همه عکس ها و کلیپ های لیپولیز در اینستاگرام

loading...
کرج دکتر کبیری جدیدترین دستگاه های لیزر،تزریق ژل وبوتاکس،هایفوتراپی،میکرودرم ومیکرونیدلینگ،برداشتن خال وزگیل،مزوتراپی... ۰۹۳۹۷۶۹۷۵۴۴ ۰۲۶۳۲۷۴۳۰۹۳ #لیزر #بوتاکس #فستیوال #جامجهانی #روسیه #۲۰۱۸ #لیزر_مو #لیزرکرج #لیزر_اقایان #البرز #دکتر_کبیری #جوانسازی #جدید #تخفیف_ویژه #تخفیفان #بوتاکس جوانسازی #میکرودرم #کرج #تخفیف_ویژه #تیم_ملی #مراکش #اسپانیا #پرتغال #لیپولیز #ایران #تهران #سابسیژن #میکرونیدلینگ #میکرودرم
کرج دکتر کبیری جدیدترین دستگاه های لیزر،تزریق ژل وبوتاکس،هایفوتراپی،میکرودرم ومیکرونیدلینگ،برداشتن خال وزگیل،مزوتراپی... ۰۹۳۹۷۶۹۷۵۴۴ ۰۲۶۳۲۷۴۳۰۹۳ #لیزر #بوتاکس #فستیوال #جامجهانی #روسیه #۲۰۱۸ #لیزر_مو #لیزرکرج #لیزر_اقایان #البرز #دکتر_کبیری #جوانسازی #جدید #تخفیف_ویژه #تخفیفان #بوتاکس جوانسازی #میکرودرم #کرج #تخفیف_ویژه #تیم_ملی #مراکش #اسپانیا #پرتغال #لیپولیز #ایران #تهران #سابسیژن #میکرونیدلینگ #میکرودرم
کرج دکتر کبیری جدیدترین دستگاه های لیزر،تزریق ژل وبوتاکس،هایفوتراپی،میکرودرم ومیکرونیدلینگ،برداشتن خال وزگیل،مزوتراپی... ۰۹۳۹۷۶۹۷۵۴۴ ۰۲۶۳۲۷۴۳۰۹۳ #لیزر #بوتاکس #فستیوال #جامجهانی #روسیه #۲۰۱۸ #لیزر_مو #لیزرکرج #لیزر_اقایان #البرز #دکتر_کبیری #جوانسازی #جدید #تخفیف_ویژه #تخفیفان #بوتاکس جوانسازی #میکرودرم #کرج #تخفیف_ویژه #تیم_ملی #مراکش #اسپانیا #پرتغال #لیپولیز #ایران #تهران #سابسیژن #میکرونیدلینگ #میکرودرم
کرج دکتر کبیری جدیدترین دستگاه های لیزر،تزریق ژل وبوتاکس،هایفوتراپی،میکرودرم ومیکرونیدلینگ،برداشتن خال وزگیل،مزوتراپی... ۰۹۳۹۷۶۹۷۵۴۴ ۰۲۶۳۲۷۴۳۰۹۳ #لیزر #بوتاکس #فستیوال #جامجهانی #روسیه #۲۰۱۸ #لیزر_مو #لیزرکرج #لیزر_اقایان #البرز #دکتر_کبیری #جوانسازی #جدید #تخفیف_ویژه #تخفیفان #بوتاکس جوانسازی #میکرودرم #کرج #تخفیف_ویژه #تیم_ملی #مراکش #اسپانیا #پرتغال #لیپولیز #ایران #تهران #سابسیژن #میکرونیدلینگ #میکرودرم
کرج دکتر کبیری جدیدترین دستگاه های لیزر،تزریق ژل وبوتاکس،هایفوتراپی،میکرودرم ومیکرونیدلینگ،برداشتن خال وزگیل،مزوتراپی... ۰۹۳۹۷۶۹۷۵۴۴ ۰۲۶۳۲۷۴۳۰۹۳ #لیزر #بوتاکس #فستیوال #جامجهانی #روسیه #۲۰۱۸ #لیزر_مو #لیزرکرج #لیزر_اقایان #البرز #دکتر_کبیری #جوانسازی #جدید #تخفیف_ویژه #تخفیفان #بوتاکس جوانسازی #میکرودرم #کرج #تخفیف_ویژه #تیم_ملی #مراکش #اسپانیا #پرتغال #لیپولیز #ایران #تهران #سابسیژن #میکرونیدلینگ #میکرودرم
کرج دکتر کبیری جدیدترین دستگاه های لیزر،تزریق ژل وبوتاکس،هایفوتراپی،میکرودرم ومیکرونیدلینگ،برداشتن خال وزگیل،مزوتراپی... ۰۹۳۹۷۶۹۷۵۴۴ ۰۲۶۳۲۷۴۳۰۹۳ #لیزر #بوتاکس #فستیوال #جامجهانی #روسیه #۲۰۱۸ #لیزر_مو #لیزرکرج #لیزر_اقایان #البرز #دکتر_کبیری #جوانسازی #جدید #تخفیف_ویژه #تخفیفان #بوتاکس جوانسازی #میکرودرم #کرج #تخفیف_ویژه #تیم_ملی #مراکش #اسپانیا #پرتغال #لیپولیز #ایران #تهران #سابسیژن #میکرونیدلینگ #میکرودرم
کرج دکتر کبیری جدیدترین دستگاه های لیزر،تزریق ژل وبوتاکس،هایفوتراپی،میکرودرم ومیکرونیدلینگ،برداشتن خال وزگیل،مزوتراپی... ۰۹۳۹۷۶۹۷۵۴۴ ۰۲۶۳۲۷۴۳۰۹۳ #لیزر #بوتاکس #فستیوال #جامجهانی #روسیه #۲۰۱۸ #لیزر_مو #لیزرکرج #لیزر_اقایان #البرز #دکتر_کبیری #جوانسازی #جدید #تخفیف_ویژه #تخفیفان #بوتاکس جوانسازی #میکرودرم #کرج #تخفیف_ویژه #تیم_ملی #مراکش #اسپانیا #پرتغال #لیپولیز #ایران #تهران #سابسیژن #میکرونیدلینگ #میکرودرم
