همه عکس ها و کلیپ های پوتين در اینستاگرام


loading...
💎 ⚜️اورجینال بپوشید تا بدرخشید ⚜️💎 كليه اجناس ترك ميباشند🇹🇷 ****************** 💕 ٥٠ ميل 💵 قیمت:٨٠٠٠٠تومان ***************مجموعه اى از گلهاى دلنشين تحويل فورى ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ 🇹🇳 خرید از بهترین برند های پوشاک ترکیه 🇹🇳 ✳️ تضمین کیفیت و سالم بودن جنس ✳️ تحویل درب منزل ⚜️فروشگاه آنلاین نسیم ⚜️ارائه محصولات جدید بصورت روزانه ‎ #پالتو #مانتو #مانتو_شیک #كفش #كت #لباس_شب #لباس_شیک #لباس_خواب #لباس_مجلسی #لباس_راحتی #زمستون #كاپشن #عروس #مهمانی #كيف #كفش #بوت #پوتين #چكمه #شلوار #شلوار_جین #شلوار_لی #شلوار_كتان #بلوز_ترک #پيراهن #پيراهن_شيك #پيراهن_زنانه #لباس_بافت
💎 ⚜️اورجینال بپوشید تا بدرخشید ⚜️💎 كليه اجناس ترك ميباشند🇹🇷 ****************** 💵 قیمت : ٨٥٠٠٠تومان *************** . كد:٦٨ داراى سايز هاى مختلف ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ 🇹🇳 خرید از بهترین برند های پوشاک ترکیه 🇹🇳 ✳️ تضمین کیفیت و سالم بودن جنس ✳️ تحویل درب منزل ⚜️فروشگاه آنلاین نسیم ⚜️ارائه محصولات جدید بصورت روزانه ‎ #پالتو #مانتو #مانتو_شیک #كفش #كت #لباس_شب #لباس_شیک #لباس_خواب #لباس_مجلسی #لباس_راحتی #زمستون #كاپشن #عروس #مهمانی #كيف #كفش #بوت #پوتين #چكمه #شلوار #شلوار_جین #شلوار_لی #شلوار_كتان #بلوز_ترک #پيراهن #پيراهن_شيك #پيراهن_زنانه #لباس_بافت
💎 ⚜️اورجینال بپوشید تا بدرخشید ⚜️💎 كليه اجناس ترك ميباشند🇹🇷 ****************** 💵 قیمت : ١٣٩٠٠٠تومان *************** . كد:٦٧ داراى سايز هاى مختلف ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ 🇹🇳 خرید از بهترین برند های پوشاک ترکیه 🇹🇳 ✳️ تضمین کیفیت و سالم بودن جنس ✳️ تحویل درب منزل ⚜️فروشگاه آنلاین نسیم ⚜️ارائه محصولات جدید بصورت روزانه ‎ #پالتو #مانتو #مانتو_شیک #كفش #كت #لباس_شب #لباس_شیک #لباس_خواب #لباس_مجلسی #لباس_راحتی #زمستون #كاپشن #عروس #مهمانی #كيف #كفش #بوت #پوتين #چكمه #شلوار #شلوار_جین #شلوار_لی #شلوار_كتان #بلوز_ترک #پيراهن #پيراهن_شيك #پيراهن_زنانه #لباس_بافت
💎 ⚜️اورجینال بپوشید تا بدرخشید ⚜️💎 كليه اجناس ترك ميباشند🇹🇷 ****************** 💵 قیمت : ٢٠٨٠٠٠تومان *************** . كد:٦٤ داراى سايز هاى مختلف ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ 🇹🇳 خرید از بهترین برند های پوشاک ترکیه 🇹🇳 ✳️ تضمین کیفیت و سالم بودن جنس ✳️ تحویل درب منزل ⚜️فروشگاه آنلاین نسیم ⚜️ارائه محصولات جدید بصورت روزانه ‎ #پالتو #مانتو #مانتو_شیک #كفش #كت #لباس_شب #لباس_شیک #لباس_خواب #لباس_مجلسی #لباس_راحتی #زمستون #كاپشن #عروس #مهمانی #كيف #كفش #بوت #پوتين #چكمه #شلوار #شلوار_جین #شلوار_لی #شلوار_كتان #بلوز_ترک #پيراهن #پيراهن_شيك #پيراهن_زنانه #لباس_بافت
💎 ⚜️اورجینال بپوشید تا بدرخشید ⚜️💎 كليه اجناس ترك ميباشند🇹🇷 ****************** 💵 قیمت : ١٨٠٠٠٠تومان *************** . كد:٦٣ داراى سايز هاى مختلف داراى رنگبندى ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ 🇹🇳 خرید از بهترین برند های پوشاک ترکیه 🇹🇳 ✳️ تضمین کیفیت و سالم بودن جنس ✳️ تحویل درب منزل ⚜️فروشگاه آنلاین نسیم ⚜️ارائه محصولات جدید بصورت روزانه ‎ #پالتو #مانتو #مانتو_شیک #كفش #كت #لباس_شب #لباس_شیک #لباس_خواب #لباس_مجلسی #لباس_راحتی #زمستون #كاپشن #عروس #مهمانی #كيف #كفش #بوت #پوتين #چكمه #شلوار #شلوار_جین #شلوار_لی #شلوار_كتان #بلوز_ترک #پيراهن #پيراهن_شيك #پيراهن_زنانه #لباس_بافت
كاسكت كراسي نولان ايتاليا😍😍😍. ://./. ٠٩١٥٣٢٠٨١٠١ #كلاه #كراس #كاسكت #پوتين #دستكش #فاكس #فوكس #نولان #اونيل #تي سي ايكس #مانستر #منستر
💎 ⚜️اورجینال بپوشید تا بدرخشید ⚜️💎 كليه اجناس ترك ميباشند🇹🇷 ****************** &💵 قیمت : ١٧٧٠٠٠تومان *************** . كد:٦٠ داراى سايز هاى مختلف ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ 🇹🇳 خرید از بهترین برند های پوشاک ترکیه 🇹🇳 ✳️ تضمین کیفیت و سالم بودن جنس ✳️ تحویل درب منزل ⚜️فروشگاه آنلاین نسیم ⚜️ارائه محصولات جدید بصورت روزانه ‎ #پالتو #مانتو #مانتو_شیک #كفش #كت #لباس_شب #لباس_شیک #لباس_خواب #لباس_مجلسی #لباس_راحتی #زمستون #كاپشن #عروس #مهمانی #كيف #كفش #بوت #پوتين #چكمه #شلوار #شلوار_جین #شلوار_لی #شلوار_كتان #بلوز_ترک #پيراهن #پيراهن_شيك #پيراهن_زنانه #لباس_بافت
