همه عکس ها و کلیپ های منتقدین در اینستاگرام - فتوفا

همه عکس ها و کلیپ های منتقدین در اینستاگرام

  • تگ های مشابه:
loading...
دومین دوره کارگاه های داستان نویسی مدرس: محمدرضا احمدی ۵ شنبه ۱۶-۱۸:۳۰ فرهنگسرای هنگام تلگرام: #انتشارات_نامه_مهر #داستان_ایرانی #نقد شعر #شعرخوانی #شب شعر نامه مهر #محمدرضا_احمدی #شعر #شب شعر #دوشنبه #فراخوان_چاپ_کتاب #انتشارات_نامه_مهر #منتقدین #نقد ادبی #چاپ_آثار_شعرا #محمدرضا_احمدی #رمان_ترجمه #شعر_معاصر #شعر_سپید #فراخوان_چاپ_کتاب #انتشارات_نامه_مهر #رمان #داستانک #داستان عشق گزیده_اشعار_عاشقانه شعر_عاشقانه شعر_سپید_عاشقانه #عاشقانه #عاشقانه_ها نمایشگاه_کتاب #انتشارات_نامه_مهر #داستان_ایرانی #نقد شعر #شعرخوانی #شب شعر نامه مهر #محمدرضا_احمدی #شعر #شب شعر #دوشنبه #فراخوان_چاپ_کتاب #انتشارات_نامه_مهر #منتقدین #نقد ادبی #چاپ_آثار_شعرا #رمان_ترجمه #شعر_معاصر #شعر_سپید #فراخوان_چاپ_کتاب #انتشارات_نامه_مهر #رمان #داستانک #داستان #چاپ_آثار_شعرا #محمدرضا_احمدی #رمان_ترجمه #داستان_ترجمه #فراخوان_چاپ_رمان_خارجی #چاپ_آثار_شعرا #محمدرضا_احمدی #رمان_ترجمه #داستان_ترجمه #فراخوان_چاپ_رمان_خارجی #انتشارات_نامه_مهر #داستان_ایرانی #نقد شعر #شعرخوانی #شب شعر نامه مهر #محمدرضا_احمدی #شعر #شب شعر #دوشنبه #فراخوان_چاپ_کتاب #انتشارات_نامه_مهر #منتقدین #نقد ادبی #چاپ_آثار_شعرا #رمان_ترجمه #شعر_معاصر #شعر_سپید #فراخوان_چاپ_کتاب #انتشارات_نامه_مهر #رمان #داستانک #داستان #چاپ_آثار_شعرا #محمدرضا_احمدی #رمان_ترجمه #داستان_ترجمه #فراخوان_چاپ_رمان_خارجی
دومین دوره کارگاه داستان نویسی مدرس: محمدرضا احمدی ۵ شنبه ۱۶-۱۸:۳۰ فرهنگسرای هنگام تلگرام: #انتشارات_نامه_مهر #داستان_ایرانی #نقد شعر #شعرخوانی #شب شعر نامه مهر #محمدرضا_احمدی #شعر #شب شعر #دوشنبه #فراخوان_چاپ_کتاب #انتشارات_نامه_مهر #منتقدین #نقد ادبی #چاپ_آثار_شعرا #محمدرضا_احمدی #رمان_ترجمه #شعر_معاصر #شعر_سپید #فراخوان_چاپ_کتاب #انتشارات_نامه_مهر #رمان #داستانک #داستان عشق گزیده_اشعار_عاشقانه شعر_عاشقانه شعر_سپید_عاشقانه #عاشقانه #عاشقانه_ها نمایشگاه_کتاب #انتشارات_نامه_مهر #داستان_ایرانی #نقد شعر #شعرخوانی #شب شعر نامه مهر #محمدرضا_احمدی #شعر #شب شعر #دوشنبه #فراخوان_چاپ_کتاب #انتشارات_نامه_مهر #منتقدین #نقد ادبی #چاپ_آثار_شعرا #رمان_ترجمه #شعر_معاصر #شعر_سپید #فراخوان_چاپ_کتاب #انتشارات_نامه_مهر #رمان #داستانک #داستان #چاپ_آثار_شعرا #محمدرضا_احمدی #رمان_ترجمه #داستان_ترجمه #فراخوان_چاپ_رمان_خارجی #چاپ_آثار_شعرا #محمدرضا_احمدی #رمان_ترجمه #داستان_ترجمه #فراخوان_چاپ_رمان_خارجی #انتشارات_نامه_مهر #داستان_ایرانی #نقد شعر #شعرخوانی #شب شعر نامه مهر #محمدرضا_احمدی #شعر #شب شعر #دوشنبه #فراخوان_چاپ_کتاب #انتشارات_نامه_مهر #منتقدین #نقد ادبی #چاپ_آثار_شعرا #رمان_ترجمه #شعر_معاصر #شعر_سپید #فراخوان_چاپ_کتاب #انتشارات_نامه_مهر #رمان #داستانک #داستان #چاپ_آثار_شعرا #محمدرضا_احمدی #رمان_ترجمه #داستان_ترجمه #فراخوان_چاپ_رمان_خارجی
قابل توجه شرکت کنندگان در فراخوان شعر و داستان ۱۳۹۷ انتشارات نامه مهر اسامی برگزیدگان در مراسم رونمایی کتاب های برگزیدگان سال ۹۶ اعلام خواهد شد. نکات و زمان دقیق بعدا به اطلاع شما عزیزان خواهد رسید. تلگرام: #انتشارات_نامه_مهر #داستان_ایرانی #نقد شعر #شعرخوانی #شب شعر نامه مهر #محمدرضا_احمدی #شعر #شب شعر #دوشنبه #فراخوان_چاپ_کتاب #انتشارات_نامه_مهر #منتقدین #نقد ادبی #چاپ_آثار_شعرا #محمدرضا_احمدی #رمان_ترجمه #شعر_معاصر #شعر_سپید #فراخوان_چاپ_کتاب #انتشارات_نامه_مهر #رمان #داستانک #داستان عشق گزیده_اشعار_عاشقانه شعر_عاشقانه شعر_سپید_عاشقانه #عاشقانه #عاشقانه_ها نمایشگاه_کتاب #انتشارات_نامه_مهر #داستان_ایرانی #نقد شعر #شعرخوانی #شب شعر نامه مهر #محمدرضا_احمدی #شعر #شب شعر #دوشنبه #فراخوان_چاپ_کتاب #انتشارات_نامه_مهر #منتقدین #نقد ادبی #چاپ_آثار_شعرا #رمان_ترجمه #شعر_معاصر #شعر_سپید #فراخوان_چاپ_کتاب #انتشارات_نامه_مهر #رمان #داستانک #داستان #چاپ_آثار_شعرا #محمدرضا_احمدی #رمان_ترجمه #داستان_ترجمه #فراخوان_چاپ_رمان_خارجی #چاپ_آثار_شعرا #محمدرضا_احمدی #رمان_ترجمه #داستان_ترجمه #فراخوان_چاپ_رمان_خارجی #انتشارات_نامه_مهر #داستان_ایرانی #نقد شعر #شعرخوانی #شب شعر نامه مهر #محمدرضا_احمدی #شعر #شب شعر #دوشنبه #فراخوان_چاپ_کتاب #انتشارات_نامه_مهر #منتقدین #نقد ادبی #چاپ_آثار_شعرا #رمان_ترجمه #شعر_معاصر #شعر_سپید #فراخوان_چاپ_کتاب #انتشارات_نامه_مهر #رمان #داستانک #داستان #چاپ_آثار_شعرا #محمدرضا_احمدی #رمان_ترجمه #داستان_ترجمه #فراخوان_چاپ_رمان_خارجی
قابل توجه شرکت کنندگان در فراخوان شعر و داستان ۱۳۹۷ انتشارات نامه مهر اسامی برگزیدگان در مراسم رونمایی کتاب های برگزیدگان سال ۹۶ اعلام خواهد شد. نکات و زمان دقیق بعدا به اطلاع شما عزیزان خواهد رسید. تلگرام: #انتشارات_نامه_مهر #داستان_ایرانی #نقد شعر #شعرخوانی #شب شعر نامه مهر #محمدرضا_احمدی #شعر #شب شعر #دوشنبه #فراخوان_چاپ_کتاب #انتشارات_نامه_مهر #منتقدین #نقد ادبی #چاپ_آثار_شعرا #محمدرضا_احمدی #رمان_ترجمه #شعر_معاصر #شعر_سپید #فراخوان_چاپ_کتاب #انتشارات_نامه_مهر #رمان #داستانک #داستان عشق گزیده_اشعار_عاشقانه شعر_عاشقانه شعر_سپید_عاشقانه #عاشقانه #عاشقانه_ها نمایشگاه_کتاب #انتشارات_نامه_مهر #داستان_ایرانی #نقد شعر #شعرخوانی #شب شعر نامه مهر #محمدرضا_احمدی #شعر #شب شعر #دوشنبه #فراخوان_چاپ_کتاب #انتشارات_نامه_مهر #منتقدین #نقد ادبی #چاپ_آثار_شعرا #رمان_ترجمه #شعر_معاصر #شعر_سپید #فراخوان_چاپ_کتاب #انتشارات_نامه_مهر #رمان #داستانک #داستان #چاپ_آثار_شعرا #محمدرضا_احمدی #رمان_ترجمه #داستان_ترجمه #فراخوان_چاپ_رمان_خارجی #چاپ_آثار_شعرا #محمدرضا_احمدی #رمان_ترجمه #داستان_ترجمه #فراخوان_چاپ_رمان_خارجی #انتشارات_نامه_مهر #داستان_ایرانی #نقد شعر #شعرخوانی #شب شعر نامه مهر #محمدرضا_احمدی #شعر #شب شعر #دوشنبه #فراخوان_چاپ_کتاب #انتشارات_نامه_مهر #منتقدین #نقد ادبی #چاپ_آثار_شعرا #رمان_ترجمه #شعر_معاصر #شعر_سپید #فراخوان_چاپ_کتاب #انتشارات_نامه_مهر #رمان #داستانک #داستان #چاپ_آثار_شعرا #محمدرضا_احمدی #رمان_ترجمه #داستان_ترجمه #فراخوان_چاپ_رمان_خارجی
قابل توجه شرکت کنندگان در فراخوان شعر و داستان ۱۳۹۷ انتشارات نامه مهر اسامی برگزیدگان در مراسم رونمایی کتاب های برگزیدگان سال ۹۶ اعلام خواهد شد. نکات و زمان دقیق بعدا به اطلاع شما عزیزان خواهد رسید. نام اثارتون رو کامنت کنید. تلگرام: #انتشارات_نامه_مهر #داستان_ایرانی #نقد شعر #شعرخوانی #شب شعر نامه مهر #محمدرضا_احمدی #شعر #شب شعر #دوشنبه #فراخوان_چاپ_کتاب #انتشارات_نامه_مهر #منتقدین #نقد ادبی #چاپ_آثار_شعرا #محمدرضا_احمدی #رمان_ترجمه #شعر_معاصر #شعر_سپید #فراخوان_چاپ_کتاب #انتشارات_نامه_مهر #رمان #داستانک #داستان عشق گزیده_اشعار_عاشقانه شعر_عاشقانه شعر_سپید_عاشقانه #عاشقانه #عاشقانه_ها نمایشگاه_کتاب #انتشارات_نامه_مهر #داستان_ایرانی #نقد شعر #شعرخوانی #شب شعر نامه مهر #محمدرضا_احمدی #شعر #شب شعر #دوشنبه #فراخوان_چاپ_کتاب #انتشارات_نامه_مهر #منتقدین #نقد ادبی #چاپ_آثار_شعرا #رمان_ترجمه #شعر_معاصر #شعر_سپید #فراخوان_چاپ_کتاب #انتشارات_نامه_مهر #رمان #داستانک #داستان #چاپ_آثار_شعرا #محمدرضا_احمدی #رمان_ترجمه #داستان_ترجمه #فراخوان_چاپ_رمان_خارجی #چاپ_آثار_شعرا #محمدرضا_احمدی #رمان_ترجمه #داستان_ترجمه #فراخوان_چاپ_رمان_خارجی #انتشارات_نامه_مهر #داستان_ایرانی #نقد شعر #شعرخوانی #شب شعر نامه مهر #محمدرضا_احمدی #شعر #شب شعر #دوشنبه #فراخوان_چاپ_کتاب #انتشارات_نامه_مهر #منتقدین #نقد ادبی #چاپ_آثار_شعرا #رمان_ترجمه #شعر_معاصر #شعر_سپید #فراخوان_چاپ_کتاب #انتشارات_نامه_مهر #رمان #داستانک #داستان #چاپ_آثار_شعرا #محمدرضا_احمدی #رمان_ترجمه #داستان_ترجمه #فراخوان_چاپ_رمان_خارجی
