همه عکس ها و کلیپ های گردشگری در اینستاگرام


loading...
تجربه ای از یک سفر خاطره انگیز به #بهشت_ترکیه ، شهر ترابزون خدمات ترانسفر از تهران و تبریز در تمام ایام سال آماده همکاری با کلیه سازمان ها ، شرکت ها و آژانس های مسافرتی در سطح ایران دارای و خدمات سیاحتی تفریحی از دولت ترکیه و سازمان #گردشگری #رزرواسیون #هتل و گارانتی #مستقیم هتل های و ستاره در سطح کارادنیز تلفن دفتر ترکیه : تلفن همراه و واتس اپ : تلفن ایران و واتس اپ : #ترابزون #تور_ترابزون #رزرو_هتل #رزرواسیون #خدمات_اقامت #اخذ_اقامت_ترکیه #خدمات_تور_ترابزون
تجربه ای از یک سفر خاطره انگیز به #بهشت_ترکیه ، شهر ترابزون خدمات ترانسفر از تهران و تبریز در تمام ایام سال آماده همکاری با کلیه سازمان ها ، شرکت ها و آژانس های مسافرتی در سطح ایران دارای و خدمات سیاحتی تفریحی از دولت ترکیه و سازمان #گردشگری #رزرواسیون #هتل و گارانتی #مستقیم هتل های و ستاره در سطح کارادنیز تلفن دفتر ترکیه : تلفن همراه و واتس اپ : تلفن ایران و واتس اپ : #ترابزون #تور_ترابزون #رزرو_هتل #رزرواسیون #خدمات_اقامت #اخذ_اقامت_ترکیه #خدمات_تور_ترابزون
تجربه ای از یک سفر خاطره انگیز به #بهشت_ترکیه ، شهر ترابزون خدمات ترانسفر از تهران و تبریز در تمام ایام سال آماده همکاری با کلیه سازمان ها ، شرکت ها و آژانس های مسافرتی در سطح ایران دارای و خدمات سیاحتی تفریحی از دولت ترکیه و سازمان #گردشگری #رزرواسیون #هتل و گارانتی #مستقیم هتل های و ستاره در سطح کارادنیز تلفن دفتر ترکیه : تلفن همراه و واتس اپ : تلفن ایران و واتس اپ : #ترابزون #تور_ترابزون #رزرو_هتل #رزرواسیون #خدمات_اقامت #اخذ_اقامت_ترکیه #خدمات_تور_ترابزون
تجربه ای از یک سفر خاطره انگیز به #بهشت_ترکیه ، شهر ترابزون خدمات ترانسفر از تهران و تبریز در تمام ایام سال آماده همکاری با کلیه سازمان ها ، شرکت ها و آژانس های مسافرتی در سطح ایران دارای و خدمات سیاحتی تفریحی از دولت ترکیه و سازمان #گردشگری #رزرواسیون #هتل و گارانتی #مستقیم هتل های و ستاره در سطح کارادنیز تلفن دفتر ترکیه : تلفن همراه و واتس اپ : تلفن ایران و واتس اپ : #ترابزون #تور_ترابزون #رزرو_هتل #رزرواسیون #خدمات_اقامت #اخذ_اقامت_ترکیه #خدمات_تور_ترابزون
تجربه ای از یک سفر خاطره انگیز به #بهشت_ترکیه ، شهر ترابزون خدمات ترانسفر از تهران و تبریز در تمام ایام سال آماده همکاری با کلیه سازمان ها ، شرکت ها و آژانس های مسافرتی در سطح ایران دارای و خدمات سیاحتی تفریحی از دولت ترکیه و سازمان #گردشگری #رزرواسیون #هتل و گارانتی #مستقیم هتل های و ستاره در سطح کارادنیز تلفن دفتر ترکیه : تلفن همراه و واتس اپ : تلفن ایران و واتس اپ : #ترابزون #تور_ترابزون #رزرو_هتل #رزرواسیون #خدمات_اقامت #اخذ_اقامت_ترکیه #خدمات_تور_ترابزون