💎 ⚜️اورجینال بپوشید تا بدرخشید ⚜️💎 كليه اجناس ترك ميباشند🇹🇷 ****************** 💵 قیمت : ١٩٨٠٠٠تومان *************** . كد:٥٩ داراى سايز هاى مختلف ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ 🇹🇳 خرید از بهترین برند های پوشاک ترکیه 🇹🇳 ✳️ تضمین کیفیت و سالم بودن جنس ✳️ تحویل درب منزل ⚜️فروشگاه آنلاین نسیم ⚜️ارائه محصولات جدید بصورت روزانه ‎ #پالتو #مانتو #مانتو_شیک #كفش #كت #لباس_شب #لباس_شیک #لباس_خواب #لباس_مجلسی #لباس_راحتی #زمستون #كاپشن #عروس #مهمانی #كيف #كفش #بوت #پوتين #چكمه #شلوار #شلوار_جین #شلوار_لی #شلوار_كتان #بلوز_ترک #پيراهن #پيراهن_شيك #پيراهن_زنانه #لباس_بافت
اسناد خیلى محرمانە درون نظام نشان میدهد برخلاف آنچە رسانەهاى دولتى مبنى بر پایان اعتراضات سراسرى منتشر میکنند، وضعیت بحرانی است و برغم سرکوب شدید هر آن احتمال قیام ضد حکومت وجود دارد. فرماندە نیروى انتظامى استان کردستان در نامەای محرمانە براى نهادهاى امنیتى و ارگانهاى حکومتى از احتمال قیام مردم کردستان خبر دادە است. در نامەاى کە با طبقەبندى خیلى محرمانە بە دست ما رسیدە، فرماندە نیروى انتظامى استان کردستان توصیەهاى ویژەای را بە نهادهاى امنیتى و سرکوبگر دادە است. در بخشى از این سند دە صفحەای توصیە شدە نظارت بر مردم را افزایش بدهند. همچنین نیروهاى امنیتى با لباس شخصى وارد تجمع مردم شدە و فیلمبردارى بکنند. در این دستور عمل خیلى محرمانە درخواست شدە از هر طریق ممکن اجازە ندهند گردهمایی اعتراضى صورت بگیرد. چند توصیە : . ١. در هرگونە گردهمایی اعتراضى حتى الامکان از ماسک و کلاه استفادە کنید و یا صورت خود را با شالگردن و... بپیچانید. . ٢. کسانى را کە از صورت شما فیلمبردارى میکنند، متوقف و از میان خود خارج کنید. هرگونە فیلمبردارى براى خبررسانى باید از دور و یا از پشت سر باشد، بطورى کە صورت معترضین دیدە نشود. توجە کنید در برخى موارد از فیلمبردار خانم و یا روزنامەنگاران دولتى استفادە میکنند. بنابراین، این قانون را براى همە اعمال کنید. . ٣. اگر امکان دارد از افرادى کە سعى میکنند از صورت شما فیلمبردارى کنند، عکس و فیلم تهیە کنید تا براى شناسایی مردم معرفى شوند. . ٤. نیروهاى امنیتى براى ارتباط افراد لباس شخصى مهر ویژەاى را بە دست چپ (ممکن است آن را عوض کنند) آنها میزنند. افرادی کە براى آنها فیلمبردارى میکنند هم این مهر را دارند. هرچند ممكن است پس از انتشار اين خبر از روش ديگری استفادە کنند...
صفحه اينستاگرام ما ./ جهت گوش دادن برنامه هاي ري استارت شب بخير ايران و طلوع امپراطوري كوروش به كانال تلگرام (سيد محمد حسيني )بپيونديد. ‏./ ‏./ براي دريافت اخبار موثق جهان به كامال تلگرام پستو نيوزبپيونديد. ‏./ #ري استارت -تنها-راه-نجات #سيد محمد حسيني #فحشا #تجاوز #مدافعين #حرم #بشار -انگلستان #روحاني #آخونديسم اسد #پوتين #اربعين #پيشگوييهاي شاه نعمت الله ولي #بسيجي #سريال #جم #دجال #عربستان #جنگ #تزوير #ريا #چالش آتش لينك دقيق پخش مستقيم : ://../🌏وب سايتها راههاي ارتباطي با مام . ./ ./
💎 ⚜️اورجینال بپوشید تا بدرخشید ⚜️💎 كليه اجناس ترك ميباشند🇹🇷 ****************** . 💵 قیمت : ٢٣٠٠٠٠ تومان *************** . كد: داراى سايز : ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ 🇹🇳 خرید از بهترین برند های پوشاک ترکیه 🇹🇳 ✳️ تضمین کیفیت و سالم بودن جنس ✳️ تحویل درب منزل ⚜️فروشگاه آنلاین نسیم ⚜️ارائه محصولات جدید بصورت روزانه ‎ #پالتو #مانتو #مانتو_شیک #كفش #كت #لباس_شب #لباس_شیک #لباس_خواب #لباس_مجلسی #لباس_راحتی #زمستون #كاپشن #عروس #مهمانی #كيف #كفش #بوت #پوتين #چكمه #شلوار #شلوار_جین #شلوار_لی #شلوار_كتان #بلوز_ترک #پيراهن #پيراهن_شيك #پيراهن_زنانه #لباس_بافت