دلش باران خواست. از آنها که آدم دلش میخواهد تا قیامِ قیامت ، تمام ِ تهران را ببارد. اما این هوای نابسامان هم دست دوستی به سویش دراز نکرده بود و گویا خیالی هم نداشت حالا حالاها بکند. هواشناسی گفته بود هوا سوز برف دارد. امّا نگفته بود که هوا نه فقط سوزِ برف، که سوز فاصله دارد. سوزِ دوری، تنهایی. بند بندِ جانِ آدم را بدجوری سِرّ میکند. طوری که نفس بالا می آوری و بغض قورت میدهی و ککت هم نباید بگزد. سرش را بالا آورد . نگاهی به تابلوی خیابانی که تویش ایستاده بود انداخت. تا کافه ی عطا راهی نبود. اما پاهایش تکان از تکان نخوردند. روی جدول کنار خیابان نشست و دستش را گذاشت زیرِ چانه. نگاه به مردمانی کرد که با عجله میگذشتند، گه گاه آرام و با طمانینه. گه گاه هم گوشی موبایلشان چسبیده بود به گوششان و بلند بلند حرف میزدند. فکر کرد: " اگر جای آن دخترک قرمز پوشی بود که خنده از چشمهاش میبارید و داشت برای دوستش از نمره ی قبولی کلاسش میگفت ، چقدر دنیا به کامش بود. یا مثلاً جای آن دختری که داشت با گوشی آیفون آخرین مدلش سلفی میگرفت و پسری که کنارش ایستاده بود با یک هو آمدنش توی کادر، او را به قهقهه کشاند. یا اصلاً جای آن مرد مسنِ کیف به دست که ساعتش را نگاه میکرد و چهره اش کمی مضطرب بود. حتم داشت که دیرش شده و قرار کاری مهمی دارد و حاضر بود قسم بخورد که حتّا اگر جای او بود وضعیت بهتری داشت." #توی سر این چند نفر #نویسنده: سایه کاویانی #مجموعه داستان کوتاه #انتشارات نامه مهر دریافت سفارش: #قیمت: تومان تلگرام: #انتشارات نامه مهر نمایشگاه کتاب #انتشارات_نامه_مهر #داستان_ایرانی #نقد شعر #شعرخوانی #شب شعر نامه مهر #محمدرضا_احمدی #شعر #شب شعر #دوشنبه #فراخوان_چاپ_کتاب #انتشارات_نامه_مهر #منتقدین #نقد ادبی #چاپ_آثار_شعرا #محمدرضا_احمدی #رمان_ترجمه #شعر_معاصر #شعر_سپید #فراخوان_چاپ_کتاب #انتشارات_نامه_مهر #رمان #داستانک #داستان #چاپ_آثار_شعرا #محمدرضا_احمدی #رمان_ترجمه #داستان_ترجمه #فراخوان_چاپ_رمان_خارجی
جورج اورول( اِریک آرتور بلر) :داستان نویس،روزنامه نگار،منتقد ادبی و شاعر انگلیسی که اورا با رمان پرفروش مزرعه ی حیوانات میشناسند. که ایشان بهترین وقایع نگار فرهنگ و ادب انگلیسی قرن شناخته می شود. #فرهنگ_و_ادب #روزنامه_نگار #منتقدین
سلام دوستان . #آقای_عجیب هستم . میخوام یه #فیلم_انگیزشی مورد علاقمو که که حسابی بمب #انرژی هست رو بهتون معرفی کنم نمیخوام مثه #منتقدین بشینم و یه فیلم رو درحد بهترین #سینما یا از اونطرف در حد یه #فیلم در پیت بکوبم. . فیلم ( #کارآموزی ) درکنار نقاط بسیار مثبتی که داره یه سری نقاط ضعفم داره که اونم میشه گفت به #سیاست #فیلمسازی برمیگرده. . منظورم اینه که درسته این فیلم تشویقت میکنه که دنبال آرزوهات بری و از اول فیلم تا اخر مسلسل وار جملات #انگیزشی به ببننده شلیک میکنه و تشویق میکنه به سمت هدفشون برن و به کم قانع نباشن و هدفای بزرگ داشته باشن ولی درکنارش داره #اهداف بزرگه یه عده رو درحد کارمند یه شرکت مثل #گوگل بودن کوچیک میکنه. . #فیلم_کارآموزی اگرچه هدفهای بزرگی مثل تبلیغِ کار در شرکت گوگل رو میکنه و اینو برا عده ای یه جور آرمان نشون میده ولی نکات #مثبت زیادی داره، که یه ادم #باهوش و فهمیده وقتی فیلم رو میبینه به جای تاثیرگرفتن و #برده شدن و #اهرم شدن ، خودش قانون اهرمش رو میسازه و خودش تاثیرگذار میشه. #برده_نباشیم . . 🆔 . . . . . #نقدفیلم #نقد #فیلمسازی #بازیگران_زن #بازیگرزن #بازیگرمرد #موفقیت #بردگی #تلویزیون #فیلم_خارجی
با حضور مدیر مسوول انتشارات نامه مهر محمدرضا احمدی شنبه ۲۰ مرداد ساعت ۱۷:۴۵ فرهنگسرای ابن سینا تلگرام: #انتشارات_نامه_مهر #داستان_ایرانی #نقد شعر #شعرخوانی #شب شعر نامه مهر #محمدرضا_احمدی #شعر #شب شعر #دوشنبه #فراخوان_چاپ_کتاب #انتشارات_نامه_مهر #منتقدین #نقد ادبی #چاپ_آثار_شعرا #محمدرضا_احمدی #رمان_ترجمه #شعر_معاصر #شعر_سپید #فراخوان_چاپ_کتاب #انتشارات_نامه_مهر #رمان #داستانک #داستان عشق گزیده_اشعار_عاشقانه شعر_عاشقانه شعر_سپید_عاشقانه #عاشقانه #عاشقانه_ها نمایشگاه_کتاب #انتشارات_نامه_مهر #داستان_ایرانی #نقد شعر #شعرخوانی #شب شعر نامه مهر #محمدرضا_احمدی #شعر #شب شعر #دوشنبه #فراخوان_چاپ_کتاب #انتشارات_نامه_مهر #منتقدین #نقد ادبی #چاپ_آثار_شعرا #رمان_ترجمه #شعر_معاصر #شعر_سپید #فراخوان_چاپ_کتاب #انتشارات_نامه_مهر #رمان #داستانک #داستان #چاپ_آثار_شعرا #محمدرضا_احمدی #رمان_ترجمه #داستان_ترجمه #فراخوان_چاپ_رمان_خارجی #چاپ_آثار_شعرا #محمدرضا_احمدی #رمان_ترجمه #داستان_ترجمه #فراخوان_چاپ_رمان_خارجی #انتشارات_نامه_مهر #داستان_ایرانی #نقد شعر #شعرخوانی #شب شعر نامه مهر #محمدرضا_احمدی #شعر #شب شعر #دوشنبه #فراخوان_چاپ_کتاب #انتشارات_نامه_مهر #منتقدین #نقد ادبی #چاپ_آثار_شعرا #رمان_ترجمه #شعر_معاصر #شعر_سپید #فراخوان_چاپ_کتاب #انتشارات_نامه_مهر #رمان #داستانک #داستان #چاپ_آثار_شعرا #محمدرضا_احمدی #رمان_ترجمه #داستان_ترجمه #فراخوان_چاپ_رمان_خارجی
شنبه ۲۰ مرداد فرهنگسرای ابن سینا ساعت: ۱۷:۴۵ تلگرام: #انتشارات_نامه_مهر #داستان_ایرانی #نقد شعر #شعرخوانی #شب شعر نامه مهر #محمدرضا_احمدی #شعر #شب شعر #دوشنبه #فراخوان_چاپ_کتاب #انتشارات_نامه_مهر #منتقدین #نقد ادبی #چاپ_آثار_شعرا #محمدرضا_احمدی #رمان_ترجمه #شعر_معاصر #شعر_سپید #فراخوان_چاپ_کتاب #انتشارات_نامه_مهر #رمان #داستانک #داستان عشق گزیده_اشعار_عاشقانه شعر_عاشقانه شعر_سپید_عاشقانه #عاشقانه #عاشقانه_ها نمایشگاه_کتاب #انتشارات_نامه_مهر #داستان_ایرانی #نقد شعر #شعرخوانی #شب شعر نامه مهر #محمدرضا_احمدی #شعر #شب شعر #دوشنبه #فراخوان_چاپ_کتاب #انتشارات_نامه_مهر #منتقدین #نقد ادبی #چاپ_آثار_شعرا #رمان_ترجمه #شعر_معاصر #شعر_سپید #فراخوان_چاپ_کتاب #انتشارات_نامه_مهر #رمان #داستانک #داستان #چاپ_آثار_شعرا #محمدرضا_احمدی #رمان_ترجمه #داستان_ترجمه #فراخوان_چاپ_رمان_خارجی #چاپ_آثار_شعرا #محمدرضا_احمدی #رمان_ترجمه #داستان_ترجمه #فراخوان_چاپ_رمان_خارجی #انتشارات_نامه_مهر #داستان_ایرانی #نقد شعر #شعرخوانی #شب شعر نامه مهر #محمدرضا_احمدی #شعر #شب شعر #دوشنبه #فراخوان_چاپ_کتاب #انتشارات_نامه_مهر #منتقدین #نقد ادبی #چاپ_آثار_شعرا #رمان_ترجمه #شعر_معاصر #شعر_سپید #فراخوان_چاپ_کتاب #انتشارات_نامه_مهر #رمان #داستانک #داستان #چاپ_آثار_شعرا #محمدرضا_احمدی #رمان_ترجمه #داستان_ترجمه #فراخوان_چاپ_رمان_خارجی
دومین دوره کارگاه های داستان نویسی مدرس: محمدرضا احمدی ۵ شنبه ها ۱۶-۱۸:۳۰ فرهنگسرای هنگام تلگرام: #انتشارات_نامه_مهر #داستان_ایرانی #نقد شعر #شعرخوانی #شب شعر نامه مهر #محمدرضا_احمدی #شعر #شب شعر #دوشنبه #فراخوان_چاپ_کتاب #انتشارات_نامه_مهر #منتقدین #نقد ادبی #چاپ_آثار_شعرا #محمدرضا_احمدی #رمان_ترجمه #شعر_معاصر #شعر_سپید #فراخوان_چاپ_کتاب #انتشارات_نامه_مهر #رمان #داستانک #داستان عشق گزیده_اشعار_عاشقانه شعر_عاشقانه شعر_سپید_عاشقانه #عاشقانه #عاشقانه_ها نمایشگاه_کتاب #انتشارات_نامه_مهر #داستان_ایرانی #نقد شعر #شعرخوانی #شب شعر نامه مهر #محمدرضا_احمدی #شعر #شب شعر #دوشنبه #فراخوان_چاپ_کتاب #انتشارات_نامه_مهر #منتقدین #نقد ادبی #چاپ_آثار_شعرا #رمان_ترجمه #شعر_معاصر #شعر_سپید #فراخوان_چاپ_کتاب #انتشارات_نامه_مهر #رمان #داستانک #داستان #چاپ_آثار_شعرا #محمدرضا_احمدی #رمان_ترجمه #داستان_ترجمه #فراخوان_چاپ_رمان_خارجی #چاپ_آثار_شعرا #محمدرضا_احمدی #رمان_ترجمه #داستان_ترجمه #فراخوان_چاپ_رمان_خارجی #انتشارات_نامه_مهر #داستان_ایرانی #نقد شعر #شعرخوانی #شب شعر نامه مهر #محمدرضا_احمدی #شعر #شب شعر #دوشنبه #فراخوان_چاپ_کتاب #انتشارات_نامه_مهر #منتقدین #نقد ادبی #چاپ_آثار_شعرا #رمان_ترجمه #شعر_معاصر #شعر_سپید #فراخوان_چاپ_کتاب #انتشارات_نامه_مهر #رمان #داستانک #داستان #چاپ_آثار_شعرا #محمدرضا_احمدی #رمان_ترجمه #داستان_ترجمه #فراخوان_چاپ_رمان_خارجی
