همه عکس ها و کلیپ های مرگ_بر_روحانی در اینستاگرام


loading...
#قیام_ایران #قیام_احیای_ایران #پادشاهی #مشروطه #رضاشاه #محمدرضاشاه #شاهزاده #رضا_پهلوی #پهلوی #مشهد #قم #اصفهان #اهواز #بختیاری #مسجدسلیمان #آریامهر #رفراندوم #مرگ_بر_روحانی #مسعود_رجوی #مجاهدین #مجاهدین_خلق ا ⭕️ ای شاه ایران برگرد به ایران بیا دوباره آباد کن ایران رفته دنیا و دینمون، اللّه‌اکبر گشته وطن غرقه به خون، اللّه‌اکبر......جاوید شاه.....جاوید شاه ا ⭕️ این #تظاهرات بزرگ علیه فقر و فساد و ناکارآمدی جمهوری نااسلامی خمینی که متمایل به نهاد پادشاهی ایرانی-شیعی است، آخرین میخ بر تابوت شیطانیِ جریان مضحک، دروغین و خائن اصلاحات بود. سیفون‌ها بر فرقه "اسهالیه" کشیده شد مرگ بر تفکر #خمینی #خاتمی #روحانی #قاسم_سلیمانی ا
#شاه_شهید #ناصرالدین_شاه #قاجار #قیام_ایران #قیام_احیای_ایران #پادشاهی #مشروطه #رضاشاه #محمدرضاشاه #شاهزاده #رضا_پهلوی #پهلوی #مشهد #قم #اصفهان #اهواز #بختیاری #مسجدسلیمان #آریامهر #رفراندوم #مرگ_بر_روحانی #مسعود_رجوی #مجاهدین #مجاهدین_خلق ا ⭕️ ای شاه ایران برگرد به ایران بیا دوباره آباد کن ایران رفته دنیا و دینمون، اللّه‌اکبر گشته وطن غرقه به خون، اللّه‌اکبر......جاوید شاه.....جاوید شاه ا ⭕️ این #تظاهرات بزرگ علیه فقر و فساد و ناکارآمدی جمهوری نااسلامی خمینی که متمایل به نهاد پادشاهی ایرانی-شیعی است، آخرین میخ بر تابوت شیطانیِ جریان مضحک، دروغین و خائن اصلاحات بود. سیفون‌ها بر فرقه "اسهالیه" کشیده شد مرگ بر تفکر #خمینی #خاتمی #روحانی #قاسم_سلیمانی ا
پرچم سیک‌نشان خمینی پلید پرچم ایران نیست ارتباطی به نام مبارک اللّه ندارد و بهتر که سوزانده شود #قیام_ایران #قیام_احیای_ایران #پادشاهی #مشروطه #رضاشاه #محمدرضاشاه #شاهزاده #رضا_پهلوی #پهلوی #مشهد #قم #اصفهان #اهواز #بختیاری #مسجدسلیمان #آریامهر #رفراندوم #مرگ_بر_روحانی #مسعود_رجوی #مجاهدین #مجاهدین_خلق ا ⭕️ ای شاه ایران برگرد به ایران بیا دوباره آباد کن ایران رفته دنیا و دینمون، اللّه‌اکبر گشته وطن غرقه به خون، اللّه‌اکبر......جاوید شاه.....جاوید شاه ا ⭕️ این #تظاهرات بزرگ علیه فقر و فساد و ناکارآمدی جمهوری نااسلامی خمینی که متمایل به نهاد پادشاهی ایرانی-شیعی است، آخرین میخ بر تابوت شیطانیِ جریان مضحک، دروغین و خائن اصلاحات بود. سیفون‌ها بر فرقه "اسهالیه" کشیده شد مرگ بر تفکر #خمینی #خاتمی #روحانی #قاسم_سلیمانی ا
#قیام_ایران #قیام_احیای_ایران #پادشاهی #مشروطه #رضاشاه #محمدرضاشاه #شاهزاده #رضا_پهلوی #پهلوی #مشهد #قم #اصفهان #اهواز #بختیاری #مسجدسلیمان #آریامهر #رفراندوم #مرگ_بر_روحانی #مسعود_رجوی #مجاهدین #مجاهدین_خلق ا ⭕️ ای شاه ایران برگرد به ایران بیا دوباره آباد کن ایران رفته دنیا و دینمون، اللّه‌اکبر گشته وطن غرقه به خون، اللّه‌اکبر......جاوید شاه.....جاوید شاه ا ⭕️ این #تظاهرات بزرگ علیه فقر و فساد و ناکارآمدی جمهوری نااسلامی خمینی که متمایل به نهاد پادشاهی ایرانی-شیعی است، آخرین میخ بر تابوت شیطانیِ جریان مضحک، دروغین و خائن اصلاحات بود. سیفون‌ها بر فرقه "اسهالیه" کشیده شد مرگ بر تفکر #خمینی #خاتمی #روحانی #قاسم_سلیمانی ا ⭕️به #تلگرام ما بپیوندید 👇 ./
