همه عکس ها و کلیپ های شکنجه در اینستاگرام

  • تگ های مشابه:
loading...
دستشو برد به سمته التم و خیارو روی التم میکشید مور مورم شده بود داشتم اذیت میشدم دوست نداشتم بین اون همه ادم به این وضع بیفتم و تو یک چشم بهم زدن خیارو تا ته توی التم فرو کرد،بلند جیغ زدم خیلی دردم گرفت که جیغ زدنم همراه شد با کوبیده شدنه دسته دختری که کنارم بود روی دهنم...
مینا:حالا باید زور بزنی که خیار از توی کست بیفته بیرون 
متعجب مونده بودم که پرستو با شلاقی که دستش بود روی سینه هام ضربه زد و داد زد:مگه با تو نیست اشغالللل زود باش
بغض داشت گلومو خفه میکرد دلم میخواست هق بزنم این خیلی تحقیره بدی بود...
محکم چند بار زور زدم که خیار از کسم بیرون اومد که مینا اونو دوباره فرو کرد...
متوجه شدم که باز هم باید اینکارو کنم که  اون قبل اینکه من زور بزنم یک خیاره دیگه توی کسم فرو کرد 
زیر لب ناله کردم که همراه شد با کشیده ی دوم توی صورتم 
زور بزن جنده_
دوباره زور زدم اما خیار از التم خارج نمیشد چند بار این کارا کردم که باعث شد به خاطره زوری که زدم شاشم هم بیرون بزنه
مینا بلند جیغ کشیدو گفت:چیکار کردی سگ کثیف 
یکی  از دخترا گفت:بسپارش به من مینا 
پرستو که انگار فهمیده بود اون میخواد چیکار کنه لبخند زد و گفت :فقط اینجا نه ساناز ببرش بیرون 
ساناز:چشم 
با خشونت زنجیره قلادمو گرفتو کشید که باعث شد پرت شم روی زمین اما سریع خودمو جمع کردمو دنبالش راه افتادم...
#داستان_بیدیاسم #مادهسگ #ماده_سگ #برده #برده_دختر #اسلیو #میسترس #مستر #شکنجه #بی_دی_اس_ام #داستان #bdsm
دستشو برد به سمته التم و خیارو روی التم میکشید مور مورم شده بود داشتم اذیت میشدم دوست نداشتم بین اون همه ادم به این وضع بیفتم و تو یک چشم بهم زدن خیارو تا ته توی التم فرو کرد،بلند جیغ زدم خیلی دردم گرفت که جیغ زدنم همراه شد با کوبیده شدنه دسته دختری که کنارم بود روی دهنم... مینا:حالا باید زور بزنی که خیار از توی کست بیفته بیرون متعجب مونده بودم که پرستو با شلاقی که دستش بود روی سینه هام ضربه زد و داد زد:مگه با تو نیست اشغالللل زود باش بغض داشت گلومو خفه میکرد دلم میخواست هق بزنم این خیلی تحقیره بدی بود... محکم چند بار زور زدم که خیار از کسم بیرون اومد که مینا اونو دوباره فرو کرد... متوجه شدم که باز هم باید اینکارو کنم که  اون قبل اینکه من زور بزنم یک خیاره دیگه توی کسم فرو کرد زیر لب ناله کردم که همراه شد با کشیده ی دوم توی صورتم زور بزن جنده_ دوباره زور زدم اما خیار از التم خارج نمیشد چند بار این کارا کردم که باعث شد به خاطره زوری که زدم شاشم هم بیرون بزنه مینا بلند جیغ کشیدو گفت:چیکار کردی سگ کثیف یکی  از دخترا گفت:بسپارش به من مینا پرستو که انگار فهمیده بود اون میخواد چیکار کنه لبخند زد و گفت :فقط اینجا نه ساناز ببرش بیرون ساناز:چشم با خشونت زنجیره قلادمو گرفتو کشید که باعث شد پرت شم روی زمین اما سریع خودمو جمع کردمو دنبالش راه افتادم... #داستان_بیدیاسم #مادهسگ #ماده_سگ #برده #برده_دختر #اسلیو #میسترس #مستر #شکنجه #بی_دی_اس_ام #داستان
سرعتش را هر چه بیشتر می کند همچنان در پی اش می آید... نفس، نفس، نفس، توانی برای ادامه ندارد، یکجا در تاریکی پنهان می شود هر لحظه نزدیک و نزدیک تر می شود _خداجونم، خدا، خدا، خدا اشکی از گونه اش سر می خورد چشمانش را می بندد _کاش این کابوس تموم بشه، کاش تموم شه صدای پا، نزدیک گوشش مانند زنگوله ی بزغاله ها خبر از نزدیک شدن قاتل روحش، می دهد و سیل اشکی که روان شده است... با خود کلنجار می رود، درونش غوغایی است. میان دو دل گیر افتاده است. یک دل می گوید:بمان و در بند باش! آن یکی می گوید : برو و آزاد بمیر! روبرویش می ایستد سینه اش را سپر می کند رو در رو قرار می گیرند : _چی میخوایی از جونم؟ با تمام وجود می لرزد و رو برویش زانو می زند. _شب وروزمو کابوس کردی، دیونم کردی، روانیم کردییییی ( عاجزانه چشم به سویش می دواند، دو چشم لرزان ) صدایش می لرزد ولی امشب باید همه چیز تمام شود می خواهد ادامه حرف هایش را بگیرد ولی دیگر او آنجا نمانده و حرف هایی که هیچ وقت کسی نشنید..... پ. ن: گاهی فقط یه حرکت برگو بر می گردونه، این مائیم که بیش از حد معمول سخت می گیریم #اجبار #سکوت #شکنجه #صبر #گریه #پایان
سلام دوستان.
