همه عکس ها و کلیپ های نامرد در اینستاگرام

  • تگ های مشابه:
loading...
قدیمها عیداینطورنبود.
آدمهایک‌شکل دیگر بودند.
ازروی لباسهای نوشان میشدفهمید
توپ سال تحویل رازده اند
اینطورنبودکه طول سال هروقت اراده کنی 
وهوس کنی ست لباسهایت راعوض کنی
انقدرکفش وکیف ولباس داشته باشی 
که نتوانی کدامش رابپوشی.
شایدبرای همین بودکه تااین اندازه 
بی پولی وتورم وفقرنبود.
زندگیهابرنامه ریزی داشت
سالی دو یاسه بارلباس نومیخریدیم .
چشم وهمچشمی مثل الان رواج نداشت بیشترخانواده هادریک سطح بودند
بلیط اتوبوسهای سفری چندماه 
زودترپیش فروش میشد
گزارش تصادف درجاده ها به ندرت 
به گوش کسی میرسید
دیدوبازدیدها داغ وفرحبخش بود
نیازی نبودقبل ازرفتن به منزل کسی تلفنی خبردهی
زنگ درها پشت سرهم زده میشد 
وصدای خنده مهمانها 
تاهفت خانه انطرف ترمیرفت 
ازسفرکه برمیگشتی 
روی درب خانه چند یادداشت 
باخودکارهای رنگی به چشم میخورد :
آمدیم نبودید 
دنیای عجیبی بود باکمترین امکانات 
بیشترین خوشیها از آنمان بود..
اما حالا بااین همه ماشین وتکنولوژی 
ورگالهای پرازلباس ومیزهای رنگارنگ 
مملوازتنقلات وخوراکی وهفت سینهای 
طراحی شده و..
افسردگی وتنهابی بیدادمیکند .
حالابه چندتاپیام تبریک مجازی بااستیکر 
آنهم نه ازته دل بلکه برحسب عادت بسنده می کنیم 
ازآنروزها فقط خانه تکانی نمادین 
وچهارشنبه سوری پرازحادثه 
برایمان مانده 
چقدراین روزها تلخ میگذرد.
خیلی وقت است پشت درهای بسته زندگی منتظرکسی هستیم که بیایددررابازکند وبگویدبفرمایید 
دم دربداست
#بیتا_هراتیان

#دوست#محبت#مهربان
#عشق#زندگی#هفت_سین
#صمیمیت#خانواده#پدر
#مادر#فرزند#همسر#عید
#خواهر#برادر#رفیق#یار
#احساس#زن#مرد#نامرد
#تنها#حق#نوروز#ایران

#delvazhehha_
#disign @_mozhgan_del
منو در تلگرام همراهی کنیدلینک در بیو پیج ♏️❤🍁
قدیمها عیداینطورنبود. آدمهایک‌شکل دیگر بودند. ازروی لباسهای نوشان میشدفهمید توپ سال تحویل رازده اند اینطورنبودکه طول سال هروقت اراده کنی وهوس کنی ست لباسهایت راعوض کنی انقدرکفش وکیف ولباس داشته باشی که نتوانی کدامش رابپوشی. شایدبرای همین بودکه تااین اندازه بی پولی وتورم وفقرنبود. زندگیهابرنامه ریزی داشت سالی دو یاسه بارلباس نومیخریدیم . چشم وهمچشمی مثل الان رواج نداشت بیشترخانواده هادریک سطح بودند بلیط اتوبوسهای سفری چندماه زودترپیش فروش میشد گزارش تصادف درجاده ها به ندرت به گوش کسی میرسید دیدوبازدیدها داغ وفرحبخش بود نیازی نبودقبل ازرفتن به منزل کسی تلفنی خبردهی زنگ درها پشت سرهم زده میشد وصدای خنده مهمانها تاهفت خانه انطرف ترمیرفت ازسفرکه برمیگشتی روی درب خانه چند یادداشت باخودکارهای رنگی به چشم میخورد : آمدیم نبودید دنیای عجیبی بود باکمترین امکانات بیشترین خوشیها از آنمان بود.. اما حالا بااین همه ماشین وتکنولوژی ورگالهای پرازلباس ومیزهای رنگارنگ مملوازتنقلات وخوراکی وهفت سینهای طراحی شده و.. افسردگی وتنهابی بیدادمیکند . حالابه چندتاپیام تبریک مجازی بااستیکر آنهم نه ازته دل بلکه برحسب عادت بسنده می کنیم  ازآنروزها فقط خانه تکانی نمادین وچهارشنبه سوری پرازحادثه برایمان مانده  چقدراین روزها تلخ میگذرد. خیلی وقت است پشت درهای بسته زندگی منتظرکسی هستیم که بیایددررابازکند وبگویدبفرمایید دم دربداست #بیتا_هراتیان #دوست #محبت #مهربان #عشق #زندگی #هفت_سین #صمیمیت #خانواده #پدر #مادر #فرزند #همسر #عید #خواهر #برادر #رفیق #یار #احساس #زن #مرد #نامرد #تنها #حق #نوروز #ایران منو در تلگرام همراهی کنیدلینک در بیو پیج ♏️❤🍁
🌹❤️💜🖤🌹❤️🖤💜🌹
هيچ كس از فروختن رفيقش پولدار نشد...
اينم بدون اگه رفيقت رو نفروختي به رفيقت لطف نكردي..رفيق واقعي حرمت داره و آدم جونشم پاي رفاقت ميده..
رفقا دوستتون دارم
زنده باد همه رفقايي كه اين پست رو ميبينن
پيشاپيش سال نو مبارك
🖤💜❤️🌹💜🖤🌹❤️🖤
#رفاقت #رفيق #نارفيق #مردونگي #نامردي #وفا #بي_وفايي #حق #ناحقي
#خيانت #خنجر #ضخم #تنهايي #درد
#عشق #مرد #نامرد #صداقت #پاكي #مرام #معرفت
🌹❤️💜🖤🌹❤️🖤💜🌹 هيچ كس از فروختن رفيقش پولدار نشد... اينم بدون اگه رفيقت رو نفروختي به رفيقت لطف نكردي..رفيق واقعي حرمت داره و آدم جونشم پاي رفاقت ميده.. رفقا دوستتون دارم زنده باد همه رفقايي كه اين پست رو ميبينن پيشاپيش سال نو مبارك 🖤💜❤️🌹💜🖤🌹❤️🖤 #رفاقت #رفيق #نارفيق #مردونگي #نامردي #وفا #بي_وفايي #حق #ناحقي #خيانت #خنجر #ضخم #تنهايي #درد #عشق #مرد #نامرد #صداقت #پاكي #مرام #معرفت
قدیمها عیداینطورنبود.
آدمهایک‌شکل دیگر بودند.
ازروی لباسهای نوشان میشدفهمید
توپ سال تحویل رازده اند
اینطورنبودکه طول سال هروقت اراده کنی 
وهوس کنی ست لباسهایت راعوض کنی
انقدرکفش وکیف ولباس داشته باشی 
که نتوانی کدامش رابپوشی.
شایدبرای همین بودکه تااین اندازه 
بی پولی وتورم وفقرنبود.
زندگیهابرنامه ریزی داشت
سالی دو یاسه بارلباس نومیخریدیم .
چشم وهمچشمی مثل الان رواج نداشت
بیشترخانواده هادریک سطح بودند
بلیط اتوبوسهای سفری چندماه زودتر
پیش فروش میشد
گزارش تصادف درجاده ها به ندرت 
به گوش کسی میرسید
دیدوبازدیدها داغ وفرحبخش بود
نیازی نبودقبل ازرفتن به منزل کسی 
تلفنی خبردهی زنگ درها پشت سرهم زده میشد
وصدای خنده مهمانها تاهفت 
خانه انطرف ترمیرفت
ازسفرکه برمیگشتی 
روی درب خانه چند یادداشت 
باخودکارهای رنگی به چشم میخورد :
آمدیم نبودید
دنیای عجیبی بود باکمترین امکانات 
بیشترین خوشیها از آنمان بود..
اما حالا بااین همه ماشین وتکنولوژی 
ورگالهای پرازلباس ومیزهای رنگارنگ مملواز
تنقلات وخوراکی وهفت سینهای طراحی شده و..
افسردگی وتنهابی بیدادمیکند 
حالابه چندتاپیام تبریک مجازی بااستیکر 
آنهم نه ازته دل بلکه برحسب عادت بسنده می کنیم 
ازآنروزها فقط خانه تکانی نمادین 
وچهارشنبه سوری پرازحادثه برایمان مانده 
چقدراین روزها تلخ میگذرد.
خیلی وقت است پشت درهای بسته زندگی منتظرکسی هستیم که بیایددررابازکند وبگویدبفرمایید دم دربداست
#بیتا_هراتیان