تجربه ای از یک سفر خاطره انگیز به #بهشت_ترکیه ، شهر ترابزون خدمات ترانسفر از تهران و تبریز در تمام ایام سال آماده همکاری با کلیه سازمان ها ، شرکت ها و آژانس های مسافرتی در سطح ایران دارای و خدمات سیاحتی تفریحی از دولت ترکیه و سازمان #گردشگری #رزرواسیون #هتل و گارانتی #مستقیم هتل های و ستاره در سطح کارادنیز تلفن دفتر ترکیه : تلفن همراه و واتس اپ : تلفن ایران و واتس اپ : #ترابزون #تور_ترابزون #رزرو_هتل #رزرواسیون #خدمات_اقامت #اخذ_اقامت_ترکیه #خدمات_تور_ترابزون
تجربه ای از یک سفر خاطره انگیز به #بهشت_ترکیه ، شهر ترابزون خدمات ترانسفر از تهران و تبریز در تمام ایام سال آماده همکاری با کلیه سازمان ها ، شرکت ها و آژانس های مسافرتی در سطح ایران دارای و خدمات سیاحتی تفریحی از دولت ترکیه و سازمان #گردشگری #رزرواسیون #هتل و گارانتی #مستقیم هتل های و ستاره در سطح کارادنیز تلفن دفتر ترکیه : تلفن همراه و واتس اپ : تلفن ایران و واتس اپ : #ترابزون #تور_ترابزون #رزرو_هتل #رزرواسیون #خدمات_اقامت #اخذ_اقامت_ترکیه #خدمات_تور_ترابزون
تجربه ای از یک سفر خاطره انگیز به #بهشت_ترکیه ، شهر ترابزون خدمات ترانسفر از تهران و تبریز در تمام ایام سال آماده همکاری با کلیه سازمان ها ، شرکت ها و آژانس های مسافرتی در سطح ایران دارای و خدمات سیاحتی تفریحی از دولت ترکیه و سازمان #گردشگری #رزرواسیون #هتل و گارانتی #مستقیم هتل های و ستاره در سطح کارادنیز تلفن دفتر ترکیه : تلفن همراه و واتس اپ : تلفن ایران و واتس اپ : #ترابزون #تور_ترابزون #رزرو_هتل #رزرواسیون #خدمات_اقامت #اخذ_اقامت_ترکیه #خدمات_تور_ترابزون
تجربه ای از یک سفر خاطره انگیز به #بهشت_ترکیه ، شهر ترابزون خدمات ترانسفر از تهران و تبریز در تمام ایام سال آماده همکاری با کلیه سازمان ها ، شرکت ها و آژانس های مسافرتی در سطح ایران دارای و خدمات سیاحتی تفریحی از دولت ترکیه و سازمان #گردشگری #رزرواسیون #هتل و گارانتی #مستقیم هتل های و ستاره در سطح کارادنیز تلفن دفتر ترکیه : تلفن همراه و واتس اپ : تلفن ایران و واتس اپ : #ترابزون #تور_ترابزون #رزرو_هتل #رزرواسیون #خدمات_اقامت #اخذ_اقامت_ترکیه #خدمات_تور_ترابزون
تجربه ای از یک سفر خاطره انگیز به #بهشت_ترکیه ، شهر ترابزون خدمات ترانسفر از تهران و تبریز در تمام ایام سال آماده همکاری با کلیه سازمان ها ، شرکت ها و آژانس های مسافرتی در سطح ایران دارای و خدمات سیاحتی تفریحی از دولت ترکیه و سازمان #گردشگری #رزرواسیون #هتل و گارانتی #مستقیم هتل های و ستاره در سطح کارادنیز تلفن دفتر ترکیه : تلفن همراه و واتس اپ : تلفن ایران و واتس اپ : #ترابزون #تور_ترابزون #رزرو_هتل #رزرواسیون #خدمات_اقامت #اخذ_اقامت_ترکیه #خدمات_تور_ترابزون
تجربه ای از یک سفر خاطره انگیز به #بهشت_ترکیه ، شهر ترابزون خدمات ترانسفر از تهران و تبریز در تمام ایام سال آماده همکاری با کلیه سازمان ها ، شرکت ها و آژانس های مسافرتی در سطح ایران دارای و خدمات سیاحتی تفریحی از دولت ترکیه و سازمان #گردشگری #رزرواسیون #هتل و گارانتی #مستقیم هتل های و ستاره در سطح کارادنیز تلفن دفتر ترکیه : تلفن همراه و واتس اپ : تلفن ایران و واتس اپ : #ترابزون #تور_ترابزون #رزرو_هتل #رزرواسیون #خدمات_اقامت #اخذ_اقامت_ترکیه #خدمات_تور_ترابزون