دومین دوره کارگاه های داستان نویسی مدرس: محمدرضا احمدی ۵ شنبه ها ۱۶-۱۸:۳۰ فرهنگسرای هنگام تلگرام: #انتشارات_نامه_مهر #داستان_ایرانی #نقد شعر #شعرخوانی #شب شعر نامه مهر #محمدرضا_احمدی #شعر #شب شعر #دوشنبه #فراخوان_چاپ_کتاب #انتشارات_نامه_مهر #منتقدین #نقد ادبی #چاپ_آثار_شعرا #محمدرضا_احمدی #رمان_ترجمه #شعر_معاصر #شعر_سپید #فراخوان_چاپ_کتاب #انتشارات_نامه_مهر #رمان #داستانک #داستان عشق گزیده_اشعار_عاشقانه شعر_عاشقانه شعر_سپید_عاشقانه #عاشقانه #عاشقانه_ها نمایشگاه_کتاب #انتشارات_نامه_مهر #داستان_ایرانی #نقد شعر #شعرخوانی #شب شعر نامه مهر #محمدرضا_احمدی #شعر #شب شعر #دوشنبه #فراخوان_چاپ_کتاب #انتشارات_نامه_مهر #منتقدین #نقد ادبی #چاپ_آثار_شعرا #رمان_ترجمه #شعر_معاصر #شعر_سپید #فراخوان_چاپ_کتاب #انتشارات_نامه_مهر #رمان #داستانک #داستان #چاپ_آثار_شعرا #محمدرضا_احمدی #رمان_ترجمه #داستان_ترجمه #فراخوان_چاپ_رمان_خارجی #چاپ_آثار_شعرا #محمدرضا_احمدی #رمان_ترجمه #داستان_ترجمه #فراخوان_چاپ_رمان_خارجی #انتشارات_نامه_مهر #داستان_ایرانی #نقد شعر #شعرخوانی #شب شعر نامه مهر #محمدرضا_احمدی #شعر #شب شعر #دوشنبه #فراخوان_چاپ_کتاب #انتشارات_نامه_مهر #منتقدین #نقد ادبی #چاپ_آثار_شعرا #رمان_ترجمه #شعر_معاصر #شعر_سپید #فراخوان_چاپ_کتاب #انتشارات_نامه_مهر #رمان #داستانک #داستان #چاپ_آثار_شعرا #محمدرضا_احمدی #رمان_ترجمه #داستان_ترجمه #فراخوان_چاپ_رمان_خارجی
دومین دوره کارگاه های داستان نویسی مدرس: محمدرضا احمدی ۵ شنبه ها ۱۶-۱۸:۳۰ فرهنگسرای هنگام تلگرام: #انتشارات_نامه_مهر #داستان_ایرانی #نقد شعر #شعرخوانی #شب شعر نامه مهر #محمدرضا_احمدی #شعر #شب شعر #دوشنبه #فراخوان_چاپ_کتاب #انتشارات_نامه_مهر #منتقدین #نقد ادبی #چاپ_آثار_شعرا #محمدرضا_احمدی #رمان_ترجمه #شعر_معاصر #شعر_سپید #فراخوان_چاپ_کتاب #انتشارات_نامه_مهر #رمان #داستانک #داستان عشق گزیده_اشعار_عاشقانه شعر_عاشقانه شعر_سپید_عاشقانه #عاشقانه #عاشقانه_ها نمایشگاه_کتاب #انتشارات_نامه_مهر #داستان_ایرانی #نقد شعر #شعرخوانی #شب شعر نامه مهر #محمدرضا_احمدی #شعر #شب شعر #دوشنبه #فراخوان_چاپ_کتاب #انتشارات_نامه_مهر #منتقدین #نقد ادبی #چاپ_آثار_شعرا #رمان_ترجمه #شعر_معاصر #شعر_سپید #فراخوان_چاپ_کتاب #انتشارات_نامه_مهر #رمان #داستانک #داستان #چاپ_آثار_شعرا #محمدرضا_احمدی #رمان_ترجمه #داستان_ترجمه #فراخوان_چاپ_رمان_خارجی #چاپ_آثار_شعرا #محمدرضا_احمدی #رمان_ترجمه #داستان_ترجمه #فراخوان_چاپ_رمان_خارجی #انتشارات_نامه_مهر #داستان_ایرانی #نقد شعر #شعرخوانی #شب شعر نامه مهر #محمدرضا_احمدی #شعر #شب شعر #دوشنبه #فراخوان_چاپ_کتاب #انتشارات_نامه_مهر #منتقدین #نقد ادبی #چاپ_آثار_شعرا #رمان_ترجمه #شعر_معاصر #شعر_سپید #فراخوان_چاپ_کتاب #انتشارات_نامه_مهر #رمان #داستانک #داستان #چاپ_آثار_شعرا #محمدرضا_احمدی #رمان_ترجمه #داستان_ترجمه #فراخوان_چاپ_رمان_خارجی
. شاید باید گفت برای اولین بار در عمر #صدا_و_سیمای_جمهوری_اسلامی_ایران #کنشگران سیاسی و اجتماعی با دو برنامه متفاوت یکی در فاصله ای کوتاه در برنامه #سختانه ( #میلاد_دخانچی) و یکی دیگر در برنامه #شوکران ( #پیام_فضلی_نژاد) به جان اندیشه افتادن تا آن را از این کرختی موجود دربیاورند و سعی کنند تا جامعه و روشنفکرانش را به اندیشیدن و بازتولید تئوری های علوم انسانی مشتاق کنند و در این میان هر دو با پتانسیل سازنده و نقادانه خود نیز در حال #نقد یکدیگر هستتد که این اتفاق را میشود بعد از چهل سال اولین تجربه نسلی دانست که در محیط بعد از #انقلاب تنفس کرده اند و توانسته اند به دور از تفکرات آرمانی انقلاب و از رسانه حکومتی مستقل اندیشیدن تمیز را به منصه ظهور در بیاورند ای کاش #رسانه_ملی که در بین صاحبین #تفکر به #رسانه_میلی مشهور است عرصه را برای این #منتقدین علوم انسانی بیش از پیش باز کند
عصر نوجوونی نشست ششم در خانه نوجوان با حضور منتقدین نوجوان و کارشناس مشاوره دورهمی با عصرونه و اکران فیلم ' لاک قرمز ' خیابان لاهور خیابان مفتح شرقی خانه نوجوان / #ایران #اصفهان #عصر_نوجوونی #نوجوان #خانه #عصرونه #فیلم #نقد #نمایش #منتقدین #دورهمی #مشاوره
عصر نوجوونی نشست ششم در خانه نوجوان با حضور منتقدین نوجوان و کارشناس مشاوره دورهمی با عصرونه و اکران فیلم ' لاک قرمز ' خیابان لاهور خیابان مفتح شرقی خانه نوجوان / #ایران #اصفهان #عصر_نوجوونی #نوجوان #خانه #عصرونه #فیلم #نقد #نمایش #منتقدین #دورهمی #مشاوره
جناب ظریف! محقق شدن پیشبینی های منتقدین دلیل محکونیت آنهاست یا کسانیکه به آنها گوش ندادند #کفران_نعمت #شهدای_هسته ای #منتقدین #انرژی_برق #برجام #ضرر #منفعت #افتخار_ملی #اقتدار _ایرانی #شعارهای_پوچ #اغفال _ملت #دروغ #اعتماد_نکنید #منافقین #علی_برکت_الله 🖋️آتش به اختیاران 🖋️
کابوس های شبانه ام را تو می نویسی و زیر بالشم می گذاری توی خاطراتم کلماتی جا مانه که با حسرت نفس ها ی به دقیقه افتاده ام را آه می کند تباه می کند دردی عجیب درست توی قفسه ی سینه ام نشسته پا روی پای خودش می اندازد سیگارش را پک می زند بلند می شود من به دنبال کار خودم می روم سایه ایم دنبال کار خودش حالا من خودم کابوسی شبانه ام توی خاطراتت کلماتی از من جا مانده که با حسرت نفس های به دقیقه افتاده را تباه می کند // #انتشارات_نامه_مهر #داستان_ایرانی #نقد شعر #شعرخوانی #شب شعر نامه مهر #محمدرضا_احمدی #شعر #شب شعر #دوشنبه #فراخوان_چاپ_کتاب #انتشارات_نامه_مهر #منتقدین #نقد ادبی #چاپ_آثار_شعرا #محمدرضا_احمدی #رمان_ترجمه #شعر_معاصر #شعر_سپید #فراخوان_چاپ_کتاب #انتشارات_نامه_مهر #رمان #داستانک #داستان عشق گزیده_اشعار_عاشقانه شعر_عاشقانه شعر_سپید_عاشقانه #عاشقانه #عاشقانه_ها نمایشگاه_کتاب #انتشارات_نامه_مهر #داستان_ایرانی #نقد شعر #شعرخوانی #شب شعر نامه مهر #محمدرضا_احمدی #شعر #شب شعر #دوشنبه #فراخوان_چاپ_کتاب #انتشارات_نامه_مهر #منتقدین #نقد ادبی #چاپ_آثار_شعرا #رمان_ترجمه #شعر_معاصر #شعر_سپید #فراخوان_چاپ_کتاب #انتشارات_نامه_مهر #رمان #داستانک #داستان #چاپ_آثار_شعرا #محمدرضا_احمدی #رمان_ترجمه #داستان_ترجمه #فراخوان_چاپ_رمان_خارجی #چاپ_آثار_شعرا #محمدرضا_احمدی #رمان_ترجمه #داستان_ترجمه #فراخوان_چاپ_رمان_خارجی #انتشارات_نامه_مهر #داستان_ایرانی #نقد شعر #شعرخوانی #شب شعر نامه مهر #محمدرضا_احمدی #شعر #شب شعر #دوشنبه #فراخوان_چاپ_کتاب #انتشارات_نامه_مهر #منتقدین #نقد ادبی #چاپ_آثار_شعرا #رمان_ترجمه #شعر_معاصر #شعر_سپید #فراخوان_چاپ_کتاب #انتشارات_نامه_مهر #رمان #داستانک #داستان #چاپ_آثار_شعرا #محمدرضا_احمدی #رمان_ترجمه #داستان_ترجمه #فراخوان_چاپ_رمان_خارجی
