همه عکس ها و کلیپ های مهران_مدیری در اینستاگرام

loading...
به نام قلم پس از سال ستون سینمای ایران سست شد از وقتی که امثال بهروز وثوقی ها و فردین ها و ناصر ملک مطیعی ها به اجبار بازنشسته شدند ستون سینمای ایران به لغزه در آمد پس از سال یه عده تواب شدند یه عده کاسه داغ تر ازآش شدند و یه عده فراموشی گرفتند بله!!فراموشی تنها خاک میت راه علاج فراموشی شان است مسئول محترمی که تا دیروز اسم ناصر ملک مطیعی به گوشت میخورد به رعشه می افتادی و مجوز پخش را صادر نمیکردی امروز در مراسم اشک تمساح ریختی مسئول محترمی که بالاخره امروز تصاویری از #ناصرملک_مطیعی را در رسانه ملی نشان دادی نشان دادید روباه صفتی برازنده شماهاست حرف حسابم با بازیگر پیشکسوت مملکته خانه سینما یعنی خانواده اهالی سینما #مهران_مدیری هم که به تازگی به این خانواده پیوسته به گونه ای سوار بر مرکب سخن شدید که گویا در تلویزیون کار نکرده اید #مهران_مدیری وقت ، فکر و تمامی انرژی اش را صرف ضبط برنامه با ناصر ملک مطیعی کرد اما اجازه پخش برعهده شخص دیگری بود در ثانی #مهران_مدیری اهل گذاشتن داستان های عبرت امیز و کوتاه در فضای مجازی نیست منبع موثقتان کدام شخص است که مدعی دفاع نکردن #مهران_مدیری از ناصر ملک مطیعیست؟ حداقل مطلب آن است که قبل از آسمانی شدن #ملک_مطیعی از او یاد کرد اما شما نوش دارو پس از مرگ سهراب را دوباره یادآوری کردید . #رامتین_رحمانیان #مهران_مدیری #مهران_مدیری_تنها_نیست #پرویز_پرستویی #ناصرملک_مطیعی . .
به نام قلم پس از سال ستون سینمای ایران سست شد از وقتی که امثال بهروز وثوقی ها و فردین ها و ناصر ملک مطیعی ها به اجبار بازنشسته شدند ستون سینمای ایران به لغزه در آمد پس از سال یه عده تواب شدند یه عده کاسه داغ تر ازآش شدند و یه عده فراموشی گرفتند بله!!فراموشی تنها خاک میت راه علاج فراموشی شان است مسئول محترمی که تا دیروز اسم ناصر ملک مطیعی به گوشت میخورد به رعشه می افتادی و مجوز پخش را صادر نمیکردی امروز در مراسم اشک تمساح ریختی مسئول محترمی که بالاخره امروز تصاویری از #ناصرملک_مطیعی را در رسانه ملی نشان دادی نشان دادید روباه صفتی برازنده شماهاست حرف حسابم با بازیگر پیشکسوت مملکته خانه سینما یعنی خانواده اهالی سینما #مهران_مدیری هم که به تازگی به این خانواده پیوسته به گونه ای سوار بر مرکب سخن شدید که گویا در تلویزیون کار نکرده اید #مهران_مدیری وقت ، فکر و تمامی انرژی اش را صرف ضبط برنامه با ناصر ملک مطیعی کرد اما اجازه پخش برعهده شخص دیگری بود در ثانی #مهران_مدیری اهل گذاشتن داستان های عبرت امیز و کوتاه در فضای مجازی نیست منبع موثقتان کدام شخص است که مدعی دفاع نکردن #مهران_مدیری از ناصر ملک مطیعیست؟ حداقل مطلب آن است که قبل از آسمانی شدن #ملک_مطیعی از او یاد کرد اما شما نوش دارو پس از مرگ سهراب را دوباره یادآوری کردید . #رامتین_رحمانیان #مهران_مدیری #مهران_مدیری_تنها_نیست #پرویز_پرستویی #ناصرملک_مطیعی . .