#دوست#محبت#مهربان
#عشق#زندگی#هفت_سین
#صمیمیت#خانواده#پدر
#مادر#فرزند#همسر#عید
#خواهر#برادر#رفیق#یار
#احساس#زن#مرد#نامرد
#تنها#حق#نوروز#ایران ♏️❤🍁
قدیمها عیداینطورنبود. آدمهایک‌شکل دیگر بودند. ازروی لباسهای نوشان میشدفهمید توپ سال تحویل رازده اند اینطورنبودکه طول سال هروقت اراده کنی وهوس کنی ست لباسهایت راعوض کنی انقدرکفش وکیف ولباس داشته باشی که نتوانی کدامش رابپوشی. شایدبرای همین بودکه تااین اندازه بی پولی وتورم وفقرنبود. زندگیهابرنامه ریزی داشت سالی دو یاسه بارلباس نومیخریدیم . چشم وهمچشمی مثل الان رواج نداشت بیشترخانواده هادریک سطح بودند بلیط اتوبوسهای سفری چندماه زودتر پیش فروش میشد گزارش تصادف درجاده ها به ندرت به گوش کسی میرسید دیدوبازدیدها داغ وفرحبخش بود نیازی نبودقبل ازرفتن به منزل کسی تلفنی خبردهی زنگ درها پشت سرهم زده میشد وصدای خنده مهمانها تاهفت خانه انطرف ترمیرفت ازسفرکه برمیگشتی روی درب خانه چند یادداشت باخودکارهای رنگی به چشم میخورد : آمدیم نبودید دنیای عجیبی بود باکمترین امکانات بیشترین خوشیها از آنمان بود.. اما حالا بااین همه ماشین وتکنولوژی ورگالهای پرازلباس ومیزهای رنگارنگ مملواز تنقلات وخوراکی وهفت سینهای طراحی شده و.. افسردگی وتنهابی بیدادمیکند حالابه چندتاپیام تبریک مجازی بااستیکر آنهم نه ازته دل بلکه برحسب عادت بسنده می کنیم  ازآنروزها فقط خانه تکانی نمادین وچهارشنبه سوری پرازحادثه برایمان مانده  چقدراین روزها تلخ میگذرد. خیلی وقت است پشت درهای بسته زندگی منتظرکسی هستیم که بیایددررابازکند وبگویدبفرمایید دم دربداست #بیتا_هراتیان #دوست #محبت #مهربان #عشق #زندگی #هفت_سین #صمیمیت #خانواده #پدر #مادر #فرزند #همسر #عید #خواهر #برادر #رفیق #یار #احساس #زن #مرد #نامرد #تنها #حق #نوروز #ایران ♏️❤🍁
#سلطان‌صداداریوش
دل کہ رنجید ازکسی خُرسندکردن مشکل‌ست
شیشہ‌ی بشکستہ را پیوند کردن مشکل‌ست 
بارِ حمّالان بہ دوشِ خود کشیدن ننگ نیست 
زیرِ بارِ منّتِ #نامرد رفتن مشکل است
#سلطان‌صداداریوش دل کہ رنجید ازکسی خُرسندکردن مشکل‌ست شیشہ‌ی بشکستہ را پیوند کردن مشکل‌ست بارِ حمّالان بہ دوشِ خود کشیدن ننگ نیست زیرِ بارِ منّتِ #نامرد رفتن مشکل است
He deserved it 
٢سال و نيم زندان بدون بخشش براش بريدن 
حقش بود اره؟
#زندان#وحشي#نامرد#مشت#دعوا#
#fight#jail#well_deserved#wild#animal#mother_fucker#poor_man#pounch#mma#ufc#bully#
٢سال و نيم زندان بدون بخشش براش بريدن حقش بود اره؟ #زندان #وحشي #نامرد #مشت #دعوا #
بعضی وقتا قصه زندگیامون
شبیه واقعیتهایی میشه که
همیشه برامون شبیه قصه بودن
اونجاست که میفهمی زندگی تکرار گذشته است
هیچ چیز قصه عوض نشده غیر آدما و نامردیاشون
میفهمی که اولیش نبودی آخریشم نیستی
همونطور که اولین دشمنی دنیا بین هابیل و قابیل اتفاق افتاد هیچ نسبتی نمیتونه جلوی ذات خبیث بعضی از آدما رو بگیره
اونجاست که باید یاد بگیری مثل گرگ با چشم باز بخوابی که از هم جنسات رو دست نخوری
میفهمی واقعاً کسی رو نداشته باشی سنگین تری
🙏سلامتی برادری
که مرد نه نامرد
که ادعا نداره ولی وجود داره