#شاه_شهید #ناصرالدین_شاه #قاجار #قیام_ایران #قیام_احیای_ایران #پادشاهی #مشروطه #رضاشاه #محمدرضاشاه #شاهزاده #رضا_پهلوی #پهلوی #مشهد #قم #اصفهان #اهواز #بختیاری #مسجدسلیمان #آریامهر #رفراندوم #مرگ_بر_روحانی #مسعود_رجوی #مجاهدین #مجاهدین_خلق ا ⭕️ ای شاه ایران برگرد به ایران بیا دوباره آباد کن ایران رفته دنیا و دینمون، اللّه‌اکبر گشته وطن غرقه به خون، اللّه‌اکبر......جاوید شاه.....جاوید شاه ا ⭕️ این #تظاهرات بزرگ علیه فقر و فساد و ناکارآمدی جمهوری نااسلامی خمینی که متمایل به نهاد پادشاهی ایرانی-شیعی است، آخرین میخ بر تابوت شیطانیِ جریان مضحک، دروغین و خائن اصلاحات بود. سیفون‌ها بر فرقه "اسهالیه" کشیده شد مرگ بر تفکر #خمینی #خاتمی #روحانی #قاسم_سلیمانی ا ⭕️به #تلگرام ما بپیوندید 👇 ./
پرچم سیک‌نشان خمینی پلید پرچم ایران نیست ارتباطی به نام مبارک اللّه ندارد و بهتر که سوزانده شود #قیام_ایران #قیام_احیای_ایران #پادشاهی #مشروطه #رضاشاه #محمدرضاشاه #شاهزاده #رضا_پهلوی #پهلوی #مشهد #قم #اصفهان #اهواز #بختیاری #مسجدسلیمان #آریامهر #رفراندوم #مرگ_بر_روحانی #مسعود_رجوی #مجاهدین #مجاهدین_خلق ا ⭕️ ای شاه ایران برگرد به ایران بیا دوباره آباد کن ایران رفته دنیا و دینمون، اللّه‌اکبر گشته وطن غرقه به خون، اللّه‌اکبر......جاوید شاه.....جاوید شاه ا ⭕️ این #تظاهرات بزرگ علیه فقر و فساد و ناکارآمدی جمهوری نااسلامی خمینی که متمایل به نهاد پادشاهی ایرانی-شیعی است، آخرین میخ بر تابوت شیطانیِ جریان مضحک، دروغین و خائن اصلاحات بود. سیفون‌ها بر فرقه "اسهالیه" کشیده شد مرگ بر تفکر #خمینی #خاتمی #روحانی #قاسم_سلیمانی ا ⭕️به #تلگرام ما بپیوندید 👇 ./
کفش‌هایی با لکه هایی از خون... کفش هایی که ندا در زمان تیر خوردن، به پا داشت... کفش هایی که ندا با آن ها خیابان های اطراف تقاطع خسروی و صالحی را به اعتراض به تمامیت حکومت اسلامی پیموده بود... فراموش نمیکنیم . . . . . . #ندا #ندا_آقاسلطان #مرگ_بر_خامنه_ای #مرگ_بر_روحانی #مرگ_بر_جمهوري_اسلامي #ایران #اعتراضات #تظاهرات_سراسری #تظاهرات #انقلاب۹۶ #آزادی #انسانیت #خون #فراموش_نکنیم
محمود سعیدی را توی قرنطینه شناختم. جوانی بود خوش قیافه، ظریف و با موهایی قهوه ای رنگ. عینک به چشم می زد. از دانشجویان اخراجی بود و هوادار سازمان راه کارگر. شب ها توی قرنطینه آواز می خواند؛ با صدایی صاف ‌و دل انگیز. «امشب در سر شوری دارم». نامزدی در بیرون داشت. پیش از دستگیری در تدارک عروسی بودند. از توی خانه اش پانزده نسخه از آخرین شماره نشریه سازمان را پیدا کرده بودند و از او می خواستند نام پانزده نفری را که می بایست نشریه را به دستشان برساند لو‌ بدهد. بعدها که از او خواستیم همان آواز را برایمان بخواند با شرمندگی خودداری کرد. خواندم آن آواز، گذشته ای را بن یادش می آورد که حالش را بیش‌تر دردآلود و اندوهناک می ساخت. وقتی از او پرسیدم چرا برایمان دیگر نمی خواند؟ پشت دستش را به پیشانی اش کشید ‌ با حالتی عذرخواهانه سر به علامت نفی تکان داد و گفت: - یا شب دامادی ام می خوانم، یا شب اعدامم. آن روز بعد از بعدازظهر آن ها را بردند. به درستی توی دانستند به کجا می برندشان. با کسی خداحافظی نکردند؛ چه فکر می کردند شبانه برنخواهند گشت؟ فردای آن روز یکی از زندانیانی که از زیر زمین دادسرای انقلاب آمده بود تعریف کرد که شب قبل، دو محکوم به مرگ را دیده است و یکی از آن ها با صدایی بسیار زیبا آواز «امشب در سر شوری دارم» را خوانده است. روز بعد در روزنامه خواندیم که اعدامشان کرده اند. «و هنوز قصه بر یاد است» . . خاطره ای تلخ از حسن درویش، جمع آوری شده توسط علی دروازه غاری در کتاب «برگزیده ی داستان های زندان، زیستن در سرسرای مرگ». . . . تصویر: جلد کتاب مذکور . . . . . #زندان #کتاب_زندان #زندانی #خاطره #دادسرا #دادسرای_انقلاب #امشب_در_سر_شوری_دارم #اعدام #عروسی #ندا #ندا_آقاسلطان #مرگ_بر_خامنه_ای #مرگ_بر_روحانی #مرگ_بر_جمهوري_اسلامي #ایران #اعتراضات #تظاهرات_سراسری #تظاهرات #انقلاب۹۶ #آزادی #انسانیت #شورش۵۷
بودجه های عمرانی، آموزش پرورش، کشاورزی و... را کسر کرده و درعوض #بودجه سازمانهای مذهبی را بشدت افزایش دادند. #مرگ_بر_خامنه_اى #مرگ_بر_اصل_ولايت_فقيه #مرگ_بر_روحانی #مرگ_بر_جمهوري_اسلامي #زنده_باد_ایران
#سفره_انقلاب: سند پرداخت ۱/۵میلیارد تومان به حسینیه ‎ریحانه النبی که مجید بنی‌فاطمه در آن مداحی میکند در مهرماه امسال از سوی شهرداری منطقه ۵ که توسط یاشار سلطانی افشا شد حالا هى بگيد #خامنه_اى تقصير نداره! تف بگور رهبرى كه از هيچى تو اين مملكت خبر نداره. يا واقعا خره يا خودشو به خريت زده! #مرگ_بر_خامنه_اى #مرگ_بر_اصل_ولايت_فقيه #مرگ_بر_روحانی #مرگ_بر_جمهوري_اسلامي #زنده_باد_ایران
محمد مهدوی‌فر جانباز و تخریب‌چی جنگ ایران و عراق ساعاتی قبل توسط نیروهای امنیتی بازداشت شد. او چندین نامه سرگشاده به خامنه‌ای نوشته بود و طی روزهای اعتراضات فراخوان طرح شعار رفراندوم داده بود. #مرگ_بر_خامنه_اى #مرگ_بر_اصل_ولايت_فقيه #مرگ_بر_روحانی #مرگ_بر_جمهوري_اسلامي #زنده_باد_ایران #بازم_بگيد_خامنه_اى_ب_تقصيره
تصویری از زنده یاد ندا آقاسلطان که به دست نیروهای های سرکوبگر حکومتی در تظاهرات روز سی ام خرداد هشتاد و هشت به قتل رسید. این عکس توسط نامزد وی، خبرنگار‌ و مستندساز کاسپین ماکان، تنها یک ماه پیش از مرگ وی گرفته شده است. ندا سرشار بود از زندگی. درست به مانند نداهای دیگری که این روزها در سرزمینمان در راه مبارزه برای حقوق انسانیشان به قتل می رسند. . . . . #ندا #ندا_آقاسلطان #مرگ_بر_خامنه_ای #مرگ_بر_روحانی #مرگ_بر_جمهوري_اسلامي #ایران #کاسپین_ماکان #اعتراضات #تظاهرات_سراسری #تظاهرات #انقلاب۹۶