من در حال تایپ رمانی به اسم به رنگ ابی شب هستم که رمانی با ژانر بی دی اس ام هست.که اول رمان دارای صحنه های خشنه اما رمانی عاشقانه و رمانتیک هست :)
امید وارم لذت ببرید لطفا نظر بدید و حمایت کنید.
#داستان_بیدیاسم #مادهسگ #ماده_سگ #برده #برده_دختر #اسلیو #میسترس #مستر #شکنجه #بی_دی_اس_ام #داستان #bdsm
سلام دوستان. من در حال تایپ رمانی به اسم به رنگ ابی شب هستم که رمانی با ژانر بی دی اس ام هست.که اول رمان دارای صحنه های خشنه اما رمانی عاشقانه و رمانتیک هست :) امید وارم لذت ببرید لطفا نظر بدید و حمایت کنید. #داستان_بیدیاسم #مادهسگ #ماده_سگ #برده #برده_دختر #اسلیو #میسترس #مستر #شکنجه #بی_دی_اس_ام #داستان
قلادمو گرفتو کشید و بلند گفت:-میتونیم شروع کنیم 
مینا با حالت تمسخر گفت:اخه این چی داره دماغشو بگیریم میمیره
همه ی دخترا زدن زیر خنده پرستو گفت:امتحانش ضرر نداره بیا مردم مرد.
 دو تا از دخترا اومدنو لباس چرممو توی تنم پاره کردن دلم میخواست فرار کنم اما نمیتونستم
مینا اومد بالای سرمو گفت :پس چرا نمیشنوم صدای پارس کردن این سگو هوم؟؟؟؟
و محکم با شلاقی که دستش بود کوبید روی باسنم از درد بی وقفه چشمام پره اشک شد و برای اینکه دیگه نزنه شروع 
کردم به پارس کردن
اهاااا حالا شد_
سرمو انداخته بودم پایین و نمیدونستم اونا چیکار میکنن  که یهو دستی رو روی التم احساس کردم
 _خوشم اومد خوب کوسی داری معلومه پرستو هنوز تصمیم
 به پاره کردنش نکرده
وقتشو ندارم بابا_
توی دلم گفتم اره از صبح تا شبو منو شکنجه میکنی چه وقتی
خب خب این جندرو صاف بخوابونید_
دوتا از دخترا اومدن سمتمو منو صاف خوابوندن و پاهامو باز کردن
شما دوتا همونجا بمونید دستاشو بگیرید_
اوناهم همینطور عمل کردنو سفت دستامو گرفتن
مینا از روی میز کناری یک خیار برداشت و با لبخند به من نگاه کرد
سنا با اعتراض گفت:با ایننننن؟؟؟؟
مینا:صبر کن فقط 
و خیارو درسته توی دهنم کرد و قبل ازین که اجازه بده نفس بکشم تند تند توی دهنم تکونش میداد و بالا پایین میکرد،خیارو که بیرون اورد نفس نفس میزدمو سعی میکردم تمام هوارو بخورم مینا هم با تمسخر نگاهم میکرد
#داستان_بیدیاسم #مادهسگ #ماده_سگ #برده #برده_دختر #اسلیو #میسترس #مستر #شکنجه #بی_دی_اس_ام #داستان #bdsm