تجربه ای از یک سفر خاطره انگیز به #بهشت_ترکیه ، شهر ترابزون خدمات ترانسفر از تهران و تبریز در تمام ایام سال آماده همکاری با کلیه سازمان ها ، شرکت ها و آژانس های مسافرتی در سطح ایران دارای و خدمات سیاحتی تفریحی از دولت ترکیه و سازمان #گردشگری #رزرواسیون #هتل و گارانتی #مستقیم هتل های و ستاره در سطح کارادنیز تلفن دفتر ترکیه : تلفن همراه و واتس اپ : تلفن ایران و واتس اپ : #ترابزون #تور_ترابزون #رزرو_هتل #رزرواسیون #خدمات_اقامت #اخذ_اقامت_ترکیه #خدمات_تور_ترابزون
تجربه ای از یک سفر خاطره انگیز به #بهشت_ترکیه ، شهر ترابزون خدمات ترانسفر از تهران و تبریز در تمام ایام سال آماده همکاری با کلیه سازمان ها ، شرکت ها و آژانس های مسافرتی در سطح ایران دارای و خدمات سیاحتی تفریحی از دولت ترکیه و سازمان #گردشگری #رزرواسیون #هتل و گارانتی #مستقیم هتل های و ستاره در سطح کارادنیز تلفن دفتر ترکیه : تلفن همراه و واتس اپ : تلفن ایران و واتس اپ : #ترابزون #تور_ترابزون #رزرو_هتل #رزرواسیون #خدمات_اقامت #اخذ_اقامت_ترکیه #خدمات_تور_ترابزون
تجربه ای از یک سفر خاطره انگیز به #بهشت_ترکیه ، شهر ترابزون خدمات ترانسفر از تهران و تبریز در تمام ایام سال آماده همکاری با کلیه سازمان ها ، شرکت ها و آژانس های مسافرتی در سطح ایران دارای و خدمات سیاحتی تفریحی از دولت ترکیه و سازمان #گردشگری #رزرواسیون #هتل و گارانتی #مستقیم هتل های و ستاره در سطح کارادنیز تلفن دفتر ترکیه : تلفن همراه و واتس اپ : تلفن ایران و واتس اپ : #ترابزون #تور_ترابزون #رزرو_هتل #رزرواسیون #خدمات_اقامت #اخذ_اقامت_ترکیه #خدمات_تور_ترابزون
تجربه ای از یک سفر خاطره انگیز به #بهشت_ترکیه ، شهر ترابزون خدمات ترانسفر از تهران و تبریز در تمام ایام سال آماده همکاری با کلیه سازمان ها ، شرکت ها و آژانس های مسافرتی در سطح ایران دارای و خدمات سیاحتی تفریحی از دولت ترکیه و سازمان #گردشگری #رزرواسیون #هتل و گارانتی #مستقیم هتل های و ستاره در سطح کارادنیز تلفن دفتر ترکیه : تلفن همراه و واتس اپ : تلفن ایران و واتس اپ : #ترابزون #تور_ترابزون #رزرو_هتل #رزرواسیون #خدمات_اقامت #اخذ_اقامت_ترکیه #خدمات_تور_ترابزون
تجربه ای از یک سفر خاطره انگیز به #بهشت_ترکیه ، شهر ترابزون خدمات ترانسفر از تهران و تبریز در تمام ایام سال آماده همکاری با کلیه سازمان ها ، شرکت ها و آژانس های مسافرتی در سطح ایران دارای و خدمات سیاحتی تفریحی از دولت ترکیه و سازمان #گردشگری #رزرواسیون #هتل و گارانتی #مستقیم هتل های و ستاره در سطح کارادنیز تلفن دفتر ترکیه : تلفن همراه و واتس اپ : تلفن ایران و واتس اپ : #ترابزون #تور_ترابزون #رزرو_هتل #رزرواسیون #خدمات_اقامت #اخذ_اقامت_ترکیه #خدمات_تور_ترابزون
تجربه ای از یک سفر خاطره انگیز به #بهشت_ترکیه ، شهر ترابزون خدمات ترانسفر از تهران و تبریز در تمام ایام سال آماده همکاری با کلیه سازمان ها ، شرکت ها و آژانس های مسافرتی در سطح ایران دارای و خدمات سیاحتی تفریحی از دولت ترکیه و سازمان #گردشگری #رزرواسیون #هتل و گارانتی #مستقیم هتل های و ستاره در سطح کارادنیز تلفن دفتر ترکیه : تلفن همراه و واتس اپ : تلفن ایران و واتس اپ : #ترابزون #تور_ترابزون #رزرو_هتل #رزرواسیون #خدمات_اقامت #اخذ_اقامت_ترکیه #خدمات_تور_ترابزون