‌ به نام قلم پس از سال ستون سینمای ایران سست شد از وقتی که امثال بهروز وثوقی ها و فردین ها و ناصر ملک مطیعی ها به اجبار بازنشسته شدند ستون سینمای ایران به لغزه در آمد پس از سال یه عده تواب شدند یه عده کاسه داغ تر ازآش شدند و یه عده فراموشی گرفتند بله!!فراموشی تنها خاک میت راه علاج فراموشی شان است مسئول محترمی که تا دیروز اسم ناصر ملک مطیعی به گوشت میخورد به رعشه می افتادی و مجوز پخش را صادر نمیکردی امروز در مراسم اشک تمساح ریختی مسئول محترمی که بالاخره امروز تصاویری از ناصر ملک مطیعی را در رسانه ملی نشان دادی نشان دادید روباه صفتی درخور شماست حرف حسابم با بازیگر پیشکسوت مملکته خانه سینما یعنی خانواده اهالی سینما مهران مدیری هم که به تازگی به این خانواده پیوسته به گونه ای سوار بر مرکب سخن شدید که گویا در تلویزیون کار نکرده اید مهران مدیری وقت ، فکر و تمامی انرژی اش را صرف ضبط برنامه با ناصر ملک مطیعی کرد اما اجازه پخش برعهده شخص دیگری بود در ثانی مهران مدیری اهل گذاشتن داستان های عبرت امیز و کوتاه در فضای مجازی نیست منبع موثقتان کدام شخص است که مدعی دفاع نکردن مهران مدیری از ناصر ملک مطیعیست؟ حداقل مطلب آن است که قبل از آسمانی شدن ،مهران مدیری ازاو یاد کرد اما شما رسم نوش دارو پس از مرگ سهراب را خوب به جا آوردید . متن از #رامتین_رحمانیان . #مهران_مدیری #ناصر_ملک_مطیعی #پرویز_پرستویی #قضاوت #تهمت
. به نام قلم پس از سال ستون سینمای ایران سست شد از وقتی که امثال بهروز وثوقی ها و فردین ها و ناصر ملک مطیعی ها به اجبار بازنشسته شدند ستون سینمای ایران به لغزه در آمد پس از سال یه عده تواب شدند یه عده کاسه داغ تر ازآش شدند و یه عده فراموشی گرفتند بله!!فراموشی تنها خاک میت راه علاج فراموشی شان است مسئول محترمی که تا دیروز اسم ناصر ملک مطیعی به گوشت میخورد به رعشه می افتادی و مجوز پخش را صادر نمیکردی امروز در مراسم اشک تمساح ریختی مسئول محترمی که بالاخره امروز تصاویری از ناصر ملک مطیعی را در رسانه ملی نشان دادی نشان دادید روباه صفتی درخور شماست حرف حسابم با بازیگر پیشکسوت مملکته خانه سینما یعنی خانواده اهالی سینما مهران مدیری هم که به تازگی به این خانواده پیوسته به گونه ای سوار بر مرکب سخن شدید که گویا در تلویزیون کار نکرده اید مهران مدیری وقت ، فکر و تمامی انرژی اش را صرف ضبط برنامه با ناصر ملک مطیعی کرد اما اجازه پخش برعهده شخص دیگری بود در ثانی مهران مدیری اهل گذاشتن داستان های عبرت امیز و کوتاه در فضای مجازی نیست منبع موثقتان کدام شخص است که مدعی دفاع نکردن مهران مدیری از ناصر ملک مطیعیست؟ حداقل مطلب آن است که قبل از آسمانی شدن ،مهران مدیری ازاو یاد کرد اما شما رسم نوش دارو پس از مرگ سهراب را خوب به جا آوردید . متن از #رامتین_رحمانیان . #مهران_مدیری #ناصر_ملک_مطیعی #پرویز_پرستویی #قضاوت #تهمت
