همه عکس ها و کلیپ های میثم_میثاقی در اینستاگرام


loading...
مهرسا خانوم ❤ تماشاگر نمایش شاد و موزیکال *خاله ریزه و شیپورسحرآمیز* نمایش شاد و موزیکال و عروسکی 🌺خاله ریزه و شیپور سحرآمیز💐 شنبه تا جمعه به جز دوشنبه 🍭🍬🍿🥁🎷🎪 ساعت 🎗 🎭لحظات شاد در👇👇👇 مجتمع هنری نور🌷🌷🌷 میدان صادقیه/ خیابان کاشانی/ بعد ستاری 🌹🌺💐🌸 ساعت 🎈 تهیه شده در گروه هنری تاک نویسنده و کارگردان: مهرداد قرآن کیش حضور با هماهنگی و رزرو قبلی: مهرداد قرآن کیش #عمومهرداد #مهردادقرآن_کیش #گروه_هنری_تاک روابط عمومی: سرپرست گروه هنری تاک: مهرداد قرآن کیش کانال خبر نمایش کودک ./ روابط عمومی گروه: # #مدارس_استثنایی #روزجهانی_کودک #کانون_پرورش_فکری #خاله_ریزه #خاله #شنل_قرمزی #کانون_پرورش_فکری_کودکان_و_نوجوانان #فرهنگسرای_ابن_سینا #تاتر #نمایش #کودک #شاد #موزیکال #تاترکودک #جشن #مهرسا_قرآن_کیش #سینماایران #بچه #خنده #پرنسس_مهرسا #مهرسا #مهرساقرآن_کیش #میثم_میثاقی
مهرسا خانوم ❤ تماشاگر نمایش شاد و موزیکال *خاله ریزه و شیپورسحرآمیز* نمایش شاد و موزیکال و عروسکی 🌺خاله ریزه و شیپور سحرآمیز💐 شنبه تا جمعه به جز دوشنبه 🍭🍬🍿🥁🎷🎪 ساعت 🎗 🎭لحظات شاد در👇👇👇 مجتمع هنری نور🌷🌷🌷 میدان صادقیه/ خیابان کاشانی/ بعد ستاری 🌹🌺💐🌸 ساعت 🎈 تهیه شده در گروه هنری تاک نویسنده و کارگردان: مهرداد قرآن کیش حضور با هماهنگی و رزرو قبلی: مهرداد قرآن کیش #عمومهرداد #مهردادقرآن_کیش #گروه_هنری_تاک روابط عمومی: سرپرست گروه هنری تاک: مهرداد قرآن کیش کانال خبر نمایش کودک ./ روابط عمومی گروه: # #مدارس_استثنایی #روزجهانی_کودک #کانون_پرورش_فکری #خاله_ریزه #خاله #شنل_قرمزی #کانون_پرورش_فکری_کودکان_و_نوجوانان #فرهنگسرای_ابن_سینا #تاتر #نمایش #کودک #شاد #موزیکال #تاترکودک #جشن #مهرسا_قرآن_کیش #سینماایران #بچه #خنده #پرنسس_مهرسا #مهرسا #مهرساقرآن_کیش #میثم_میثاقی
اجرای پنجشنبه شب... نمایش شاد و موزیکال و عروسکی 🌺خاله ریزه و شیپور سحرآمیز💐 عصر جمعه شاد🍭🍬🍿🥁🎷🎪 ساعت 🎗 🎭لحظات شاد در👇👇👇 مجتمع هنری نور🌷🌷🌷 میدان صادقیه/ خیابان کاشانی/ بعد ستاری 🌹🌺💐🌸 این هفته👇 شنبه تا جمعه به جز دوشنبه ساعت 🎈 تهیه شده در گروه هنری تاک نویسنده و کارگردان: مهرداد قرآن کیش حضور با هماهنگی و رزرو قبلی: مهرداد قرآن کیش #عمومهرداد #مهردادقرآن_کیش #گروه_هنری_تاک روابط عمومی: سرپرست گروه هنری تاک: مهرداد قرآن کیش کانال خبر نمایش کودک ./ روابط عمومی گروه: # #مدارس_استثنایی #روزجهانی_کودک #کانون_پرورش_فکری #خاله_ریزه #خاله #شنل_قرمزی #کانون_پرورش_فکری_کودکان_و_نوجوانان #فرهنگسرای_ابن_سینا #تاتر #نمایش #کودک #شاد #موزیکال #تاترکودک #جشن #جشن_الفبا #سینماایران #بچه #خنده #شوخی #خانواده #بازی #میثم_میثاقی
اجرای پنجشنبه شب... نمایش شاد و موزیکال و عروسکی 🌺خاله ریزه و شیپور سحرآمیز💐 عصر جمعه شاد🍭🍬🍿🥁🎷🎪 ساعت 🎗 🎭لحظات شاد در👇👇👇 مجتمع هنری نور🌷🌷🌷 میدان صادقیه/ خیابان کاشانی/ بعد ستاری 🌹🌺💐🌸 این هفته👇 شنبه تا جمعه به جز دوشنبه ساعت 🎈 تهیه شده در گروه هنری تاک نویسنده و کارگردان: مهرداد قرآن کیش حضور با هماهنگی و رزرو قبلی: مهرداد قرآن کیش #عمومهرداد #مهردادقرآن_کیش #گروه_هنری_تاک روابط عمومی: سرپرست گروه هنری تاک: مهرداد قرآن کیش کانال خبر نمایش کودک ./ روابط عمومی گروه: # #مدارس_استثنایی #روزجهانی_کودک #کانون_پرورش_فکری #خاله_ریزه #خاله #شنل_قرمزی #کانون_پرورش_فکری_کودکان_و_نوجوانان #فرهنگسرای_ابن_سینا #تاتر #نمایش #کودک #شاد #موزیکال #تاترکودک #جشن #جشن_الفبا #سینماایران #بچه #خنده #شوخی #خانواده #بازی #میثم_میثاقی