. ویژه پست های معرفی فیلم ملکوت ملکوت چهارمین و آخرین اثر بلند سینمایی دکتر #خسرو_هریتاش ۱۳۵۵ - تیزر کوتاه معرفی استاد محمد حاج حسینی : برای اولین بار با پخش قطعه ای از موسیقی متن فیلم ملکوت اثر #کامبیز_روشن روان - استاد محمد حاج حسینی بازی پیشکسوت #تئاتر، سینما و تلویزیون متولد ۸ فروردین ۱۳۲۱ متولد شهر ری در ابتدای دهه ۴۰ عباس جوانمرد با واگذاری نقش کوتاه مرد گدا در نمایش آلونک ایشان را به عرصه تئاتر معرفی نمودند. ایشان در نمایش پابلو شاه اثر آنتوان چخوف در نقش پابلو شاه ، نمایش شیرو خورشید و برخی کارهای ارزنده تئاتر بازی داشتند. به مدت سال مدیریت گروه تئاتر رازی در شهر ری را نیز بر عهده داشتند و در تئاتر نصر با مرحوم #سعدی_افشار همکاری و به ایفای نقش پرداختند. علاقه فراوانی که در این راه داشتند روزانه مسیر طولانی شهر ری تا تهران را طی می نمودند. ایشان در طول این سالها به شغل معلمی نیز اشتغال داشتند . در سریال های تلویزیونی #دلیران_تنگستان، آقای مربوطه ، تئاتر زنده کباب غاز اثر عباس جوانمرد نیز ظاهر شدند . در سال ۱۳۵۵ علی کنگرانی یکی از مدیران تولید فیلم ملکوت ایشان را به مرحوم هریتاش معرفی میکنند. دیدار ایشان با #هریتاش در باغ شرکت سینما گسترش صنایع سینمایی ایران در خیابان ویلا سر آغاز کشف استعداد بازیگری پر احساس و قوی او می گردد. دکتر هریتاش از او میخواهد تا نقش یک غلام سیاه لالی را برایش بازی کند و به او میگوید من تو را به قصد بریدن زبانت دنبال میکنم و باید سرتاسر باغ را بدوی تا نگذاری من این کار را انجام دهم و پشت درخت پنهان شوی. آنگاه که تو را گرفتم و زبانت را از حلقت در آوردم چشمانت از ترس بیرون بزند. بازی ایشان بلافاصله مورد تایید هریتاش قرار میگیرد و همانجا اعلام میکند که قرارداد را با او ببندند. . آقای #محمد_حاج_حسینی با بازی خیره کننده در دو نقش شکوه( غلام سیاه دو رگه لال) و پدر شکوه در فیلم #ملکوت، که اولین کار سینمایی او بود تحسین کارگردان، تهیه کننده، تماشاگران و #منتقدین پنجمین جشنواره جهانی فیلم تهران ۱۳۵۵ را به همراه داشت تا جایی که در زمان معرفی بازیگران برای حضور در صحن، تماشاگران او را با دست به هوا برده و تشویق میکنند. دیپلم افتخار با امتیاز مخصوص از هیئت ژوری خارجی به فیلم تعلق میگیرد. بعد از نمایش فیلم در جشنواره، دربار شاهنشاهی با میزبانی والاحضرت اشرف پهلوی جهت تقدیر و تشکر پذیرای عوامل و بازیگران فیلم ملکوت می شوند و شادروان اشرف پهلوی دستان حاج حسینی را به احترام بازی تحسین برانگیز او می بوسند! . ادامه دارد - #بهروزوثوقى #ملكوت
اطلاعیه مهلت شرکت در فراخوان چاپ داستان و رمان ایرانی و فرخوان چاپ مجموعه شعر انتشارات نامه مهر تا سی ام مرداد تمدید شد. تلگرام: #انتشارات_نامه_مهر #داستان_ایرانی #نقد شعر #شعرخوانی #شب شعر نامه مهر #محمدرضا_احمدی #شعر #شب شعر #دوشنبه #فراخوان_چاپ_کتاب #انتشارات_نامه_مهر #منتقدین #نقد ادبی #چاپ_آثار_شعرا #محمدرضا_احمدی #رمان_ترجمه #شعر_معاصر #شعر_سپید #فراخوان_چاپ_کتاب #انتشارات_نامه_مهر #رمان #داستانک #داستان عشق گزیده_اشعار_عاشقانه شعر_عاشقانه شعر_سپید_عاشقانه #عاشقانه #عاشقانه_ها نمایشگاه_کتاب #انتشارات_نامه_مهر #داستان_ایرانی #نقد شعر #شعرخوانی #شب شعر نامه مهر #محمدرضا_احمدی #شعر #شب شعر #دوشنبه #فراخوان_چاپ_کتاب #انتشارات_نامه_مهر #منتقدین #نقد ادبی #چاپ_آثار_شعرا #رمان_ترجمه #شعر_معاصر #شعر_سپید #فراخوان_چاپ_کتاب #انتشارات_نامه_مهر #رمان #داستانک #داستان #چاپ_آثار_شعرا #محمدرضا_احمدی #رمان_ترجمه #داستان_ترجمه #فراخوان_چاپ_رمان_خارجی #چاپ_آثار_شعرا #محمدرضا_احمدی #رمان_ترجمه #داستان_ترجمه #فراخوان_چاپ_رمان_خارجی #انتشارات_نامه_مهر #داستان_ایرانی #نقد شعر #شعرخوانی #شب شعر نامه مهر #محمدرضا_احمدی #شعر #شب شعر #دوشنبه #فراخوان_چاپ_کتاب #انتشارات_نامه_مهر #منتقدین #نقد ادبی #چاپ_آثار_شعرا #رمان_ترجمه #شعر_معاصر #شعر_سپید #فراخوان_چاپ_کتاب #انتشارات_نامه_مهر #رمان #داستانک #داستان #چاپ_آثار_شعرا #محمدرضا_احمدی #رمان_ترجمه #داستان_ترجمه #فراخوان_چاپ_رمان_خارجی
اطلاعیه مهلت شرکت در فراخوان چاپ داستان و رمان ایرانی و فرخوان چاپ مجموعه شعر انتشارات نامه مهر تا سی ام مرداد تمدید شد. تلگرام: #انتشارات_نامه_مهر #داستان_ایرانی #نقد شعر #شعرخوانی #شب شعر نامه مهر #محمدرضا_احمدی #شعر #شب شعر #دوشنبه #فراخوان_چاپ_کتاب #انتشارات_نامه_مهر #منتقدین #نقد ادبی #چاپ_آثار_شعرا #محمدرضا_احمدی #رمان_ترجمه #شعر_معاصر #شعر_سپید #فراخوان_چاپ_کتاب #انتشارات_نامه_مهر #رمان #داستانک #داستان عشق گزیده_اشعار_عاشقانه شعر_عاشقانه شعر_سپید_عاشقانه #عاشقانه #عاشقانه_ها نمایشگاه_کتاب #انتشارات_نامه_مهر #داستان_ایرانی #نقد شعر #شعرخوانی #شب شعر نامه مهر #محمدرضا_احمدی #شعر #شب شعر #دوشنبه #فراخوان_چاپ_کتاب #انتشارات_نامه_مهر #منتقدین #نقد ادبی #چاپ_آثار_شعرا #رمان_ترجمه #شعر_معاصر #شعر_سپید #فراخوان_چاپ_کتاب #انتشارات_نامه_مهر #رمان #داستانک #داستان #چاپ_آثار_شعرا #محمدرضا_احمدی #رمان_ترجمه #داستان_ترجمه #فراخوان_چاپ_رمان_خارجی #چاپ_آثار_شعرا #محمدرضا_احمدی #رمان_ترجمه #داستان_ترجمه #فراخوان_چاپ_رمان_خارجی #انتشارات_نامه_مهر #داستان_ایرانی #نقد شعر #شعرخوانی #شب شعر نامه مهر #محمدرضا_احمدی #شعر #شب شعر #دوشنبه #فراخوان_چاپ_کتاب #انتشارات_نامه_مهر #منتقدین #نقد ادبی #چاپ_آثار_شعرا #رمان_ترجمه #شعر_معاصر #شعر_سپید #فراخوان_چاپ_کتاب #انتشارات_نامه_مهر #رمان #داستانک #داستان #چاپ_آثار_شعرا #محمدرضا_احمدی #رمان_ترجمه #داستان_ترجمه #فراخوان_چاپ_رمان_خارجی
اطلاعیه مهلت شرکت در فراخوان چاپ داستان و رمان ایرانی و فرخوان چاپ مجموعه شعر انتشارات نامه مهر تا سی ام مرداد تمدید شد. تلگرام: #انتشارات_نامه_مهر #داستان_ایرانی #نقد شعر #شعرخوانی #شب شعر نامه مهر #محمدرضا_احمدی #شعر #شب شعر #دوشنبه #فراخوان_چاپ_کتاب #انتشارات_نامه_مهر #منتقدین #نقد ادبی #چاپ_آثار_شعرا #محمدرضا_احمدی #رمان_ترجمه #شعر_معاصر #شعر_سپید #فراخوان_چاپ_کتاب #انتشارات_نامه_مهر #رمان #داستانک #داستان عشق گزیده_اشعار_عاشقانه شعر_عاشقانه شعر_سپید_عاشقانه #عاشقانه #عاشقانه_ها نمایشگاه_کتاب #انتشارات_نامه_مهر #داستان_ایرانی #نقد شعر #شعرخوانی #شب شعر نامه مهر #محمدرضا_احمدی #شعر #شب شعر #دوشنبه #فراخوان_چاپ_کتاب #انتشارات_نامه_مهر #منتقدین #نقد ادبی #چاپ_آثار_شعرا #رمان_ترجمه #شعر_معاصر #شعر_سپید #فراخوان_چاپ_کتاب #انتشارات_نامه_مهر #رمان #داستانک #داستان #چاپ_آثار_شعرا #محمدرضا_احمدی #رمان_ترجمه #داستان_ترجمه #فراخوان_چاپ_رمان_خارجی #چاپ_آثار_شعرا #محمدرضا_احمدی #رمان_ترجمه #داستان_ترجمه #فراخوان_چاپ_رمان_خارجی #انتشارات_نامه_مهر #داستان_ایرانی #نقد شعر #شعرخوانی #شب شعر نامه مهر #محمدرضا_احمدی #شعر #شب شعر #دوشنبه #فراخوان_چاپ_کتاب #انتشارات_نامه_مهر #منتقدین #نقد ادبی #چاپ_آثار_شعرا #رمان_ترجمه #شعر_معاصر #شعر_سپید #فراخوان_چاپ_کتاب #انتشارات_نامه_مهر #رمان #داستانک #داستان #چاپ_آثار_شعرا #محمدرضا_احمدی #رمان_ترجمه #داستان_ترجمه #فراخوان_چاپ_رمان_خارجی
⭕️ اولاً #کفران_نعمت را کسانی کردند که حاصل تلاش شهدای هسته‌ای را حراج نمودند درثانی محقق شدن پیش‌پینی های منتقدین، دلیل محکومیت آنهاست یا کسانیکه به آنها گوش ندادند؟!🤔 #ظریف #شهدای_هسته_ای #منتقدین
🔴ضرغامی : 🔹‏بسیاری از #جوان هایی که اصول‌مان را قبول دارند ولی رویه‌های مان را نمی‌پسندند، به صف #مخالفین و #منتقدین می پیوندند 🔹باید #تغییر کنیم والا تغییرمان میدهند