#زندگی#روزگار#دنیا#قصه#آدم#مرد#نامرد#دشمن#گرگ#چشم#برادر#عید#نوروز#سال#حضرت#پیامبر#یوسف#یهودا#خدا#بنده#سوره_زمر#آیه
بعضی وقتا قصه زندگیامون شبیه واقعیتهایی میشه که همیشه برامون شبیه قصه بودن اونجاست که میفهمی زندگی تکرار گذشته است هیچ چیز قصه عوض نشده غیر آدما و نامردیاشون میفهمی که اولیش نبودی آخریشم نیستی همونطور که اولین دشمنی دنیا بین هابیل و قابیل اتفاق افتاد هیچ نسبتی نمیتونه جلوی ذات خبیث بعضی از آدما رو بگیره اونجاست که باید یاد بگیری مثل گرگ با چشم باز بخوابی که از هم جنسات رو دست نخوری میفهمی واقعاً کسی رو نداشته باشی سنگین تری 🙏سلامتی برادری که مرد نه نامرد که ادعا نداره ولی وجود داره #زندگی #روزگار #دنیا #قصه #آدم #مرد #نامرد #دشمن #گرگ #چشم #برادر #عید #نوروز #سال #حضرت #پیامبر #یوسف #یهودا #خدا #بنده #سوره_زمر #آیه
دوستاتونو تگ کنید
بیش از صد کلیپ از بهترین ها در پیج 👇👇👇
لذت ببرید👋👋
کامنت فراموش نشه
➿

Follow👉 @inja_khobeha ➿

Follow👉 @vahidghoojae ✔
Follow👉 @fiitnes_2018 😍
Follow👉 @inja_khobeha ➿
#اینجاخوبه
#عاشقانه#خنده‌_دار#فلسفی#غمگین#شاد#فیلم#جوک#لاو#دختر#پسر#تیکه#کنایه#تحقیر#دروغ#خیانت#عشق#رفیق#نارفیق#نامرد#لوتی#مرد#زن#غرور#خیانت#غرور#نفرت#تنفر #زندگی #مردم #
دوستاتونو تگ کنید بیش از صد کلیپ از بهترین ها در پیج 👇👇👇 لذت ببرید👋👋 کامنت فراموش نشه ➿ 👉 ➿ 👉 ✔ 👉 😍 👉 ➿ #اینجاخوبه #عاشقانه #خنده‌_دار #فلسفی #غمگین #شاد #فیلم #جوک #لاو #دختر #پسر #تیکه #کنایه #تحقیر #دروغ #خیانت #عشق #رفیق #نارفیق #نامرد #لوتی #مرد #زن #غرور #خیانت #غرور #نفرت #تنفر #زندگی #مردم
بعضيا تو رابطه دنبال بهترينن...
دقيقا همون جاس كه ته مونده ها گيرشون میاد😏😏 #رابطه #تنها #تنهایی #نامردی #نامرد #حرف_مفت #دروغ #حقیقت_تلخ #حقیقت_محض #زندگی #زندگی_گمشده #گرین
بعضيا تو رابطه دنبال بهترينن... دقيقا همون جاس كه ته مونده ها گيرشون میاد😏😏 #رابطه #تنها #تنهایی #نامردی #نامرد #حرف_مفت #دروغ #حقیقت_تلخ #حقیقت_محض #زندگی #زندگی_گمشده #گرین
تیغ باش تا محتاج نوازش نباشی
...
@mh.512 
#تیغ#محتاج#غرور#گرگ#مرد#نامرد
تیغ باش تا محتاج نوازش نباشی ... #تیغ #محتاج #غرور #گرگ #مرد #نامرد
با توام ای لنگر تسکین
اتاقم
با توام
ای لنگر تسکین!
ای تکان‌های دل!
ای آرامش ساحل!

با توام
ای نور!
ای منشور!
ای تمام طیف‌های آفتابی!
ای کبود ارغوانی!
ای بنفشابی!
با توام ای شور ای دلشوره‌ی شیرین!

با توام
ای شادی غمگین!

با توام
ای غم!
غم مبهم!
ای نمی‌دانم!
هر چه هستی باش!
ای کاش... نه، جز اینم آرزویی نیست:
هر چه هستی باش!
اما باش!

#قیصر_امین‌پور

#دوست#محبت#مهربان
#عشق#زندگی#هفت_سین
#صمیمیت#خانواده#پدر
#مادر#فرزند#همسر#عید
#خواهر#برادر#رفیق#یار
#احساس#زن#مرد#نامرد
#تنها#حق#نوروز#ایران

#delvazhehha_
#disign @_mozhgan_del
منو در تلگرام همراهی کنیدلینک در بیو پیج ♏️❤🍁
با توام ای لنگر تسکین اتاقم با توام ای لنگر تسکین! ای تکان‌های دل! ای آرامش ساحل! با توام ای نور! ای منشور! ای تمام طیف‌های آفتابی! ای کبود ارغوانی! ای بنفشابی! با توام ای شور ای دلشوره‌ی شیرین! با توام ای شادی غمگین! با توام ای غم! غم مبهم! ای نمی‌دانم! هر چه هستی باش! ای کاش... نه، جز اینم آرزویی نیست: هر چه هستی باش! اما باش! #قیصر_امین‌پور #دوست #محبت #مهربان #عشق #زندگی #هفت_سین #صمیمیت #خانواده #پدر #مادر #فرزند #همسر #عید #خواهر #برادر #رفیق #یار #احساس #زن #مرد #نامرد #تنها #حق #نوروز #ایران منو در تلگرام همراهی کنیدلینک در بیو پیج ♏️❤🍁
همیشــــه باید فاصله ات را 
با بعضی آدم ها حفظ کنی
آن ها وقتی توی ویترینند، 
جذاب ترند
تو وقتی پشت شیشه باشی 
در امان تری
اگر سعی کنی نزدیکشان شوی 
خیلی چیزها می فهمی
در مورد جنسشان ، 
قد و اندازه شان ، هویتشان
ضربه میخوری، دلخور میشوی، ناامید میشوی
یادت باشد:
بعضــی آدم ها 
فقط به دردِ از دور تماشـا شدن می‌خورند...!
#اشوان
#دوست#محبت#مهربان
#عشق#زندگی#هفت_سین
#صمیمیت#خانواده#پدر
#مادر#فرزند#همسر#عید
#خواهر#برادر#رفیق#یار
#احساس#زن#مرد#نامرد
#تنها#حق#نوروز#ایران