قلادمو گرفتو کشید و بلند گفت:-میتونیم شروع کنیم مینا با حالت تمسخر گفت:اخه این چی داره دماغشو بگیریم میمیره همه ی دخترا زدن زیر خنده پرستو گفت:امتحانش ضرر نداره بیا مردم مرد.  دو تا از دخترا اومدنو لباس چرممو توی تنم پاره کردن دلم میخواست فرار کنم اما نمیتونستم مینا اومد بالای سرمو گفت :پس چرا نمیشنوم صدای پارس کردن این سگو هوم؟؟؟؟ و محکم با شلاقی که دستش بود کوبید روی باسنم از درد بی وقفه چشمام پره اشک شد و برای اینکه دیگه نزنه شروع کردم به پارس کردن اهاااا حالا شد_ سرمو انداخته بودم پایین و نمیدونستم اونا چیکار میکنن  که یهو دستی رو روی التم احساس کردم  _خوشم اومد خوب کوسی داری معلومه پرستو هنوز تصمیم  به پاره کردنش نکرده وقتشو ندارم بابا_ توی دلم گفتم اره از صبح تا شبو منو شکنجه میکنی چه وقتی خب خب این جندرو صاف بخوابونید_ دوتا از دخترا اومدن سمتمو منو صاف خوابوندن و پاهامو باز کردن شما دوتا همونجا بمونید دستاشو بگیرید_ اوناهم همینطور عمل کردنو سفت دستامو گرفتن مینا از روی میز کناری یک خیار برداشت و با لبخند به من نگاه کرد سنا با اعتراض گفت:با ایننننن؟؟؟؟ مینا:صبر کن فقط و خیارو درسته توی دهنم کرد و قبل ازین که اجازه بده نفس بکشم تند تند توی دهنم تکونش میداد و بالا پایین میکرد،خیارو که بیرون اورد نفس نفس میزدمو سعی میکردم تمام هوارو بخورم مینا هم با تمسخر نگاهم میکرد #داستان_بیدیاسم #مادهسگ #ماده_سگ #برده #برده_دختر #اسلیو #میسترس #مستر #شکنجه #بی_دی_اس_ام #داستان
کفش های کثیف یه ارباب بهترین غذا واسه سگشونه👅 #ارباب #برده #اسلیو #مستر #مادهسگ #جنده #شکنجه #تحقیر
کفش های کثیف یه ارباب بهترین غذا واسه سگشونه👅 #ارباب #برده #اسلیو #مستر #مادهسگ #جنده #شکنجه #تحقیر
‍ ‍ 🇮🇷گوشه ای از #شکنجه های فرزندان این ملت توسط #حزب_بعث🌹🌹🌹 🎁 #هدیه_ی_ویژه #کانال #مقاومت_در_بروجرد به #مداح_نمایانی که دم #انتخابات به جای #رسالت اصلی خود که مدح و منقبت اولیاء خدا ودفاع از #ولایت و #انقلاب است به تعریف و تمجید از یک #نامزد_انتخابات پرداختند. ❌نباید ثمره این رنج ها بازیچه #دنیاطلبان بشود نباید #تریبون های #مذهبی را #میتینگ_انتخاباتی کرد. 💵 💵 💵 💵 💵 🔥آن زمانی که عده ای برای تکه نانی سر #حسین (علیه السلام) را از این #منبر به آن منبر می کشاندند، عده ای #با_بصیرت بر اوج ابر ها پرواز می کردند. 🌸🌺💐والعاقبة للمتقين کلیپ کامل در کانال تلگرام
‌ پژوهشگران دانشگاه آکسفورد بر این باورند که بیدار شدن قبل از ساعت ده صبح جان انسان را به خطر می اندازد. ‌ ‌ #علم #خواب #فناوری #ساعت #بیولوژی #شکنجه #ساعت_بیولوژیک #ساعت_بیولوژیک_بدن #مدرسه #کار
پژوهشگران دانشگاه آکسفورد: مجبور کردن کارکنان برای شروع کار قبل از ساعت ۱۰ صبح، معادل شکنجه است.