هما گویا- بیست و ششمین روز از ماه مرداد بود. سال گذشته در یک پنجشنبه گرم و یازدهمین جشن انجمن منتقدین و نویسندگان.کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان مملو بود از عکاسانی که امروز تعدادشان از #منتقدین و #خبرنگاران بیشتر شده و هر که دوربینی دارد و لنزی و فلاشی یقینا این روزها یک #عکاس هنری در #حوزه_سینما محسوب می شود. عکاس هایی که هنرشان بیشتر نمای بسته گرفتن از چهره بازیگران است تا پوشش #تصویری از یک اتفاق که قرار است ثبت شود #سلبریتی ها یک به یک می آمدند و عکاسان به دنبالشان. سلبریتی ژست می گرفتند و عکاسان عکس. فکر می کنم بیشتر شات را برای #طناز_طباطبایی و #نوید_محمد زاده زدند.جمشید مشایخی هم آمد.مثل سال های اخیر تکیده اما سر پا. عکاسان چند فریم هم خرج او کردند و این بار دنبال #ویدا_جوان دویدند و #کورش_تهامی و همسرش. آن شب حال و روز خوبی نداشتم. سرگیجه ادواری باز هم بی امانم کرده بود و دنبال آلفرد هیچکاک دیگری می گشتم تا در همان لحظه، مرا سوژه کند و فیلمی بسازد چرا که قرار بود شاهد مرگ باورهایی باشم که از کودکی اسمش را کرامت گذاشته بودند. جایی برای نشستن نبود.درها بسته و کسی را به سالن راه نمی دادند.مدتی روی پله های حیاط نشستم اما انگار سوژه ی عکاس ها را ماسکه می کردم.از آمدن پشیمان بودم. منی که معمولا زیاد دراینگونه مراسم شرکت نمی کنم.یعنی در حقیقت نه کسی چشم به راه من است و نه من چشم به راه کسی. اما این یکی به نام صنف ما بود. شاید...باید می آمدم. بالاخره درها باز شد و من به سختی روی یکی از صندلی ها ولو شدم و با خود فکر می کردم، جای من در این محفل کجاست و اصلا این جشن مال من هم هست که انگاری قلمی در حوزه #سینما میزنم و یا جای یک عده روشنفکر دهه اخیر که کمر بستند تا ثابت کنند، دوره، دوره آنهاست. جمشید مشایخی ردیف اول نشسته بود.فرزاد حسنی برنامه را اجرا می کرد. عده ای اپوزوسیون دیرتر از همه با غرور وارد شدند و طنازی هایشان خریدار داشت حتی اگر انقدر در هپروت بودند که به در و دیوار می خوردند. جمشید مشایخی چقدر زود آمده بود!!!حتی زودتر از زمان اعلام شده در کارت دعوت.شنیده بود لابد که کلیپی ساخته شده برای تقدیر از بزرگان سینمای ایران. معلوم بود که در انتظار اتفاقی است. اتفاقی که در این سال های بیماری شاید آخرین اتفاق باشد.....ادامه در سایت سی و یک نما (لینک در بیو ) #جمشید مشایخی #بازیگر #پیشکسوت #جشن #جشن_انجمن_منتقدان_و_نویسندگان #۳۱نما
آقای ضرغامی شما طی دوران مسئولیتتان یادتان رفته بود که این حرفها رو بزنید خیلی از مردم بخاطر مدیریت غلط شما از انقلاب زده شدند وبزرگانی مانندمرحوم آیت الله هاشمی (ره) وحجت السلام والمسلمین ناطق نوری بیشترین توهینها وتهمت هاو تخریب شدند همانها که همین حرفهای فعلی شما روزدند ولی به شما وجریان فسیل زده شما برخورد ودستور تخریب از کانال بزرگان شما صادر شد لطفا بد نیست خجالت بکشید 🔹‏بسیاری از #جوان هایی که اصول‌مان را قبول دارند ولی رویه‌های مان را نمی‌پسندند، به صف #مخالفین و #منتقدین می پیوندند 🔹باید #تغییر کنیم والا تغییرمان میدهند‼️
. 📽بیژن جون دیدی همون که منتقدان میگفتن درست از آب دراومد . . . #زنگنه #توتال #منتقدین #نفت
. 📽بیژن جون دیدی همون که منتقدان میگفتن درست از آب دراومد . بخشی از دکتر سلام ۱۷۰ . . #زنگنه #توتال #منتقدین #نفت
. 📽بیژن جون دیدی همون که منتقدان میگفتن درست از آب دراومد . بخشی از دکتر سلام ۱۷۰ . . #زنگنه #توتال #منتقدین #نفت. #دولت_تزویر #برجام #تحریم #آمریکا #اروپا #آتش_به_اختیار
. 📽بیژن جون دیدی همون که منتقدان میگفتن درست از آب دراومد . . . #زنگنه #توتال #منتقدین #نفت
این کتاب بسیار شیرین و خواندنی برایم بود البته نه از باب اینکه نظر #منتقدین را جلب کرده بود و مبنای چند #فیلم قرار گرفته؛بلکه از این جهت که در تعداد صفحات محدود،مفهوم رو به بهترین شکل منتقل و بعدی از ابعاد جنگ را به خوبی به تصویر کشیده بود . . . کتاب #داستان_های_شهر_جنگی به ابعاد متفاوت جنگ می پردازد و سعی کرده است از زاویه ای متفاوت به آن نگاه کند چیزی که بحق کم نظیر است . . ** داستان کوتاه نخوان نیستم ولی این یکی فرق میکرد و البته تمام داستانهایش شیرین بود و انصافا نتوانستم انتخاب کنم کدام یک خواندنی تر و جذاب تر است. . . && در ضمن این کتاب از برترینهای بیست سال #داستان_نویسی دفاع مقدس هم شده. . . . #کتاب #مطالعه #فرهنگ #تاریخ #رمان #رمان_ایرانی #ادبیات #ادبیات_داستانی #قصه #صلح #کتاب_بخوانیم #قصه_بخوانیم #جنگ #هنر #شادی #کتاب_خوب #دوست #جذاب #زیبا #ترسناک #سیاست #تاریخ #زیبا #احمد_حبیب_زاده #هدیه #داستان_کوتاه
. . سکوت بره‌ها  فیلمی مهیج به کارگردانی جاناتان دمی و محصول سال ۱۹۹۱ ایالات متحده آمریکا است که بازیگرانی همچون جودی فاستر، آنتونی هاپکینز و اسکات گلن در آن به ایفای نقش پرداخته‌اند. فیلم بر اساس رمانی به همین نام نوشتهٔ توماس هریس (۱۹۸۸ میلادی) ساخته‌شده و به هانیبال لکتر، نابغهٔ روان‌پزشکی، آدم‌خوار و آدم‌کش زنجیره‌ای می‌پردازد. . برنده : اسکار بهترین بازیگر نقش اول مرد (انتونی هاپکینز) اسکار بهترین بازیگر نقش اول زن (جودی فاستر) اسکار بهترین کارگردانی(جاناتان دمی) اسکار بهترین فیلم اسکار بهترین فیلم نامه اقتباسی . . #فیلم #سکوت_بره ها #اسکار #حال_خوب #فیلم_خوب #کتاب_خوب #انتونی_هاپکینز #سینما #منتقدین
فراخوان چاپ رمان، داستان بلند و مجموعه داستان کوتاه مهلت ارسال آثار مرداد آثار برگزیده ی داوران به هزینه ی ناشر چاپ خواهند شد.شرایط ارسال اثر در تصویر الحاقی ذکر شده است. لطفا ورق بزنید. انتشارات نامه مهر تلگرام: #انتشارات_نامه_مهر #داستان_ایرانی #نقد شعر #شعرخوانی #شب شعر نامه مهر #محمدرضا_احمدی #شعر #شب شعر #دوشنبه #فراخوان_چاپ_کتاب #انتشارات_نامه_مهر #منتقدین #نقد ادبی #چاپ_آثار_شعرا #محمدرضا_احمدی #رمان_ترجمه #شعر_معاصر #شعر_سپید #فراخوان_چاپ_کتاب #انتشارات_نامه_مهر #رمان #داستانک #داستان #چاپ_آثار_شعرا #محمدرضا_احمدی #رمان_ترجمه #داستان_ترجمه #فراخوان_چاپ_رمان_خارجی #انتشارات_نامه_مهر #داستان_ایرانی #نقد شعر #شعرخوانی #شب شعر نامه مهر #محمدرضا_احمدی #شعر #شب شعر #دوشنبه #فراخوان_چاپ_کتاب #انتشارات_نامه_مهر #منتقدین #نقد ادبی #چاپ_آثار_شعرا #رمان_ترجمه #شعر_معاصر #شعر_سپید #فراخوان_چاپ_کتاب #انتشارات_نامه_مهر #رمان #داستانک #داستان #چاپ_آثار_شعرا #محمدرضا_احمدی #رمان_ترجمه #داستان_ترجمه #فراخوان_چاپ_رمان_خارجی
🔸 #سخنگوی #دولت: انتظار ما از #منتقدین، تمجید نیست؛اما از رفقایمان انتظار #حمایت و روحیه دادن داریم. ‌‌ 🔹من جز #لبخند بعضی مواقع بیشتر نمی‌توانم برای دستگاه‌ها اقدامی انجام دهم؛ می‌خواهم #کلید باشم و #قفل نباشم، کلید ما همه قفل ها را باز نمی‌کند. تغییر #جهانگیری و من همه #دروغ است. . #علی_برکت_الله
معرفی فیلم +_ محصول /ده تصویر از فیلمی که #منتقدین منتظر #اکران آن هستند سی و یک نما – در استودیوی بزرگ #آمازون از سال گذشته فیلمی در حال تولید بود که توجه زیادی به خود جلب کرد. فیلمی که عنوانش را از یک مستند معروف گرفته بود به معنای " خود زندگی" به کارگردانی دن فوگلمن. این درام آمریکایی-اسپانیایی که بر مبنای فیلمنامه‌ای به قلم #کارگردان ساخته شده بازیگران بزرگ و گزیده کاری دارد که موجب می شود در انتظار دیدن یک فیلم خوب باشیم.از #بازیگر #جوان و با استعداد #سینما و تئاتر #اسکار ایساک تا بازیگر برنده #جایزه اسکار ....... ادامه در سایت سی و یک نما ( لینک در بیو )
‎معرفی_فیلم ‎نام #فیلم : | #شکل_آب ‎ #ژانر : #ماجراجویی ، #درام ، #فانتزی ‎سال #اکران : # ‎ #زبان : #انگلیسی ‎ #کارگردان : _ ‎ #نویسنده : _, ‎بازیگران : , ‎امتیاز #منتقدین : از ‎برنده جایزه اسکار و نامزد جایزه اسکار دیگر. 🎞🎬 ‎ #خلاصه_داستان : شکل آب ( ) یک فیلم فانتزی و موفق به #کارگردانی و #نویسندگی#گیرمو_دل_تورو”می باشد که تاکنون برنده ی جایزه ی #گلدن گلوب شده است. داستان فیلم در سال در جریان است و در مرکزی تحقیقاتی و فوق سری ، یک نظافت چی که قادر به شنیدن و صحبت کردن نیست، با #موجودی_افسانه ای که در آب به اسارت گرفته شده است ، #ارتباط عمیقی میان او و #الیسا ایحاد می شود و … ‎⛔️هشدار: رده ی #سنی این فیلم #مثبت
🔘ظریف در پاسخ به این هشدار که رئیس جمهور بعدی آمریکا می تواند توافق هسته ای را نقض کند: "نمیتونه اینکار را بکنه من به شما اطمینان میدم"! ✍️ایکاش بجای تخریب #منتقدین، گوش شنوایی هم بود.
🔘ظریف در پاسخ به این هشدار که رئیس جمهور بعدی آمریکا می تواند توافق هسته ای را نقض کند: "نمیتونه اینکار را بکنه من به شما اطمینان میدم"! ✍️ایکاش بجای تخریب #منتقدین، گوش شنوایی هم بود.