نمایش شاد و موزیکال و عروسکی 🌺خاله ریزه و شیپور سحرآمیز💐 سه شنبه تا جمعه🍭🍬🍿🥁🎷🎪 ساعت 🎗 🎭لحظات شاد در👇👇👇 مجتمع هنری نور🌷🌷🌷 میدان صادقیه/ خیابان کاشانی/ بعد ستاری نمایش شاد و موزیکال و عروسکی ❤️خاله ریزه و شیپور سحرآمیز😍 🌹🌺💐🌸 این هفته👇 شنبه تا جمعه به جز دوشنبه ساعت 🎈 مجتمع فرهنگی هنری نور (میدان صادقیه; خیابان کاشانی; بعد ستاری) تهیه شده در گروه هنری تاک نویسنده و کارگردان: مهرداد قرآن کیش حضور با هماهنگی و رزرو قبلی: مهرداد قرآن کیش #عمومهرداد #مهردادقرآن_کیش #گروه_هنری_تاک روابط عمومی: سرپرست گروه هنری تاک: مهرداد قرآن کیش کانال خبر نمایش کودک ./ روابط عمومی گروه: # #مدارس_استثنایی #روزجهانی_کودک #کانون_پرورش_فکری #خاله_ریزه #خاله #شنل_قرمزی #کانون_پرورش_فکری_کودکان_و_نوجوانان #فرهنگسرای_ابن_سینا #تاتر #نمایش #کودک #شاد #موزیکال #تاترکودک #جشن #جشن_الفبا #سینماایران #بچه #خنده #شوخی #خانواده #بازی #میثم_میثاقی
نمایش شاد و موزیکال و عروسکی 🌺خاله ریزه و شیپور سحرآمیز💐 سه شنبه تا جمعه🍭🍬🍿🥁🎷🎪 ساعت 🎗 🎭لحظات شاد در👇👇👇 مجتمع هنری نور🌷🌷🌷 میدان صادقیه/ خیابان کاشانی/ بعد ستاری نمایش شاد و موزیکال و عروسکی ❤️خاله ریزه و شیپور سحرآمیز😍 🌹🌺💐🌸 این هفته👇 شنبه تا جمعه به جز دوشنبه ساعت 🎈 مجتمع فرهنگی هنری نور (میدان صادقیه; خیابان کاشانی; بعد ستاری) تهیه شده در گروه هنری تاک نویسنده و کارگردان: مهرداد قرآن کیش حضور با هماهنگی و رزرو قبلی: مهرداد قرآن کیش #عمومهرداد #مهردادقرآن_کیش #گروه_هنری_تاک روابط عمومی: سرپرست گروه هنری تاک: مهرداد قرآن کیش کانال خبر نمایش کودک ./ روابط عمومی گروه: # #مدارس_استثنایی #روزجهانی_کودک #کانون_پرورش_فکری #خاله_ریزه #خاله #شنل_قرمزی #کانون_پرورش_فکری_کودکان_و_نوجوانان #فرهنگسرای_ابن_سینا #تاتر #نمایش #کودک #شاد #موزیکال #تاترکودک #جشن #جشن_الفبا #سینماایران #بچه #خنده #شوخی #خانواده #بازی #میثم_میثاقی
هرچه دارم سر دولت پاينده توست هرچه باشم،سروجانم به خدا بنده توست عشقم قوت قلبم مادرم تولدت مبارك #میثم_میثاقی #تولد #مادر #زندگی #مادرم #زندگیم #عشق #بازیگر #بازیگران #قلب
نمایش شاد و موزیکال و عروسکی 🌺خاله ریزه و شیپور سحرآمیز💐 یکشنبه🍭🍬🍿🥁🎷🎪 ساعت 🎗 🎭لحظات شاد در👇👇👇 مجتمع هنری نور🌷🌷🌷 میدان صادقیه/ خیابان کاشانی/ بعد ستاری نمایش شاد و موزیکال و عروسکی ❤️خاله ریزه و شیپور سحرآمیز😍 🌹🌺💐🌸 این هفته👇 شنبه تا جمعه به جز دوشنبه ساعت 🎈 مجتمع فرهنگی هنری نور (میدان صادقیه; خیابان کاشانی; بعد ستاری) تهیه شده در گروه هنری تاک نویسنده و کارگردان: مهرداد قرآن کیش حضور با هماهنگی و رزرو قبلی: مهرداد قرآن کیش #عمومهرداد #مهردادقرآن_کیش #گروه_هنری_تاک روابط عمومی: سرپرست گروه هنری تاک: مهرداد قرآن کیش کانال خبر نمایش کودک ./ روابط عمومی گروه: # #مدارس_استثنایی #روزجهانی_کودک #کانون_پرورش_فکری #خاله_ریزه #خاله #شنل_قرمزی #کانون_پرورش_فکری_کودکان_و_نوجوانان #فرهنگسرای_ابن_سینا #تاتر #نمایش #کودک #شاد #موزیکال #تاترکودک #جشن #جشن_الفبا #سینماایران #بچه #خنده #شوخی #خانواده #بازی #میثم_میثاقی