💎 ⚜️اورجینال بپوشید تا بدرخشید ⚜️💎 كليه اجناس ترك ميباشند🇹🇷 ****************** . 💵 قیمت : ١٨٥٠٠٠ تومان *************** . كد: داراى سايز : ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ 🇹🇳 خرید از بهترین برند های پوشاک ترکیه 🇹🇳 ✳️ تضمین کیفیت و سالم بودن جنس ✳️ تحویل درب منزل ⚜️فروشگاه آنلاین نسیم ⚜️ارائه محصولات جدید بصورت روزانه ‎ #پالتو #مانتو #مانتو_شیک #كفش #كت #لباس_شب #لباس_شیک #لباس_خواب #لباس_مجلسی #لباس_راحتی #زمستون #كاپشن #عروس #مهمانی #كيف #كفش #بوت #پوتين #چكمه #شلوار #شلوار_جین #شلوار_لی #شلوار_كتان #بلوز_ترک #پيراهن #پيراهن_شيك #پيراهن_زنانه #لباس_بافت
💎 ⚜️اورجینال بپوشید تا بدرخشید ⚜️💎 كليه اجناس ترك ميباشند🇹🇷 ****************** &💵 قیمت : ١١٠٠٠٠ تومان *************** . كد: : ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ 🇹🇳 خرید از بهترین برند های پوشاک ترکیه 🇹🇳 ✳️ تضمین کیفیت و سالم بودن جنس ✳️ تحویل درب منزل ⚜️فروشگاه آنلاین نسیم ⚜️ارائه محصولات جدید بصورت روزانه ‎ #پالتو #مانتو #مانتو_شیک #كفش #كت #لباس_شب #لباس_شیک #لباس_خواب #لباس_مجلسی #لباس_راحتی #زمستون #كاپشن #عروس #مهمانی #كيف #كفش #بوت #پوتين #چكمه #شلوار #شلوار_جین #شلوار_لی #شلوار_كتان #بلوز_ترک #پيراهن #پيراهن_شيك #پيراهن_زنانه #لباس_بافت
💎 ⚜️اورجینال بپوشید تا بدرخشید ⚜️💎 كليه اجناس ترك ميباشند🇹🇷 ****************** &💵 قیمت : ١٨٥٠٠٠ تومان *************** . كد: داراى سايز : ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ 🇹🇳 خرید از بهترین برند های پوشاک ترکیه 🇹🇳 ✳️ تضمین کیفیت و سالم بودن جنس ✳️ تحویل درب منزل ⚜️فروشگاه آنلاین نسیم ⚜️ارائه محصولات جدید بصورت روزانه ‎ #پالتو #مانتو #مانتو_شیک #كفش #كت #لباس_شب #لباس_شیک #لباس_خواب #لباس_مجلسی #لباس_راحتی #زمستون #كاپشن #عروس #مهمانی #كيف #كفش #بوت #پوتين #چكمه #شلوار #شلوار_جین #شلوار_لی #شلوار_كتان #بلوز_ترک #پيراهن #پيراهن_شيك #پيراهن_زنانه #لباس_بافت
💎 ⚜️اورجینال بپوشید تا بدرخشید ⚜️💎 كليه اجناس ترك ميباشند🇹🇷 ****************** &💵 قیمت : ١٥٣٠٠٠تومان *************** . كد:٤١ داراى سايز :٣٥ ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ 🇹🇳 خرید از بهترین برند های پوشاک ترکیه 🇹🇳 ✳️ تضمین کیفیت و سالم بودن جنس ✳️ تحویل درب منزل ⚜️فروشگاه آنلاین نسیم ⚜️ارائه محصولات جدید بصورت روزانه ‎ #پالتو #مانتو #مانتو_شیک #كفش #كت #لباس_شب #لباس_شیک #لباس_خواب #لباس_مجلسی #لباس_راحتی #زمستون #كاپشن #عروس #مهمانی #كيف #كفش #بوت #پوتين #چكمه #شلوار #شلوار_جین #شلوار_لی #شلوار_كتان #بلوز_ترک #پيراهن #پيراهن_شيك #پيراهن_زنانه #لباس_بافت
صفحه اينستاگرام ما ./ جهت گوش دادن برنامه هاي ري استارت شب بخير ايران و طلوع امپراطوري كوروش به كانال تلگرام (سيد محمد حسيني )بپيونديد. ‏./ ‏./ براي دريافت اخبار موثق جهان به كامال تلگرام پستو نيوزبپيونديد. ‏./ #ري استارت -تنها-راه-نجات #سيد محمد حسيني #فحشا #تجاوز #مدافعين #حرم #بشار -انگلستان #روحاني #آخونديسم اسد #پوتين #اربعين #پيشگوييهاي شاه نعمت الله ولي #بسيجي #سريال #جم #دجال #عربستان #جنگ #تزوير #ريا #چالش آتش لينك دقيق پخش مستقيم : ://../🌏وب سايتها راههاي ارتباطي با مام . ./ ./
غم مخور كه من در اين تشويش خرمي وصل يار ميبينم 'شاه نعمت الله ولي' چالش آتش ٢ ليدر ري استارتي ها (من جاسوس ملت ايرانم) 🔺گفتيم كه ايران را امنيتي ميكنيم و اين كار را كرديم 🔺بازگشت ايران به حكومت نظامي ١٣٥٧بعد از چهل سال و امنيتي شدن پايتخت ايران و بيشتر شهرها بخاطر ري استارتي ها...! 🔺آماده باش بسيجي جنگ رو در رو .و تن به تن است صفحه اينستاگرام ما ./ جهت گوش دادن برنامه هاي ري استارت شب بخير ايران و طلوع امپراطوري كوروش به كانال تلگرام (سيد محمد حسيني )بپيونديد. ‏./ ‏./ براي دريافت اخبار موثق جهان به كامال تلگرام پستو نيوزبپيونديد. ‏./ #ري استارت -تنها-راه-نجات #سيد محمد حسيني #فحشا #تجاوز #مدافعين #حرم #بشار -انگلستان #روحاني #آخونديسم اسد #پوتين #اربعين #پيشگوييهاي شاه نعمت الله ولي #بسيجي #سريال #جم #دجال #عربستان #جنگ #تزوير #ريا #چالش آتش لينك دقيق پخش مستقيم : ://../🌏وب سايتها راههاي ارتباطي با مام . ./ ./!