🔘 ظریف در پاسخ به این هشدار که رئیس جمهور بعدی آمریکا می تواند توافق هسته ای را نقض کند: "نمی تونه اینکار را بکن من به شما اطمینان میدم"! ✍️ ایکاش بجای تخریب #منتقدین، گوش شنوایی هم بود.
. #سید_عیسی_مهدوی، #فرماندار_تالش خاطرنشان کرد که انتقاد پذیری و اعتدال گرایی همواره شاه بیت سیاست های #دولت_تدبیر_و_امید است که از ابتدای فعالیت خود تاکنون نیز همچنان بوده است و همانطور که دکتر #روحانی بارها اعلام کردند #دولت پذیرای تمامی نظرات منتقدان، حامیان، موافقان و حتی مخالفان خود بوده و از انتقادات سازنده استقبال و در برابر انتقادات مخرب صبوری پیشه کرده است. #فرماندار #تالش متذکر شد: باید یادآوری کنم که یکی از بندهای مهم سخنرانی مراسم تحلیف ریاست جمهوری اشاره به آزادی بیان و آزادی منتقدان بود که دکتر روحانی اعلام کرد: “پناه میبرم بخدا از استبداد رای، عجله در تصمیم، تقدم نفع شخصی و گروهی بر مصالح عمومی، بستن دهان رقیبان و منتقدان”. وی افزود: امروز می‌توان به عمل نشستن این اصل دولت را به عینه مشاهده کرد که براحتی #منتقدین و #مخالفین_دولت میتوانند آزادانه و بدون مخالفت در شهر ها حضور داشته و مردم را پای صحبت خود بنشانند درحالیکه همین افراد زمانیکه در جایگاه قدرت بودند اجازه ی چنین نشست هایی را براحتی صادر نمی کردند یا حتی موانع بر سرراه حتی مدیران ارشد دولت قبل از خود ایجاد کردند. فرماندار تالش عنوان داشت: هدف از بیان این مطلب، یادآوری و روشنگری مردم نسبت به #سیاست های دولت وقت، صداقت در گفتار و عمل و تاکید به همراهی مردم شریف می باشد. چرا که در این برهه از زمان، که دولت و نظام ما تحت فشارهای اقتصادی و اجتماعی بیرونی و درونی و #تحریم های بین المللی بی سابقه قرار گرفته، تنها راه مقابله با این مشکلات و گذر از تنگناهای اقتصادی و اجتماعی، علاوه بر در پیش گرفتن سیاست های موثر حکومتی آنچه حائز اهمیت است صبوری، همراهی و حمایت همیشگی مردم از دولت و سیاست های نظام می باشد تا در انتهای این مسیر شاهد سرافکندگی و شرمندگی دشمنان در مقابل ایستادگی و صبوری شما ملت غیور و انقلابی باشیم. #دیارمیرزا
مائده هژبری دختر هفده ساله فقط به دلیل رقصیدن به سرعت ردیابی و دستگیر و در صداو سیمای نکبت و ننگین ایران مجبور به اعتراف شد. شرم آور است،در مملکتی که دزدها چپاول میکنند،موجودی حساب آقازاده ها از موجودی حساب ذخیره ی ارزی بیشتر است،مردم جنوب نه آب دارند برای نوشیدن و نه هوا برای نفس کشیدن،زلزله زدگان کرمانشاه هنوز بی سرپناهند،اختلاس گران همه یا از مدیران بلندپایه و یا وابسته به مسئولین و نهادها هستند،و...دختر بچه ای فقط به جرم رقصیدن دستگیر میشود. البته حرجی نیست اینجا همان مملکتی است که برای منتقدین به سرعت پرونده سازی شده و خاموش میشوند.زندگی و روابط خصوصی هر جنبده ای که اعتراضی کند منتشر شده و از هر معترضی یک فتنه گر و معاند ساخته میشود.هنرمندان یکی پس از دیگری ممنوع التصویر و ممنوع الصدا میشوند.شجریانها در کنج عزلت جان میدهند.و... روزی نه چندان دور بسیار به تغییر و اصلاح امیدوار بودم اما الان تنها چیزی که میتوان گفت این است که "فاتحه مع الصلوات" #هنر #رقص #مائده_هژبری #خفقگان #موسیقی #سیاست #منتقدین #معترضین #آبادان #خرمشهر #خونین_شهر #خوزستان #قوه_قضاییه #دولت #مجلس #زندان #استاد_شجریان #صدا_سیما #رسانه_میلی #برقص_تا_برقصیم
#نمایندگان افراطی #غربگرا حتی پخش یک #گزارش_مردمی از #تلویزیون را نمی توانند تحمل کنند چه برسد #منتقدین را!
هولعالم این کتاب از سوی #منتقدین امیرخانی به اثری رمانتیک - حزب‌اللهی تشبیه شده است. امیرخانی در این کتاب با نگرشی #مذهبی تصوف را موازی با #عرفان و #عشق زمینی را با موضوعاتی #عرفانی فرازمینی درمی‌آمیزد. #نویسنده در اثبات ادعای ارتباط این دو به #حدیث «من عشق فعف ثم مات مات شهیدا» مستمسک می‌شود (گرچه از سوی اکثر فلاسفه و عرفای ایرانی مفهوم عشق در این حدیث #عشق عرفانی و نه زمینی است). همچنین دیگر #تلاش بارز این نویسندهٔ #متعهد #انقلاب تلاش برای واحد نشان دادن #متن جریانات #آزادی طلبانهٔ #مبارزان #استقلال طلب الجزایری (به عنوان یک نهضت ملی) و انقلاب اسلامی (به عنوان جنبشی مذهبی) است. نویسنده در ایجاد این ارتباطات قصد #پیوند دادن مفاهیمی دارد که #ممکن است به نظر متضاد یا حتی بی رابطه برسند. همچنین، این کتاب سعی دارد اوضاع دوران قدیم #تهران را (از زمان #رضاشاه) بستری برای #انقلاب_اسلامی توصیف کند. مهم‌ترین شخصیت این کتاب درویشی با نام مصطفی است که حقیقت تماماً در #دست اوست و مانند #ریش سپید قصه و خدای قصه است. بزرگ نمایی این شخصیت در #داستان قابل تأمل است. همچنین تم عزب - مجرد ماندن برای پاک ماندن توسط شخصیت او به داستان مطرح می‌شود. حضوری غیر مستقیم و گاه مستقیم فرهنگ صوفیانه در داستان نشانگر این است که نویسنده مرز خاصی بین عرفان، تصوف، دین، رمانس (عشق زمینی) و امثال این‌ها قائل نیست، یا حداقل دوست دارد این طور به نظر برسد. در هم آمیختن مفاهیم #عاشقانه و عرفانی با رویکردی مذهبی در این رمان از طرفی ممکن است پلورالسیم فلسفی یا حتی بعضاً پلورالیسم دینی تلقی شود، اما به نظر می‌رسد امیرخانی در این رمان بیشتر همان رواداری آیین اسلامی را بازنمایی کرده است. پلورالیسم دینی شامل قضاوت راجع به ادیان مختلف نیست،در حالی امیرخانی در این رمان به تبلیغ دینی خاص و مکتبی خاص از آن اقدام می‌کند و برداشت‌های دیگر را توسط ریش سفید داستانش رد می‌کند. #کتاب_خوب #کریم_اهلبیت #کتاب_خوب_بخوانیم #کتاب_باز #کتاب_منتخب #انتخاب_هیئت_علمی #هر_هفته_یک_کتاب
#گوبلز ، وزیر تبلیغات #هیتلر . 🔴🔔تئوری‌های گوبلز برای بقای حکومت . 🔺یوزف گوبلز، در ۱۸۹۷ به دنیا آمد. او به علت ناتوانی جسمی از شرکت در جنگ جهانی اول معاف بود. . 🔻وی به تحصیل در رشته‌های تاریخ و ادبیات پرداخت و در سال ۱۹۲۲ به حزب نازی پیوست. . 🔺در سال ۱۹۳۳، گوبلز به مقام وزارت پروپاگاندا (تبلیغات و روشن‌گری) در رایش سوم رسید، . . 🔻در هنگام وزارت، او با در اختیار گرفتن همه‌ی رسانه‌های عمومی و شاخه‌های مختلف هنر، تمام سعی خود را برای جمع کردن مردم، پشت سر هیتلر و دولت او به کار بست. . .🔺از تئوری‌های معروف او این است که می‌گفت: دروغ را باید آن چنان بزرگ گفت که شنونده، در بزرگی آن فرو رفته و آن را به راحتی باور کند!!!!! . 🔻گوبلز می گفت: ما نه به دوست، بلکه نیاز به دشمن داریم!!! . 🔺او معتقد بود که وقتی یک حکومت دچار ضعف مدیریتی، فساد، ناکارآمدی، و فلاکت اقتصادی شود، و وقتی نتواند نیازهای ابتدایی مردم‌اش، از قبیل نان، کار، رفاه، امنیت، اعتبار، و آسایش‌شان را تامین کند، با موجی از نارضایتی، خشم و اعتراض عمومی مواجه می‌شود، و در این‌حال، کشور به سوی انقلاب و سقوط حکومت پیش می‌رود. . . 🔻گوبلز می گفت: "در چنین حالتی، حکومت باید اذهان عمومی را به سوی یک موضوع فرعی، اما بزرگ، منحرف کند. . . 🔸باید وارد یک جنگ شد. 🔹حکومت باید برای ملت دشمن بتراشد. 🔸دشمنان خارجی، 🔹دشمنان داخلی. 🔸ولی اگر دشمن واقعی پیدا نشد، حتی دشمن خیالی... 🔹باید دائم از توطئه‌ها گفت. 🔸از نقشه‌هایی که دشمنان برای ما می‌کشند. 🔹باید از هر فرصت و حادثه‌ای، برای راه انداختن یک جنگ تبلیغاتی استفاده کرد. 🔸باید همیشه درگیر بود. 🔹درگیر جنگ، 🔸درگیر تبلیغات علیه همسایگان، 🔹علیه کشورهای قدرتمند، 🔸علیه سازمان‌های جهانی، 🔹باید بحران ساخت....!!! . . 🔺وی معتقد بود: "رمز موفقیت و ماندگاری حکومت‌های ضعیف، در وضعیت جنگی و بحران‌ها است. . . 🔻در جنگ‌ها و بحران‌ها است که مردم، بدبختی‌های مالی، شغلی، شخصی، و معیشتی‌شان را فراموش کرده، و با حکومت همدل می‌شوند. . 🔺و این بهترین فرصت برای #سرکوب #منتقدین داخلی است. . 🔻 #کشور که آرام شود، مردم طلبکار حکومت می‌شوند. ♦توصیه ی او این بود که: #حکومت برای پوشش ضعف‌های خود باید کشور را دائم در حالت جنگی نگه دارد.