نمایش شاد و موزیکال و عروسکی 🌺خاله ریزه و شیپور سحرآمیز💐 یکشنبه🍭🍬🍿🥁🎷🎪 ساعت 🎗 🎭لحظات شاد در👇👇👇 مجتمع هنری نور🌷🌷🌷 میدان صادقیه/ خیابان کاشانی/ بعد ستاری نمایش شاد و موزیکال و عروسکی ❤️خاله ریزه و شیپور سحرآمیز😍 🌹🌺💐🌸 این هفته👇 شنبه تا جمعه به جز دوشنبه ساعت 🎈 مجتمع فرهنگی هنری نور (میدان صادقیه; خیابان کاشانی; بعد ستاری) تهیه شده در گروه هنری تاک نویسنده و کارگردان: مهرداد قرآن کیش حضور با هماهنگی و رزرو قبلی: مهرداد قرآن کیش #عمومهرداد #مهردادقرآن_کیش #گروه_هنری_تاک روابط عمومی: سرپرست گروه هنری تاک: مهرداد قرآن کیش کانال خبر نمایش کودک ./ روابط عمومی گروه: # #مدارس_استثنایی #روزجهانی_کودک #کانون_پرورش_فکری #خاله_ریزه #خاله #شنل_قرمزی #کانون_پرورش_فکری_کودکان_و_نوجوانان #فرهنگسرای_ابن_سینا #تاتر #نمایش #کودک #شاد #موزیکال #تاترکودک #جشن #جشن_الفبا #سینماایران #بچه #خنده #شوخی #خانواده #بازی #میثم_میثاقی
خبردار شدم که مادر عزیز على مراقى نازنين به رحمت خدا رفت آرزو میکنیم که وسعت صبر خانواده ی این دوست عزیز به اندازه ی دریای غمشان باشد. با هم دعا کنیم تا خداوند بزرگ روح عزیز از دست رفته را قرین رحمت کند و خوب از این میهمان جدید پذیرایی کند. على جان منم در غم خودت شريك بدون #میثم_میثاقی #علی_مراقی #مادر #تسلیت
نمایش شاد و موزیکال و عروسکی 🌺خاله ریزه و شیپور سحرآمیز💐 شنبه و یکشنبه🍭🍬🍿🥁🎷🎪 ساعت 🎗 🎭لحظات شاد در👇👇👇 مجتمع هنری نور🌷🌷🌷 میدان صادقیه/ خیابان کاشانی/ بعد ستاری نمایش شاد و موزیکال و عروسکی ❤️خاله ریزه و شیپور سحرآمیز😍 🌹🌺💐🌸 این هفته👇 شنبه تا جمعه به جز دوشنبه ساعت 🎈 مجتمع فرهنگی هنری نور (میدان صادقیه; خیابان کاشانی; بعد ستاری) تهیه شده در گروه هنری تاک نویسنده و کارگردان: مهرداد قرآن کیش حضور با هماهنگی و رزرو قبلی: مهرداد قرآن کیش #عمومهرداد #مهردادقرآن_کیش #گروه_هنری_تاک روابط عمومی: سرپرست گروه هنری تاک: مهرداد قرآن کیش کانال خبر نمایش کودک ./ روابط عمومی گروه: # #مدارس_استثنایی #روزجهانی_کودک #کانون_پرورش_فکری #خاله_ریزه #خاله #شنل_قرمزی #کانون_پرورش_فکری_کودکان_و_نوجوانان #فرهنگسرای_ابن_سینا #تاتر #نمایش #کودک #شاد #موزیکال #تاترکودک #جشن #جشن_الفبا #سینماایران #بچه #خنده #شوخی #خانواده #بازی #میثم_میثاقی
نمایش شاد و موزیکال و عروسکی 🌺خاله ریزه و شیپور سحرآمیز💐 شنبه و یکشنبه🍭🍬🍿🥁🎷🎪 ساعت 🎗 🎭لحظات شاد در👇👇👇 مجتمع هنری نور🌷🌷🌷 میدان صادقیه/ خیابان کاشانی/ بعد ستاری نمایش شاد و موزیکال و عروسکی ❤️خاله ریزه و شیپور سحرآمیز😍 🌹🌺💐🌸 این هفته👇 شنبه تا جمعه به جز دوشنبه ساعت 🎈 مجتمع فرهنگی هنری نور (میدان صادقیه; خیابان کاشانی; بعد ستاری) تهیه شده در گروه هنری تاک نویسنده و کارگردان: مهرداد قرآن کیش حضور با هماهنگی و رزرو قبلی: مهرداد قرآن کیش #عمومهرداد #مهردادقرآن_کیش #گروه_هنری_تاک روابط عمومی: سرپرست گروه هنری تاک: مهرداد قرآن کیش کانال خبر نمایش کودک ./ روابط عمومی گروه: # #مدارس_استثنایی #روزجهانی_کودک #کانون_پرورش_فکری #خاله_ریزه #خاله #شنل_قرمزی #کانون_پرورش_فکری_کودکان_و_نوجوانان #فرهنگسرای_ابن_سینا #تاتر #نمایش #کودک #شاد #موزیکال #تاترکودک #جشن #جشن_الفبا #سینماایران #بچه #خنده #شوخی #خانواده #بازی #میثم_میثاقی