کرج دکتر کبیری جدیدترین دستگاه های لیزر،تزریق ژل وبوتاکس،هایفوتراپی،میکرودرم ومیکرونیدلینگ،برداشتن خال وزگیل،مزوتراپی... ۰۹۳۹۷۶۹۷۵۴۴ ۰۲۶۳۲۷۴۳۰۹۳ #لیزر #بوتاکس #فستیوال #جامجهانی #روسیه #۲۰۱۸ #لیزر_مو #لیزرکرج #لیزر_اقایان #البرز #دکتر_کبیری #جوانسازی #جدید #تخفیف_ویژه #تخفیفان #بوتاکس جوانسازی #میکرودرم #کرج #تخفیف_ویژه #تیم_ملی #مراکش #اسپانیا #پرتغال #لیپولیز #ایران #تهران #سابسیژن #میکرونیدلینگ #میکرودرم
کرج دکتر کبیری جدیدترین دستگاه های لیزر،تزریق ژل وبوتاکس،هایفوتراپی،میکرودرم ومیکرونیدلینگ،برداشتن خال وزگیل،مزوتراپی... ۰۹۳۹۷۶۹۷۵۴۴ ۰۲۶۳۲۷۴۳۰۹۳ #لیزر #بوتاکس #فستیوال #جامجهانی #روسیه #۲۰۱۸ #لیزر_مو #لیزرکرج #لیزر_اقایان #البرز #دکتر_کبیری #جوانسازی #جدید #تخفیف_ویژه #تخفیفان #بوتاکس جوانسازی #میکرودرم #کرج #تخفیف_ویژه #تیم_ملی #مراکش #اسپانیا #پرتغال #لیپولیز #ایران #تهران #سابسیژن #میکرونیدلینگ #میکرودرم
کرج دکتر کبیری جدیدترین دستگاه های لیزر،تزریق ژل وبوتاکس،هایفوتراپی،میکرودرم ومیکرونیدلینگ،برداشتن خال وزگیل،مزوتراپی... ۰۹۳۹۷۶۹۷۵۴۴ ۰۲۶۳۲۷۴۳۰۹۳ #لیزر #بوتاکس #فستیوال #جامجهانی #روسیه #۲۰۱۸ #لیزر_مو #لیزرکرج #لیزر_اقایان #البرز #دکتر_کبیری #جوانسازی #جدید #تخفیف_ویژه #تخفیفان #بوتاکس جوانسازی #میکرودرم #کرج #تخفیف_ویژه #تیم_ملی #مراکش #اسپانیا #پرتغال #لیپولیز #ایران #تهران #سابسیژن #میکرونیدلینگ #میکرودرم
کرج دکتر کبیری جدیدترین دستگاه های لیزر،تزریق ژل وبوتاکس،هایفوتراپی،میکرودرم ومیکرونیدلینگ،برداشتن خال وزگیل،مزوتراپی... ۰۹۳۹۷۶۹۷۵۴۴ ۰۲۶۳۲۷۴۳۰۹۳ #لیزر #بوتاکس #فستیوال #جامجهانی #روسیه #۲۰۱۸ #لیزر_مو #لیزرکرج #لیزر_اقایان #البرز #دکتر_کبیری #جوانسازی #جدید #تخفیف_ویژه #تخفیفان #بوتاکس جوانسازی #میکرودرم #کرج #تخفیف_ویژه #تیم_ملی #مراکش #اسپانیا #پرتغال #لیپولیز #ایران #تهران #سابسیژن #میکرونیدلینگ #میکرودرم
کرج دکتر کبیری جدیدترین دستگاه های لیزر،تزریق ژل وبوتاکس،هایفوتراپی،میکرودرم ومیکرونیدلینگ،برداشتن خال وزگیل،مزوتراپی... ۰۹۳۹۷۶۹۷۵۴۴ ۰۲۶۳۲۷۴۳۰۹۳ #لیزر #بوتاکس #فستیوال #جامجهانی #روسیه #۲۰۱۸ #لیزر_مو #لیزرکرج #لیزر_اقایان #البرز #دکتر_کبیری #جوانسازی #جدید #تخفیف_ویژه #تخفیفان #بوتاکس جوانسازی #میکرودرم #کرج #تخفیف_ویژه #تیم_ملی #مراکش #اسپانیا #پرتغال #لیپولیز #ایران #تهران #سابسیژن #میکرونیدلینگ #میکرودرم
کرج دکتر کبیری جدیدترین دستگاه های لیزر،تزریق ژل وبوتاکس،هایفوتراپی،میکرودرم ومیکرونیدلینگ،برداشتن خال وزگیل،مزوتراپی... ۰۹۳۹۷۶۹۷۵۴۴ ۰۲۶۳۲۷۴۳۰۹۳ #لیزر #بوتاکس #فستیوال #جامجهانی #روسیه #۲۰۱۸ #لیزر_مو #لیزرکرج #لیزر_اقایان #البرز #دکتر_کبیری #جوانسازی #جدید #تخفیف_ویژه #تخفیفان #بوتاکس جوانسازی #میکرودرم #کرج #تخفیف_ویژه #تیم_ملی #مراکش #اسپانیا #پرتغال #لیپولیز #ایران #تهران #سابسیژن #میکرونیدلینگ #میکرودرم
کرج دکتر کبیری جدیدترین دستگاه های لیزر،تزریق ژل وبوتاکس،هایفوتراپی،میکرودرم ومیکرونیدلینگ،برداشتن خال وزگیل،مزوتراپی... ۰۹۳۹۷۶۹۷۵۴۴ ۰۲۶۳۲۷۴۳۰۹۳ #لیزر #بوتاکس #فستیوال #جامجهانی #روسیه #۲۰۱۸ #لیزر_مو #لیزرکرج #لیزر_اقایان #البرز #دکتر_کبیری #جوانسازی #جدید #تخفیف_ویژه #تخفیفان #بوتاکس جوانسازی #میکرودرم #کرج #تخفیف_ویژه #تیم_ملی #مراکش #اسپانیا #پرتغال #لیپولیز #ایران #تهران #سابسیژن #میکرونیدلینگ #میکرودرم