#delvazhehha_
#disign @_mozhgan_del
منو در تلگرام همراهی کنیدلینک در بیو پیج ♏️❤🍁
همیشــــه باید فاصله ات را  با بعضی آدم ها حفظ کنی آن ها وقتی توی ویترینند، جذاب ترند تو وقتی پشت شیشه باشی در امان تری اگر سعی کنی نزدیکشان شوی خیلی چیزها می فهمی در مورد جنسشان ، قد و اندازه شان ، هویتشان ضربه میخوری، دلخور میشوی، ناامید میشوی یادت باشد: بعضــی آدم ها  فقط به دردِ از دور تماشـا شدن می‌خورند...! #اشوان #دوست #محبت #مهربان #عشق #زندگی #هفت_سین #صمیمیت #خانواده #پدر #مادر #فرزند #همسر #عید #خواهر #برادر #رفیق #یار #احساس #زن #مرد #نامرد #تنها #حق #نوروز #ایران منو در تلگرام همراهی کنیدلینک در بیو پیج ♏️❤🍁
#سال_نو
سال یک هزار و سیصد و نود و شش تموم شد
روزهای عمر هم به این صورت تموم خواهند شد.
مهم اینه که چطوری از این روزها استفاده کنیم،،،
مهم اینه که بفهمیم مرد بودن و نامرد بودن یعنی چی
مهم اینه بجای پله قرار دادن همدیگه بهتره دست به دست و دوش به دوش بالا رفت
مهم اینه بفهمین شهرت و محبوبیت و عکسهای سلفی ای که میگیرن باهاتون یک قرون ارزش نداره 
مهم اینه بفهمین یه نفرایی بودن بخاطر این که شما الان تو این جایگاه باشین روبروی #همه وایسادن
مهم اینه درک کنیم کلمه ی برادری رو درک کنیم باهم بودن رو 
مهم اینه حرف و عملمون رو یکی کنیم 
مهم اینه #نامرد نباشیم

همه حرفایی که گفتم مهمه
اگه تو سال جدید انجامشون ندیم لازم نیست آخر سال نود و هفت برا همدیگه پست حلالم کن بفرستیم 
تمام این سالها تنها سرپا بودم
امسال هم سرپا خواهم بود
تمام سال های عمرم هم سرپا خواهم بود
سال جدید همتون پیشاپیش مبارک

کسی آمد مرا یاور نیامد
و یا همدم کسی آمد نیامد
شکستنهای من در شهر پیچید
الهی همسفر آمد نیامد
#کوشا#مجنونی#اجرا#مجری#مجریان#ارومیه#آذربایجان#ایران#عشق#صحنه#میکروفون#مردم#مردونگی#نامردی#سربازی#عید#نامردی#کمدی#استندآپ#نمک_نشناس#عیدتون_مبارک
#سال_نو سال یک هزار و سیصد و نود و شش تموم شد روزهای عمر هم به این صورت تموم خواهند شد. مهم اینه که چطوری از این روزها استفاده کنیم،،، مهم اینه که بفهمیم مرد بودن و نامرد بودن یعنی چی مهم اینه بجای پله قرار دادن همدیگه بهتره دست به دست و دوش به دوش بالا رفت مهم اینه بفهمین شهرت و محبوبیت و عکسهای سلفی ای که میگیرن باهاتون یک قرون ارزش نداره مهم اینه بفهمین یه نفرایی بودن بخاطر این که شما الان تو این جایگاه باشین روبروی #همه وایسادن مهم اینه درک کنیم کلمه ی برادری رو درک کنیم باهم بودن رو مهم اینه حرف و عملمون رو یکی کنیم مهم اینه #نامرد نباشیم همه حرفایی که گفتم مهمه اگه تو سال جدید انجامشون ندیم لازم نیست آخر سال نود و هفت برا همدیگه پست حلالم کن بفرستیم تمام این سالها تنها سرپا بودم امسال هم سرپا خواهم بود تمام سال های عمرم هم سرپا خواهم بود سال جدید همتون پیشاپیش مبارک کسی آمد مرا یاور نیامد و یا همدم کسی آمد نیامد شکستنهای من در شهر پیچید الهی همسفر آمد نیامد #کوشا #مجنونی #اجرا #مجری #مجریان #ارومیه #آذربایجان #ایران #عشق #صحنه #میکروفون #مردم #مردونگی #نامردی #سربازی #عید #نامردی #کمدی #استندآپ #نمک_نشناس #عیدتون_مبارک
خـــاص ڪـســیــہ ڪـــہ 
دسـتــہ هــــــــــر ڪـســــــے 
بــــــــــهـــــش نــــــــــــــــرســــہ
نــــــــہ ڪـســے ڪــــــہ هــر اُمــلــے
بــــــــاهـــاش خـــــــــــاطــــــــــــرہ دارہ . . .😏 #نفس خسته#تنهایی#مرد#زن#گریه#غم#خوشحال#اشک#خاطره#عذاب#یادگاری#دل مرده#شکنجه#مرگ#نامرد#بی وفا#سنگ دل
خـــاص ڪـســیــہ ڪـــہ دسـتــہ هــــــــــر ڪـســــــے بــــــــــهـــــش نــــــــــــــــرســــہ نــــــــہ ڪـســے ڪــــــہ هــر اُمــلــے بــــــــاهـــاش خـــــــــــاطــــــــــــرہ دارہ . . .😏 #نفس خسته #تنهایی #مرد #زن #گریه #غم #خوشحال #اشک #خاطره #عذاب #یادگاری #دل مرده #شکنجه #مرگ #نامرد #بی وفا #سنگ دل
به امام حسین قسم تمام عشقا بی وفان 
یکاری میکنند به جدایی مجبور میشی 
نامردا یجوری لگد مکننت خورد میشی 
#عشقم#مرگم#خدا#دنیا#آژاک#معراج#داغون#رفیق#مهراب#خسته#تنهایی#نامرد#عشق#قسم#جدایی#خورد#مهراب_خسته_صدا #صدا#دلشکسته#mehrab#clip#text#😔
به امام حسین قسم تمام عشقا بی وفان یکاری میکنند به جدایی مجبور میشی نامردا یجوری لگد مکننت خورد میشی #عشقم #مرگم #خدا #دنیا #آژاک #معراج #داغون #رفیق #مهراب #خسته #تنهایی #نامرد #عشق #قسم #جدایی #خورد #مهراب_خسته_صدا #صدا #دلشکسته #😔
... من میترسم 😔🖤
من از عاشق شدن بی بوسه های یار میترسم
من از عشقی که باشد آخرش دیوار میترسم