امسال سعادت اینو داشتم که با دوتا کار در ششمین جشنواره تئاتر شهر در. خدمت کوچولوهای نازنین کشورم باشم نمایش سوزن جادویی به کارگردانیه سرکار خانم نسیم یاقوتی و نمایش مزه دروغ تلخه به کارگردانیه سرکار خانم سمیرا یزدان پژوه #میثم_میثاقی #نسیم_یاقوتی #سمیرا_یزدان_پژوه #عاطفه_بحرالعلوم_طباطبایی #زهرا_شیخ_الحکمایی #کارگردان #نمایش_عروسکی #نمایش #تئاتر #کودک #تئاتر_کودک #نمایش_کودک #بازیگر #هنرمند #هورام #امیرحسین_انصافی #جشنواره #جشنواره_تئاتر_شهر #پردیس_تئاتر_تهران
ای دلا خو کن به تنهایی که از تنها بلا خیزد سعادت آن کسی دارد که از تنها بپرهیزد خداوندا تو می دانی که انسان بودن و ماندن در ابن دنیا چه دشوار است چه رنجی می برد آنکس که انسان است و از احساس سرشار است . #میثم_میثاقی #هورام #دل #دل_شکسته #تئاتر #دوست #نمایش #کودک #سیمین_بهبهانی #انسان #
…. ﻭﻗﺘـــــﯽ ﺍﺯ ﯾـــــﻪ نفر ﻣﯿـــــــﺮنجیے ﺣﺘـــﯽ ﺍﮔﻪ ﺑﮕــــﯽ ﺑﺨـــــﺸﯿﺪیش ﯾﻪ ﭼــــﯿﺰﯼ ﺗﻪ ﺩﻟــــﺖ ﻣﯽ ﻣـــﻮﻧﻪ ﮐﯿـــــــﻨﻪ ﻧﯿـــﺴﺖ ... ﯾﻪ ﺟــــــــﺎﯼ ﺯﺧـــــمه... ﯾﻪ ﭼﯿــــــﺰﯼ ﮐﻪ ﻧﻤﯿـــــــﺬﺍﺭﻩ... ﺍﻭﺿـــــــﺎﻉ ﻣﺜﻞ ﻗﺒــــﻞ ﺑﺸــــﻪ...! ﻫـــــﺮ ﭼﻘﺪﺭ ﻫﻢ ﮐﻪ ﺗﻼﺵ ﮐﻨــــﯽ و ﺧﻮﺩﺗﻮ ﺑﺰﻧﯽ ﺑﻪ ﺍﻭﻥ ﺭﺍﻩ ....ﻭ ﺑﮕﯽ ﻧـــﻪ ... ﺑﯽ ﻓﺎﯾـــــــﺪﻩ ﺳﺖ! ﯾﻪ ﭼﯿﺰﯼ ﺍﯾﻦ ﻭﺳـــــﻂ ﺍﺯ ﺑﯿــــﻦ ﺭﻓﺘـــــﻪ ﻭ ﺟﺎﯼ ﺧــــﺎﻟﯿــــﺶ ﺗﺎ ﻫﻤﯿـــــﺸﻪ ﺩﺭﺩ می كنه #میثم_میثاقی #دل #دل_شکسته #تئاتر #دوست #نمایش #کودک #هنرمندان #هنرمند #آشنا
نمایش جیک جیکو در مزرعه نویسنده و کارگردان: حسین مزینانی بازیگران: محمد معجونی ملیحه مقیمی حسین مزینانی میثم میثاقی افشین زعیم مسعود پورجمشید نهال دل زنده دستیار کارگردان: قاسم انصاری شاد طراح گریم: لیلا اسبقی #جشنواره #نمایش #کودک #کودکی #همدان #حسین_مزینانی #هورام #افشین_زعیم #میثم_میثاقی #محمدرضا_معجونی #قاسم_انصاری_شاد
خدارو شاكرم كه توى بيست و چهارومين جشنواره بين المللى تئاتر كودك ونوجوان همدان با دوتا كار حضور داشتم و تونستيم دل غنچه هاى قشنگ ميهنمون رو شاد كنيم نمايش جيك جيكو در مزرعه به كارگردانى دكتر حسين مزينانى در بخش صحنه كودك و نمايش آش مهرباني به كارگردانيه بانو زهرا مريدي در بخش خيابانى #تیاتر_کودک #حسین_مزینانی #افشین_زعیم #میثم_میثاقی #هورام #محمد_معجونی #مسعود_پورجمشید #جشنواره_بین_المللی_تئاتر_کودک_و_نوجوان_همدان #نهال_دلزنده #زهره_قاسمی #زهرا_مریدی #قاسم_انصاری_شاد #تئاتر #نمایش #جشنواره #همدان #هنرمندان #بازیگر #بازیگری #هنرمند #کودک #هنرمندان
نمایش جیک جیکو در مزرعه با استقبال بینظیر تماشاگران عزیز جشنواره ی بین المللی تئاتر کودک و نوجوان روبرو شد. ازدحام به قدری بود که بقیه ی عزیزان در بیرون از سالن ، نمایش را از طریق پروژکشن بروی پرده دیدند. #حسین_مزینانی #نویسنده #کارگردان #بازیگر #هنرمندان #جیک_جیکو #جشنواره #میثم_میثاقی #محمدرضا_معجونی #افشین_زعیم_ملیحه_مقیمی #نهال_دلزنده #سپهر_قناد #مسعود_پورجمشید #قاسم_انصاری #دکتری #لیلا_اسبقی
نمایش جیک جیکو در مزرعه با استقبال بینظیر تماشاگران عزیز جشنواره ی بین المللی تئاتر کودک و نوجوان روبرو شد. ازدحام به قدری بود که بقیه ی عزیزان در بیرون از سالن ، نمایش را از طریق پروژکشن بروی پرده دیدند. #حسین_مزینانی #نویسنده #کارگردان #بازیگر #میثم_میثاقی #محمدرضا_معجونی #افشین_زعیم #ملیحه_مقیمی #مسعود_پورجمشید #نهال_دلزنده #لیلا_اسبقی #قاسم_انصاری #سپهر_قناد #روشنک_کریمی #مجتبی_مهدی #تئاتر #تلویزیون جیک_جیکو #دکتری #کودک_نوجوان #هنرمندان #جشنواره #همدان #.