#پوتين در حال اجراي تكنيك #جودو 👈 # # # #
💎 ⚜️اورجینال بپوشید تا بدرخشید ⚜️💎 كليه اجناس ترك ميباشند🇹🇷 ****************** 💵 قیمت : ٧٥٠٠٠تومان *************** . كد:٣٨ ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ 🇹🇳 خرید از بهترین برند های پوشاک ترکیه 🇹🇳 ✳️ تضمین کیفیت و سالم بودن جنس ✳️ تحویل درب منزل ⚜️فروشگاه آنلاین نسیم ⚜️ارائه محصولات جدید بصورت روزانه ‎ #پالتو #مانتو #مانتو_شیک #كفش #كت #لباس_شب #لباس_شیک #لباس_خواب #لباس_مجلسی #لباس_راحتی #زمستون #كاپشن #عروس #مهمانی #كيف #كفش #بوت #پوتين #چكمه #شلوار #شلوار_جین #شلوار_لی #شلوار_كتان #بلوز_ترک #پيراهن #پيراهن_شيك #پيراهن_زنانه #لباس_بافت
💎 ⚜️اورجینال بپوشید تا بدرخشید ⚜️💎 كليه اجناس ترك ميباشند🇹🇷 ****************** 💵 قیمت : ١٣٠٠٠٠تومان *************** . كد:٣٧ داراى سايز هاى مختلف ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ 🇹🇳 خرید از بهترین برند های پوشاک ترکیه 🇹🇳 ✳️ تضمین کیفیت و سالم بودن جنس ✳️ تحویل درب منزل ⚜️فروشگاه آنلاین نسیم ⚜️ارائه محصولات جدید بصورت روزانه ‎ #پالتو #مانتو #مانتو_شیک #كفش #كت #لباس_شب #لباس_شیک #لباس_خواب #لباس_مجلسی #لباس_راحتی #زمستون #كاپشن #عروس #مهمانی #كيف #كفش #بوت #پوتين #چكمه #شلوار #شلوار_جین #شلوار_لی #شلوار_كتان #بلوز_ترک #پيراهن #پيراهن_شيك #پيراهن_زنانه #لباس_بافت
💎 ⚜️اورجینال بپوشید تا بدرخشید ⚜️💎 كليه اجناس ترك ميباشند🇹🇷 ****************** 💵 قیمت : ١١٥٠٠٠تومان *************** . كد:٣٥ داراى رنگبندى ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ 🇹🇳 خرید از بهترین برند های پوشاک ترکیه 🇹🇳 ✳️ تضمین کیفیت و سالم بودن جنس ✳️ تحویل درب منزل ⚜️فروشگاه آنلاین نسیم ⚜️ارائه محصولات جدید بصورت روزانه ‎ #پالتو #مانتو #مانتو_شیک #كفش #كت #لباس_شب #لباس_شیک #لباس_خواب #لباس_مجلسی #لباس_راحتی #زمستون #كاپشن #عروس #مهمانی #كيف #كفش #بوت #پوتين #چكمه #شلوار #شلوار_جین #شلوار_لی #شلوار_كتان #بلوز_ترک #پيراهن #پيراهن_شيك #پيراهن_زنانه #لباس_بافت
💎 ⚜️اورجینال بپوشید تا بدرخشید ⚜️💎 كليه اجناس ترك ميباشند🇹🇷 ****************** 💵 قیمت : ١٢٨٠٠٠تومان *************** . كد:٣٤ داراى رنگبندى ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ 🇹🇳 خرید از بهترین برند های پوشاک ترکیه 🇹🇳 ✳️ تضمین کیفیت و سالم بودن جنس ✳️ تحویل درب منزل ⚜️فروشگاه آنلاین نسیم ⚜️ارائه محصولات جدید بصورت روزانه ‎ #پالتو #مانتو #مانتو_شیک #كفش #كت #لباس_شب #لباس_شیک #لباس_خواب #لباس_مجلسی #لباس_راحتی #زمستون #كاپشن #عروس #مهمانی #كيف #كفش #بوت #پوتين #چكمه #شلوار #شلوار_جین #شلوار_لی #شلوار_كتان #بلوز_ترک #پيراهن #پيراهن_شيك #پيراهن_زنانه #لباس_بافت
💎 ⚜️اورجینال بپوشید تا بدرخشید ⚜️💎 كليه اجناس ترك ميباشند🇹🇷 ****************** 💵 قیمت : ١٧٥٠٠٠تومان *************** . كد:٣٣ داراى سايز:٣٧ ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ 🇹🇳 خرید از بهترین برند های پوشاک ترکیه 🇹🇳 ✳️ تضمین کیفیت و سالم بودن جنس ✳️ تحویل درب منزل ⚜️فروشگاه آنلاین نسیم ⚜️ارائه محصولات جدید بصورت روزانه ‎ #پالتو #مانتو #مانتو_شیک #كفش #كت #لباس_شب #لباس_شیک #لباس_خواب #لباس_مجلسی #لباس_راحتی #زمستون #كاپشن #عروس #مهمانی #كيف #كفش #بوت #پوتين #چكمه #شلوار #شلوار_جین #شلوار_لی #شلوار_كتان #بلوز_ترک #پيراهن #پيراهن_شيك #پيراهن_زنانه #لباس_بافت
. قهرمان بلند شو كه اينبار هم مملكت اخوند پاچه گير ميخواهد و اسلام دوباره غرق در رحمانيت و ذوب در لطافت شده اينبار جاي خالي تو بين مردمي كه اعتراض ميكند كم است كه بروي در وسط جمعيت چهارپايه بگذاري و فرياد بزني و دفاع از #مظلوم را بر سر #علم_حقانيت_اسلام كني نواب سر از خاك سرد بي بخار شهر قم بردار كه همه ي فتنه ها از #شهرالعلما گُر ميگيرد بيا تا بر دهان كساني بكوبي كه ميگوييد اسلام و روحانيت جداي مبارزه است بيا و ثابت كن كه #نعلين كفش مبارزه نيست و شايد اينبار #پوتين پا كني براي مبارزه اي سخت با مستكبرين داخلي سيد مجتبي، شاه رفت ولي شاه هاي كوچك و بزرگ همچنان ايستاده اند در #وضعيت_حساس_كنوني اين مملكت تورا ميخواهد تا حرام لقمگان ماست هاي خود را #كيسه كنند . اين #عوعو سگان شما نيز بگذرد #نواب_صفوی #نواب #سيدمجتبى . پ ن:اينا همه ارزش خميني كبير رو كم نميكنه كما اينكه نواب انقلاب نكرد خميني انقلاب كرد👌
