخابات ۱۴۰۰ بود. . وقتی جهانگیری چند روز مونده به روز رای گیری، به نفع روحانی کنار رفت موج چندانی ایجاد نشد و حتی پس از انتخابات کم کم میان او روحانی زاویه ایجاد شد طوری که صحبت از جدایی او از دولت و فرار از پاسخ‌گویی بابت ناتوانی دولت و نهایتا ورود منتقدانه علیه روحانی بود که خاتمی مانع شد و گفت شکست روحانی یعنی فاتحه اصلاحات! . با فشار خاتمی، جهانگیری وظیفه جدیدتری به عهده گرفت و بنا شد ایشون نقش پوششی رو این بار برای خلاف گویی و سیاهنمایی بازی کنه... . این وسط دستگیری برادر جهانگیری (بانک گردشگری) به اتهام اختلاس ۱۴۰۰۰میلیاردی کار رو پیچیده کرد تا شورای نگهبان در آینده با دقت به این گزینه توجه کنه! . در ماجرای زلزله کرمانشاه و پس از ایجاد جو ملتهب از سوی معاون اول و زیر سوال بردن مسکن مهر (برای انحراف افکار عمومی و فرار از مسئولیت) وحید حقانیان از مسئولین ارشد بیت رهبری گفت: خدا لعنت کنه جهانگیری رو که "تخم لق سیاسی کاری" رو گذاشت، تا کار برای این کارگزار سازندگی بسیار سخت بشه... . به همه این موارد، موضع‌گیری "آمدنیوز" رو هم اضافه کنید که گفته جهانگیری شایستگی رئیس‌جمهور شدن رو داره!!!!! . با این حال دستور جدید رسیده که معاون اول توسط رسانه‌ها احیا بشه. . . . . #محرمانه #سری #ناگفته #پشتپرده #سیاسی #سیاست #خیلی_محرمانه
#خاطرات #هاشمی #رفسنجانی در #پادگان #همراه با چاشنی #خنده البته فقط دراین #کلیپ #بزرگ #مرد #سیاست که #دهه #آخر #عمر #محبوب شد #مستند #دوم_شخص #حمام کردن در پادگان و #نکته #جالب #آیت_الله #لباس درآوردن #زیرشلواری #شورت #طلبه ها به هاشمی نگاه کردن ،خوب شد هاشمی در نیاورد خدا خیر آخرتش بده ....
. یه تشکیلاتی تو آمریکا هست به اسم نایاک که مدیرش فردی به نام تریتا پارسی هستش این موسسه هدفش براندازی بدون خشونت در ایرانه و یکی از رابطینش مرد هزارچهره مذاکرات برجامه به نام "هومن مجد"... این آدم از نزدیکان محمد خاتمیه و در سال ۸۵ در سفر رئیس‌جمهور وقت به آمریکا مشاور و مترجم خاتمی بوده در دیدارهایی که داشته، و گفته میشه یکی از اونا "جرج سوروس" صهیونیست بوده! دیداری که ظاهرا صادق خرازی هماهنگ کرده... مجد در جریان مذاکرات برجام تا اندرونی ترین محل اقامت ظریف به عنوان عکاس! نفوذ میکنه و تصاویر او در کنار ظریف در فضای مجازی کاملا در دسترسه! مجد حتی در سفر احمدی‌نژاد به نیویورک از اعضای تیمش بود و در حاشیه دیدارهای پرحرف و حدیث مشایی با گروه‌های نزدیک به نایاک حسابی سروصدا کرد... مجد در جمله معروفی گفته: "انتخابات ایران در سال ۸۸ توسط نظام به سرقت رفت" . . . . #محرمانه #سری #ناگفته #پشتپرده #سیاسی #سیاست #خیلی_محرمانه
.