. . . به نام قلم پس از سال ستون سینمای ایران سست شد از وقتی که امثال بهروز وثوقی ها و فردین ها و ناصر ملک مطیعی ها به اجبار بازنشسته شدند ستون سینمای ایران به لغزه در آمد پس از سال یه عده تواب شدند یه عده کاسه داغ تر ازآش شدند و یه عده فراموشی گرفتند بله!!فراموشی تنها خاک میت راه علاج فراموشی شان است مسئول محترمی که تا دیروز اسم ناصر ملک مطیعی به گوشت میخورد به رعشه می افتادی و مجوز پخش را صادر نمیکردی امروز در مراسم اشک تمساح ریختی مسئول محترمی که بالاخره امروز تصاویری از #ناصرملک_مطیعی را در رسانه ملی نشان دادی نشان دادید روباه صفتی برازنده شماهاست حرف حسابم با بازیگر پیشکسوت مملکته خانه سینما یعنی خانواده اهالی سینما #مهران_مدیری هم که به تازگی به این خانواده پیوسته به گونه ای سوار بر مرکب سخن شدید که گویا در تلویزیون کار نکرده اید #مهران_مدیری وقت ، فکر و تمامی انرژی اش را صرف ضبط برنامه با ناصر ملک مطیعی کرد اما اجازه پخش برعهده شخص دیگری بود در ثانی #مهران_مدیری اهل گذاشتن داستان های عبرت امیز و کوتاه در فضای مجازی نیست منبع موثقتان کدام شخص است که مدعی دفاع نکردن #مهران_مدیری از ناصر ملک مطیعیست؟ حداقل مطلب آن است که قبل از آسمانی شدن #ملک_مطیعی از او یاد کرد اما شما نوش دارو پس از مرگ سهراب را دوباره یادآوری کردید . #رامتین_رحمانیان #مهران_مدیری #مهران_مدیری_تنها_نیست #پرویز_پرستویی #ناصرملک_مطیعی #قضاوت #تهمت . .
برام خیلی جالب بود عمو #پرویز_پرستویی امروز در مراسم #ناصر_ملک_مطیعی انتقادهای رو متوجه #مهران_مدیری و #خانه_سینما کردند که چرا پشت مرحوم ملک مطیعی و فلان افراد چرا نبودید و دفاع نکردید،چرا تلاش نکردید برای رفع ممنوع الکاری و ممنوع التصویری چند سوال از آقای پرویزخان پرستویی دارم؟؟ ۱_ مگر شما پشت مردمت در این مدت ۴۰ ساله بودید؟ یا دیدید اعتراضات مردم داره به جاهای باریک میکشه به صف مردم پیوستید و هر روز یه پست مردمی و انتقادی گذاشتید؟ ۲_مگر شما تکلیفتون رو با مردم مشخص و روشن کردید،تنها هنرمندی که تکلیفش با مردم روشنه، خسرو آواز ایران زمین استاد #محمد_رضا_شجریان هست(که سایشون مستدام❤) ۳_ آیا این انتقادات رو به آقای #حاتمی_کیا و امثال حاتمی کیاها که تو سینما الان بیشتر از هر زمان دیگه ای هستند و مثل خوره به جان سینما افتادن کرده اید یا گزینشی انتخاب میکنید سوژه و افرادتون و... ۴_آیا شما بابت فیلمها و نگاه فیلمسازان وابسته به نظام هم انتقاد میکنید که اکثرا خود شما درفیلمهایشان نقش اول رو دارید(امثال حاتمی کیا و مجیدی و غیره) ۵_شماها و امثال شماها برای هنرمندان و بازیگران داخل و خارج سرشناس و نامی و غیر سرشناس و بی نام داخلی چه کار کرده اید برای #بهروز_وثوقی برای مرحوم #ناصر_ملک_مطیعی بقیه بازیگرهای و عوامل سینماکه به نون شبشون محتاج هستند و در گوشه ای در حال گذران زندگی به هر بدبختی هستند چه؟؟ ۶_شما و دیگر بازیگران مطرح برای صنوف سینمایی و اعضاء و قشرهای ضعیف که پشت صحنه فیلمهای و سریالها هستند و تلاش میکنند و شماها به پشتوانه اونا و مردم به اسم و رسم رسیدید چیکار کرده اید؟ پس خواهشا عمو پرویز منصف باشید شما دیگه چرا؟ آقای مهران مدیری و بقیه هنرمندان و بازیگران پسر خاله های من نیستند و خود من زیاد دلخوشی از خیلی از بازیگرها و عوامل و دست اندرکاران فیلم و سینما ندارم و متقابلا اونها هم از من همه دوستان سینمایی کاملا به این جمله معروف #سینما_کثیف هست اعتقاد داریم ولی خواهشا شعار ندهید اول خودمان را اصلاح کنیم بعد از بقیه انتقاد کنیم عمو پرویز پرستویی خودتون میدونید احترام خاصی برای شما قائل هستم خواهشا تکلیفتان را با مردم روشن کنید از شما بزرگواران بیشتر از این انتظار میره به فکر مردم و عوامل سینما و دست اندر کاران فیلم باشید تا اختلاف افکنی بین خانه سینما و هنرمندان و بازیگران #کارگردان #بازیگر #هنرمند #ایران
نمی دونم پخش میشه یا نه #شفافیت #مهران_مدیری
🌺🌺 در این زمانه بی های و هوی لال پرست خوشا به حال کلاغان قیل و قال پرست چگونه شرح دهم لحظه لحظه خود را برای این همه نا باور خیال پرست؟ به شب نشینی خرچنگ های مردابی چگونه رقص کند ماهی زلال پرست رسیده ها چه غریب و نچیده می افتند به پای هرزه علفهای باغ کال پرست رسیده ام به کمالی که جز اناالحق نیست کمال دار برای من کمال پرست هنوز زنده ام زنده بودنم خاری است به چشم تنگی نا مردم زوال پرست #محمد_علی_بهمنی #مهران_مدیری_اسطوره_تکرارنشدنی‌ #مهران_مدیری_تنها_نیست#مهران_مدیری #جنگ۷۷ #پاورچین #قهوه_تلخ #دردسر_والدین #نقطه_چین #ویلای_من #پلاک۱۴ #ببخشید_شما #دورهمی #دایره_زنگی #همیشه_پای_یک_زن_در_میان_است #دیدار #توکیو_بدون_توقف #شبهای_برره #شوخی_کردم #سریال_عطسه #قلب_یخی_فصل_سوم #ساعت_خوش #نوروز_۷۲ #مرد_هزار_چهره #مرد_دو_هزار_چهره #باغ_مظفر #گنج_مظفر #درحاشیه۱ #درحاشیه۲ #ساعت_پنج_عصر ⭐♥⭐♥⭐♥⭐♥⭐♥⭐♥⭐♥⭐♥⭐
اعتراض مردم به #خبرنگار#صدا_سیمای_میلی
که قصد داشت از خلوتی پایان مراسم تشییع ناصر ملک مطیعی گزارش بگیرد: بروید بیرون اینجا جای شما نیست! 🔴خداوکیلی دلم خنک شدنذاشتن گزارش بردارند
درودبراین مردم
 #داستانک
کشاورزي يک مزرعه ی بزرگ گندم داشت. زمين حاصلخيزی که گندم آن زبانزد خاص و عام بود.
هنگام برداشت محصول بود. شبی از شبها روباهی وارد گندمزار شد و بخش کوچکی از مزرعه را لگدمال کرد و به پيرمرد کمی ضرر زد.