روز قلم برای تک تک دوستان نویسنده و منتقد و شاعر مبارک . برای عزیزانی که دست نویسنده ها رو می گیرن و حمایت می کنن . پست قبل یه اشاره ی ریزی داشتم به این روز😁 دوستانم خیلی زیاد هستن و خوشحالم که هستن‌ . ببخشید کسی رو تگ نکردم چون یه چند جا منو جا انداخته بودن و ناراحت شدم خودم 😂😂😁 لوسم دیگه . گفتم من اسم نبرم . همه ی شما عزیز دل منین و مرسی که هستید . کتاب بخونید ... حتی اگر قراره شام نون و پنیر بخورید، پنیر رو نخورید و به جاش کتاب بخورید! 😍 حالا شما فکر کن شعار دادم 😁😁 چون امروز یه گردش دست جمعی مادر و دخترانه به حرم عبدالعظیم داشتیم و تقریبا رو به موت برگشتیم ، مراسم روز نویسنده رو تنها با اهنگ تولدی از سام، جشن گرفتیم تا فردا که با پای خودشون برن برام کتاب بخرن و گل و کیک 😁😁😁 بله ! تازه یه ماه دیگه م تولدمه !! گفتم دیگه حواس همه باشه 🎂 موسیقی : سام عزیزم عوض کلاس های قلمچی و گاج ، بچه ها رو بذارین موسیقی و نقاشی یاد بگیرن 😍😍😍 #روز_قلم_مبارک #نویسنده_ایرانی #ناشر_برتر_رمان #ویراستاران_عزیز #منتقدین #شعرا #روزنامه_نگار #کتاب_خوان #کتاب_فروش #چاپ_خونه و کلا دوستان و آشنایان عزیز و دوست داشتنی 😍😍😍😍 پ و ن مهم : ببخشید فقط پستای دوستان رو لایک کردم. باور کتید یهو رسیدم و خیلی پیچ بودددد☺☺ تبریک منو به جای کامنت از این جا بپذیرین 🌷🌷🌷🌷😍
اولین جلسه ی نشست و بررسی فیلم سینمایی کاتاتونیا با حضور و سخنرانی آقای دکتر اسماعیل بنی اردلان و بازیگران فیلم، عوامل سازنده و اساتید دانشگاه هنر دانشکده سینما و تئاتر دانشگاه هنر . #اجرا #نمایش #هنر #هنرمندان #هنرمند #ویژه #نگاه #تیاتر #تیاترشهر #مخاطب #مخاطب_خاص #نمایش #بازیگر #بازیگر_مرد #بازیگر_زن #بازیگران #تبلیغات #ایران #متداکتینگ #ویدئو #تحلیل #نقد #منتقد #منتقدان #منتقدین #منتقد_سینما #دانشگاه_هنر_تهران #دانشکده_هنر #دانشکده_سینما_تئاتر
ابد و یک روز حاصل،ِ در نتیجه، نتیجه‌ی فیلم‌های کوتاهِ منه در اصل. #سعیدروستایی #منتقدین
سلام آقا مصطفی ... حال همه ما خوب است، تحریم ها برداشته شده، هم چرخ مملکت می چرخد و هم سانتریفیوژها می چرخد،اما تو باور نکن..... به برکت دیپلماسی قویمان مدبرها و ژنرال ها حقوق این مردم را گرفتند البته نه از آمریکا و مزدورانش که از خود مردم گرفتند و دو دستیبه آمریکا دادند. حتماً یادت می آید که آن روزها به هر بهانه ای  به خیابان ها می ریختیم و بر سر دشمن فریاد می زدیم ، انرژی هسته ای حق مسلم ماست . امروز آن حق را از ما  گرفتند و به آمریکا دادند. آن حق به شرطی حق ماست که آمریکا آن را به نفع ما تفسیر کند زهی خیال باطل..... دوباره به اسم کارشناس جاسوسان را به ایران  فرستادند، نمی دانم احمدی روشن بعدی، شهریاری و قشقاوی بعدی کی و کجا ترور خواهند شد . انگار اصلاً قرار نیست عده ای از سال پیش عبرت بگیرند. اینجا حرف های عجیب می زنند می گویند اگر دشمن آمد و آب را بر ما بست باید هیثیت مان را دو دستی تقدیم  آنان کنیم. دیگر کار ما از اشاره رهبر گذشته است اما هیچ کدام نمی فهمیم  که رهبر سکوتش معنا دارد . عده ای برای خبرگان برنامه ریزی کرده اند حتی حقوق هم می دهند می دانند تا زمانی که این رهبری، رهبر انقلاب است  مردمش تن به ذلت نمی دهند آمده اند رهبر را کنار بگذارند. آقا مصطفی اینجا جای این حرف ها نیست ، اصلاً ما چرا باید این حرف ها را بزنیم وقتی که می گویند منتقدین بی سوادند و عده ای دیگر می گویند منتقدین یاران اسرائیل اند. من هم می خواهم عمری صحبت کنم پس بیشتر از این نباید بگویم  چرا که دهن من را هم گچ می گیرند ، روزنامه ها را بستند، منظورم آن روزنامه ای است که به دولت انتقاد کرده است، یاالثارات را می گویم، اما روزنامه ای دیگر که نص قرآن را نقص می کند باید به کارش ادامه دهد چرا که دولت، دولت آزادی بیان است شهید احمدی روشن #نامه #هسته ای #منتقدین #جاسوس
فراخوان چاپ شعر نامه مهر مهلت ارسال آثار مرداد آثار برگزیده ی داوران به هزینه ی ناشر چاپ خواهند شد.شرایط ارسال در برگه ی الحاقی ذکر شده است تلگرام: #انتشارات_نامه_مهر #داستان_ایرانی #نقد شعر #شعرخوانی #شب شعر نامه مهر #محمدرضا_احمدی #شعر #شب شعر #دوشنبه #فراخوان_چاپ_کتاب #انتشارات_نامه_مهر #منتقدین #نقد ادبی #چاپ_آثار_شعرا #محمدرضا_احمدی #رمان_ترجمه #شعر_معاصر #شعر_سپید #فراخوان_چاپ_کتاب #انتشارات_نامه_مهر #رمان #داستانک #داستان عشق گزیده_اشعار_عاشقانه شعر_عاشقانه شعر_سپید_عاشقانه #عاشقانه #عاشقانه_ها نمایشگاه_کتاب #انتشارات_نامه_مهر #داستان_ایرانی #نقد شعر #شعرخوانی #شب شعر نامه مهر #محمدرضا_احمدی #شعر #شب شعر #دوشنبه #فراخوان_چاپ_کتاب #انتشارات_نامه_مهر #منتقدین #نقد ادبی #چاپ_آثار_شعرا #رمان_ترجمه #شعر_معاصر #شعر_سپید #فراخوان_چاپ_کتاب #انتشارات_نامه_مهر #رمان #داستانک #داستان #چاپ_آثار_شعرا #محمدرضا_احمدی #رمان_ترجمه #داستان_ترجمه #فراخوان_چاپ_رمان_خارجی #چاپ_آثار_شعرا #محمدرضا_احمدی #رمان_ترجمه #داستان_ترجمه #فراخوان_چاپ_رمان_خارجی #انتشارات_نامه_مهر #داستان_ایرانی #نقد شعر #شعرخوانی #شب شعر نامه مهر #محمدرضا_احمدی #شعر #شب شعر #دوشنبه #فراخوان_چاپ_کتاب #انتشارات_نامه_مهر #منتقدین #نقد ادبی #چاپ_آثار_شعرا #رمان_ترجمه #شعر_معاصر #شعر_سپید #فراخوان_چاپ_کتاب #انتشارات_نامه_مهر #رمان #داستانک #داستان #چاپ_آثار_شعرا #محمدرضا_احمدی #رمان_ترجمه #داستان_ترجمه #فراخوان_چاپ_رمان_خارجی
فراخوان چاپ شعر نامه مهر مهلت ارسال آثار مرداد آثار برگزیده ی داوران به هزینه ی ناشر چاپ خواهند شد.شرایط ارسال در برگه ی الحاقی ذکر شده است تلگرام: #انتشارات_نامه_مهر #داستان_ایرانی #نقد شعر #شعرخوانی #شب شعر نامه مهر #محمدرضا_احمدی #شعر #شب شعر #دوشنبه #فراخوان_چاپ_کتاب #انتشارات_نامه_مهر #منتقدین #نقد ادبی #چاپ_آثار_شعرا #محمدرضا_احمدی #رمان_ترجمه #شعر_معاصر #شعر_سپید #فراخوان_چاپ_کتاب #انتشارات_نامه_مهر #رمان #داستانک #داستان عشق گزیده_اشعار_عاشقانه شعر_عاشقانه شعر_سپید_عاشقانه #عاشقانه #عاشقانه_ها نمایشگاه_کتاب #انتشارات_نامه_مهر #داستان_ایرانی #نقد شعر #شعرخوانی #شب شعر نامه مهر #محمدرضا_احمدی #شعر #شب شعر #دوشنبه #فراخوان_چاپ_کتاب #انتشارات_نامه_مهر #منتقدین #نقد ادبی #چاپ_آثار_شعرا #رمان_ترجمه #شعر_معاصر #شعر_سپید #فراخوان_چاپ_کتاب #انتشارات_نامه_مهر #رمان #داستانک #داستان #چاپ_آثار_شعرا #محمدرضا_احمدی #رمان_ترجمه #داستان_ترجمه #فراخوان_چاپ_رمان_خارجی #چاپ_آثار_شعرا #محمدرضا_احمدی #رمان_ترجمه #داستان_ترجمه #فراخوان_چاپ_رمان_خارجی #انتشارات_نامه_مهر #داستان_ایرانی #نقد شعر #شعرخوانی #شب شعر نامه مهر #محمدرضا_احمدی #شعر #شب شعر #دوشنبه #فراخوان_چاپ_کتاب #انتشارات_نامه_مهر #منتقدین #نقد ادبی #چاپ_آثار_شعرا #رمان_ترجمه #شعر_معاصر #شعر_سپید #فراخوان_چاپ_کتاب #انتشارات_نامه_مهر #رمان #داستانک #داستان #چاپ_آثار_شعرا #محمدرضا_احمدی #رمان_ترجمه #داستان_ترجمه #فراخوان_چاپ_رمان_خارجی
دوستان عزیز دعوتید به شرکت فراخوان چاپ شعر نامه مهر مهلت ارسال آثار مرداد آثار برگزیده ی داوران به هزینه ی ناشر چاپ خواهند شد.شرایط ارسال در برگه ی الحاقی ذکر شده است تلگرام: #انتشارات_نامه_مهر #داستان_ایرانی #نقد شعر #شعرخوانی #شب شعر نامه مهر #محمدرضا_احمدی #شعر #شب شعر #دوشنبه #فراخوان_چاپ_کتاب #انتشارات_نامه_مهر #منتقدین #نقد ادبی #چاپ_آثار_شعرا #محمدرضا_احمدی #رمان_ترجمه #شعر_معاصر #شعر_سپید #فراخوان_چاپ_کتاب #انتشارات_نامه_مهر #رمان #داستانک #داستان عشق گزیده_اشعار_عاشقانه شعر_عاشقانه شعر_سپید_عاشقانه #عاشقانه #عاشقانه_ها نمایشگاه_کتاب #انتشارات_نامه_مهر #داستان_ایرانی #نقد شعر #شعرخوانی #شب شعر نامه مهر #محمدرضا_احمدی #شعر #شب شعر #دوشنبه #فراخوان_چاپ_کتاب #انتشارات_نامه_مهر #منتقدین #نقد ادبی #چاپ_آثار_شعرا #رمان_ترجمه #شعر_معاصر #شعر_سپید #فراخوان_چاپ_کتاب #انتشارات_نامه_مهر #رمان #داستانک #داستان #چاپ_آثار_شعرا #محمدرضا_احمدی #رمان_ترجمه #داستان_ترجمه #فراخوان_چاپ_رمان_خارجی #چاپ_آثار_شعرا #محمدرضا_احمدی #رمان_ترجمه #داستان_ترجمه #فراخوان_چاپ_رمان_خارجی #انتشارات_نامه_مهر #داستان_ایرانی #نقد شعر #شعرخوانی #شب شعر نامه مهر #محمدرضا_احمدی #شعر #شب شعر #دوشنبه #فراخوان_چاپ_کتاب #انتشارات_نامه_مهر #منتقدین #نقد ادبی #چاپ_آثار_شعرا #رمان_ترجمه #شعر_معاصر #شعر_سپید #فراخوان_چاپ_کتاب #انتشارات_نامه_مهر #رمان #داستانک #داستان #چاپ_آثار_شعرا #محمدرضا_احمدی #رمان_ترجمه #داستان_ترجمه #فراخوان_چاپ_رمان_خارجی