همین امروز با دل میکنم عهدیکه بعد ازاین
هم از دلدادگـانِ کوچـه و بازار می ترسم

تو هم مانند من یک لحظه عاشق شو تصورکن
که از بـودن درون قلب بی مقـدار میترسم

نمی دانم کجای مشق ها را خط خطی کردم
که تا این حد از این شبهای کور و تار میترسم

تو از شرمیکه درچشمان من پیداست میفهمی
که حتـی از حروف واژه ی دیدار می ترسم

به پاکی نگاه عشـق دارم اعتـــــماد اما
هر از گاهی هم از چشم خیانت بار می ترسم
.
.
.
.
.
#عشق#عاشقی#محبت#معشوق#معشوقه#شکست#تنهایی#دلشکسته#دلبر#دلبری#عاشق#شعر#شاعری#اشعار#غزل#لاو#جملات#همسر#دوتایی#حسرت#نامرد#نامردی#نامزد#نرو#عاطفه#مهر#عشقولانه
... من میترسم 😔🖤 من از عاشق شدن بی بوسه های یار میترسم من از عشقی که باشد آخرش دیوار میترسم همین امروز با دل میکنم عهدیکه بعد ازاین هم از دلدادگـانِ کوچـه و بازار می ترسم تو هم مانند من یک لحظه عاشق شو تصورکن که از بـودن درون قلب بی مقـدار میترسم نمی دانم کجای مشق ها را خط خطی کردم که تا این حد از این شبهای کور و تار میترسم تو از شرمیکه درچشمان من پیداست میفهمی که حتـی از حروف واژه ی دیدار می ترسم به پاکی نگاه عشـق دارم اعتـــــماد اما هر از گاهی هم از چشم خیانت بار می ترسم . . . . . #عشق #عاشقی #محبت #معشوق #معشوقه #شکست #تنهایی #دلشکسته #دلبر #دلبری #عاشق #شعر #شاعری #اشعار #غزل #لاو #جملات #همسر #دوتایی #حسرت #نامرد #نامردی #نامزد #نرو #عاطفه #مهر #عشقولانه
... دلم تنگ شده 😔
دلم برای حماقتهای هفده هجده سالگیم تنگ شده!!
برای وقتی که بهترین خواننده ها لیلا فروهر و منصور بودن و بهترین رمان دنیا بامداد خمار !!!
دلم برای وقتی که فکر میکردم هزار سال دیگه وقت دارم تا صاحب رویایی ترین عشق دنیا باشم و یکی نزاره حتی خودم در ماشین رو باز کنم تنگ شده.
دلم برای وقتهایی که بی دغدغه ساعتها می خوابیدم و جز خواب خوش هیچ خوابی نمیدیدم تنگ شده.😔
دلم برای روزهاییکه تا سی سالگی قرن ها راه بود
و به نظرم سی ساله ها خیلی گنده بودند تنگ شده .😏
دلم برای دغدغه ها و دلخوشیهای کوچیک ،آرزوهای بزرگ
تنگ شده!!!
.
.
.
.
#عشق#عاشقی#محبت#معشوق#معشوقه#شکست#تنهایی#دلشکسته#دلبر#دلبری#عاشق#شعر#شاعری#اشعار#غزل#لاو#جملات#همسر#دوتایی#حسرت#نامرد#نامردی#نامزد#نرو#عاطفه#مهر#عشقولانه
... دلم تنگ شده 😔 دلم برای حماقتهای هفده هجده سالگیم تنگ شده!! برای وقتی که بهترین خواننده ها لیلا فروهر و منصور بودن و بهترین رمان دنیا بامداد خمار !!! دلم برای وقتی که فکر میکردم هزار سال دیگه وقت دارم تا صاحب رویایی ترین عشق دنیا باشم و یکی نزاره حتی خودم در ماشین رو باز کنم تنگ شده. دلم برای وقتهایی که بی دغدغه ساعتها می خوابیدم و جز خواب خوش هیچ خوابی نمیدیدم تنگ شده.😔 دلم برای روزهاییکه تا سی سالگی قرن ها راه بود و به نظرم سی ساله ها خیلی گنده بودند تنگ شده .😏 دلم برای دغدغه ها و دلخوشیهای کوچیک ،آرزوهای بزرگ تنگ شده!!! . . . . #عشق #عاشقی #محبت #معشوق #معشوقه #شکست #تنهایی #دلشکسته #دلبر #دلبری #عاشق #شعر #شاعری #اشعار #غزل #لاو #جملات #همسر #دوتایی #حسرت #نامرد #نامردی #نامزد #نرو #عاطفه #مهر #عشقولانه
...😡😠 عصبانی ها
قدر آدمهائى که زود عصبی می شوند را بدانيد
اين ها همان لحظه داد می زنند قرمز می شوند 
قلبشان درد می گيرد 💔 دستانشان ميلرزد .. ولی ...
ولی براى زمين زدن شما هيچ نقشه ای نمی کشند!
آنها تمام نقشه شان همان عصبانيت بوده و تمام
آنهائى که زود عصبانی می شوند آدمهائى هستند که رقيق ترين و پاک ترين وجدان را دارند ..💛🧡💜
.
.
.
.
#عشق#عاشقی#محبت#معشوق#معشوقه#شکست#تنهایی#دلشکسته#دلبر#دلبری#عاشق#شعر#شاعری#اشعار#غزل#لاو#جملات#همسر#دوتایی#حسرت#نامرد#نامردی#نامزد#نرو#عاطفه#مهر#عشقولانه
...😡😠 عصبانی ها قدر آدمهائى که زود عصبی می شوند را بدانيد اين ها همان لحظه داد می زنند قرمز می شوند قلبشان درد می گيرد 💔 دستانشان ميلرزد .. ولی ... ولی براى زمين زدن شما هيچ نقشه ای نمی کشند! آنها تمام نقشه شان همان عصبانيت بوده و تمام آنهائى که زود عصبانی می شوند آدمهائى هستند که رقيق ترين و پاک ترين وجدان را دارند ..💛🧡💜 . . . . #عشق #عاشقی #محبت #معشوق #معشوقه #شکست #تنهایی #دلشکسته #دلبر #دلبری #عاشق #شعر #شاعری #اشعار #غزل #لاو #جملات #همسر #دوتایی #حسرت #نامرد #نامردی #نامزد #نرو #عاطفه #مهر #عشقولانه
...
دور باشی و تپنده 💓 بهتر است از این که نزدیک باشی و زننده