تصویری از زنده یاد ندا آقاسلطان که به دست نیروهای های سرکوبگر حکومتی در تظاهرات روز سی ام خرداد هشتاد و هشت به قتل رسید. این عکس توسط نامزد وی، خبرنگار‌ و مستندساز کاسپین ماکان، تنها یک ماه پیش از مرگ وی گرفته شده است. ندا سرشار بود از زندگی. درست به مانند نداهای دیگری که این روزها در سرزمینمان در راه مبارزه برای حقوق انسانیشان به قتل می رسند. . . . . #ندا #ندا_آقاسلطان #مرگ_بر_خامنه_ای #مرگ_بر_روحانی #مرگ_بر_جمهوري_اسلامي #ایران #کاسپین_ماکان #اعتراضات #تظاهرات_سراسری #تظاهرات #انقلاب۹۶
تصویری از زنده یاد ندا آقاسلطان که به دست نیروهای های سرکوبگر حکومتی در تظاهرات روز سی ام خرداد هشتاد و هشت به قتل رسید. این عکس توسط نامزد وی، خبرنگار‌ و مستندساز کاسپین ماکان، تنها یک ماه پیش از مرگ وی گرفته شده است. ندا سرشار بود از زندگی. درست به مانند نداهای دیگری که این روزها در سرزمینمان در راه مبارزه برای حقوق انسانیشان به قتل می رسند. . . . . #ندا #ندا_آقاسلطان #مرگ_بر_خامنه_ای #مرگ_بر_روحانی #مرگ_بر_جمهوري_اسلامي #ایران #کاسپین_ماکان #اعتراضات #تظاهرات_سراسری #تظاهرات #انقلاب۹۶
تصویری از زنده یاد ندا آقاسلطان که به دست نیروهای های سرکوبگر حکومتی در تظاهرات روز سی ام خرداد هشتاد و هشت به قتل رسید. این عکس توسط نامزد وی، خبرنگار‌ و مستندساز کاسپین ماکان، تنها یک ماه پیش از مرگ وی گرفته شده است. ندا سرشار بود از زندگی. درست به مانند نداهای دیگری که این روزها در سرزمینمان در راه مبارزه برای حقوق انسانیشان به قتل می رسند. . . . . #ندا #ندا_آقاسلطان #مرگ_بر_خامنه_ای #مرگ_بر_روحانی #مرگ_بر_جمهوري_اسلامي #ایران #کاسپین_ماکان #اعتراضات #تظاهرات_سراسری #تظاهرات #انقلاب۹۶ #لبخند #روحش_شاد
تصویری از زنده یاد ندا آقاسلطان که به دست نیروهای های سرکوبگر حکومتی در تظاهرات روز سی ام خرداد هشتاد و هشت به قتل رسید. این عکس توسط نامزد وی، خبرنگار‌ و مستندساز کاسپین ماکان، تنها یک ماه پیش از مرگ وی گرفته شده است. ندا سرشار بود از زندگی. درست به مانند نداهای دیگری که این روزها در سرزمینمان در راه مبارزه برای حقوق انسانیشان به قتل می رسند. . . . . #ندا #ندا_آقاسلطان #مرگ_بر_خامنه_ای #مرگ_بر_روحانی #مرگ_بر_جمهوري_اسلامي #ایران #کاسپین_ماکان #اعتراضات #تظاهرات_سراسری #تظاهرات #انقلاب۹۶
تصویری از زنده یاد ندا آقاسلطان که به دست نیروهای های سرکوبگر حکومتی در تظاهرات روز سی ام خرداد هشتاد و هشت به قتل رسید. این عکس توسط نامزد وی، خبرنگار‌ و مستندساز کاسپین ماکان، تنها یک ماه پیش از مرگ وی گرفته شده است. ندا سرشار بود از زندگی. درست به مانند نداهای دیگری که این روزها در سرزمینمان در راه مبارزه برای حقوق انسانیشان به قتل می رسند. . . . . #ندا #ندا_آقاسلطان #مرگ_بر_خامنه_ای #مرگ_بر_روحانی #مرگ_بر_جمهوري_اسلامي #ایران #کاسپین_ماکان #اعتراضات #تظاهرات_سراسری #تظاهرات #انقلاب۹۶