گروه هنری هورام افتخار می کند به همکاری با یکی از بهترین و باصفاترین نویسندگان،کارگردانان و بازیگران عرصه ی تئاتر کودک، جناب آقای دکتر حسین مزینانی عزیز در بیست و چهارمین جشنواره ی بین المللی تئاتر کودک و نوجوان همدان آذر ۹۶ #جشنواره_کودک_و_نوجوان_همدان #جشنواره #جشنواره_فجر #نمایش_کودک #تياتر #افشین_زعیم #هورام #میثم_میثاقی #حسین_مزینانی #همدان_هنر #کودک #کودکی #هنر
نمایش جیک جیکو در مزرعه نویسنده و کارگردان: حسین مزینانی بیست و چهارمین جشنواره بین المللی تئاتر کودک و نوجوان همدان ۹۶ بازیگران: محمد معجونی حسین مزینانی ملیحه مقیمی میثم میثاقی افشین زعیم مسعود پورجمشید نهال دل زنده دستیار کارگردان: قاسم انصاری شاد طراح گریم: لیلا اسبقی #جشنواره_کودک_و_نوجوان_همدان #نمایش_کودک #نمایش #تئاتر #کودک #کودکی #همدان #میثم_میثاقی #افشین_زعیم #حسین_مزینانی #محمدرضا_معجونی #قاسم_انصاری_شاد #جشنواره
بعد از دیدن نمایش خیابانی(اش مهربان) همدان جشنواره تاتر #جشنواره #میثم_میثاقی #تیاتر #کودک #مسعود_پورجمشید #قاسم_انصاری_شاد #زهرا_مریدی
یه گروه شاد کودک ; #گروه_هنری_تاک پ.ن: تولد مهدی ابراهیمی در سینما ایران ; دستیار کارگردان زبروزرنگ... جای #میثم_میثاقی در عکس خالی بود.. گروه هنری تاک🎭 برگزار کننده جشن و نمایش های شاد مناسبتی در ارگان ها ; سازمان هاو مدارس تهران✨ سایت نمایش کودک: ... سپاس از توجه شما عزیزان 🌷🙏🌷 #عمومهرداد #مهردادقرآن_کیش #گروه_هنری_تاک روابط عمومی: سرپرست گروه هنری تاک: مهرداد قرآن کیش کانال خبر نمایش کودک ./ روابط عمومی گروه: # #روزجهانی_کودک #کانون_پرورش_فکری #خاله #شنل_قرمزی #کانون_پرورش_فکری_کودکان_و_نوجوانان #فرهنگسرای_ابن_سینا #تاتر #نمایش #کودک #شاد #موزیکال #تاترکودک #جشن #جشن_الفبا #سینماایران #بچه #خنده #خانواده #بازی
سالن با ظرفیت تکمیل ; و مملؤ از تماشاگران دوست داشتنی به همراه کلی صندلی پرتابل ; برای اجرای پایانی نمایش💐 بزبزقندی💐 در فرهنگسرای ابن سینا جمعه آذر ماه سپاس🙏 از خانواده های گرامی که همراه ما بودند❤ و سپاس از هنرمندان گروه هنری تاک ; 👇👇 نیلوفر ابراهیمی _ میثم میثاقی _ سمیرا دین پرور. _ علی رضا عموزاد _ مهدی ابراهیمی و همچنین جناب آقای منهوبی و آقای سورنی عزیز فرهنگسرای ابن سینا❤️ نویسنده و کارگردان: مهرداد قرآن کیش نیلوفر ابراهیمی مهرداد قرآن کیش #عمومهرداد #مهردادقرآن_کیش #گروه_هنری_تاک روابط عمومی: سرپرست گروه هنری تاک: مهرداد قرآن کیش کانال خبر نمایش کودک ./ روابط عمومی گروه: # #میثم_میثاقی #مدارس_استثنایی #روزجهانی_کودک #کانون_پرورش_فکری #خاله_ریزه #خاله #شنل_قرمزی #کانون_پرورش_فکری_کودکان_و_نوجوانان #فرهنگسرای_ابن_سینا #تاتر #نمایش #کودک #شاد #موزیکال #تاترکودک #جشن #جشن_الفبا #سینماایران #بچه #خنده #خانواده #شهرداری #سازمان_فرهنگی_هنری_شهرداری_تهران #کوچک #کودکستان
اجرای پنجشنبه شب به همراه استقبال بی نظیر تماشاگران عزیزمون... اجرای بعدی: 🎭روز آخر✨ فقط روز مانده تا پایان نمایش شاد و خاطره انگیز موزیکال 🐐🎊بزبزقندی🌸 ❤️همراه با مشارکت کودکان در نمایش فقط 👇 جمعه 🎈 ساعت 🌹 فرهنگسرای ابن سینا❤️ نویسنده و کارگردان: مهرداد قرآن کیش نیلوفر ابراهیمی مهرداد قرآن کیش #عمومهرداد #مهردادقرآن_کیش #گروه_هنری_تاک روابط عمومی: سرپرست گروه هنری تاک: مهرداد قرآن کیش کانال خبر نمایش کودک ./ روابط عمومی گروه: # #میثم_میثاقی #مدارس_استثنایی #روزجهانی_کودک #کانون_پرورش_فکری #خاله_ریزه #خاله #شنل_قرمزی #کانون_پرورش_فکری_کودکان_و_نوجوانان #فرهنگسرای_ابن_سینا #تاتر #نمایش #کودک #شاد #موزیکال #تاترکودک #جشن #جشن_الفبا #سینماایران #بچه #خنده #خانواده #شهرداری #سازمان_فرهنگی_هنری_شهرداری_تهران #کوچک #کودکستان