#پژوهشگران#دانشگاه#آکسفورد
#مجبور#کارکنان#شروع
#صبح#معادل#شکنجهRES
پژوهشگران دانشگاه آکسفورد: مجبور کردن کارکنان برای شروع کار قبل از ساعت ۱۰ صبح، معادل شکنجه است. #پژوهشگران #دانشگاه #آکسفورد #مجبور #کارکنان #شروع #صبح #معادل #شکنجه
پیام احمدی نژاد بعد از سخنرانی رهبری و واکنش ایشان در مورد عدالت بهتر نیست بگیم جناب آقای احمدی نژاد شما بگین که نقشه جدیدتون چیست؟ #احمدی_نژاد #مقام_معظم_رهبری #مشایی #بازپرس #شکنجه #نقشه #اختلاس #محمود_جان_لطفاً_خفه_شو #میرزا_قشمشم
#بتمن #بین #قدرت #توان #زجر #شکنجه #زندگی #خشن #سال #نو #سختی #جوانمردی #خوبی #خیر #شر #عید #سال_نو امروز اولین روز از سال ۱۳۹۷بود برای جنگیدن با زندگی اماده باش از مهمترین وموثرترین شخص در زندگیم آموختم هیچ وقت تسلیم نشم تو سختترین شرایط زجر میکشی و کسی درک نمیکنه این یعنی تو دنیای به این بزرگی تنهایی‌... _
ارتباط ویژه: تمام انسان ها میتونند در این ارتباط قرار بگیرند، فقط با بستن چشم ها و شاهد شدن (به زبان ساده یعنی خود را زیر نظر گرفتن) در ارتباط قرار میگیریم. #طاهری #نیرومنش #شهناز_نیرومنش #عرفان #عرفان_حلقه #ارتباط_ویژه #آگاهی #اینتریونیورسالیزم #اعتصاب_غذا #شهادت #شکنجه #مثبت #صوفی #آزادی #ایران
...... ســلــطــه گــر یــا ســلــطــه پــذیــر بــودن بــهانــه خــوبــے بــراے رفــتــار تــحــقــیــر آمــیــز نــمــیــتــوانــد بــاشــد ســلــطــه گــرهایــے ڪــه همــه را بــه چــشــم بــرده مــیــبــیــنــنــد در اشــتــبــاهنــد و ســلــطــه پــذیــرهایــے ڪــه بــراے هرڪــســے ڪــمــر خــم مــیــڪــنــنــد و خــود را ذلــیــل مــیــپــنــدارنــد ســردرگــم هســتــنــد هرڪــس اخــتــیــار پــارتــنــر خــودش را دارد ســلــطــه گــر بــراے پــارتــنــرش ســلــطــه گــر اســتــ و ســلــطــه پــذیــر بــراے پــارتــنــرش خــدمــت مــیــڪــنــد خــارج از حــریــم هاے خــصــوصــے همــه یــڪــســان هســتــنــد و از حــق مــســاوے بــرخــوردارنــد #بی_دی_اس_ام #میسترس #مستر #اسلیو #ارباب #فمدام #فتیش #عشق #درد #حقارت #رمان #داستان #شعر #سلطه #عشق #شکنجه
...... هر ڪــس ارزش انــســانــے مــنــحــصــر بــه فــردے دارد مــا همــه یــڪــســان هســتــیــمــ همه انــســانــیــمــ گــرایــشــاتــ،تــمــایــلــاتــ، طــبــقــاتــ اجــتــمــاعــیــ، رنگــپــوســتــ،جــنــســیتــ و غــیــره عــوامــلــے بــراے طــبــقــه بــنــدے عــلــمــے انــســان هاســتــ انــســان ها از نــظــر ارزش اخــلــاقــے و ظــرفــیــت روحــشــان ســنــجــیــده مــیــشــونــد #بی_دی_اس_ام #میسترس #مستر #اسلیو #ارباب #فمدام #فتیش #عشق #درد #حقارت #رمان #داستان #شعر #سلطه #عشق #شکنجه
....... مــرا بــه وســعــت یــڪ آغــوش تــنــگــ در حــجــم دســتــان مــهربــانــت بــپــذیــر رهایــی؛غــریــب واژه ایــســتــ آنــگــاه ڪــه عــشــقــ بــهانــه اســارت مــن بــاشــد #بی_دی_اس_ام #میسترس #مستر #اسلیو #ارباب #فمدام #فتیش #عشق #درد #حقارت #رمان #داستان #شعر #سلطه #عشق #شکنجه #اسارت
یع دختری باش که وقتی مامان شدی بتونی خودتو واسع دخترت مثال بزنی . . .😏 #نفس خسته #تنهایی #مرد #زن #گریه #غم #خوشحال #اشک #خاطره #عذاب #یادگاری #دل مرده #شکنجه #مرگ #نامرد #بی وفا #سنگ دل
.. ‏مشخص شده یکی از سخت‌ترین شکنجه‌های زندان‌های رژیم #جمهوری_اسلامی این بوده که به جاسوس‌ها دمپایی نمی‌داده مجبور بودند توی راهروی زندان روی موکت با پای برهنه تردد کنند. نمی‌دونم #شکنجه رو مسخره کرده اند یا خودشون رو