پيرمرد کينه ی روباه را به دل گرفت. بعد از چند روز روباه را به دام انداخت و تصميم گرفت از حيوان انتقام بگيرد. مقداری پوشال را به روغن آغشته کرده، به دم روباه بست و آتش زد. 
روباه شعله ور در مزرعه به اينطرف و آن طرف می دويد و کشاورز بخت برگشته هم به دنبالش.
در اين تعقيب و گريز، گندمزار به خاکستر تبديل شد...
وقتي کينه به دل گرفته و در پی انتقام هستيم، بايد بدانيم آتش اين انتقام، دامن خودمان را هم خواهد گرفت!

#بازیگران_مرد#پرویز_پرستویی#محسن_مخملباف
#ناصر_ملک_مطيعى
#خرمشهر#اعتصاب#سینما#مهران_مدیری
#رمضان #تهران#مشهد#شیراز#خوزستان#کالای_ایرانی
#رهبری
.  #بازیگر_سینما#آخوند#رضا_شاه#صدا #صدا_سیما #کارگردانان_سینمایی#بازار#آمریکا #رئیس_جمهور#شاه#بوشهر#بهروز_وثوقی
اعتراض مردم به #خبرنگار #صدا_سیمای_میلی که قصد داشت از خلوتی پایان مراسم تشییع ناصر ملک مطیعی گزارش بگیرد: بروید بیرون اینجا جای شما نیست! 🔴خداوکیلی دلم خنک شدنذاشتن گزارش بردارند درودبراین مردم #داستانک کشاورزي يک مزرعه ی بزرگ گندم داشت. زمين حاصلخيزی که گندم آن زبانزد خاص و عام بود. هنگام برداشت محصول بود. شبی از شبها روباهی وارد گندمزار شد و بخش کوچکی از مزرعه را لگدمال کرد و به پيرمرد کمی ضرر زد. پيرمرد کينه ی روباه را به دل گرفت. بعد از چند روز روباه را به دام انداخت و تصميم گرفت از حيوان انتقام بگيرد. مقداری پوشال را به روغن آغشته کرده، به دم روباه بست و آتش زد. روباه شعله ور در مزرعه به اينطرف و آن طرف می دويد و کشاورز بخت برگشته هم به دنبالش. در اين تعقيب و گريز، گندمزار به خاکستر تبديل شد... وقتي کينه به دل گرفته و در پی انتقام هستيم، بايد بدانيم آتش اين انتقام، دامن خودمان را هم خواهد گرفت! #بازیگران_مرد #پرویز_پرستویی #محسن_مخملباف #ناصر_ملک_مطيعى #خرمشهر #اعتصاب #سینما #مهران_مدیری #رمضان #تهران #مشهد #شیراز #خوزستان #کالای_ایرانی #رهبری . #بازیگر_سینما #آخوند #رضا_شاه #صدا #صدا_سیما #کارگردانان_سینمایی #بازار #آمریکا #رئیس_جمهور #شاه #بوشهر #بهروز_وثوقی
😂😂 دیوارو ترکوند فالو کن بیشتر ببین 👈 دوستاتو تگ کن ♻ سریال باغ مظفر () #زرین_تیوی #رضا_شفیعی_جم #سیامک_انصاری #هادی_کاظمی #جواد_عزتی #مهران_مدیری
وقتى ميگن به آدم دنيافقط دوروزه آدم دلش مى سوزه داش غلام داش غلام داش غلام آدم كه به گذشته يه لحظه چشم مى دوزه بيشتردلش مى سوره اى خدااى خدااى خداهى تاكه آدم جوونه كپكش خروس مى خونه دنياباش مهربونه داش غلام داش غلام داش غلام امابه وقت پيرى بى ياروبى نشونه آدم تنهاميمونه اى خدااى خدااى خداهى #ناصرملك_مطيعى #ناصرچشم_آذر #ناصرحجازی #فردين #ايرج_قادرى #ويگن #پرويزپرستويى #پورى_بنايى #گوهرخيرانديش #فروزان #همايون #شجريان #سينما #دورهمى #صداوسيما #سوگ #انوشيروان_روحانى #بهروزوثوقی #مسعودكيميايى #داش_غلام #موزيك #هنرمند #بهشت_زهرا #پيرى #جوانى #تنهايى #مهران_مدیری #شهرزاد #قيصر #عارف