کرج دکتر کبیری جدیدترین دستگاه های لیزر،تزریق ژل وبوتاکس،هایفوتراپی،میکرودرم ومیکرونیدلینگ،برداشتن خال وزگیل،مزوتراپی... ۰۹۳۹۷۶۹۷۵۴۴ ۰۲۶۳۲۷۴۳۰۹۳ #لیزر #بوتاکس #فستیوال #جامجهانی #روسیه #۲۰۱۸ #لیزر_مو #لیزرکرج #لیزر_اقایان #البرز #دکتر_کبیری #جوانسازی #جدید #تخفیف_ویژه #تخفیفان #بوتاکس جوانسازی #میکرودرم #کرج #تخفیف_ویژه #تیم_ملی #مراکش #اسپانیا #پرتغال #لیپولیز #ایران #تهران #سابسیژن #میکرونیدلینگ #میکرودرم
کرج دکتر کبیری جدیدترین دستگاه های لیزر،تزریق ژل وبوتاکس،هایفوتراپی،میکرودرم ومیکرونیدلینگ،برداشتن خال وزگیل،مزوتراپی... ۰۹۳۹۷۶۹۷۵۴۴ ۰۲۶۳۲۷۴۳۰۹۳ #لیزر #بوتاکس #فستیوال #جامجهانی #روسیه #۲۰۱۸ #لیزر_مو #لیزرکرج #لیزر_اقایان #البرز #دکتر_کبیری #جوانسازی #جدید #تخفیف_ویژه #تخفیفان #بوتاکس جوانسازی #میکرودرم #کرج #تخفیف_ویژه #تیم_ملی #مراکش #اسپانیا #پرتغال #لیپولیز #ایران #تهران #سابسیژن #میکرونیدلینگ #میکرودرم
کرج دکتر کبیری جدیدترین دستگاه های لیزر،تزریق ژل وبوتاکس،هایفوتراپی،میکرودرم ومیکرونیدلینگ،برداشتن خال وزگیل،مزوتراپی... ۰۹۳۹۷۶۹۷۵۴۴ ۰۲۶۳۲۷۴۳۰۹۳ #لیزر #بوتاکس #فستیوال #جامجهانی #روسیه #۲۰۱۸ #لیزر_مو #لیزرکرج #لیزر_اقایان #البرز #دکتر_کبیری #جوانسازی #جدید #تخفیف_ویژه #تخفیفان #بوتاکس جوانسازی #میکرودرم #کرج #تخفیف_ویژه #تیم_ملی #مراکش #اسپانیا #پرتغال #لیپولیز #ایران #تهران #سابسیژن #میکرونیدلینگ #میکرودرم
کرج دکتر کبیری جدیدترین دستگاه های لیزر،تزریق ژل وبوتاکس،هایفوتراپی،میکرودرم ومیکرونیدلینگ،برداشتن خال وزگیل،مزوتراپی... ۰۹۳۹۷۶۹۷۵۴۴ ۰۲۶۳۲۷۴۳۰۹۳ #لیزر #بوتاکس #فستیوال #جامجهانی #روسیه #۲۰۱۸ #لیزر_مو #لیزرکرج #لیزر_اقایان #البرز #دکتر_کبیری #جوانسازی #جدید #تخفیف_ویژه #تخفیفان #بوتاکس جوانسازی #میکرودرم #کرج #تخفیف_ویژه #تیم_ملی #مراکش #اسپانیا #پرتغال #لیپولیز #ایران #تهران #سابسیژن #میکرونیدلینگ #میکرودرم
کرج دکتر کبیری جدیدترین دستگاه های لیزر،تزریق ژل وبوتاکس،هایفوتراپی،میکرودرم ومیکرونیدلینگ،برداشتن خال وزگیل،مزوتراپی... ۰۹۳۹۷۶۹۷۵۴۴ ۰۲۶۳۲۷۴۳۰۹۳ #لیزر #بوتاکس #فستیوال #جامجهانی #روسیه #۲۰۱۸ #لیزر_مو #لیزرکرج #لیزر_اقایان #البرز #دکتر_کبیری #جوانسازی #جدید #تخفیف_ویژه #تخفیفان #بوتاکس جوانسازی #میکرودرم #کرج #تخفیف_ویژه #تیم_ملی #مراکش #اسپانیا #پرتغال #لیپولیز #ایران #تهران #سابسیژن #میکرونیدلینگ #میکرودرم
کرج دکتر کبیری جدیدترین دستگاه های لیزر،تزریق ژل وبوتاکس،هایفوتراپی،میکرودرم ومیکرونیدلینگ،برداشتن خال وزگیل،مزوتراپی... ۰۹۳۹۷۶۹۷۵۴۴ ۰۲۶۳۲۷۴۳۰۹۳ #لیزر #بوتاکس #فستیوال #جامجهانی #روسیه #۲۰۱۸ #لیزر_مو #لیزرکرج #لیزر_اقایان #البرز #دکتر_کبیری #جوانسازی #جدید #تخفیف_ویژه #تخفیفان #بوتاکس جوانسازی #میکرودرم #کرج #تخفیف_ویژه #تیم_ملی #مراکش #اسپانیا #پرتغال #لیپولیز #ایران #تهران #سابسیژن #میکرونیدلینگ #میکرودرم
کرج دکتر کبیری جدیدترین دستگاه های لیزر،تزریق ژل وبوتاکس،هایفوتراپی،میکرودرم ومیکرونیدلینگ،برداشتن خال وزگیل،مزوتراپی... ۰۹۳۹۷۶۹۷۵۴۴ ۰۲۶۳۲۷۴۳۰۹۳ #لیزر #بوتاکس #فستیوال #جامجهانی #روسیه #۲۰۱۸ #لیزر_مو #لیزرکرج #لیزر_اقایان #البرز #دکتر_کبیری #جوانسازی #جدید #تخفیف_ویژه #تخفیفان #بوتاکس جوانسازی #میکرودرم #کرج #تخفیف_ویژه #تیم_ملی #مراکش #اسپانیا #پرتغال #لیپولیز #ایران #تهران #سابسیژن #میکرونیدلینگ #میکرودرم