. ⚫برپایی مجلس سوگواری امام علی النقی علیه السلام در بیت مرجع عالیقدر آیت الله العظمی شیرازی⚫ . ▪️چهارشنبه ۲رجب ۱۴۳۹ق (۱۳۹۷/۱/۱) . ▫️ساعت ۱۰(فارسی) . ▫️ساعت۱۷:۳۰(عربی) . #به_مرجعم_افتخار_میکنم #صادق_شیرازی #تشیع_لندنی #خامنه_ای #قم #سید_صادق_شیرازی #ولادت #شکنجه #شیعه_انگلیسی #قم_مقدس #اعلامیه #حکومت #مراسم #ساداتی_که_صبر_کردند #شهید_سید_علی_یزدان_شناس #امام_علی_النقی علیه السلام #امام_هادی عليه السلام #حکومت_یزیدی #مرگ_بر_دیکتاتور
😢 ورق بزنید و ببینید ای زبردست زیر دست آزار گرم تا کی بماند این بازار به چه کار آیدت جهانداری مردنت به که مردم آزاری عباس امیرانتظام (زادهٔ ۲۷ امرداد ۱۳۱۱ خورشیدی در تهران)، سیاستمدار ایرانی، معاون نخست وزیر و نیز سخنگوی دولت مهدی بازرگان، عضو جبهه ملی ایران است. امیرانتظام نخستین و قدیمی‌ترین زندانی سیاسی پس از انقلاب ایران به‌شمار می‌رود که از تاریخ ۲۸ آذر ماه ۱۳۵۸ تا ۱۳۷۵ در حبس به سر برد. و سپس حصر خانگی! روز انفردای بدون ملاقات و بدون دسترسی به وکیل، محکوم به اعدام که به حبس ابد بدل شد که سال ممنوع الملاقات و سال محروم از دیدن فرزند! #عباس_امیرانتظام #مهدی_بازرگان #زندان #شکنجه #خلخالی_جنایتکار #آیت_الله_گیلانی #زندانی_سیاسی #حصرخانگی
#سهیل عربی رادژخیمان برای آنکه واداربه شکستن اعتصاب کنند ؛ در انفرادی بشدت مورد ضرب وشتم قرار داده و ضربات سنگینی به سرومغزاووارد آوردند.هم اکنون حال این زندانی #شکنجه شده بشدت وخیم است.
🔴روایت یکطرفه
🔴روایت یکطرفه "خشت خام" ◀️روشویی از جاسوسی به نام "عباس امیرانتظام" 🔹اینجا تهران است، چهار دهه پس از پیروزی انقلاب اسلامی ملت ایران...به ناگاه در شورای شهر صدای "زنده باد مصدق!" بلند می شود و مستندسازی با حواشی "خاص"، به صورت "خودجوش" تصمیم می گیرد تا اشک مردم را پای روضه خوانی یک جاسوس قدیمی عالی رتبه به نام "عباس امیرانتظام" با پس زمینه تصویر مصدق درآورد! همزمان اصلاح طلبان همه مشکلات امروز کشور را حاصل روی گردانی امام از "نهضت آزادی" و بی وفایی انقلابیون به "ملی مذهبی ها" معرفی می کنند و عضوگیری از میان چهره های جوان آغاز می شود تا عرصه برای بازسازمانی تشکیلاتی وابسته، فاسد و ضدملت فراهم شود....پشت پرده چه خبر است؟ 🔹از مهم ترین ابزارهای مهندسی سیاسی یک جامعه ایجاد تغییر در باورهای تاریخی است. مردم کم حافظه اند! انقلابیون اصیل می میرند یا از فضای رسانه و قدرت دور می افتند، حاکمیت ها اغلب بی توجه به اهمیت انتقال نسلی مفاهیم مهم تاریخی و تنبل و بی برنامه اند! اما استعمارگران، مهندسان اجتماعی، سرویس های امنیتی بیگانه یا سیاسیون فرصت طلب اجاره ای صبورانه سیر تحولات جوامع دیگر را دنبال می کنند و در برهه های حساس به قصد تاثیرگذاری بر افکارعمومی جامعه هدف وارد عمل می شوند. 🔹یک سال پیش امیرانتظام تصمیم گرفت با برند "جبهه ملی" بر انتخابات ایران تاثیر بگذارد. سندی منتشر شد که حمایت او از "حسن روحانی" در انتخابات را تایید می کرد. سر و صدا بلند شد و اسناد جاسوسی امیرانتظام دوباره رو شد. او ناگزیر با انتشار یک فایل صوتی از لندن، حمایت خود را پس گرفت و کل ماجرا را تکذیب کرد. کمی با امیرانتظام آشنا شویم: 🔹رمز عبور: "عباس روافيان (اميرانتظام) فرزند ميرزا يعقوب رفوگر، عنصر فاسد و فاسق بازار قديم تهران است كه در سال ۱۳۱۱ در تهران متولد شد. دوران كودكي و نوجواني را در كنار پدر و عموي يهودي خود كه به فرقه ضاله بهائيت گرويده بودند، رشد و نمو و تربيت مي‌يابد و درسال ۱۳۲۹ دانشجوي رشته الكترومكانيك دانشگاه تهران مي‌شود. او كه در دانشكده فني با مهندس بازرگان آشنا شده بود، سعي به نفوذ در نهضت آزادي مي‌كند و برابر آنچه در خاطرات بازرگان آمده است؛ در كنار حسن نزيه، ابراهيم يزدي و مهدي بازرگان عضو كميته دانشگاه تهران مي‌گردد." شکنجه ‏مشخص شده یکی از سخت‌ترین شکنجه‌های زندان‌های رژیم #جمهوری_اسلامی این بوده که به جاسوس‌ها دمپایی نمی‌داده، مجبور بودند توی راهروی زندان با پای برهنه تردد کنند. نمی‌دونم #شکنجه رو مسخره کرده اند یا خودشون رو.