👉 دمش گرم! کم نیاورد! 😂😂😂 #قیمت #سروش_جمشیدی #مهران_مدیری #دورهمی . دوستاتو تگ کن! پست های قبلی هم باحاله! ببین! لینک کانال تلگرام در بیو فالو فراموش نشه🙏 👉 👉 👉 برای آگاهی از تعرفه تبلیغات به دایرکت پیام دهید. . صفحه #پایتخت۵ رو از دست ندید 👇👇 👉 👉 👉 . #کلیپ_طنز #کلیپ_خنده_دار #سکانس_برتر #خنده #کلیپ #فان . برای آگاهی از تعرفه تبلیغات به دایرکت پیام دهید. #تبلیغات_اینستاگرام #تبلیغات_پربازده #تبلیغ_در_اینستاگرام #تبلیغ #تبلیغات_ارزان
وقتى ميگن به آدم دنيافقط دوروزه آدم دلش مى سوزه داش غلام داش غلام داش غلام آدم كه به گذشته يه لحظه چشم مى دوزه بيشتردلش مى سوره اى خدااى خدااى خداهى تاكه آدم جوونه كپكش خروس مى خونه دنياباش مهربونه داش غلام داش غلام داش غلام امابه وقت پيرى بى ياروبى نشونه آدم تنهاميمونه اى خدااى خدااى خداهى #ناصرملك_مطيعى #ناصرچشم_آذر #ناصرحجازی #فردين #ايرج_قادرى #ويگن #پرويزپرستويى #پورى_بنايى #گوهرخيرانديش #فروزان #همايون #شجريان #سينما #دورهمى #صداوسيما #سوگ #انوشيروان_روحانى #بهروزوثوقی #مسعودكيميايى #داش_غلام #موزيك #هنرمند #بهشت_زهرا #پيرى #جوانى #تنهايى #مهران_مدیری #شهرزاد #قيصر #عارف
چه عکس ناب و قشنگی از مهران مدیری #مهران_مدیری
#ناصر_ملک_مطیعی حضور گسترده علاقمندان ناصر ملک مطیعی در مراسم تشییع جنازه و خاکسپاری او با انتقادات هنرمندان و اعتراضات مردم نسبت به رفتار چهل ساله حکومت و صداوسیما با پیشکسوت #سینمای_ایران همراه بود . این #صدای_فرزندان_ایران است #پرویزپرستویی #سینما #ایران #صداوسیما #مهران_مدیری
وقتی #پرویزپرستویی با این جسارت حرف زد، دلم نیومد که بی جرات باشم و باز نشر نکنم. #ناصرملک_مطیعی #پرویز_پرستویی #مهران_مدیری #سقوط_دیکتاتور
. خب هادی داری میخندی!!.. . پشت صحنه سریال ویلای من سیامک انصاری، هادی کاظمی و عارف لرستانی دانلود این ویدیو در کانال تلگرام قرار گرفت. لینک ورود به کانال در ابتدای پیج #مهران #مدیری #مهران_مدیری #مديري #مهران_مديري #سریال #ویلای_من #طنز #پشت_صحنه #کمدی #خنده #خنده_دار #سیامک_انصاری #هادی_کاظمی #عارف_لرستانی
👆👉❤️👑❤️ اشک های سروش جمشیدی ... مدیری دمت گرم ، خیلی مردی ... #دوستاتو_تگ_کن💕 #دورهمی #مهران_مدیری #سروش_جمشیدی #رضا_رشیدپور #حالاخورشید #♥️