این مفهوم را در رگ هایت جاری کنی دیگر تنها نیستی
.
.
.
.
.
.
.
#عشق#عاشقی#محبت#معشوق#معشوقه#شکست#تنهایی#دلشکسته#دلبر#دلبری#عاشق#شعر#شاعری#اشعار#غزل#لاو#جملات#همسر#دوتایی#حسرت#نامرد#نامردی#نامزد#نرو#عاطفه#مهر#عشقولانه
... دور باشی و تپنده 💓 بهتر است از این که نزدیک باشی و زننده این مفهوم را در رگ هایت جاری کنی دیگر تنها نیستی . . . . . . . #عشق #عاشقی #محبت #معشوق #معشوقه #شکست #تنهایی #دلشکسته #دلبر #دلبری #عاشق #شعر #شاعری #اشعار #غزل #لاو #جملات #همسر #دوتایی #حسرت #نامرد #نامردی #نامزد #نرو #عاطفه #مهر #عشقولانه
...خفگی 
بعضی چیزها را باید بنویسم✍️ نه برای اینکه بقیه بخونن  و به به چه چه کنن

فقط برای اینکه خفه نشم ‼️‼️‼️
.
.
.
.
.
.
.
.
#عشق#عاشقی#محبت#معشوق#معشوقه#شکست#تنهایی#دلشکسته#دلبر#دلبری#عاشق#شعر#شاعری#اشعار#غزل#لاو#جملات#همسر#دوتایی#حسرت#نامرد#نامردی#نامزد#نرو#عاطفه#مهر#عشقولانه
...خفگی بعضی چیزها را باید بنویسم✍️ نه برای اینکه بقیه بخونن  و به به چه چه کنن فقط برای اینکه خفه نشم ‼️‼️‼️ . . . . . . . . #عشق #عاشقی #محبت #معشوق #معشوقه #شکست #تنهایی #دلشکسته #دلبر #دلبری #عاشق #شعر #شاعری #اشعار #غزل #لاو #جملات #همسر #دوتایی #حسرت #نامرد #نامردی #نامزد #نرو #عاطفه #مهر #عشقولانه
❤️🖤
زنها تا وقتی عاشق نشده اند بهترین روانکاوها هستن
ولی بعد از اون تبدیل میشن به بهترین بیماران روانی
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
#عشق#عاشقی#محبت#معشوق#معشوقه#شکست#تنهایی#دلشکسته#تنها#دلبر#دلبری#عاشق#شعر#شاعری#اشعار#غزل#لاو#جملات#همسر#دوتایی#حسرت#نامرد#نامردی#نامزد#نرو#عاطفه#مهر#عشقولانه
❤️🖤 زنها تا وقتی عاشق نشده اند بهترین روانکاوها هستن ولی بعد از اون تبدیل میشن به بهترین بیماران روانی . . . . . . . . . . . #عشق #عاشقی #محبت #معشوق #معشوقه #شکست #تنهایی #دلشکسته #تنها #دلبر #دلبری #عاشق #شعر #شاعری #اشعار #غزل #لاو #جملات #همسر #دوتایی #حسرت #نامرد #نامردی #نامزد #نرو #عاطفه #مهر #عشقولانه
(فاحشه شد)

فاحشه شد!
دختری که برای داشتنت، برای خواستنت! زانو میزدو عاشقانه پوزه بر زمین میمالید...
فاحشه شد!
دخترکی که به خواسته های هوسناکت، لبخند لطف میزدو با مهربانی میخندید!
فاحشه شد!
ذهن تخریب شده تو که برای ریختن هوس هایت نقشه فرداها را میریختی!
مادر شد!
مادر بغض های جمع شده در گلوی بی کسی که هر لحظه تبدیل به اشک میشد...
زخمی شد!
دخترک باردار از تمام خاطرات حک شده از تو
تو که با تمام قدرت مردانه ات، قلب کوچکش را در دست میلرزاندی!
و دیگر عاشق نشد...
کسی که برای عاشق کردنت، تمام جانش را داد!
تن برهنه کردو در پس خواسته های وحشی ات لطافتش را ریخت...
آری، دیگر عاشق نشد!
آن فاحشه که هرزه تمام آرزوهایی بود، که تمامش رنگ تو بود...
همان مادری که روزی
دنیای خواسته ها و تمام عشقش را
با جیغی از زایمان دردهای کهنه، بالا خواهد آورد...
#شعر#شعرنو#دل#باکره#فاحشه#عاشق#مرد#نامرد#خیانت#تن#زنانگی#بکارت#دختر#شهوت#هوس#برهنه#آغوش#لب#حجاب#عفت#حیا#
(فاحشه شد) فاحشه شد! دختری که برای داشتنت، برای خواستنت! زانو میزدو عاشقانه پوزه بر زمین میمالید... فاحشه شد! دخترکی که به خواسته های هوسناکت، لبخند لطف میزدو با مهربانی میخندید! فاحشه شد! ذهن تخریب شده تو که برای ریختن هوس هایت نقشه فرداها را میریختی! مادر شد! مادر بغض های جمع شده در گلوی بی کسی که هر لحظه تبدیل به اشک میشد... زخمی شد! دخترک باردار از تمام خاطرات حک شده از تو تو که با تمام قدرت مردانه ات، قلب کوچکش را در دست میلرزاندی! و دیگر عاشق نشد... کسی که برای عاشق کردنت، تمام جانش را داد! تن برهنه کردو در پس خواسته های وحشی ات لطافتش را ریخت... آری، دیگر عاشق نشد! آن فاحشه که هرزه تمام آرزوهایی بود، که تمامش رنگ تو بود... همان مادری که روزی دنیای خواسته ها و تمام عشقش را با جیغی از زایمان دردهای کهنه، بالا خواهد آورد... #شعر #شعرنو #دل #باکره #فاحشه #عاشق #مرد #نامرد #خیانت #تن #زنانگی #بکارت #دختر #شهوت #هوس #برهنه #آغوش #لب #حجاب #عفت #حیا
(هیولا)