تصویری از زنده یاد ندا آقاسلطان که به دست نیروهای های سرکوبگر حکومتی در تظاهرات روز سی ام خرداد هشتاد و هشت به قتل رسید. این عکس توسط نامزد وی، خبرنگار‌ و مستندساز کاسپین ماکان، تنها یک ماه پیش از مرگ وی گرفته شده است. ندا سرشار بود از زندگی. درست به مانند نداهای دیگری که این روزها در سرزمینمان در راه مبارزه برای حقوق انسانیشان به قتل می رسند. . . . . #ندا #ندا_آقاسلطان #مرگ_بر_خامنه_ای #مرگ_بر_روحانی #مرگ_بر_جمهوري_اسلامي #ایران #کاسپین_ماکان #اعتراضات #تظاهرات_سراسری #تظاهرات #انقلاب۹۶
تصویری از زنده یاد ندا آقاسلطان که به دست نیروهای های سرکوبگر حکومتی در تظاهرات روز سی ام خرداد هشتاد و هشت به قتل رسید. این عکس توسط نامزد وی، خبرنگار‌ و مستندساز کاسپین ماکان، تنها یک ماه پیش از مرگ وی گرفته شده است. ندا سرشار بود از زندگی. درست به مانند نداهای دیگری که این روزها در سرزمینمان در راه مبارزه برای حقوق انسانیشان به قتل می رسند. . . . . #ندا #ندا_آقاسلطان #مرگ_بر_خامنه_ای #مرگ_بر_روحانی #مرگ_بر_جمهوري_اسلامي #ایران #کاسپین_ماکان #اعتراضات #تظاهرات_سراسری #تظاهرات #انقلاب۹۶
تصویری از زنده یاد ندا آقاسلطان که به دست نیروهای های سرکوبگر حکومتی در تظاهرات روز سی ام خرداد هشتاد و هشت به قتل رسید. این عکس توسط نامزد وی، خبرنگار‌ و مستندساز کاسپین ماکان، تنها یک ماه پیش از مرگ وی گرفته شده است. ندا سرشار بود از زندگی. درست به مانند نداهای دیگری که این روزها در سرزمینمان در راه مبارزه برای حقوق انسانیشان به قتل می رسند. . . . . #ندا #ندا_آقاسلطان #مرگ_بر_خامنه_ای #مرگ_بر_روحانی #مرگ_بر_جمهوري_اسلامي #ایران #کاسپین_ماکان #اعتراضات #تظاهرات_سراسری #تظاهرات #انقلاب۹۶
قطع کردن برق زلزله زدگان توسط حکومت خایه منی ، لبیک یا خایه منی #اعتصابات_سراسری #مرگ_بر_روحانی #مرگ_بر_دیکتاتور
أنت القوی و أنا الضعیف ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ از:سربازی ڪه پادگانی فڪر می ڪند به:عمامه به سری بیسواد ڪه حقوقدان ست موضوع:اعلام جنگ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ جناب فریدون معروف به فری ڪافر ریاست نسبتاً نامحترم قوه ی مجریه اینجانب علی بختیاری همانطور ڪه از قبل اعلام برائت از جنابتان و هم ڪیشان تان نموده بودم مجدداً اعلام می ڪنم ڪه حقیر و تمامیِ سربازان جان برڪف میهن اسلامی مان از جنابعالی اعلام برائت نموده و اگر همچنان به چرندیات تان اعم از توهین به مقدسات و توهین به هویت مردم عزیز ایران اسلامی ادامه دهید شخصاً وارد عمل شده و شما و همدستان بی لیاقت تان را از تخت بخت پایین آورده و زمین را از وجود منحوس تان پاڪ خواهم