.
نامه مصطفی #تاجزاده به احمد توکلی ( ۱ ) 
موضوع #دخالت ‌های #رهبر در امور خارج از حیطه اختیارات و مسئولیت‌های #رهبری
🔹از #انقلاب پشیمان نیستم. زیرا محمد رضا #شاه همه راه‌های نفس کشیدن و اصلاح دموکراتیک را بر ملت بسته و گزینه‌ای جز انقلاب روی میز مردم قرار نداده بود. برهمین اساس معتقدم اگر جمهوری اسلامی نیز همه راه‌های رقابت و مشارکت آزاد سیاسی را بر مردم ببندد، گزینه‌ای جز #براندازی خود باقی نمی‌گذارد.
🔹از خطاهای ما نسل انقلاب آن بود که بازگشت #استبداد را صرفا در هیات رئیس جمهور ممکن دیدیم و به همین دلیل راه بر #دیکتاتوری او به خوبی بستیم. اما توجه نداشتیم که وقتی کنترل و مدیریت #نیروهای_مسلح، #قوه_قضائیه، #شورای_نگهبان، #صداوسیما و بخش مهمی از #اقتصاد کشور را متمرکز می‌کنیم و در اختیار یک نفر قرار می‌دهیم، احتمال اینکه او به‌سوی #خودکامگی حرکت کند، بسیار بیشتر از این است که حقوق و آزادی‌های سیاسی و مدنی شهروندان را رعایت کند، به‌ویژه اگر ملت به هر دلیل منفعل شود.
🔹متاسف و #پشیمانم که چرا نتوانستیم بعد از پیروزی انقلاب مانع احیای مناسبات سلطنتی به نام جمهوری شویم.
🔹واقعیت آن است که رهبر بیست سال است که تعدادی از #اصلاح‌_طلبان مدافع حاکمیت قانون و مخالف تک صدا شدن جمهوری اسلامی را #گردن_کلفت می‌خواند که لازم بود در دهه پیش از حکومت اخراج شوند و از سال ۸۸ با حق فعالیت آنان در جامعه مدنی مخالفت کرد.
🔹از شما که دخالت رهبر را در انتخاب #شهردار یا محاکمه وی منکر می‌شوید، می‌پرسم که به دستور چه کسی پرونده #کرباسچی بلافاصله بعد از پیروزی تاریخی #خاتمی که البته از حمایت فعال کارگزاران و دبیر کل آن بهره برد، به جریان افتاد؟ چرا در زمان آقای هاشمی او را محاکمه نکردند؟ مهمتر آنکه به دستور کدام مقام پرونده #شهرداری تهران به‌طور کامل به نیروی انتظامی و سردار نقدی سپرده شد تا با شیوه‌های غیرقانونی و غیرانسانی بکوشد آنان را به #اعتراف کردن مجبور کند؟
دادگاه پس از رسیدگی به شکایات علیه سردار نقدی او را به‌دلیل کاربرد #شکنجه محکوم کرد. البته وی هرگز مجازات نشد. ارتقای مقام نیز یافت. با حکم چه کسی؟
🔹آقای صدر الاسلام قائم مقام سردار نقدی در این پرونده مدتی بعد از بازداشت‌ها به دفترم در وزارت کشور آمد.