کرج دکتر کبیری جدیدترین دستگاه های لیزر،تزریق ژل وبوتاکس،هایفوتراپی،میکرودرم ومیکرونیدلینگ،برداشتن خال وزگیل،مزوتراپی... ۰۹۳۹۷۶۹۷۵۴۴ ۰۲۶۳۲۷۴۳۰۹۳ #لیزر #بوتاکس #فستیوال #جامجهانی #روسیه #۲۰۱۸ #لیزر_مو #لیزرکرج #لیزر_اقایان #البرز #دکتر_کبیری #جوانسازی #جدید #تخفیف_ویژه #تخفیفان #بوتاکس جوانسازی #میکرودرم #کرج #تخفیف_ویژه #تیم_ملی #مراکش #اسپانیا #پرتغال #لیپولیز #ایران #تهران #سابسیژن #میکرونیدلینگ #میکرودرم
کرج دکتر کبیری جدیدترین دستگاه های لیزر،تزریق ژل وبوتاکس،هایفوتراپی،میکرودرم ومیکرونیدلینگ،برداشتن خال وزگیل،مزوتراپی... ۰۹۳۹۷۶۹۷۵۴۴ ۰۲۶۳۲۷۴۳۰۹۳ #لیزر #بوتاکس #فستیوال #جامجهانی #روسیه #۲۰۱۸ #لیزر_مو #لیزرکرج #لیزر_اقایان #البرز #دکتر_کبیری #جوانسازی #جدید #تخفیف_ویژه #تخفیفان #بوتاکس جوانسازی #میکرودرم #کرج #تخفیف_ویژه #تیم_ملی #مراکش #اسپانیا #پرتغال #لیپولیز #ایران #تهران #سابسیژن #میکرونیدلینگ #میکرودرم
کرج دکتر کبیری جدیدترین دستگاه های لیزر،تزریق ژل وبوتاکس،هایفوتراپی،میکرودرم ومیکرونیدلینگ،برداشتن خال وزگیل،مزوتراپی... ۰۹۳۹۷۶۹۷۵۴۴ ۰۲۶۳۲۷۴۳۰۹۳ #لیزر #بوتاکس #فستیوال #جامجهانی #روسیه #۲۰۱۸ #لیزر_مو #لیزرکرج #لیزر_اقایان #البرز #دکتر_کبیری #جوانسازی #جدید #تخفیف_ویژه #تخفیفان #بوتاکس جوانسازی #میکرودرم #کرج #تخفیف_ویژه #تیم_ملی #مراکش #اسپانیا #پرتغال #لیپولیز #ایران #تهران #سابسیژن #میکرونیدلینگ #میکرودرم
کرج دکتر کبیری جدیدترین دستگاه های لیزر،تزریق ژل وبوتاکس،هایفوتراپی،میکرودرم ومیکرونیدلینگ،برداشتن خال وزگیل،مزوتراپی... ۰۹۳۹۷۶۹۷۵۴۴ ۰۲۶۳۲۷۴۳۰۹۳ #لیزر #بوتاکس #فستیوال #جامجهانی #روسیه #۲۰۱۸ #لیزر_مو #لیزرکرج #لیزر_اقایان #البرز #دکتر_کبیری #جوانسازی #جدید #تخفیف_ویژه #تخفیفان #بوتاکس جوانسازی #میکرودرم #کرج #تخفیف_ویژه #تیم_ملی #مراکش #اسپانیا #پرتغال #لیپولیز #ایران #تهران #سابسیژن #میکرونیدلینگ #میکرودرم
》》》ورق بزنید《《《 لاغری و پیکره تراشی(اولترازد): تیم جراحی #تخصصی #لاغری #پیکره تراشی #اولترازد شکم و پهلو و کمر و ایجاد قوس کمر و تزریق چربی به #باسن همزمان وامواج #هایفو همزمان جهت لیفت پوست #اولترازد #لیپوماتیک #بادی جت #لیپوست #پیکره تراشی #ژنیکو ماستی #ترنسفر چربی #ماموپلاستی #رینو پلاستی #ابدومینوپلاستی #لیپولیز #لیپولیزر #چاقی #لاغری #پروتز #سینه #پروتز #باسن #ساکشن #لیفت سینه #تزریق چربی #قوس کمر #کویتیشن #ار اف #ال پی جی #کاشت مو طبیعی #عمل زیبایی بینی ویزیت رایگان توسط شخص جراح جهت تعیین وقت و مشاوره رایگان با شماره زیر تماس بگیرید ۰ ( کاشی ).برای دیدن نمونه کارهای ما در اینستاگرام پیج های زیر را دنبال کنید👇👇 در ضمن میتوانید سوالات خود را در تلگرام یا واتس اپ با شماره درج شده مطرح بفرمایید (کاشی)
تلفن ویزیت :- تلگرام جهت ارسال عکس و پاسخ دهی: پیکرتراشی-بدون بیهوشی-جراحی بینی با تیم تخصصی-کاشت نخ و جوانسازی آدرس کانال و اینستا گرام👇 . ☎️ _ 📞  تلفن ویزیت : تلگرام جهت ارسال عکس و پاسخ دهی: پیکرتراشی-بدون بیهوشی-جراحی بینی با تیم تخصصی-کاشت نخ و جوانسازی آدرس کانال و اینستا گرام👇 ☎️ _ 📞  فیلر #ژل #بوتاکس #فیلر #پروتز #تزریق #پوست #زیبایی #چربی #نخ #بینی #لیفت #پلاستیک #ساق #لیپولیز #خط_اشک #لب #گونه #تجمیل #لاغری #زاویه_سازی #سینه #آبدو #پیکرتراشی #نخ #العملیات #دکتر #لیزر
با سلام دوستان عزيز لطفا پست ها رو لايك كنيد كه از هوم اينستا حذف نشند مرسي از حمايتتون 🌹🙏نمونه ليپوست شكم و پهلو و ابدومينو بعد عمل اوقاتتون به شادي🌹 ♥️ مركز تخصصي 