💎 ⚜️اورجینال بپوشید تا بدرخشید ⚜️💎 كليه اجناس ترك ميباشند🇹🇷 ****************** 💵 قیمت : ١١٩٠٠٠تومان *************** . كد:٢٩ داراى سايزهاى مختلف داراى رنگبندى ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ 🇹🇳 خرید از بهترین برند های پوشاک ترکیه 🇹🇳 ✳️ تضمین کیفیت و سالم بودن جنس ✳️ تحویل درب منزل ⚜️فروشگاه آنلاین نسیم ⚜️ارائه محصولات جدید بصورت روزانه ‎ #پالتو #مانتو #مانتو_شیک #كفش #كت #لباس_شب #لباس_شیک #لباس_خواب #لباس_مجلسی #لباس_راحتی #زمستون #كاپشن #عروس #مهمانی #كيف #كفش #بوت #پوتين #چكمه #شلوار #شلوار_جین #شلوار_لی #شلوار_كتان #بلوز_ترک #پيراهن #پيراهن_شيك #پيراهن_زنانه #لباس_بافت
💎 ⚜️اورجینال بپوشید تا بدرخشید ⚜️💎 كليه اجناس ترك ميباشند🇹🇷 ****************** 💵 قیمت : ١٧٥٠٠٠تومان *************** . كد:٢٨ داراى سايزهاى مختلف داراى رنگبندى ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ 🇹🇳 خرید از بهترین برند های پوشاک ترکیه 🇹🇳 ✳️ تضمین کیفیت و سالم بودن جنس ✳️ تحویل درب منزل ⚜️فروشگاه آنلاین نسیم ⚜️ارائه محصولات جدید بصورت روزانه ‎ #پالتو #مانتو #مانتو_شیک #كفش #كت #لباس_شب #لباس_شیک #لباس_خواب #لباس_مجلسی #لباس_راحتی #زمستون #كاپشن #عروس #مهمانی #كيف #كفش #بوت #پوتين #چكمه #شلوار #شلوار_جین #شلوار_لی #شلوار_كتان #بلوز_ترک #پيراهن #پيراهن_شيك #پيراهن_زنانه #لباس_بافت
💎 ⚜️اورجینال بپوشید تا بدرخشید ⚜️💎 كليه اجناس ترك ميباشند🇹🇷 ****************** 💵 قیمت : ١١٨٠٠٠تومان *************** . كد:٢٧ داراى سايزهاى مختلف داراى رنگبندى ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ 🇹🇳 خرید از بهترین برند های پوشاک ترکیه 🇹🇳 ✳️ تضمین کیفیت و سالم بودن جنس ✳️ تحویل درب منزل ⚜️فروشگاه آنلاین نسیم ⚜️ارائه محصولات جدید بصورت روزانه ‎ #پالتو #مانتو #مانتو_شیک #كفش #كت #لباس_شب #لباس_شیک #لباس_خواب #لباس_مجلسی #لباس_راحتی #زمستون #كاپشن #عروس #مهمانی #كيف #كفش #بوت #پوتين #چكمه #شلوار #شلوار_جین #شلوار_لی #شلوار_كتان #بلوز_ترک #پيراهن #پيراهن_شيك #پيراهن_زنانه #لباس_بافته
زنـــــــگ تـــــــفـــــريـــــــح . صد در صد خيلى ها با اين تراك موزيك خاطره دارند . امشب يه موزيك ايتاليايى براتون انتخاب كردم اميدوارم لذت ببريد . در ضمن اين زوج خواننده با هم زن و شوهر هستند... . #كمپين_حمايت_از_شاهزاده_رضاپهلوى #فدائيان_ايران #هارپ #زلزله_مصنوعى #پرزيدنت_ترامپ #پليس_بين_الملل #نتانياهو #بشار_اسد #موشك_بالستيك #پوتين #خامنه_اى #سرنگونى #ديكتاتور #رژيم #فاسد #اختلاسگر #نقشه_شوم #هدف #فراماسونرى #جهنم #قيام_بزرگ #پروردگار #شيطان #رهبر #آخوند #طلاب #انقلاب
فرزندان ايران را كجا برده ايد؟؟؟ . هيئت حاكمه جمهورى اسلامى چه فكر ميكند آيا خيال ميكند كه با چيدن برگ از درخت مى تواند ريشه مان را بخشكاند زهى..زهى خيال باطل است چرا كه سپيده آزادى در حال دميدن است... . مرگ بر تماميت جناحهاى رژيم... . #كمپين_حمايت_از_شاهزاده_رضاپهلوى #فدائيان_ايران #هارپ #زلزله_مصنوعى #پرزيدنت_ترامپ #پليس_بين_الملل #نتانياهو #بشار_اسد #موشك_بالستيك #پوتين #خامنه_اى #سرنگونى #ديكتاتور #رژيم #فاسد #اختلاسگر #نقشه_شوم #هدف #فراماسونرى #جهنم #قيام_بزرگ #پروردگار #شيطان #رهبر #آخوند #طلاب #انقلاب