تجربه ای از یک سفر خاطره انگیز به #بهشت_ترکیه ، شهر ترابزون خدمات ترانسفر از تهران و تبریز در تمام ایام سال آماده همکاری با کلیه سازمان ها ، شرکت ها و آژانس های مسافرتی در سطح ایران دارای و خدمات سیاحتی تفریحی از دولت ترکیه و سازمان #گردشگری #رزرواسیون #هتل و گارانتی #مستقیم هتل های و ستاره در سطح کارادنیز تلفن دفتر ترکیه : تلفن همراه و واتس اپ : تلفن ایران و واتس اپ : #ترابزون #تور_ترابزون #رزرو_هتل #رزرواسیون #خدمات_اقامت #اخذ_اقامت_ترکیه #خدمات_تور_ترابزون
تجربه ای از یک سفر خاطره انگیز به #بهشت_ترکیه ، شهر ترابزون خدمات ترانسفر از تهران و تبریز در تمام ایام سال آماده همکاری با کلیه سازمان ها ، شرکت ها و آژانس های مسافرتی در سطح ایران دارای و خدمات سیاحتی تفریحی از دولت ترکیه و سازمان #گردشگری #رزرواسیون #هتل و گارانتی #مستقیم هتل های و ستاره در سطح کارادنیز تلفن دفتر ترکیه : تلفن همراه و واتس اپ : تلفن ایران و واتس اپ : #ترابزون #تور_ترابزون #رزرو_هتل #رزرواسیون #خدمات_اقامت #اخذ_اقامت_ترکیه #خدمات_تور_ترابزون
#توچال # میشه گفت امروزه کمتر کسی هست که اسم توچال رو نشنیده باشه ☺ مسیری که امروز انتخاب کردیم ، قله زیبای توچاله 👇👇👇👇 ولنجک پارکینگ تله کابین توچال ، البته برای رفتن به این قله مسیر های مختلفی وجود داره که ما امروز این مسیر رو انتخاب کردیم 😉 خوبی این مسیر اینه که شما بر اساس توان جسمی و حس و حالی که دارید میتونید تا هر کجا که دوست داشته باشید با تله کابین بالا برید 😉 ولی معمولأ عموم کوهنوردا با تله کابین تا ایستگاه بیشتر بالا نمیرن و بقیه راهو تا قله پیاده میرن 🙂 از ایستگاه تا قله حدود ساعت راهه که تو شرایط آب و هوایی مختلف قابل تغییره ، البته امروز هم که ما رفتیم از ایستگاه تا قله سرعت باد خیلی شدید بود و باعث کولاک شده بود که همین موضوع سرعت حرکت ما رو کم کرده بود 😌 ارتفاع قله توچال متر از سطح دریاست ، در بالای قله جانپناهی وجود داره که خیلی خوبه 😆 چون امروز واقعأ سرعت باد خیلی زیاد بود و برای این که نفسی تازه کنیم ما هم از این پناه گاه استفاده کردیم 🙂 از بالای قله توچال چندین قله دیگه هم دیده میشه که زیباترینشون قله دماونده ، که در عکس اول این قله زیبا رو در طرف چپ من میبینید 😉 کوه #کوهنوردی #روستا #توچال #کوچه_باغ #شیرپلا #عکاسی #آفرود #تفریح #گردش #گردشگری #طبیعت #استان_تهران #عکس #تهران_گردی #قله #قلعه_دختر #آهار #شمیرانات #داراباد #پناهگاه #قله #انرژی_مثبت #چشمه #آبشار #رودخانه #زمستان #دربند #درکه #پیازچال
تجربه ای از یک سفر خاطره انگیز به #بهشت_ترکیه ، شهر ترابزون خدمات ترانسفر از تهران و تبریز در تمام ایام سال آماده همکاری با کلیه سازمان ها ، شرکت ها و آژانس های مسافرتی در سطح ایران دارای و خدمات سیاحتی تفریحی از دولت ترکیه و سازمان #گردشگری #رزرواسیون #هتل و گارانتی #مستقیم هتل های و ستاره در سطح کارادنیز تلفن دفتر ترکیه : تلفن همراه و واتس اپ : تلفن ایران و واتس اپ : #ترابزون #تور_ترابزون #رزرو_هتل #رزرواسیون #خدمات_اقامت #اخذ_اقامت_ترکیه #خدمات_تور_ترابزون