توسط فوق تخصص جراحی پلاستیک شماره مشاوره واتساپ و تلگرام و تماس:

🔆جراحی با شرايط تخفيف استثنايي🔆 🔆انجام توسط حرفه اي ترين و مجرب ترين پزشكان فوق تخصص🔆
🔆با جديدترين و پيشرفته ترين متدها و تجهيزات روز دنيا 🔆
🔆 پاسخگويي ٢٤ ساعته مراقبت هاي بعد از عمل توسط پزشك🔆
💥💥💥💥💥💥💥💥💥💥💥💥💥💥💥💥
♦️برای نخستین بار در ایران پیکرتراشی با پیشرفته ترین دستگاه روز اروپا
♦️ليپوست)
♦️انجام در مراکز جراحی مجهز و پیشرفته و بيمارستان اريا توسط فوق تخصص جراح پلاستيك و زيبايي (عضو انجمن پزشكان ايران)♦️جراحي زیبایی فقط در ساعت
♦️بدون خطر آمبولی و بدون درد و خونریزی
♦️کمترین دوره نقاهت و بدون نیاز به بستری شدن و بیهوشی
♦️بدون نیاز به ماساژ بعد از عمل
🌹⚜️🌹⚜️🌹⚜️🌹⚜️🌹⚜️🌹⚜️
١:صد در صد بدون درد با روش نوين توسط فوق تخصص انستزيولوژيست (إيجاد خواب)
٢:بدون بيهوشي 
٣:امكان تراش مخصوص و برداشت حداكثري چربي 
٤:وجود تيّم هاي مراقبت ويژه و امكانات 
٥:ارائه سرويس هاي بيمارستاني در ٢٤ ساعت شبانه روز
. ✔️ **هرگونه جراحي و پيكرتراشي بايستي در بيمارستان انجام گردد
.
⚠️ توجه .
متاسفانه اكثر مراكزي كه در فضاي مجازي فعال هستن در كلنيك هاي غير مجاز يا همان مطبها فعال هستن كه باعث إيجاد عوارض جدي در بيماران ميگردد و نیز عمل توسط غیر متخصصها و تکنسینها انجام میگردد که بسیار خطرناک می باشد.
.
✔️نقاهت:٤٨ ساعت
✔️تاثير بر بارداري ندارد .
 ‎
تمام هزينه هاي بستري و بيمارستان بر عهد ماست
.
✏️ جهت دريافت حدود قيمت به شماره تلگرام کنید و منتظر پاسخگویی ما باشید.و یا اینکه در ساعات اداری تماس بگیرید
.

 #لیپوست #پیکرتراشی #لاغری  #تناسب_اندام #چالش_لاغری #لیپوماتیک #لاغری_موضعی #شکم #چاقی #لیپوساکشن #تلگرام #لاک #میکاپ
 #
 #لیپوماتیک #زیبایی #لاغری
 #لیپوماتیک_بدن #لیپوماتیکشکم #لیپوماتیک_شکم #پیکرتراشی #اولترازد #تزریق_چربی #لیپوساکشن #لیپولیز #ابدومینوپلاستی #کلینیک_زیبایی #لیپوست #گن_لاغری #پروتز_سینه #لیپوست #سزارین #زایمان #تزریق_چربی_به_باسن #پروتزسینه #لاغري
با سلام دوستان عزيز لطفا پست ها رو لايك كنيد كه از هوم اينستا حذف نشند مرسي از حمايتتون 🌹🙏نمونه ليپوست شكم و پهلو و پشت و تزريق به باسن بعد عمل اوقاتتون به شادي🌹 ♥️ مركز تخصصي 
توسط فوق تخصص جراحی پلاستیک شماره مشاوره واتساپ و تلگرام و تماس:

🔆جراحی با شرايط تخفيف استثنايي🔆 🔆انجام توسط حرفه اي ترين و مجرب ترين پزشكان فوق تخصص🔆
🔆با جديدترين و پيشرفته ترين متدها و تجهيزات روز دنيا 🔆
🔆 پاسخگويي ٢٤ ساعته مراقبت هاي بعد از عمل توسط پزشك🔆
💥💥💥💥💥💥💥💥💥💥💥💥💥💥💥💥
♦️برای نخستین بار در ایران پیکرتراشی با پیشرفته ترین دستگاه روز اروپا
♦️ليپوست)
♦️انجام در مراکز جراحی مجهز و پیشرفته و بيمارستان اريا توسط فوق تخصص جراح پلاستيك و زيبايي (عضو انجمن پزشكان ايران)♦️جراحي زیبایی فقط در ساعت
♦️بدون خطر آمبولی و بدون درد و خونریزی
♦️کمترین دوره نقاهت و بدون نیاز به بستری شدن و بیهوشی
♦️بدون نیاز به ماساژ بعد از عمل
🌹⚜️🌹⚜️🌹⚜️🌹⚜️🌹⚜️🌹⚜️
١:صد در صد بدون درد با روش نوين توسط فوق تخصص انستزيولوژيست (إيجاد خواب)
٢:بدون بيهوشي 
٣:امكان تراش مخصوص و برداشت حداكثري چربي 
٤:وجود تيّم هاي مراقبت ويژه و امكانات 
٥:ارائه سرويس هاي بيمارستاني در ٢٤ ساعت شبانه روز
. ✔️ **هرگونه جراحي و پيكرتراشي بايستي در بيمارستان انجام گردد
.