💎 ⚜️اورجینال بپوشید تا بدرخشید ⚜️💎 كليه اجناس ترك ميباشند🇹🇷 ****************** 💵 قیمت : ١٩٥٠٠٠تومان *************** . كد:٢٤ داراى سايزهاى مختلف ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ 🇹🇳 خرید از بهترین برند های پوشاک ترکیه 🇹🇳 ✳️ تضمین کیفیت و سالم بودن جنس ✳️ تحویل درب منزل ⚜️فروشگاه آنلاین نسیم ⚜️ارائه محصولات جدید بصورت روزانه ‎ #پالتو #مانتو #مانتو_شیک #كفش #كت #لباس_شب #لباس_شیک #لباس_خواب #لباس_مجلسی #لباس_راحتی #زمستون #كاپشن #عروس #مهمانی #كيف #كفش #بوت #پوتين #چكمه #شلوار #شلوار_جین #شلوار_لی #شلوار_كتان #بلوز_ترک #پيراهن #پيراهن_شيك #پيراهن_زنانه #لباس_بافت
🌞 برخي از قوانين امپراطوري تصوف 🔴 خانواده بنيان حكومت تصوف است 🔺زن بالاترين جايگاه را در خانواده و جامعه دارد و امپراطوري تصوف موظف است به خانم هاي خانه دار حقوقي معادل يك سوم عرف جامعه پرداخت كند. 🔺ازدواج با دونفر غير قانوني است! 🔺روابط دختر پسر مسايل كاملا شخصي است و كسي حق دخالت ندارد. 🔺حجاب كاملا اختياري و آزاد است . 🔺معلمان از حقوق و مزاياي بالايي برخوردار خواهند بود معلم خداي سوم است. 🔺كتاب تعليمات ديني به طور كلي از دروس آموزش و پرورش حذف مي شود .همچنين صبحانه با بهترين كيفيت براي دانش آموزان از اركان مدارس است. 🔺آموزش دين به فرزندان تا قبل از سن بلوغ غير قانوني خواهد بود و جرم محسوب مي شود، 🔺همه اديان در معابد خود حق تبليغ بدون خشونت دين خود را خواهند داشت. 🔺ورود كودكان زير سن بلوغ به مسجد ،كليسا،كنيسا،و ساير مكانهاي ديني اعتقادي و غيره ....غير قانوني است 🔺فروش دخانيات و مشروبات الكلي به كودكان زير سن بلوغ غير قانوني است. 🔺براي بوجود نيامدن ديكتاتور در حكومت در چند شهر ايران حمل اسلحه آزاد است. 🔺روزهاي تعطيل بر اساس روزهاي جشن اديان و ديگر تفكرات. 🔺عزاداري ممنوع و روزهاي تعطيل براي عزاداري نداريم. 🔺دولت موظف است براي افراد جامعه كار ايجاد كند.در غير اين صورت حقوق و بيمه درماني افراد بيكار كاملا بر عهده دولت خواهد بود. جهت شنيدن، برنامه هاي "ري استارت"از قسمت اول به كانال جديد "ري استارت"بپيونديد: ./ براي دريافت اخبار موثق جهان به كانال تلگرامي پستو نيوز بپيونديد: ./ همچنين اپليكيشن راديو پستو را مي توانيد از پلي استور دانلود و نصب كنيد . #ري _استارت_تنها_راه _نجات #ري -استارت #سيدمحمد حسيني #عشق #جنبش-قانون-اساسي #تصوف #امپراطوري-كوروش-كبير #دكان -اديان #آخونديسم #انگلستان #جمهوري اسلامي #داعش #پوتين روسيه #داعش #چپاول -ملت- #ايران #بي بي سي -خائن #من و تو خائن #زنده-باد- #ري استارت-درود -بر #انسان كامل
💎 ⚜️اورجینال بپوشید تا بدرخشید ⚜️💎 كليه اجناس ترك ميباشند🇹🇷 ****************** 💵 قیمت : ٩٥٠٠٠تومان *************** . كد:١٩ داراى سايزهاى مختلف ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ 🇹🇳 خرید از بهترین برند های پوشاک ترکیه 🇹🇳 ✳️ تضمین کیفیت و سالم بودن جنس ✳️ تحویل درب منزل ⚜️فروشگاه آنلاین نسیم ⚜️ارائه محصولات جدید بصورت روزانه ‎ #پالتو #مانتو #مانتو_شیک #كفش #كت #لباس_شب #لباس_شیک #لباس_خواب #لباس_مجلسی #لباس_راحتی #زمستون #كاپشن #عروس #مهمانی #كيف #كفش #بوت #پوتين #چكمه #شلوار #شلوار_جین #شلوار_لی #شلوار_كتان #بلوز_ترک #پيراهن #پيراهن_شيك #پيراهن_زنانه #لباس_بافت
💎 ⚜️اورجینال بپوشید تا بدرخشید ⚜️💎 كليه اجناس ترك ميباشند🇹🇷 ****************** 💵 قیمت : ١٧٦٠٠٠تومان *************** . كد:١٨ داراى سايزهاى مختلف داراى رنگبندى ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ 🇹🇳 خرید از بهترین برند های پوشاک ترکیه 🇹🇳 ✳️ تضمین کیفیت و سالم بودن جنس ✳️ تحویل درب منزل ⚜️فروشگاه آنلاین نسیم ⚜️ارائه محصولات جدید بصورت روزانه ‎ #پالتو #مانتو #مانتو_شیک #كفش #كت #لباس_شب #لباس_شیک #لباس_خواب #لباس_مجلسی #لباس_راحتی #زمستون #كاپشن #عروس #مهمانی #كيف #كفش #بوت #پوتين #چكمه #شلوار #شلوار_جین #شلوار_لی #شلوار_كتان #بلوز_ترک #پيراهن #پيراهن_شيك #پيراهن_زنانه #لباس_بافت