🎭هفته پایانی ✨ فقط روز مانده تا پایان نمایش شاد و خاطره انگیز موزیکال 🐐🎊بزبزقندی🌸 ❤️همراه با مشارکت کودکان در نمایش فقط 👇 پنجشنبه و جمعه ساعت 🌹 فرهنگسرای ابن سینا❤️ نویسنده و کارگردان: مهرداد قرآن کیش نیلوفر ابراهیمی مهرداد قرآن کیش #عمومهرداد #مهردادقرآن_کیش #گروه_هنری_تاک روابط عمومی: سرپرست گروه هنری تاک: مهرداد قرآن کیش کانال خبر نمایش کودک ./ روابط عمومی گروه: # #میثم_میثاقی #مدارس_استثنایی #روزجهانی_کودک #کانون_پرورش_فکری #خاله_ریزه #خاله #شنل_قرمزی #کانون_پرورش_فکری_کودکان_و_نوجوانان #فرهنگسرای_ابن_سینا #تاتر #نمایش #کودک #شاد #موزیکال #تاترکودک #جشن #جشن_الفبا #سینماایران #بچه #خنده #خانواده #شهرداری #سازمان_فرهنگی_هنری_شهرداری_تهران #کوچک #کودکستان
🎭هفته پایانی ✨ فقط روز مانده تا پایان نمایش شاد و خاطره انگیز موزیکال 🐐🎊بزبزقندی🌸 ❤️همراه با مشارکت کودکان در نمایش فقط 👇 پنجشنبه و جمعه ساعت 🌹 فرهنگسرای ابن سینا❤️ نویسنده و کارگردان: مهرداد قرآن کیش نیلوفر ابراهیمی مهرداد قرآن کیش #عمومهرداد #مهردادقرآن_کیش #گروه_هنری_تاک روابط عمومی: سرپرست گروه هنری تاک: مهرداد قرآن کیش کانال خبر نمایش کودک ./ روابط عمومی گروه: # #میثم_میثاقی #مدارس_استثنایی #روزجهانی_کودک #کانون_پرورش_فکری #خاله_ریزه #خاله #شنل_قرمزی #کانون_پرورش_فکری_کودکان_و_نوجوانان #فرهنگسرای_ابن_سینا #تاتر #نمایش #کودک #شاد #موزیکال #تاترکودک #جشن #جشن_الفبا #سینماایران #بچه #خنده #خانواده #شهرداری #سازمان_فرهنگی_هنری_شهرداری_تهران #کوچک #کودکستان
🎭هفته پایانی ✨ فقط روز مانده تا پایان نمایش شاد و خاطره انگیز موزیکال 🐐🎊بزبزقندی🌸 ❤️همراه با مشارکت کودکان در نمایش فقط 👇 پنجشنبه و جمعه ساعت 🌹 فرهنگسرای ابن سینا❤️ نویسنده و کارگردان: مهرداد قرآن کیش نیلوفر ابراهیمی مهرداد قرآن کیش #عمومهرداد #مهردادقرآن_کیش #گروه_هنری_تاک روابط عمومی: سرپرست گروه هنری تاک: مهرداد قرآن کیش کانال خبر نمایش کودک ./ روابط عمومی گروه: # #میثم_میثاقی #مدارس_استثنایی #روزجهانی_کودک #کانون_پرورش_فکری #خاله_ریزه #خاله #شنل_قرمزی #کانون_پرورش_فکری_کودکان_و_نوجوانان #فرهنگسرای_ابن_سینا #تاتر #نمایش #کودک #شاد #موزیکال #تاترکودک #جشن #جشن_الفبا #سینماایران #بچه #خنده #خانواده #شهرداری #سازمان_فرهنگی_هنری_شهرداری_تهران #کوچک #کودکستان
🎭هفته پایانی 🎭✨🎊 فقط روز مانده تا پایان نمایش.. نمایش شاد و موزیکال و خاطره انگیر🎀 🐐🎊بزبزقندی🌸🌺💐 ❤️همراه با مشارکت کودکان در نمایش❤️💙💜💖 داستان کهن ایرانی این هفته فقط 👇👇 چهارشنبه تا جمعه ساعت 🌹 فرهنگسرای ابن سینا 🌟شهرک غرب🌟 نویسنده و کارگردان: مهرداد قرآن کیش نیلوفر ابراهیمی مهرداد قرآن کیش #عمومهرداد #مهردادقرآن_کیش #گروه_هنری_تاک روابط عمومی: سرپرست گروه هنری تاک: مهرداد قرآن کیش کانال خبر نمایش کودک ./ روابط عمومی گروه: # #میثم_میثاقی #مدارس_استثنایی #روزجهانی_کودک #کانون_پرورش_فکری #خاله_ریزه #خاله #شنل_قرمزی #کانون_پرورش_فکری_کودکان_و_نوجوانان #فرهنگسرای_ابن_سینا #تاتر #نمایش #کودک #شاد #موزیکال #تاترکودک #جشن #جشن_الفبا #سینماایران #بچه #خنده #خانواده #شهرداری #سازمان_فرهنگی_هنری_شهرداری_تهران #کوچک #کودکستان
🎭هفته پایانی 🎭✨🎊 فقط روز مانده تا پایان نمایش.. نمایش شاد و موزیکال و خاطره انگیز🎀 🐐🎊بزبزقندی🌸🌺💐 ❤️همراه با مشارکت کودکان در نمایش❤️💙💜💖 داستان کهن ایرانی... این هفته فقط 👇👇 چهارشنبه تا جمعه ساعت 🌹 فرهنگسرای ابن سینا 🌟شهرک غرب🌟 نویسنده و کارگردان: مهرداد قرآن کیش نیلوفر ابراهیمی مهرداد قرآن کیش #عمومهرداد #مهردادقرآن_کیش #گروه_هنری_تاک روابط عمومی: سرپرست گروه هنری تاک: مهرداد قرآن کیش کانال خبر نمایش کودک ./ روابط عمومی گروه: # #میثم_میثاقی #مدارس_استثنایی #روزجهانی_کودک #کانون_پرورش_فکری #خاله_ریزه #خاله #شنل_قرمزی #کانون_پرورش_فکری_کودکان_و_نوجوانان #فرهنگسرای_ابن_سینا #تاتر #نمایش #کودک #شاد #موزیکال #تاترکودک #جشن #جشن_الفبا #سینماایران #بچه #خنده #خانواده #شهرداری #سازمان_فرهنگی_هنری_شهرداری_تهران #کوچک #کودکستان