⚠️ توجه .
متاسفانه اكثر مراكزي كه در فضاي مجازي فعال هستن در كلنيك هاي غير مجاز يا همان مطبها فعال هستن كه باعث إيجاد عوارض جدي در بيماران ميگردد و نیز عمل توسط غیر متخصصها و تکنسینها انجام میگردد که بسیار خطرناک می باشد.
.
✔️نقاهت:٤٨ ساعت
✔️تاثير بر بارداري ندارد .
 ‎
تمام هزينه هاي بستري و بيمارستان بر عهد ماست
.
✏️ جهت دريافت حدود قيمت به شماره تلگرام کنید و منتظر پاسخگویی ما باشید.و یا اینکه در ساعات اداری تماس بگیرید
.

 #لیپوست #پیکرتراشی #لاغری  #تناسب_اندام #چالش_لاغری #لیپوماتیک #لاغری_موضعی #شکم #چاقی #لیپوساکشن #تلگرام #لاک #میکاپ
 #
 #لیپوماتیک #زیبایی #لاغری
 #لیپوماتیک_بدن #لیپوماتیکشکم #لیپوماتیک_شکم #پیکرتراشی #اولترازد #تزریق_چربی #لیپوساکشن #لیپولیز #ابدومینوپلاستی #کلینیک_زیبایی #لیپوست #گن_لاغری #پروتز_سینه #لیپوست #سزارین #زایمان #تزریق_چربی_به_باسن #پروتزسینه #لاغري
⚜️جراحی ابدومینوپلاستی همراه با لیپولیز شکم و پهلو و ترمیم عضلات جدارشکم یک ماه ونیم بعد از عمل ⚜️ ⚜️ دکتر فرزاد پرویزیان فوق تخصص جراحی زیبایی و پلاستیک امریکا ⚜️ #جراحی لیپولیز #تجمیل_انف #جراحی ابدومینوپلاستی #جراحی شکم #لیفت شکم #جراحة_تجمیل #لیپوماتیک #لیپولیز شکم #لیفت شکم #ابدو #جراحی ابدو #جراحی لیپولیز و پهلو #لیپوماتیک، درجه ☘️📳تلگرام و واتس اپ ☘️ 📳☘️تلفن نوبت دهی ☘️ 📳☘️تلفن تماس ☘️
. انتخاب نوع پروتز سینه بر اساس اندازه و بافت سینه و با توجه به نظر جراح فوق تخصص پلاستیک تعیین می گردد. پروتز سینه بر اساس نوع جنس و مدل و اندازه به انواعی تقسیم می شود. -سرم نمکی یا سالین این نوع از پروتز سینه با آب و نمک استریل شده پر شده است و بانوانی که بافت سینه کوچکی دارند کاندیدای مناسب برای این نوع از پروتز سینه نیستند. -ژل سیلیکون این نوع از پروتز سینه بیشتر شبیه بافت طبیعی سینه است و قابل استفاده برای همه افراد می باشد. امروزه جراح سینه از پروتزهای سیلیکونی بیشتر استفاده می کنند #پروتز_سینه #لیپولیز #لیپوماتیک #لیپوساکشن #ابدومینوپلاستی_پس_از_بارداری_و_سزارین #پیکرتراشی #پیکرتراشی #لیپولیز #لیپوماتیک #ابدومینوپلاستی # #شحمي #شفط_الدهون #عمليةشدالبطن_بعدالمهنة #سبتمبرتصحيح #تصحيح #عمليةشدالبطن #عمليةشدالبطن #عملية_شد_البطن #الرئة
از بین بردن خط خنده و غبغب توسط لیفتینگ و تزریق فیلر ✔ از جهت آناتومیک و زیبایی شناسی ، برخی نواحی صورت اثرات شاخص و مهمتری در حفظ ترکیب کلی چهره انسان بر عهده دارند . با درکی صحیح از این موضوع و انجام اقداماتی ساده ، میتوانیم همواره چهره ای زیبا و ظاهری جوان داشته باشیم 🔵🔴⭕⚪⚫ کلینیک زیبایی گلسار رشت آدرس : رشت - چهار راه گلسار - خیابان نواب - کوچه میلاد - ساختمان درفک - طبقه چهارم - واحد هفت تلفن : - 🛆 #کلینیک_زیبایی_گلسار_رشت #لیزر_موهای_زائد #مزوتراپی #کربوکسی_تراپی #میکرونیدلینگ #میکرودرم #پوست #زیبایی #جراحی_زیبایی_بینی #ماموپلاستی #رشت #لیفتینگ #نخ_لیفت #تزریق_ژل_فیلر #رینوپلاستی #لیپوماتیک #لیپوساکشن #چربی #جوانسازی_پوست #ژل_لب #فیلر #لیپولیز #چشم_زیبایی #اسکار #آکنه #جراحی #کاشت_مو #تزریق_چربی