از او پرسیدم که چرا با شهردار تهران و همکارانش چنین برخورد زننده‌ای می‌کنند. دلیل اصلی دستگیری‌ها را برملا کرد؛ M
. نامه مصطفی #تاجزاده به احمد توکلی ( ۱ ) موضوع #دخالت ‌های #رهبر در امور خارج از حیطه اختیارات و مسئولیت‌های #رهبری 🔹از #انقلاب پشیمان نیستم. زیرا محمد رضا #شاه همه راه‌های نفس کشیدن و اصلاح دموکراتیک را بر ملت بسته و گزینه‌ای جز انقلاب روی میز مردم قرار نداده بود. برهمین اساس معتقدم اگر جمهوری اسلامی نیز همه راه‌های رقابت و مشارکت آزاد سیاسی را بر مردم ببندد، گزینه‌ای جز #براندازی خود باقی نمی‌گذارد. 🔹از خطاهای ما نسل انقلاب آن بود که بازگشت #استبداد را صرفا در هیات رئیس جمهور ممکن دیدیم و به همین دلیل راه بر #دیکتاتوری او به خوبی بستیم. اما توجه نداشتیم که وقتی کنترل و مدیریت #نیروهای_مسلح، #قوه_قضائیه، #شورای_نگهبان، #صداوسیما و بخش مهمی از #اقتصاد کشور را متمرکز می‌کنیم و در اختیار یک نفر قرار می‌دهیم، احتمال اینکه او به‌سوی #خودکامگی حرکت کند، بسیار بیشتر از این است که حقوق و آزادی‌های سیاسی و مدنی شهروندان را رعایت کند، به‌ویژه اگر ملت به هر دلیل منفعل شود. 🔹متاسف و #پشیمانم که چرا نتوانستیم بعد از پیروزی انقلاب مانع احیای مناسبات سلطنتی به نام جمهوری شویم. 🔹واقعیت آن است که رهبر بیست سال است که تعدادی از #اصلاح‌_طلبان مدافع حاکمیت قانون و مخالف تک صدا شدن جمهوری اسلامی را #گردن_کلفت می‌خواند که لازم بود در دهه پیش از حکومت اخراج شوند و از سال ۸۸ با حق فعالیت آنان در جامعه مدنی مخالفت کرد. 🔹از شما که دخالت رهبر را در انتخاب #شهردار یا محاکمه وی منکر می‌شوید، می‌پرسم که به دستور چه کسی پرونده #کرباسچی بلافاصله بعد از پیروزی تاریخی #خاتمی که البته از حمایت فعال کارگزاران و دبیر کل آن بهره برد، به جریان افتاد؟ چرا در زمان آقای هاشمی او را محاکمه نکردند؟ مهمتر آنکه به دستور کدام مقام پرونده #شهرداری تهران به‌طور کامل به نیروی انتظامی و سردار نقدی سپرده شد تا با شیوه‌های غیرقانونی و غیرانسانی بکوشد آنان را به #اعتراف کردن مجبور کند؟ دادگاه پس از رسیدگی به شکایات علیه سردار نقدی او را به‌دلیل کاربرد #شکنجه محکوم کرد. البته وی هرگز مجازات نشد. ارتقای مقام نیز یافت. با حکم چه کسی؟ 🔹آقای صدر الاسلام قائم مقام سردار نقدی در این پرونده مدتی بعد از بازداشت‌ها به دفترم در وزارت کشور آمد. از او پرسیدم که چرا با شهردار تهران و همکارانش چنین برخورد زننده‌ای می‌کنند. دلیل اصلی دستگیری‌ها را برملا کرد؛ "کرباسچی قصد دارد رئیس جمهور شود و ما نمی‌خواهیم اشتباه بنی صدر را تکرار کنیم. بنابراین قصد داریم از همان ابتدا سد راه او شویم".
# #قصه_ندیمه سریال مرموز و جدیدی را شروع کردیم و تا اینجا موفق به دیدن سه قسمت از آن شدیم.براساس رمانی به همین نام اثر #مارگارت_اتوود داستان با تعقیب‌وگریزِ پرهیجانی آغاز میشود.پس از پایان این سکانس۲ماه بعد به تصویر کشیده میشود.هرچقدر جلوتر میرویم گریزهایی به زمان گذشته زده میشود که به این ترتیب تا پایان همان قسمت اول به شکل زیبایی شخصیت پردازی ها تکمیل وبه بیننده شناسانده میشوند. درقسمتهای بعد داستان حول موضوع محوری شرح داده میشود؛دنیای دگرگون شده و آمریکایی که توسط عده ای دگرگون گشته.آنها شرایط عجیبی را حکم‌فرما کردند. #افراطی_گری_دینی #شکنجه و #تبعیض_جنسیتی و #حصر_زنان و استفاده از آنها به عنوان #برده از کلید واژه های اصلی فعالیت های آنها میباشد.زنانی که توانایی بارداری دارند به‌عنوان #ندیمه برای فرماندهانی که فرزند ندارند،فعالیت میکنند.زنان بزرگتر خدمتکار و کلفت میشوندو دائما از آیات الهی صحبت میکنند.👇🏻👇🏻👇🏻👇🏻👇🏻👇🏻👇🏻👇🏻👇🏻👇🏻این سریال شامل تصاویری است که روح انسانیت را آزار میدهد.