🎭هفته پایانی 🎭✨🎊 نمایش شاد و موزیکال🎀 🐐🎊بزبزقندی🌸🌺💐 ❤️همراه با مشارکت کودکان در نمایش❤️💙💜💖 این هفته فقط 👇👇 دوشنبه تا جمعه ساعت 🌹 فرهنگسرای ابن سینا 🌟شهرک غرب🌟 نویسنده و کارگردان: مهرداد قرآن کیش نیلوفر ابراهیمی مهرداد قرآن کیش #عمومهرداد #مهردادقرآن_کیش #گروه_هنری_تاک روابط عمومی: سرپرست گروه هنری تاک: مهرداد قرآن کیش کانال خبر نمایش کودک ./ روابط عمومی گروه: # #میثم_میثاقی #مدارس_استثنایی #روزجهانی_کودک #کانون_پرورش_فکری #خاله_ریزه #خاله #شنل_قرمزی #کانون_پرورش_فکری_کودکان_و_نوجوانان #فرهنگسرای_ابن_سینا #تاتر #نمایش #کودک #شاد #موزیکال #تاترکودک #جشن #جشن_الفبا #سینماایران #بچه #خنده #خانواده #شهرداری #سازمان_فرهنگی_هنری_شهرداری_تهران #کوچک #کودکستان
🎭هفته پایانی 🎭✨🎊 نمایش شاد و موزیکال🎀 🐐🎊بزبزقندی🌸🌺💐 ❤️همراه با مشارکت کودکان در نمایش❤️💙💜💖 این هفته فقط 👇👇 دوشنبه تا جمعه ساعت 🌹 فرهنگسرای ابن سینا 🌟شهرک غرب🌟 نویسنده و کارگردان: مهرداد قرآن کیش نیلوفر ابراهیمی مهرداد قرآن کیش #عمومهرداد #مهردادقرآن_کیش #گروه_هنری_تاک روابط عمومی: سرپرست گروه هنری تاک: مهرداد قرآن کیش کانال خبر نمایش کودک ./ روابط عمومی گروه: # #میثم_میثاقی #مدارس_استثنایی #روزجهانی_کودک #کانون_پرورش_فکری #خاله_ریزه #خاله #شنل_قرمزی #کانون_پرورش_فکری_کودکان_و_نوجوانان #فرهنگسرای_ابن_سینا #تاتر #نمایش #کودک #شاد #موزیکال #تاترکودک #جشن #جشن_الفبا #سینماایران #بچه #خنده #خانواده #شهرداری #سازمان_فرهنگی_هنری_شهرداری_تهران #کوچک #کودکستان
خانواده های گرامی... نمایش های کودک تا یکشنبه شهریورماه به دلیل ایام شهادت🌷 اجرا نمی شوند سپاس از توجه شما عزیزان 🙏💐🌺🌸🙏 مهرداد قرآن کیش #عمومهرداد #مهردادقرآن_کیش #گروه_هنری_تاک روابط عمومی: سرپرست گروه هنری تاک: مهرداد قرآن کیش کانال خبر نمایش کودک ./ روابط عمومی گروه: # #میثم_میثاقی #مدارس_استثنایی #روزجهانی_کودک #کانون_پرورش_فکری #خاله_ریزه #خاله #شنل_قرمزی #کانون_پرورش_فکری_کودکان_و_نوجوانان #فرهنگسرای_ابن_سینا #تاتر #نمایش #کودک #شاد #موزیکال #تاترکودک #جشن #جشن_الفبا #سینماایران #بچه #خنده #خانواده #شهرداری #سازمان_فرهنگی_هنری_شهرداری_تهران #کوچک #کودکستان
اجرای یکشنبه شب👆👆 نمایش شاد و موزیکال🎀 🐐بزبزقندی💐🌸 ❤️همراه با مشارکت و بازی کودکان در نمایش❤️ این هفته👇 دوشنبه تا چهارشنبه🎭 ساعت 🌹 فرهنگسرای ابن سینا 🌟شهرک غرب🌟 رزرو نویسنده و کارگردان: مهرداد قرآن کیش نیلوفر ابراهیمی مهرداد قرآن کیش #عمومهرداد #مهردادقرآن_کیش #گروه_هنری_تاک روابط عمومی: سرپرست گروه هنری تاک: مهرداد قرآن کیش کانال خبر نمایش کودک ./ روابط عمومی گروه: # #میثم_میثاقی #مدارس_استثنایی #روزجهانی_کودک #کانون_پرورش_فکری #خاله_ریزه #خاله #شنل_قرمزی #کانون_پرورش_فکری_کودکان_و_نوجوانان #فرهنگسرای_ابن_سینا #تاتر #نمایش #کودک #شاد #موزیکال #تاترکودک #جشن #جشن_الفبا #سینماایران #بچه #خنده #خانواده #شهرداری #سازمان_فرهنگی_هنری_شهرداری_تهران #کوچک #کودکستان
اجرای یکشنبه شب👆👆 نمایش شاد و موزیکال🎀 🐐بزبزقندی💐🌸 ❤️همراه با مشارکت و بازی کودکان در نمایش❤️ این هفته👇 دوشنبه تا چهارشنبه🎭 ساعت 🌹 فرهنگسرای ابن سینا 🌟شهرک غرب🌟 رزرو نویسنده و کارگردان: مهرداد قرآن کیش نیلوفر ابراهیمی مهرداد قرآن کیش #عمومهرداد #مهردادقرآن_کیش #گروه_هنری_تاک روابط عمومی: سرپرست گروه هنری تاک: مهرداد قرآن کیش کانال خبر نمایش کودک ./ روابط عمومی گروه: # #میثم_میثاقی #مدارس_استثنایی #روزجهانی_کودک #کانون_پرورش_فکری #خاله_ریزه #خاله #شنل_قرمزی #کانون_پرورش_فکری_کودکان_و_نوجوانان #فرهنگسرای_ابن_سینا #تاتر #نمایش #کودک #شاد #موزیکال #تاترکودک #جشن #جشن_الفبا #سینماایران #بچه #خنده #خانواده #شهرداری #سازمان_فرهنگی_هنری_شهرداری_تهران #کوچک #کودکستان
نمایش جیک جیکو نویسنده و کارگردان: حسین مزینانی نازنین و دوست داشتنی فرهنگسرای بهمن، اجرای ویژه ی مدارس #نمایش_کودک #جیک_جیکو #حسین_مزینانی #افشین_زعیم #میثم_میثاقی #فرهگسرای_بهمن #کودکانه