تجربه ای از یک سفر خاطره انگیز به #بهشت_ترکیه ، شهر ترابزون خدمات ترانسفر از تهران و تبریز در تمام ایام سال آماده همکاری با کلیه سازمان ها ، شرکت ها و آژانس های مسافرتی در سطح ایران دارای و خدمات سیاحتی تفریحی از دولت ترکیه و سازمان #گردشگری #رزرواسیون #هتل و گارانتی #مستقیم هتل های و ستاره در سطح کارادنیز تلفن دفتر ترکیه : تلفن همراه و واتس اپ : تلفن ایران و واتس اپ : #ترابزون #تور_ترابزون #رزرو_هتل #رزرواسیون #خدمات_اقامت #اخذ_اقامت_ترکیه #خدمات_تور_ترابزون
تجربه ای از یک سفر خاطره انگیز به #بهشت_ترکیه ، شهر ترابزون خدمات ترانسفر از تهران و تبریز در تمام ایام سال آماده همکاری با کلیه سازمان ها ، شرکت ها و آژانس های مسافرتی در سطح ایران دارای و خدمات سیاحتی تفریحی از دولت ترکیه و سازمان #گردشگری #رزرواسیون #هتل و گارانتی #مستقیم هتل های و ستاره در سطح کارادنیز تلفن دفتر ترکیه : تلفن همراه و واتس اپ : تلفن ایران و واتس اپ : #ترابزون #تور_ترابزون #رزرو_هتل #رزرواسیون #خدمات_اقامت #اخذ_اقامت_ترکیه #خدمات_تور_ترابزون
تجربه ای از یک سفر خاطره انگیز به #بهشت_ترکیه ، شهر ترابزون خدمات ترانسفر از تهران و تبریز در تمام ایام سال آماده همکاری با کلیه سازمان ها ، شرکت ها و آژانس های مسافرتی در سطح ایران دارای و خدمات سیاحتی تفریحی از دولت ترکیه و سازمان #گردشگری #رزرواسیون #هتل و گارانتی #مستقیم هتل های و ستاره در سطح کارادنیز تلفن دفتر ترکیه : تلفن همراه و واتس اپ : تلفن ایران و واتس اپ : #ترابزون #تور_ترابزون #رزرو_هتل #رزرواسیون #خدمات_اقامت #اخذ_اقامت_ترکیه #خدمات_تور_ترابزون
تجربه ای از یک سفر خاطره انگیز به #بهشت_ترکیه ، شهر ترابزون خدمات ترانسفر از تهران و تبریز در تمام ایام سال آماده همکاری با کلیه سازمان ها ، شرکت ها و آژانس های مسافرتی در سطح ایران دارای و خدمات سیاحتی تفریحی از دولت ترکیه و سازمان #گردشگری #رزرواسیون #هتل و گارانتی #مستقیم هتل های و ستاره در سطح کارادنیز تلفن دفتر ترکیه : تلفن همراه و واتس اپ : تلفن ایران و واتس اپ : #ترابزون #تور_ترابزون #رزرو_هتل #رزرواسیون #خدمات_اقامت #اخذ_اقامت_ترکیه #خدمات_تور_ترابزون
تجربه ای از یک سفر خاطره انگیز به #بهشت_ترکیه ، شهر ترابزون خدمات ترانسفر از تهران و تبریز در تمام ایام سال آماده همکاری با کلیه سازمان ها ، شرکت ها و آژانس های مسافرتی در سطح ایران دارای و خدمات سیاحتی تفریحی از دولت ترکیه و سازمان #گردشگری #رزرواسیون #هتل و گارانتی #مستقیم هتل های و ستاره در سطح کارادنیز تلفن دفتر ترکیه : تلفن همراه و واتس اپ : تلفن ایران و واتس اپ : #ترابزون #تور_ترابزون #رزرو_هتل #رزرواسیون #خدمات_اقامت #اخذ_اقامت_ترکیه #خدمات_تور_ترابزون
در تاریخ سینمای ترکیه چند بازیگر کمدی معروف هستند که درخشش آنها با یک فیلم شروع شده است.