ڪرد. به شخصیت مان توهین ڪردید چیزی بر زبان نیاوردیم و سڪوت اختیار ڪردیم. گفتید سایه ی جنگ را ما از سر ڪشور دور ڪردیم اما با قائله ی مجلس در ماه رمضان لرزه بر اندامتان افتاد باز هم چیزی نگفتیم و وظیفه ی خود را انجام دادیم. موشڪ های سپاه را به نام زدید باز هم سڪوت ڪردیم. اما اینبار سڪوت معنایی ندارد چون پای امام مهدی درمیان است. همه ی رفقا و دوستان و اطرافیان می دانند ڪه حقیر روی دو چیز حساسیت شدیدی دارم ؛ اول : پیامبر عظیم الشأن و خاندان با ڪرامتشان. دوم : شهدای عزیزمان ڪه اگر امثال اینها نبودند شما جناب فریدون باید الآن پوتین های صدام ملعون را با زبان تان واڪس می زدید... سخن بنده اینست ڪه چطور به خود اجازه می دهید از حلقوم نجستان نام امام مهدی آنهم با نهایت بی احترامی بیرون آید؟ آیا غیر از اینست ڪه شما تربیت یافته ی انگلیس و فرانسه هستید؟ آیا غیر از اینست ڪه قد عَلَم ڪرده اید برای خشڪاندن ریشه ی اسلام در این سرزمین ڪه مردمش اسلام را با جان و دل قبول ڪردند نه با شمشیر و زور آنهم از امام عزیز امیرالمؤمنین علی علیه السلام؟ چطور به خود اجازه ی بی حرمتی به مقدسات این مردم ڪه با جان و مال شان از ڪشور دفاع ڪرده و می ڪنند می دهید؟ آیا وقت آن نرسیده است ڪه ڪمی انسان باشید و صداقت داشته باشید؟ جناب فریدون ڪه همان فری ڪافر بیشتر بهتان می آید اگر فقط یڪبار دیگر بشنوم ڪه توهینی از حلقوم نجستان بیرون آمده جسم نحستان را از روی زمین محو می ڪنم. *والسلام علیڪم والرحمة الله سرباز علی بختیاری ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ #یا_بقیة_الله #لبیڪ_یا_مهدی #اعلام_جنگ_با_فری_ڪافر #آخوند_انگلیسی
ببینید اصلاح‌طلبان با چه کسی مشکل دارند هم او را تقویت کنید. #احمدی_نژاد #احمدینژاد #محمود_احمدی_نژاد #قیام_ایران #قیام_احیای_ایران #پادشاهی #مشروطه #رضاشاه #محمدرضاشاه #شاهزاده #رضا_پهلوی #پهلوی #مشهد #قم #اصفهان #اهواز #بختیاری #مسجدسلیمان #آریامهر #رفراندوم #مرگ_بر_روحانی #مسعود_رجوی #مجاهدین #مجاهدین_خلق ا ⭕️ ای شاه ایران برگرد به ایران بیا دوباره آباد کن ایران رفته دنیا و دینمون، اللّه‌اکبر گشته وطن غرقه به خون، اللّه‌اکبر......جاوید شاه.....جاوید شاه ا ⭕️ این #تظاهرات بزرگ علیه فقر و فساد و ناکارآمدی جمهوری نااسلامی خمینی که متمایل به نهاد پادشاهی ایرانی-شیعی است، آخرین میخ بر تابوت شیطانیِ جریان مضحک، دروغین و خائن اصلاحات بود. سیفون‌ها بر فرقه "اسهالیه" کشیده شد مرگ بر تفکر #خمینی #خاتمی #روحانی #قاسم_سلیمانی ا ⭕️به #تلگرام ما بپیوندید 👇 ./