درود بروان پاك محمد رضا شاه پهلوى شاهنشاه آريامهر بزرگ ارتشداران... . خاك اگر خنده كرد و گندم داد از تو بود اى بزرگ باران ساز اى رسول بزرگ رستاخيز... . . " مادر گيتى نزايد مثل تو " . #كمپين_حمايت_از_شاهزاده_رضاپهلوى #فدائيان_ايران #هارپ #زلزله_مصنوعى #پرزيدنت_ترامپ #پليس_بين_الملل #نتانياهو #بشار_اسد #موشك_بالستيك #پوتين #خامنه_اى #سرنگونى #ديكتاتور #رژيم #فاسد #اختلاسگر #نقشه_شوم #هدف #فراماسونرى #جهنم #قيام_بزرگ #پروردگار #شيطان #رهبر #آخوند #طلاب #انقلاب
💎 ⚜️اورجینال بپوشید تا بدرخشید ⚜️💎 كليه اجناس ترك ميباشند🇹🇷 ****************** 💵 قیمت : ١١٧٠٠٠تومان *************** . كد: داراى سايزهاى مختلف داراى رنگبندى ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ 🇹🇳 خرید از بهترین برند های پوشاک ترکیه 🇹🇳 ✳️ تضمین کیفیت و سالم بودن جنس ✳️ تحویل درب منزل ⚜️فروشگاه آنلاین نسیم ⚜️ارائه محصولات جدید بصورت روزانه ‎ #پالتو #مانتو #مانتو_شیک #كفش #كت #لباس_شب #لباس_شیک #لباس_خواب #لباس_مجلسی #لباس_راحتی #زمستون #كاپشن #عروس #مهمانی #كيف #كفش #بوت #پوتين #چكمه #شلوار #شلوار_جین #شلوار_لی #شلوار_كتان #بلوز_ترک #پيراهن #پيراهن_شيك #پيراهن_زنانه #لباس_بافت
💎 ⚜️اورجینال بپوشید تا بدرخشید ⚜️💎 كليه اجناس ترك ميباشند🇹🇷 ****************** 💵 قیمت : ١٦٢٠٠٠تومان *************** . كد: داراى سايزهاى مختلف ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ 🇹🇳 خرید از بهترین برند های پوشاک ترکیه 🇹🇳 ✳️ تضمین کیفیت و سالم بودن جنس ✳️ تحویل درب منزل ⚜️فروشگاه آنلاین نسیم ⚜️ارائه محصولات جدید بصورت روزانه ‎ #پالتو #مانتو #مانتو_شیک #كفش #كت #لباس_شب #لباس_شیک #لباس_خواب #لباس_مجلسی #لباس_راحتی #زمستون #كاپشن #عروس #مهمانی #كيف #كفش #بوت #پوتين #چكمه #شلوار #شلوار_جین #شلوار_لی #شلوار_كتان #بلوز_ترک #پيراهن #پيراهن_شيك #پيراهن_زنانه #لباس_بافت
📺 شوي #صداوسيما ⁩ با حضور رجب صفروف رئیس مرکز مطالعات ایران معاصر در روسیه براي #پوتين: ‏🔸صفروف: ⁧ #نيروگاه_اتمي ⁩ بوشهر باعث شد صنعت هسته اي روسيه نجات پيدا كند. ‏🔸صفروف: ايران غربگرا براي ⁧ #روسيه ⁩ از ⁧ #ايران ⁩ اتمي خطرناكتر است.(مگر نيروگاه بوشهر چقدر هزينه داشته است!!!) 🔸 #صفروف: ما همواره به اسرائيل اعلام كرده ايم كه شما بدون حمايت آمريكا نميتوانيد اينطور دنيا را خواب كنيد.!!! (سفارت روسيه در اسرائيل خود گوياست) 🔸 #يامين_پور: رابطه ايران و روسيه بر مبناي داشتن دشمن مشترك شكل گرفته.( #نه_غربي_تماما_شرقي) 🔸يامين پور با نشان دادن يك تصوير از نماز جماعت در مسجد مركزي مسكو به دولت ايران حمله كرد كه چرا در اين مراسم ها شركت نميكنند.
💎 ⚜️اورجینال بپوشید تا بدرخشید ⚜️💎 كليه اجناس ترك ميباشند🇹🇷 ****************** 💵 قیمت : ٩٩٠٠٠تومان *************** . كد: داراى سايزهاى مختلف ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ 🇹🇳 خرید از بهترین برند های پوشاک ترکیه 🇹🇳 ✳️ تضمین کیفیت و سالم بودن جنس ✳️ تحویل درب منزل ⚜️فروشگاه آنلاین نسیم ⚜️ارائه محصولات جدید بصورت روزانه ‎ #پالتو #مانتو #مانتو_شیک #كفش #كت #لباس_شب #لباس_شیک #لباس_خواب #لباس_مجلسی #لباس_راحتی #زمستون #كاپشن #عروس #مهمانی #كيف #كفش #بوت #پوتين #چكمه #شلوار #شلوار_جین #شلوار_لی #شلوار_كتان #بلوز_ترک #پيراهن #پيراهن_شيك #پيراهن_زنانه #لباس_بافت
فقط به مدت ده روز دوستان بشتابيد #كتاني #بوت #اديداس #نايك #پوتين شهرري خيابان حرم خيابان اديب كاشاني پلاك ٥٦
💎 ⚜️اورجینال بپوشید تا بدرخشید ⚜️💎 كليه اجناس ترك ميباشند🇹🇷 ****************** 💵 قیمت :١٢٠٠٠٠ تومان *************** . كد: داراى سايزهاى مختلف ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ 🇹🇳 خرید از بهترین برند های پوشاک ترکیه 🇹🇳 ✳️ تضمین کیفیت و سالم بودن جنس ✳️ تحویل درب منزل ⚜️فروشگاه آنلاین نسیم ⚜️ارائه محصولات جدید بصورت روزانه ‎ #پالتو #مانتو #مانتو_شیک #كفش #كت #لباس_شب #لباس_شیک #لباس_خواب #لباس_مجلسی #لباس_راحتی #زمستون #كاپشن #عروس #مهمانی #كيف #كفش #بوت #پوتين #چكمه #شلوار #شلوار_جین #شلوار_لی #شلوار_كتان #بلوز_ترک #پيراهن #پيراهن_شيك #پيراهن_زنانه #لباس_بافت