👉🏻👉🏻👉🏻👉🏻 تئوری فلسفی و خاصی پشت فیلمنامه است.دریک طرف دائما از خداوند صحبت میشود و اشاره دارد به انجیل و از طرفی دیکتاتوری شبیه کشوری مثل #کره‌شمالی /این شباهت هم از لحاظ معنا درک میشود و هم از ساختار که مثلا شاهد لباس‌های متحدالشکل برای زنان هستیم./ 👇🏻👇🏻👇🏻👇🏻👇🏻👇🏻👇🏻 ویژگی بارز سریال اینست که داستان درگذشته رخ نداده بلکه در حال و آینده ای مبهم است. #بردگی_زنان در جامعه و نشان دادن ظلم،حسِ خفقان و ناراحتی شدیدی را ایجاد میکند.جامعه ای که فرماندهان و روحانیانِ مذهبی اش متعلق به طبقه بالا هستند. ————————- کارگردانی قوی در به تصویر کشیدن لحظات سخت و پر درد/بیان واقعیاتی از دنیای امروز واحتمال اینکه دنیا درآینده اینطوری دگرگون شود وحشت آور است. 🛑👈🏻این سریال بااینکه ژانرش علمی تخیلیه اما نه تنها هنوز تا اینجا تخیلی نشده بلکه ترسناک هم هست.برای کسانی که با ژانر تخیلی مخالفن توصیه میکنم گووول این اسم را در این مورد نخورند.👉🏻🛑 دیدنش را شدیدا توصیه میکنم/لطفا با نظراتتون همراهمون باشید. #سینماخونگی #فیلم_خوب_ببینیم #سریال_خوب_ببینیم #لطفانظردهید. #سینمایی #سینمای_ایران #سینمای_جهان #سینما
چرا عباس امیرانتظام به عیادت آیت‌الله محمدی گیلانی رفت که حکم اعدام او را صادر کرده بود؟ عباس امیرانتظام: «عباس عبدی بازجوی من بود و بی‌احترامی می‌کرد اما وقتی خودش بازداشت شد من به بی‌بی‌سی فارسی گفتم نباید او را به جرم عقایدش بازداشت کنند». روایت ️عباس امیرانتظام از شرایط عجیب زندان : ۶، ۷ سال اجازه پوشیدن کفش در زندان به من ندادند و حتی اجازه پوشیدن دمپایی هم نداشتم ، با پتو کفش درست کردم آن هم اجازه ندادند بپوشم ! امیرانتظام معاون مهدی بازرگان در دولت موقت بود که بعد از تسخیر لانه جاسوسی در سالبه اتهام همدستی با آمریکا به اعدام محکوم شد. اما با تلاشهای مهندس بازرگان ، حکم اعدامش لغو شد. وی یکی از قدیمی ترین زندانیان سیاسی در جمهوری اسلامی است. امیرانتظام از سوی بازرگان مسئول مذاکره با بختیار بود. او یکی از مخالفان سرسخت قرارگرفتن ولایت فقیه در قانون اساسی بود. ن: فیلم دارایبخش است، ورق بزنید! #عباس_امیرانتظام #مصدق #بازرگان #دولت_موقت #زندان #انقلاب #شکنجه #دهباشی #عباس_عبدی
همکاری خانواده استاد و وکلا با حکومت......و بچه های عرفان حلقه گول خوردند - استاد نیرومنش - چهارمین همایش عرفان حلقه در سال ۲۰۱۷ استاد نیرومنش #طاهری #نیرومنش #شهناز_نیرومنش #عرفان #عرفان_حلقه #آگاهی #اینتریونیورسالیزم #اعتصاب_غذا #شهادت #شکنجه #مثبت #صوفی #آزادی #ایران
اگر #بی_عدالتی آشکار در مور هم وطنت کمتر از سرنونشت خود خواسته دگر اقوام، دلت را بدرد آورد، بدان که در #ایران هستی! در عکس مجسمه هایی از #موزه_عبرت_ایران نشان داده میشود. آدرس موزه: تهران، میدان توپ خانه. یادت باشه از موزه که برگشتی به منزل، حتما #غسل_میت کنی چون در آن مکان طبق سنت دیرینه #شکنجه ها شده است. فضای آنجا #مرده_آلوده است. #زندانبان_اوین تعریف میکند که #مرگ از در و دیوار آنجا میبارد!
مکالمه تلفنی استاد طاهری با خانم نیرومنش در نوروز نود و دو. صحبت درباره فعالیت حقوق بشر. استاد صریحا از خانواده اشون صحبت میکنند که تحت فشار هستند و کاری نمیتونند انجام بدهند و از خانم نیرومنش این درخواست رو دارند. (فیلم را ورق بزنید) #طاهری #نیرومنش #شهناز_نیرومنش #عرفان #عرفان_حلقه #آگاهی #اینتریونیورسالیزم #اعتصاب_غذا #شهادت #شکنجه #مثبت #صوفی #آزادی #ایران
فایل صوتی نود و دو منتشر شده و نامه استاد سال نود و سه و اسناد دیگه رو نادیده میگیرن و اسناد جعلی و تاریخ گذشته منتشر میکنند. لینک نامه آقای طاهری: .//// #طاهری #نیرومنش #شهناز_نیرومنش #عرفان #عرفان_حلقه #آگاهی #اینتریونیورسالیزم #اعتصاب_غذا #شهادت #شکنجه #مثبت #صوفی #آزادی #ایران