حیا را که خوردم!
آبرو را قی کردم!
بکارت را که آتش زدم
خود ارضایی را ترک کردم
هم آغوشت که شدم
هم صحبتیت را ترک کردم
سیگار را که خاموش کردم
الکل را سرکشیدم
گشنه که شدم
نوزادم را خوردم
خیانت که دیدم
رگت را بریدم
رگت را که بریدم
خونت را چشیدم
تو را که کشتم
خود را عقیم کردم
تنها که ماندم
خدا را فراموش کردم
خدا را که فراموش کردم
فاحشه شدم

حالا تو بگو

من به هیولای کدام قصه شباهت دارم؟
#شعر#شعرنو#دل#باکره#فاحشه#عاشق#مرد#نامرد#خیانت#تن#زنانگی#بکارت#دختر#شهوت#هوس#برهنه#آغوش#لب#حجاب#عفت#حیا#
(هیولا) حیا را که خوردم! آبرو را قی کردم! بکارت را که آتش زدم خود ارضایی را ترک کردم هم آغوشت که شدم هم صحبتیت را ترک کردم سیگار را که خاموش کردم الکل را سرکشیدم گشنه که شدم نوزادم را خوردم خیانت که دیدم رگت را بریدم رگت را که بریدم خونت را چشیدم تو را که کشتم خود را عقیم کردم تنها که ماندم خدا را فراموش کردم خدا را که فراموش کردم فاحشه شدم حالا تو بگو من به هیولای کدام قصه شباهت دارم؟ #شعر #شعرنو #دل #باکره #فاحشه #عاشق #مرد #نامرد #خیانت #تن #زنانگی #بکارت #دختر #شهوت #هوس #برهنه #آغوش #لب #حجاب #عفت #حیا
(حنجره عقیم)

ابتدای عشق شهوت بود
یا انتهای شهوت عشق؛نمیدانم؟؟؟
من در خیال تو چنگ میزنم 
چنگ به ماه های لخت تهی بودن
از تو و تو !
مثل قرص نئشه آوری که سراسر پوچی ست...
خسته ام
خسته از من ها ...
خسته مثل پایان سکس 
و تو هر لحظه بازی میکردی عشق را..
امشب اگر کبریت دستت بود 
همراه سیگارت آتش بزن تاریخ را
آتش بزن و دوباره باز نگرد
فقط یک امشب تحملم کن بگذار بدانم با دست ارضا میشوی ؟ یا با زبان؟
نشئگی هایم را بنویسم ؟ یا بخوانم؟
حنجره ها عقیم مانده اند 
نه اینکه حرفی برای گفتن نباشد 
واژه های هرزه دیگر توان ارضا کردن گفتنی ها را ندارند.
#شعر#شعرنو#دل#باکره#فاحشه#عاشق#مرد#نامرد#خیانت#تن#زنانگی#بکارت#دختر#شهوت#هوس#برهنه#آغوش#لب#حجاب#عفت#حیا#
(حنجره عقیم) ابتدای عشق شهوت بود یا انتهای شهوت عشق؛نمیدانم؟؟؟ من در خیال تو چنگ میزنم چنگ به ماه های لخت تهی بودن از تو و تو ! مثل قرص نئشه آوری که سراسر پوچی ست... خسته ام خسته از من ها ... خسته مثل پایان سکس و تو هر لحظه بازی میکردی عشق را.. امشب اگر کبریت دستت بود همراه سیگارت آتش بزن تاریخ را آتش بزن و دوباره باز نگرد فقط یک امشب تحملم کن بگذار بدانم با دست ارضا میشوی ؟ یا با زبان؟ نشئگی هایم را بنویسم ؟ یا بخوانم؟ حنجره ها عقیم مانده اند نه اینکه حرفی برای گفتن نباشد واژه های هرزه دیگر توان ارضا کردن گفتنی ها را ندارند. #شعر #شعرنو #دل #باکره #فاحشه #عاشق #مرد #نامرد #خیانت #تن #زنانگی #بکارت #دختر #شهوت #هوس #برهنه #آغوش #لب #حجاب #عفت #حیا
رو لبه....
رو لبه که باشی، خوبیش اینه که چیزایی رو میتونی ببینی که هرگز نمیتونستی از هییییییچ کجای دیگه ببینی
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
#عشق#عاشقی#محبت#معشوق#معشوقه#شکست#تنهایی#دلشکسته#تنها#دلبر#دلبری#عاشق#شعر#شاعری#اشعار#غزل#لاو#جملات#همسر#دوتایی#حسرت#نامرد#نامردی#نامزد#نرو#عاطفه#مهر#عشقولانه
رو لبه.... رو لبه که باشی، خوبیش اینه که چیزایی رو میتونی ببینی که هرگز نمیتونستی از هییییییچ کجای دیگه ببینی . . . . . . . . . . . #عشق #عاشقی #محبت #معشوق #معشوقه #شکست #تنهایی #دلشکسته #تنها #دلبر #دلبری #عاشق #شعر #شاعری #اشعار #غزل #لاو #جملات #همسر #دوتایی #حسرت #نامرد #نامردی #نامزد #نرو #عاطفه #مهر #عشقولانه
خوشبختی..💏
.
خوشبختی 💚  به آسانی دست یافتنی نیست؛
یافتنِ آن در درونِ خود دشوار است.
👈 و در جای دیگر ناممکن…‼️
.
#آرتور_شوپنهاور
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
#عشق#عاشقی#محبت#معشوق#معشوقه#شکست#تنهایی#دلشکسته#تنها#دلبر#دلبری#عاشق#شعر#شاعری#اشعار#غزل#لاو#جملات#همسر#دوتایی#حسرت#نامرد#نامردی#نامزد#نرو#عاطفه#مهر#عشقولانه
خوشبختی..💏 . خوشبختی 💚 به آسانی دست یافتنی نیست؛ یافتنِ آن در درونِ خود دشوار است. 👈 و در جای دیگر ناممکن…‼️ . #آرتور_شوپنهاور . . . . . . . . . . . . . . #عشق #عاشقی #محبت #معشوق #معشوقه #شکست #تنهایی #دلشکسته #تنها #دلبر #دلبری #عاشق #شعر #شاعری #اشعار #غزل #لاو #جملات #همسر #دوتایی #حسرت #نامرد #نامردی #نامزد #نرو #عاطفه #مهر #عشقولانه
(پریود)