. عمل جراحی پروتز باسن معمولاً به صورت سرپایی انجام می شود و معمولاً نیازمند ۲ تا ۳ ساعت زمان برای انجام است. این عمل جراحی معمولاً تحت بی هوشی عمومی انجام می شود و این موضوع به بیمار امکان می دهد که در طول عمل در حالت خواب باشد. در این حالت بیمار بر روی شکم خود می خوابد و دکتر عمل جراحی لازم را بر روی باسن وی انجام می دهد. هنگامی که بیمار بی هوش شد، دکتر ایجاد شکاف های لازم را بر روی ناحیه عمل شروع می کند. با ایجاد شکاف های لازم، دکتر یک حفره به میزان کافی بزرگ در باسن ایجاد کرده و پروتز را زیر یا بالای ماهیچه سرینی بزرگ در ناحیه باسن وارد می نماید. در این حالت سعی می شود پروتز ها بالای ناحیه نشیمن گاه باسن جایگذاری شود تا به این ترتیب از ایجاد جابجایی های احتمالی در آن به خاطر نشستن بیمار جلوگیری و اجتناب شود #لیپوماتیک #لیپولیز #لیفت_سینه #پروتز_سینه #تزریق_چربی #متقارن_کردن_سینه #بزرگ_کردن_سینه #لیفتسینه #پروتزسینه #دکترمعتمدی #دکتر_معتمدی #تزریق #چربی #تزریق_چربی #زیبایی #پوست _ # #منخل #التعويضات #حقن_الدهون #التناظر_المادة
. اولترازد یک روش غیر تهاجمی برای از بین بردن چربی ها می باشد. پس از انجام اولترازد نیاز به استراحت زیاد نمی باشد. اولترازد نسبت به لیپوماتیک در مدت زمان کمتری مقدار زیادی چربی را از بدن تخلیه می کند. اولترازد تنها دستگاهی می باشد که نمای شش تکه در بدن ایجاد می کند. یکی از ایمن ترین روش های لاغری می باشد. #ژنیکوماستی #ژنیکوماستی_آقایان #جراحی_سینه_آقایان #لیپولیز #لیپوماتیک #لیپوساکشن #ابدومینوپلاستی_پس_از_بارداری_و_سزارین #پیکرتراشی #پیکرتراشی #لیپولیز #لیپوماتیک #ابدومینوپلاستی #ابدومینوپلاستی #آبدومینوپلاستی_بالای_پهلو #ابدو #پروتز_سینه #حجم_دهی #پروتز #تزریق_چربی
. برای لیفت کامل صورت باید جراحی غبغب (ثلث پایینی صورت)، لیفت گونه (ثلث میانی صورت) و لیفت پیشانی و ابرو (ثلث بالایی صورت) با هم ترکیب شود. لیفت کامل صورت از پیشانی تا گردن شما را جوان می کند، در حالی که جراحی غبغب فقط ثلث پایینی صورت شما را جوان می کند- ناحیه ای که شل شدن آن یکی از بارزترین نشانه های سالخوردگی است. به این دلایل، بهترین کاندید ها برای جراحی غبغب، بیمارانی هستند که سلامتی نسبتا خوبی داشته و پوست آنها کشسانی کافی را داشته باشد و از همه مهم تر نشانه های سالخوردگی در غبغب یا ثلث پایینی صورت و گردن آنها مشخص باشد. افرادای که گوشه های لبشان افتاده، پوست اطراف فکشان شل شده، گردنشان پوست و چربی اضافه آورده و ضخیم شده نیز کاندید های خوبی برای جراحی غبغب به شمار می روند. #لیپو #لیپوماتیک #لیپولیز #لیپوساکشن #لیپوماتیکشکم #لیپوماتیکلاغری #لیپوماتیکتراپی #لیپوماتیکپهلوها #لیپوماتیک_شکم #لیپوماتیک_پهلو #لیپوماتیکران #لیپوماتیک_ران #لیپوماتیکغبغب #لیپوماتیک_غبغب #لیپوماتیکساق #لیپوماتیک_ساق #عمللیپوماتیک #عمل_لیپوماتیک #عمل_لیپوساکشن #عمللیپوساکشن #عمللیزرلیپولیز #عملکرد_لیپوماتیک
چگونه دیده می شوید ؟ وقتی میتوان فقط در بیست پنج دقیقه از شر چاقی موضعی شکم زیر شکم و پهلو خلاص شد . .از بین بردن چربی های روی شکم (سیکس پک) پهلو و چربی های سمج زیر شکم به راحتی توسط اسکالپشور . . 💪🏼💪🏼💪🏼اسكالپشور امريكا در ايران💪🏼💪🏼💪🏼 . . . . . . 🔴.🔴 . . . ❌برای انجام لاغری و یا مشاوره به کلینیک های زیر مراجعه یا تماس بگیرید.❌ . 🔷 🔷 🔷 🔷 . . . . . #لاغری_موضعی #لاغری_شکم #جوانی #لاغری_دردقیقه #لیزر #کلینیک #دختر #پسر #ورزشکار #هنرمند #اسکالپشور #سایناشور #محصول #آمریکا #غیرتهاجمی #لیپولیز #لیپوماتیک #پیکرتراشی #آمیکویسناپارس..