رئیس جمهور محبوب! روز گذشته رئیس جمهور محترم در سخنرانی خود با یک موضع انقلابی، نکاتی را خطاب به مسئولین اجرائی و مردم بیان کردند! از لزوم وحدت و همدلی گرفته تا نپرداختن به حاشیه ها و لزوم صرفه جویی در هزینه های دستگاههای اجرائی! از اعلام تواضع در مقابل منتقدین و مخالفین تا اطمینان خاطر به تولید کنندگان نسبت به تامین ارز رسمی جهت واردات مواد اولیه! از تکیه و تاکید بر عزت ملی و مقابله با زورگوئی های استکبار جهانی تا استقامت در مبارزه اراده ها و اطمینان به وعده الهی در پیروزی در این مبارزه! واقعیت این است که مردم و منتقدین، با دولت و شخص رئیس جمهور مشکل شخصی و عقده شخصی ندارند و اگر انتقادی هم دارند درجهت بهبود روند اجرائی کشور و رفع مشکلات مردم بوده و هست. اگر منتقدین، دلواپس وضعیت برجام بودند این روزهای بدعهدی و لگد زدن به نتیجه برجام توسط آمریکا را می دیدند. اگر نسبت به اصرار دولت بر حفظ تلگرام منتقد هستند چون مشغول شدن دولت به حاشیه ها را مذموم دانسته و این حاشیه‌پردازی را مانع رفع مشکلات مردم میدانند! اگر اصرار بر تقویت شبکه های اجتماعی داخلی دارند دلیل این است که نمی پسندند که تیم رسانه ای دشمن معاند از مشکلات و زخم های داخلی سوء استفاده کرده و مانند مگس روی زخم نشسته و مشکلات و اعتراض های مدنی را تبدیل به اغتشاش و ناامنی کند. اگر از اخلاق تند رئیس جمهور و ناسزاگویی به مخالفین و منتقدین ناراحت می شدند نه از این جهت بوده که خوش نداشتند کسی به آنها توهین کند بلکه از این جهت بوده که در شأن رئیس جمهور ایران نمی دانند که نقدهای منطقی منتقدین را برنتابد و در مقابل، درشت گویی کند! اگر از اعتماد به دشمن نگران بوده و مدام تذکر می دادند نگران تضعیف عزت ملی و تضعیف جبهه مقاومت در جنگ اراده ها بوده و هستند. آقای روحانی؛ در یک کلام همه انتقاد منتقدین، نگرانی نسبت به محقق نشدن همین دغدغه هایی بود که شما روز گذشته مطرح کرده و بر حفظ آنها اصرار کردید و آنها چندسال قبل دغدغه هایی داشتند که شما امروز به آن ها رسیده اید! آقای رئیس جمهور؛ اگر دغدغه های دیروز که از زبان شما بیان شد از زبان عبور کرده و به عرصه عمل هم کشیده شود و فقط در حد شعار باقی نماند قطع بدانید که منتقدین، اولین کسانی خواهند بود که تمام قد به حمایت و پشتیبانی از شما خواهند آمد، و شما رئیس جمهور محبوب انقلابیون خواهید شد، اما اگر این دغدغه ها مثل گذشته فقط در حد شعار باقی بماند نمیتوان توقع همدلی و وحدت داشت چراکه وحدت با دورویی و نفاق حاصل نخواهد شد! #حمید_قدیری #روحانی #دولت #روحانی #دلواپسان #منتقدین
. بهشتی ها همیشه تنها هستند! شخصیت و شعارهای #بنی_صدر در آن دوران به شدت نزدیک به #امام و #شعارهای_انقلابی حس میشد. شخصیتهای بسیاری در میان #خواص و #نخبگان انقلابی از او طرفداری می کردند. در اوج اختلافات امام دستور به #وحدتِ #دولت و #منتقدین میدادند. بارها گفتند دست به دست هم بدهید با هم بسازید. امام به شدت نگران #اختلاف_داخلی بود. دکتربهشتی به امام نامه نوشت: "ما انحصار طلب نیستیم...." . او گفته بود اختلافش با جریان بنی صدر مبنایی است و صدای پای #آمریکا را می شنود. سکوت امام بهترین شاهد بر این نکته بود که او منتظر بود اتفاقی در میان #مردم بیفتد. هیچ امری برای امام جامعه مهمتر از فهم مردم و #رشد_جامعه نیست. موضع گیری امام به تدریج به گونه ای شد که مردم متوجه شدند که بنی صدر دیگر مورد تایید امام نیست.... امام کم کم مردم را به سمتی حرکت داد که آنها به راحتی خوب را از بد تشخیص دهند. مثلا میگویند..... هر کس #جمهوری_اسلامی را تضعیف کند در راه آمریکا قدم بر میدارد ... تعدادی از #جامعه_روحانیت با اینکه انحراف بنی صدر را فهمیده بودند از حرفشان بر نمیگشتند میگفتند انتخاب بین بهشتی و بنی صدر انتخاب بین بد و بدتر است. یکی از اسم رمزهای شبانه دانشجویان #خط_امام این واژه سه تایی بود که؛ بهشتی، #خیانت، توجیه! بهشتی #شهید شد و امام از #مظلومیت او گفت روز هشتم تیر امام به عافیت طلبی #مذهبی_ها تاخت. . #هفتم_تیر #شهید_بهشتی #ترور_سرچشمه #از_تاریخ_عبرت_بگیریم #بهشتی_ها_همیشه_تنها_هستند #ایران_پر_از_بهشتی_نیست #سر_چشمه_مظلوم #انسان_عاقلِِ_عاشق
به نام حق بعد از مدتها فرصتی دست داد تا دوباره با نشستی جذاب وپر بار در خدمت دوستان باشیم ۲۷شاعر از سراسر کشور به همراه مدعوین و شاعران برجسته ی انجمن مهر ،منتقدین،اساتید،دوستداران ادبیات و.. شنبه گرد هم می آیند تا فرهنگ ارزشمند وادبیات رفیع ایران عزیزتر از جانمان نفسی تازه کند دلتنگتانیم وتشنه ی دیدار ساعت ۱۸ شنبه نهم تیرماه فرهنگسرای ابن سینا #شاعران #نویسندگان #ترانه سرایان #انجمنهای_ادبی #ادبیات #شعروارب #فرهنگ-و-هنر #فرهنگ-و-ادب #منتقدین #ناشران-ادبی #۷+۲۰شاعر۷+۲۰نقد
🔘مقام رهبری: هیچ نظر کارشناسی مخالف با نظر من، مخالفت با ولایت نیست ✍🏻پس چرا صلاحیت #منتقدین #رهبری باستناد بند ۱ و۳ ماده ۲۸ ق.انتخابات رد، و بعضا باتهام توهین به رهبری تعقیب می شوند؟ دروغ ممنوع
فرزادرهنما: 🔘مقام رهبری: هیچ نظر کارشناسی مخالف با نظر من، مخالفت با ولایت نیست. ✍🏻پس چرا صلاحیت #منتقدین #رهبری باستناد بند ۱ و۳ ماده ۲۸ ق.انتخابات رد، و بعضا باتهام توهین به رهبری تعقیب می شوند!؟
در کل غرض از گذاشتن پست قبلی گذاشتن این پست بود. و دعوتتون به شرکت در دومین فراخوان نامه مهر که قراره هر سال برگزار بشه. * خبر خوب: امسال علاو بر فراخوان داستان فراخوان شعر هم داریم که خبرش رو بعدا اعلام می کنمممم😃😃😃 فراخوان چاپ رمان، داستان بلند و مجموعه داستان کوتاه مهلت ارسال آثار مرداد آثار برگزیده ی داوران به هزینه ی ناشر چاپ خواهند شد.شرایط ارسال اثر در تصویر الحاقی ذکر شده است. لطفا ورق بزنید. انتشارات نامه مهر تلگرام: #انتشارات_نامه_مهر #داستان_ایرانی #نقد شعر #شعرخوانی #شب شعر نامه مهر #محمدرضا_احمدی #شعر #شب شعر #دوشنبه #فراخوان_چاپ_کتاب #انتشارات_نامه_مهر #منتقدین #نقد ادبی #چاپ_آثار_شعرا #محمدرضا_احمدی #رمان_ترجمه #شعر_معاصر #شعر_سپید #فراخوان_چاپ_کتاب #انتشارات_نامه_مهر #رمان #داستانک #داستان #چاپ_آثار_شعرا #محمدرضا_احمدی #رمان_ترجمه #داستان_ترجمه #فراخوان_چاپ_رمان_خارجی #انتشارات_نامه_مهر #داستان_ایرانی #نقد شعر #شعرخوانی #شب شعر نامه مهر #محمدرضا_احمدی #شعر #شب شعر #دوشنبه #فراخوان_چاپ_کتاب #انتشارات_نامه_مهر #منتقدین #نقد ادبی #چاپ_آثار_شعرا #رمان_ترجمه #شعر_معاصر #شعر_سپید #فراخوان_چاپ_کتاب #انتشارات_نامه_مهر #رمان #داستانک #داستان #چاپ_آثار_شعرا #محمدرضا_احمدی #رمان_ترجمه #داستان_ترجمه #فراخوان_چاپ_رمان_خارجی
ورق بزنید 👆👆👆👆👆 آثار برگزیده ی فراخوان چاپ داستان و رمان سال انتشارات نامه مهر اثر برگزیده با هزینه ی ناشر به چاپ رسیدند. طراحی جلد و صفحه ارایی کلیه اثار: خودمممم☺☺☺ تلگرام: #انتشارات_نامه_مهر #داستان_ایرانی #نقد شعر #شعرخوانی #شب شعر نامه مهر #محمدرضا_احمدی #شعر #شب شعر #دوشنبه #فراخوان_چاپ_کتاب #انتشارات_نامه_مهر #منتقدین #نقد ادبی #چاپ_آثار_شعرا #محمدرضا_احمدی #رمان_ترجمه #شعر_معاصر #شعر_سپید #فراخوان_چاپ_کتاب #انتشارات_نامه_مهر #رمان #داستانک #داستان #چاپ_آثار_شعرا #محمدرضا_احمدی #رمان_ترجمه #داستان_ترجمه #فراخوان_چاپ_رمان_خارجی #انتشارات_نامه_مهر #داستان_ایرانی #نقد شعر #شعرخوانی #شب شعر نامه مهر #محمدرضا_احمدی #شعر #شب شعر #دوشنبه #فراخوان_چاپ_کتاب #انتشارات_نامه_مهر #منتقدین #نقد ادبی #چاپ_آثار_شعرا #رمان_ترجمه #شعر_معاصر #شعر_سپید #فراخوان_چاپ_کتاب #انتشارات_نامه_مهر #رمان #داستانک #داستان #چاپ_آثار_شعرا #محمدرضا_احمدی #رمان_ترجمه #داستان_ترجمه #فراخوان_چاپ_رمان_خارجی
وقتی ببینن داری خوب کار می کنی #جنگ_نرم شروع می شه مخصوصا اگه نظرات و #افکارت_متفاوت_باشه پس از همه طرف حمله می کنن دیگه نه فقط حکومتی ها و طرفدارانش که #منتقدین و #مخالفان حکومت هم با تو جنگ نرم می کنن پس اگر اینطور شد از راهی که پیش گرفتی برنگرد اگر #یقین داری به #هدفت و #اطمینان داری به افکاری که #متفاوت از همه ی هم دوره ای هات هستش پس نه از مخالفت ها بترس و نه از موافقت ها شادی کن فقط #به_هدفت_فکر_کن و به هر حاشیه ای شک