💎 ⚜️اورجینال بپوشید تا بدرخشید ⚜️💎 كليه اجناس ترك ميباشند🇹🇷 ****************** 💵 قیمت : ١٢٥٠٠٠تومان *************** . كد: داراى رنگبندى ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ 🇹🇳 خرید از بهترین برند های پوشاک ترکیه 🇹🇳 ✳️ تضمین کیفیت و سالم بودن جنس ✳️ تحویل درب منزل ⚜️فروشگاه آنلاین نسیم ⚜️ارائه محصولات جدید بصورت روزانه ‎ #پالتو #مانتو #مانتو_شیک #كفش #كت #لباس_شب #لباس_شیک #لباس_خواب #لباس_مجلسی #لباس_راحتی #زمستون #كاپشن #عروس #مهمانی #كيف #كفش #بوت #پوتين #چكمه #شلوار #شلوار_جین #شلوار_لی #شلوار_كتان #بلوز_ترک #پيراهن #پيراهن_شيك #پيراهن_زنانه #لباس_بافت
💎 ⚜️اورجینال بپوشید تا بدرخشید ⚜️💎 كليه اجناس ترك ميباشند🇹🇷 ****************** 💵 قیمت : ١٥١٠٠٠تومان *************** . كد: داراى سايز:٤٠^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ 🇹🇳 خرید از بهترین برند های پوشاک ترکیه 🇹🇳 ✳️ تضمین کیفیت و سالم بودن جنس ✳️ تحویل درب منزل ⚜️فروشگاه آنلاین نسیم ⚜️ارائه محصولات جدید بصورت روزانه ‎ #پالتو #مانتو #مانتو_شیک #كفش #كت #لباس_شب #لباس_شیک #لباس_خواب #لباس_مجلسی #لباس_راحتی #زمستون #كاپشن #عروس #مهمانی #كيف #كفش #بوت #پوتين #چكمه #شلوار #شلوار_جین #شلوار_لی #شلوار_كتان #بلوز_ترک #پيراهن #پيراهن_شيك #پيراهن_زنانه #لباس_بافت
💎 ⚜️اورجینال بپوشید تا بدرخشید ⚜️💎 كليه اجناس ترك ميباشند🇹🇷 ****************** 💵 قیمت : ١٣٥٠٠٠تومان *************** . كد: داراى رنگبندى ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ 🇹🇳 خرید از بهترین برند های پوشاک ترکیه 🇹🇳 ✳️ تضمین کیفیت و سالم بودن جنس ✳️ تحویل درب منزل ⚜️فروشگاه آنلاین نسیم ⚜️ارائه محصولات جدید بصورت روزانه ‎ #پالتو #مانتو #مانتو_شیک #كفش #كت #لباس_شب #لباس_شیک #لباس_خواب #لباس_مجلسی #لباس_راحتی #زمستون #كاپشن #عروس #مهمانی #كيف #كفش #بوت #پوتين #چكمه #شلوار #شلوار_جین #شلوار_لی #شلوار_كتان #بلوز_ترک #پيراهن #پيراهن_شيك #پيراهن_زنانه #لباس_بافت
💎 ⚜️اورجینال بپوشید تا بدرخشید ⚜️💎 كليه اجناس ترك ميباشند🇹🇷 ****************** 💵 قیمت : ١٤٥٠٠٠تومان *************** . كد: داراى سايزهاى مختلف^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ 🇹🇳 خرید از بهترین برند های پوشاک ترکیه 🇹🇳 ✳️ تضمین کیفیت و سالم بودن جنس ✳️ تحویل درب منزل ⚜️فروشگاه آنلاین نسیم ⚜️ارائه محصولات جدید بصورت روزانه ‎ #پالتو #مانتو #مانتو_شیک #كفش #كت #لباس_شب #لباس_شیک #لباس_خواب #لباس_مجلسی #لباس_راحتی #زمستون #كاپشن #عروس #مهمانی #كيف #كفش #بوت #پوتين #چكمه #شلوار #شلوار_جین #شلوار_لی #شلوار_كتان #بلوز_ترک #پيراهن #پيراهن_شيك #پيراهن_زنانه #لباس_بافت
✨ - - تى شرت آستین بلند استتار طرح قرقاول این محصول درسایز /// موجود می باشد مشخصات: رنگ: استتار جنس پارچه: محدوده عملکرد دمایی: + الی + سانتیگراد تکنولوژی های استفاده شده: پارچه قابل تنفس - ضد آلرژی - ساخت بلغارستان | 🇧🇬 قیمت: , تومان نحوه سفارش: ارسال محصول به دايركت 📥 ارسال رایگان به کلیه نقاط ایران!🚚 ‎ #پوشاك #تيشرت #پيراهن #بلوز #شلوار #دستكش #كلاه #جليقه #كاپشن #ژاكت #حوله #كفش #پوتين #لباس #ماسک #طبیعت #طبیعت_ایران #طبیعتگردی
💎 ⚜️اورجینال بپوشید تا بدرخشید ⚜️💎 كليه اجناس ترك ميباشند🇹🇷 ****************** 💵 قیمت : ٩٥٠٠٠تومان *************** . كد: داراى رنگبندى ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ 🇹🇳 خرید از بهترین برند های پوشاک ترکیه 🇹🇳 ✳️ تضمین کیفیت و سالم بودن جنس ✳️ تحویل درب منزل ⚜️فروشگاه آنلاین نسیم ⚜️ارائه محصولات جدید بصورت روزانه ‎ #پالتو #مانتو #مانتو_شیک #كفش #كت #لباس_شب #لباس_شیک #لباس_خواب #لباس_مجلسی #لباس_راحتی #زمستون #كاپشن #عروس #مهمانی #كيف #كفش #بوت #پوتين #چكمه #شلوار #شلوار_جین #شلوار_لی #شلوار_كتان #بلوز_ترک #پيراهن #پيراهن_شيك #پيراهن_زنانه #لباس_بافت