پست شتر ماده و معاویه :
( #سری_پستهای_بلند )
داستانی دیدم که خالی از لطف نیست خواندش
. پست شتر ماده و معاویه : ( #سری_پستهای_بلند ) داستانی دیدم که خالی از لطف نیست خواندش " مردی از اهل کوفه بعد از جنگ صفین، با شتر ماده خود به شام مسافرت نمود. در آنجا مردی از اهل شام به او درآویخت و ادعا کرد که شتر (ماده) مرد کوفی از آن اوست که بعد از جنگ صفین به غارت برده است. نزاعشان بالا گرفت و هر دو به نزد معاویه رفتند. مرد شامی پنجاه نفر شاهد به محکمه آورد و آنها شهادت دادند، که این شتر ماده، از مرد شامی است، لذا معاویه حکم به نفع مرد شامی داد و شتر از مرد کوفی گرفته شد! با متفرق شدن مردم، مرد کوفی به معاویه گفت؛ مگر مرد شامی ادعا ننمود که شترش نر است، پس چرا شتر ماده مرا به ناحق به او دادی؟! معاویه به مرد کوفی گفت؛ حکمی داده ام و برگشت ندارد! آنگاه معاویه به مرد کوفی گفت: شترت چقدر ارزش داشت؟ و بیش از قیمت شتر به او داد و گفت؛ "برو و به علی بگو؛ من برای جنگ با علی (علیه السلام) صدهزار سرباز شامی آماده کرده ام که حاضر نیستند فرق بین شتر نر و ماده را بدانند"! پ.ن : حال عده ای از مردم مشهد در مورخ دی ماه به خیابانها آمده بودند و خواستار توجه دولت به وضعیت معیشت مردم و اشتغال جوانان شدند، اما مسئولین دولتی، مطالبات بر حق مردم را برنتافتند و لذا معاون اول رئیس جمهور آقای اسحاق جهانگیری (برادرشان به جرم اختلاس در زندان می باشد! ) با بهره گیری از همان سیاست معاویه، نظام اسلامی را در دی تهدید و گفت: «امروز کسانی این مسائل را بهانه کرده‌اند و بانی حوادثی شده‌اند که ابعاد و زوایای دیگری دارد و باید بدانند دود این حوادث به چشم خود آنها خواهد رفت چرا که وقتی جریان اجتماعی ایجاد شد و به سطح خیابان رسید قطعا کسانی که آن را شروع کرده‌اند کنترل کننده آن نخواهند بود و دیگران سوار بر آن موج خواهند شد.» در غروب نهم دی ماه تنها یک روز بعد از تهدیدات اسحاق جهانگیری، افرادی که فرق بین شتر ماده و نر را نمی دانستند، با هدایت برخی از دشمنان خارجی و جریان زر و زور و تزویر داخلی، برخی از شهرهای کشورمان را دچار آشوب و اغتشاش کردند، ولی چون فتنه عقبه ی قدرتمندی همانند مرحوم در فتنه نداشت، فتنه زود فروکش و با حضور میلیونی ملت، آرامش بر کشور حاکم شد! حال باید بعد از این شو دولتمردان از حسن روحانی و اسحاق جهانگیری پرسید، چرا شما عده ای از جوانان و نوجوانان را فریفتید تا بجای مطالبه از ناکارآمدی و خیانتهای دولت غربزده ی شما، بر علیه ارکان نظام اسلامی شعارهای هتاکانه سردهند؟! #ادامه 👇👇👇
‌‌‌💓 چه کسانی امام زمان (عجل‌الله) را خوشحال می‌کنند؟ ‌‌ 🌻رهبر انقلاب: این #جوان_های_مؤمن ما که در میدان‌های مختلف - چه در میدان #معنویت و #عبادت و #معرفت، چه در میدان #کار و #تلاش، چه در میدان #مبارزه و #سیاست، چه در میدان #جهاد؛ این‌جور از خودشان #اخلاص و شادابی نشان میدهند، #امام_زمان (سلام‌اللَّه‌علیه) را خرسند و #خوشحال میکنند. 🗓۱۳۸۴/۶/۲۹ ‌‌ ‌‌ 📸 تصویری از دیدار شهید #جهاد_مغنیه فرزند شهید #عماد_مغنیه با رهبرانقلاب. ‌‌ 🔹جهاد مغنیه در ۲۸ دی‌ماه سال ۱۳۹۳ در سوریه توسط #رژیم_صهیونیستی به شهادت رسید. ‌‌ ‌‌‌‌ ‌‌ ‌‌ #شهید_مغنیه #شهید_جهاد_مغنیه #جهاد_عماد_مغنیه #جهاد_عماد_مغنية #جهاد_مغنية #سالگرد_شهادت #حزب_الله #حزب_الله_لبنان #سوریه #مدافعان_حرم #آقا #رهبرانقلاب #آیت_الله_خامنه_ای
#سیاست ،وقتی که مردمو با مشکلاتشون مشغول میکن حرف دل مردمو میزنه که بگیم چه برنامه خوبی این راست میگه خب پس چرا وضعیت بدتر شد چرا مسئولین دورهمی نمیبینند