اولین باری که ردخون را در لباس زیرمان دیدیم
بدون شک تمامی مان وحشت کردیم
بعد آمدند در گوش مان گفتند این یک راز است
هیچ مردی نباید از آن بو ببرد.دردهای یواشکی ِزیادی کشیدیم
دردهایی از ناحیه ی کمر تا زیر شکم
حالت تهوع از شدت درد
در فصل سرما عرق کردیم
فوبیای رد خون بر پشت فرم های مدرسه داشتیم
آن هایی که مذهبی بودند ماه رمضان ها در خانه باید ادای روزه دارها را در می آوردند
سه بار سکته میکردیم تا برویم داروخانه و از اقای پشت پیشخوان نوار بهداشتی بخواهیم
پایم را گذاشته بودم مشهد و به دلیل همین قاعدگیِ لعنتی توی هتل مانده بودم
دریای کیش را دیده بودم و تنها ساق پایم را داخلش برده بودم.
شب هایی که از درد و عرق از خواب جا میپریدم
و آنقدر آن شب طولانی بود که حتی از گریه هم خوابم نمیبرد
تمام این ها به کنار
اگر یک روز بعد از یک ماه این درد دیرتر به سراغمان بیاید 
وحشت به جانمان می افتد
سونوگرافی باید برویم
پله ها را نباید بالا و پایین برویم.
ولی در این بین تنها چیزی که دردش بیشتر از درد جسم است،درد روان ماست.
دردی که باید تمام این دردها را مخفی کرد
که مبادا برادر و پدرت بفهمند تو درد میکشی
که مبادا استاد دانشگاه بفهمد تو از درد به خود میپیچی
که یکدفعه اگر توی خیابان از شدت ضعف به زمین بخوری
نباید بگویی پریود هستم
لطفا کمی هوای زن ها را داشته باشید
لاقل در ماه شش روزش را...
#شعر#شعرنو#دل#باکره#فاحشه#عاشق#مرد#نامرد#خیانت#تن#زنانگی#بکارت#دختر#شهوت#هوس#برهنه#آغوش#لب#حجاب#عفت#حیا#
(پریود) اولین باری که ردخون را در لباس زیرمان دیدیم بدون شک تمامی مان وحشت کردیم بعد آمدند در گوش مان گفتند این یک راز است هیچ مردی نباید از آن بو ببرد.دردهای یواشکی ِزیادی کشیدیم دردهایی از ناحیه ی کمر تا زیر شکم حالت تهوع از شدت درد در فصل سرما عرق کردیم فوبیای رد خون بر پشت فرم های مدرسه داشتیم آن هایی که مذهبی بودند ماه رمضان ها در خانه باید ادای روزه دارها را در می آوردند سه بار سکته میکردیم تا برویم داروخانه و از اقای پشت پیشخوان نوار بهداشتی بخواهیم پایم را گذاشته بودم مشهد و به دلیل همین قاعدگیِ لعنتی توی هتل مانده بودم دریای کیش را دیده بودم و تنها ساق پایم را داخلش برده بودم. شب هایی که از درد و عرق از خواب جا میپریدم و آنقدر آن شب طولانی بود که حتی از گریه هم خوابم نمیبرد تمام این ها به کنار اگر یک روز بعد از یک ماه این درد دیرتر به سراغمان بیاید وحشت به جانمان می افتد سونوگرافی باید برویم پله ها را نباید بالا و پایین برویم. ولی در این بین تنها چیزی که دردش بیشتر از درد جسم است،درد روان ماست. دردی که باید تمام این دردها را مخفی کرد که مبادا برادر و پدرت بفهمند تو درد میکشی که مبادا استاد دانشگاه بفهمد تو از درد به خود میپیچی که یکدفعه اگر توی خیابان از شدت ضعف به زمین بخوری نباید بگویی پریود هستم لطفا کمی هوای زن ها را داشته باشید لاقل در ماه شش روزش را... #شعر #شعرنو #دل #باکره #فاحشه #عاشق #مرد #نامرد #خیانت #تن #زنانگی #بکارت #دختر #شهوت #هوس #برهنه #آغوش #لب #حجاب #عفت #حیا
ماه‌ها هم طي شد.
بارها قصه آن، كوچهْ مهتاب مشيري خواندم
باورم شد كه جهان، زندگي، عشق، اميد،
سست و بي‌بنياد است
ولي انگار كه عشقت، يادت، هيچ فكر سفر از اين دل و اين سينه نداشت
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
#عشق#عاشقی#محبت#معشوق#معشوقه#شکست#تنهایی#دلشکسته#تنها#دلبر#دلبری#عاشق#شعر#شاعری#اشعار#غزل#لاو#جملات#همسر#دوتایی#حسرت#نامرد#نامردی#نامزد#نرو#عاطفه#مهر#عشقولانه#دوست_دارم
ماه‌ها هم طي شد. بارها قصه آن، كوچهْ مهتاب مشيري خواندم باورم شد كه جهان، زندگي، عشق، اميد، سست و بي‌بنياد است ولي انگار كه عشقت، يادت، هيچ فكر سفر از اين دل و اين سينه نداشت . . . . . . . . . . . . #عشق #عاشقی #محبت #معشوق #معشوقه #شکست #تنهایی #دلشکسته #تنها #دلبر #دلبری #عاشق #شعر #شاعری #اشعار #غزل #لاو #جملات #همسر #دوتایی #حسرت #نامرد #نامردی #نامزد #نرو #عاطفه #مهر #عشقولانه #دوست_دارم