استقبال بی نظیر تماشاگران عزیزمون از دو نمایش در یک شب😊 در فرهنگسرای ابن سینا و سینما ایران ; جمعه آبان ماه نمایش شاد و موزیکال*بزبزقندی* و نمایش شاد و موزیکال *خاله ریزه و شیپور سحرآمیز* سپاس از همراهی شما عزیزان💐 مهرداد قرآن کیش #عمومهرداد #مهردادقرآن_کیش #گروه_هنری_تاک روابط عمومی: سرپرست گروه هنری تاک: مهرداد قرآن کیش کانال خبر نمایش کودک ./ روابط عمومی گروه: # #میثم_میثاقی #مدارس_استثنایی #روزجهانی_کودک #کانون_پرورش_فکری #خاله_ریزه #خاله #شنل_قرمزی #کانون_پرورش_فکری_کودکان_و_نوجوانان #فرهنگسرای_ابن_سینا #تاتر #نمایش #کودک #شاد #موزیکال #تاترکودک #جشن #جشن_الفبا #سینماایران #بچه #خنده #خانواده #بازی #شادی #کوچک #کودکستان
استقبال تماشاگران عزیزمان از دو نمایش👇👇 ✨خاله ریزه و شیپور سحر آمیز✨ در سینما ایران🎭*شریعتی* و نمایش✨بزبزقندی✨ در فرهنگسرای ابن سینا🎭شهرک غرب* در👇 پنجشنبه آبان ماه💝👏💐🙏 اطلاع از نمایش های کودک گروه هنری تاک در کانال تلگرام: خبرهای کودکانه ./ ❤️💛💚💙💜💖 رزرو و هماهنگی: 👇👇👇 مهرداد قرآن کیش #عمومهرداد #مهردادقرآن_کیش #گروه_هنری_تاک روابط عمومی: سرپرست گروه هنری تاک: مهرداد قرآن کیش کانال خبر نمایش کودک ./ روابط عمومی گروه: # #مدارس_استثنایی #روزجهانی_کودک #کانون_پرورش_فکری #خاله_ریزه #میثم_میثاقی #فرورتیش_شوشپور #خاله #شنل_قرمزی #کانون_پرورش_فکری_کودکان_و_نوجوانان #فرهنگسرای_ابن_سینا #تاتر #نمایش #کودک #شاد #موزیکال #تاترکودک #جشن #جشن_الفبا #سینماایران #بچه #خنده #خانواده #بزبزقندی #شادی #کودکستان
استقبال پرشور تماشاگران عزیزمون از نمایش شاد و موزیکال #بزبزقندی همراه با مشارکت کودکان عزیز در قصه و بازی های نمایش نمایش کودک و خانواده شاد شاد و موزیکال 🐐🎊بزبزقندی🎊💐 این هفته: پنجشنبه و جمعه💫 ساعت 🌸 فرهنگسرای ابن سینا 🌟شهرک غرب🌟 خیابان ایران زمین شمالی تهیه شده در: ❤️ گروه هنری تاک❤️ رزرو نویسنده و کارگردان: مهرداد قرآن کیش نیلوفر ابراهیمی مهرداد قرآن کیش #عمومهرداد #مهردادقرآن_کیش #گروه_هنری_تاک روابط عمومی: سرپرست گروه هنری تاک: مهرداد قرآن کیش کانال خبر نمایش کودک ./ روابط عمومی گروه: # #میثم_میثاقی #مدارس_استثنایی #روزجهانی_کودک #کانون_پرورش_فکری #خاله_ریزه #خاله #شنل_قرمزی #کانون_پرورش_فکری_کودکان_و_نوجوانان #فرهنگسرای_ابن_سینا #تاتر #نمایش #کودک #شاد #موزیکال #تاترکودک #جشن #جشن_الفبا #سینماایران #بچه #خنده #خانواده #بازی #شادی #کوچک #کودکستان
نمایش کودک و خانواده شاد شاد و موزیکال 🐐🎊بزبزقندی🎊💐 این هفته: چهارشنبه تا جمعه💫 ساعت 🌸 فرهنگسرای ابن سینا 🌟شهرک غرب🌟 خیابان ایران زمین شمالی تهیه شده در: ❤️ گروه هنری تاک❤️ رزرو نویسنده و کارگردان: مهرداد قرآن کیش نیلوفر ابراهیمی مهرداد قرآن کیش #عمومهرداد #مهردادقرآن_کیش #گروه_هنری_تاک روابط عمومی: سرپرست گروه هنری تاک: مهرداد قرآن کیش کانال خبر نمایش کودک ./ روابط عمومی گروه: # #میثم_میثاقی #مدارس_استثنایی #روزجهانی_کودک #کانون_پرورش_فکری #خاله_ریزه #خاله #شنل_قرمزی #کانون_پرورش_فکری_کودکان_و_نوجوانان #فرهنگسرای_ابن_سینا #تاتر #نمایش #کودک #شاد #موزیکال #تاترکودک #جشن #جشن_الفبا #سینماایران #بچه #خنده #خانواده #بازی #شادی #کوچک #کودکستان
نمایش شاد و موزیکال 🐐🎊بزبزقندی🎊💐 ❤️همراه با مشارکت کودکان در نمایش❤️ چهارشنبه تا جمعه💐 ساعت 🌸 فرهنگسرای ابن سینا 🌟شهرک غرب🌟 رزرو نویسنده و کارگردان: مهرداد قرآن کیش نیلوفر ابراهیمی مهرداد قرآن کیش #عمومهرداد #مهردادقرآن_کیش #گروه_هنری_تاک روابط عمومی: سرپرست گروه هنری تاک: مهرداد قرآن کیش کانال خبر نمایش کودک ./ روابط عمومی گروه: # #میثم_میثاقی #مدارس_استثنایی #روزجهانی_کودک #کانون_پرورش_فکری #خاله_ریزه #خاله #شنل_قرمزی #کانون_پرورش_فکری_کودکان_و_نوجوانان #فرهنگسرای_ابن_سینا #تاتر #نمایش #کودک #شاد #موزیکال #تاترکودک #جشن #جشن_الفبا #سینماایران #بچه #خنده #خانواده #بازی #شادی #کوچک #کودکستان
هر ذره که در هوا و در هامونست نیکو نگرش که همچو ما مجنونست هر ذره اگر خوش است اگر محزونست سرگشته خورشید خوش بیچونست عكس از دوست خوبم #رسول_استواری #میثم_میثاقی #دوست #کودکی #هورام #مجنون #شعر #مولانا #هستی ، ‎ #آخوندک #هستی #