به چنگ اندرون گرزه گاوسار #فریدون یل #قیام_ایران #قیام_احیای_ایران #پادشاهی #مشروطه #رضاشاه #محمدرضاشاه #شاهزاده #رضا_پهلوی #پهلوی #مشهد #قم #اصفهان #اهواز #بختیاری #مسجدسلیمان #آریامهر #رفراندوم #مرگ_بر_روحانی #مسعود_رجوی #مجاهدین #مجاهدین_خلق ا ⭕️ ای شاه ایران برگرد به ایران بیا دوباره آباد کن ایران رفته دنیا و دینمون، اللّه‌اکبر گشته وطن غرقه به خون، اللّه‌اکبر......جاوید شاه.....جاوید شاه ا ⭕️ این #تظاهرات بزرگ علیه فقر و فساد و ناکارآمدی جمهوری نااسلامی خمینی که متمایل به نهاد پادشاهی ایرانی-شیعی است، آخرین میخ بر تابوت شیطانیِ جریان مضحک، دروغین و خائن اصلاحات بود. سیفون‌ها بر فرقه "اسهالیه" کشیده شد مرگ بر تفکر #خمینی #خاتمی #روحانی #قاسم_سلیمانی ا ⭕️به #تلگرام ما بپیوندید 👇 ./
اين مصاحبه طنز نيست ! شهردار بم هستن ایشون : صددرصد در اشتباه هستید اگه فکر کنید جای مهر بر پیشانی ایشان در شهردار شدن ایشان نقش داشته #مرگ_بر_خامنه‌ای #مرگ_بر_خمینی #مرگ_بر_روحانی
#مانوک_خدابخشیان #پهلوی_سوم #قیام_ایران #قیام_احیای_ایران #پادشاهی #مشروطه #رضاشاه #محمدرضاشاه #شاهزاده #رضا_پهلوی #پهلوی #مشهد #قم #اصفهان #اهواز #بختیاری #مسجدسلیمان #آریامهر #رفراندوم #مرگ_بر_روحانی #مسعود_رجوی #مجاهدین #مجاهدین_خلق ا ⭕️ ای شاه ایران برگرد به ایران بیا دوباره آباد کن ایران رفته دنیا و دینمون، اللّه‌اکبر گشته وطن غرقه به خون، اللّه‌اکبر......جاوید شاه.....جاوید شاه ا ⭕️ این #تظاهرات بزرگ علیه فقر و فساد و ناکارآمدی جمهوری نااسلامی خمینی که متمایل به نهاد پادشاهی ایرانی-شیعی است، آخرین میخ بر تابوت شیطانیِ جریان مضحک، دروغین و خائن اصلاحات بود. سیفون‌ها بر فرقه "اسهالیه" کشیده شد مرگ بر تفکر #خمینی #خاتمی #روحانی #قاسم_سلیمانی ا ⭕️به #تلگرام ما بپیوندید 👇 ./
شاهکارای شهرداری تمومی نداره! شهرداری منطقه ۱۸ ساعت ۶صبح رفته یه خونه رو تخریب کرده بدون اینکه نگاه کنن ببین تو کسی هست! طرف زیر آوار مونده..!به همین راحتی کشته شد #مرگ_بر_خامنه_اى #مرگ_بر_اصل_ولايت_فقيه #مرگ_بر_روحانی #مرگ_بر_جمهوري_اسلامي #زنده_باد_ایران
آشکارا بخاطر شعار نه غزه نه لبنان دستور قتل مردم ایران را می دهد #مرگ_بر_خامنه_اى #مرگ_بر_اصل_ولايت_فقيه #مرگ_بر_روحانی #مرگ_بر_جمهوري_اسلامي #زنده_باد_ایران
شيخ با مريدان به باغی رفتندی، تابلوهايی بديدندی: قليان ممنوع، سگ ممنوع، موسيقی ممنوع، رقص و شادی ممنوع، بد حجابی ممنوع، ديش ممنوع، آب بازی ممنوع، بادبادك بازی ممنوع، دوچرخه سواری برای زنان ممنوع...؛ شيخ به مريدان بفرمودندی: قدر بدانیدی و شكر گزار باشندی كه حداقل "دزدى و اختلاس" را آزاد گذاشتندی...!! #مرگ_بر_خامنه_اى #مرگ_بر_اصل_ولايت_فقيه #مرگ_بر_روحانی #مرگ_بر_جمهوري_اسلامي #زنده_باد_ایران
روحانی به خامنه ای : تو نماینده خدا که نیستی که بخواهی مردم را امر و نهی کنی! از اينهم راضتر ميشيد، روز سرنگونى شما فرقه ظاله نزديك است. تو و اون رهبر ضحاك پليدتون همه رو به ننگستان تاريخ ميسپاريم و جناياتتون رو نسل به نسل تعريف ميكنيم مبادا كسى اين دوران ننگين حكومت اسلامى فراموش بشه. #مرگ_بر_خامنه_اى #مرگ_بر_اصل_ولايت_فقيه #مرگ_بر_روحانی #مرگ_بر_جمهوري_اسلامي #زنده_باد_ایران