. 📢📢 مژده به کارمندان عزیز . 🌸 یک جلسه رایگان + % تخفیف ویژه لیزر موهای زائد کل بدن ................................................................................... 👇برای اطلاعات بیشتر و مشاوره #رایگان ،از روش های زیر اقدام کنید👇 •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 👈تماس از طریق: ☎ ۲۲۲۴۵۸۵۸ ☎ ۲۲۲۴۰۹۵۴ ☎ ۰۹۱۲۰۵۲۰۸۹۴ ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 📝ارسال دایرکت به اینستاگرام 📝ارسال پیام به آی دی: در تلگرام ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 🔱 کلینیک آی سیما. ایران.تهران.فرمانیه .بلوار اندرزگو.نبش وطن پور شمالی.پلاک ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 🔰اطلاعات بيشتر درباره خدمات زيبايي در كانال ما👇 📲 ./ •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• #لیزر_موهای_زاید #لیزر_مردان #کاشت_مو_ایران #ليزر_فراكشنال #جوانسازی #کاشت_مو #تزریق_ژل #بوتاکس #لیپولیز #لاغری #زیبایی_بینی #بالابردن_ابرو #بالا_بردن_ابرو #بلفاروپلاستی_پلک #رفع_افتادگی_پلک #رفع_پف_زیر_چشم #بلفاروپلاستي #لیفت_بینی_بانخ #لیزر_موهای_زائد #لیزر_مو_زائد #تخفیف_تهران #لیزر_الکساندرایت #آپوجی #تزریق_زیرچشم #کاشت_ابروی_طبیعی #کاشت_ابرو_پهن #کاشت_ریش #کاشت_ریش_و_سبیل #کاشت_ریش_سبیل
لیپوماتیک پهلو و قسمتی از ران و پشت دکتر لیلا اسکندری ☪ متخصص جراحی زیبایی و پلاستیک ☪ تمامی تعرفه اعمال جراحی در این مرک نوبت ز طبق مصوبه وزارت بهداشت میباشد مشاوره و ویزیت رایگان 💵 پذیرش از سراسر کشور 📞 جهت مشاوره و یا درخواست نوبت به دایرکت مراجعه فرمائید #جراحی_پلاستیک #زیبایی #فک #صورت #سینه #ران #پهلو #بازو #لیپوماتیک #ماموپلاست #پیکر_تراشی #تناسب_اندام #لاغری #چاقی #واژن #لیپولیز #لیفت
گذاشتن چال گونه با بی حسی بدون درد و خونریزی با نازل ترین قیمت در مجموعه زیبایی شهید دوران انجام میشود ۰۹۱۷۸۷۰۹۸۶۹ ۰۹۱۷۸۷۰۹۸۶۹ جهت هماهنگی و اخذ اطلاعات بیشتر تماس گرفته شود . . 🏨لیپوماتیک و پیکر تراشی شیراز🏨 . کلیه عمل های زیبایی بوتاکس کاشت مو لیپوماتیک عمل جراحی بینی ماموپلاستی ابدومینو پلاستی . ✔باجدیترین و بروزترین متدها و دستگاه های روز دنیا ✔مجرب ترین پزشکان دارای برد تخصصی جراحی . . . . . . . . #ماموپلاستی #ابدومینوپلاستی #جراحی_زیبایی_بینی #لیپوماتیک_شکم #لیپولیز #پیکرتراشی #پیکرتراشی_مدرن #کاشت_مو
. فقط امروز . رزرو نوبت کاشت با ۳۰٪ تخفیف .......................................................................................... 👇برای اطلاعات بیشتر و مشاوره #رایگان ،از روش های زیر اقدام کنید👇 •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 👈تماس از طریق: ☎ ۲۲۲۴۵۸۵۸ ☎ ۲۲۲۴۰۹۵۴ ☎ ۰۹۱۲۰۵۲۰۸۹۴ ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 📝ارسال دایرکت به اینستاگرام 📝ارسال پیام به آی دی: در تلگرام ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 🔱 کلینیک آی سیما. ایران.تهران.فرمانیه .بلوار اندرزگو.نبش وطن پور شمالی.پلاک ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 🔰اطلاعات بيشتر درباره خدمات زيبايي در كانال ما👇 📲 ./ •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• #لیزر_موهای_زاید #لیزر_مردان #کاشت_مو_ایران #ليزر_فراكشنال #جوانسازی #کاشت_مو #تزریق_ژل #بوتاکس #لیپولیز #لاغری #زیبایی_بینی #بالابردن_ابرو #بالا_بردن_ابرو #بلفاروپلاستی_پلک #رفع_افتادگی_پلک #رفع_پف_زیر_چشم #بلفاروپلاستي #لیفت_بینی_بانخ #لیزر_موهای_زائد #لیزر_مو_زائد #تخفیف_تهران #لیزر_الکساندرایت #آپوجی #تزریق_زیرچشم #کاشت_ابروی_طبیعی #کاشت_ابرو_پهن #کاشت_ریش #کاشت_ریش_و_سبیل #کاشت_ریش_سبیل
💎جراحی لاغری ابدومینوپلاستی💎 💉💉💉💉💉💉💉💉💉💉💉 🔖مرکز جراحی سعادت آباد🔖 💡💡💡💡💡💡💡💡💡💡💡 ☎️مشاوره رایگان ۰۸ ۹۷ ۱۲ ۲۲ 📱تلگرام ۶۱۰۰ ۴۸۹ ۰۹۲۱ 📍📍📍📍📍📍📍📍📍📍📍 #لیپوماتیک #ابدومینوپلاستی #لاغری #ابدو #لیپولیز #تزریق #کلینیک_لاغری #رژیم #مرکز_لاغری #تناسب_اندام #لیپو #مشاوره_لاغری #کلینیک_سعادت_آباد #مانکن