فیلمی به نام هابابام سینیفی در سال ۱۹۷۵.
که بعد به دلیل موفقیت آن فیلم، سه فیلم دیگر هم بر پایه آن گروه ساخته شد. یک جور  تو مایه های همان طنز های ساعت خوش که جمعی از طنزپردازان بعدی سینما و تلویزیون ایران را معرفی کرد.
من فقط یک فیلم از آنها را دیده ام. این فیلم را در ساختمانی قدیمی و کوشک مانند در محله اسکودار استانبول فیلم برداری کرده بودند و امروزه آن را به دلیل اهمیت و معروفیت آن مجموعه به شکل موزه کوچکی در آورده اند. به شکل همان کلاسی که در آن فیلم بوده. کلاسی که نوستالوژی بسیاری از سینما رو ها در دهه هفتاد ترکیه بوده است. بعضی از آن بازیگران فوت کرده اند و بعضی سالخورده و دقیقا عکسهایشان در همان صندلی ها هست... با آنکه برای من این  فیلم هیچ حس نوستالوژی ندارد، اما دلیلی بود برای رفتن به خاطراتی از سالهای دور، در مدرسه ای که فرسنگها از اینجا فاصله دارد...
.
عکس موزه ای در محله اسکودار
.
#turkey #turkey_fromzero_fa #istanbul #like4like #hababamsinifi #trip #ترکیه #استانبول #سفر #سفر_نویس #سینما #طنز #سریال_طنز #بازیگر #موزه #فرهنگ #تور_استانبول #گردشگری #تلویزیون #کلاس #دبیرستان #خوابگاه #کمدی
در تاریخ سینمای ترکیه چند بازیگر کمدی معروف هستند که درخشش آنها با یک فیلم شروع شده است. فیلمی به نام هابابام سینیفی در سال ۱۹۷۵. که بعد به دلیل موفقیت آن فیلم، سه فیلم دیگر هم بر پایه آن گروه ساخته شد. یک جور تو مایه های همان طنز های ساعت خوش که جمعی از طنزپردازان بعدی سینما و تلویزیون ایران را معرفی کرد. من فقط یک فیلم از آنها را دیده ام. این فیلم را در ساختمانی قدیمی و کوشک مانند در محله اسکودار استانبول فیلم برداری کرده بودند و امروزه آن را به دلیل اهمیت و معروفیت آن مجموعه به شکل موزه کوچکی در آورده اند. به شکل همان کلاسی که در آن فیلم بوده. کلاسی که نوستالوژی بسیاری از سینما رو ها در دهه هفتاد ترکیه بوده است. بعضی از آن بازیگران فوت کرده اند و بعضی سالخورده و دقیقا عکسهایشان در همان صندلی ها هست... با آنکه برای من این فیلم هیچ حس نوستالوژی ندارد، اما دلیلی بود برای رفتن به خاطراتی از سالهای دور، در مدرسه ای که فرسنگها از اینجا فاصله دارد... . عکس موزه ای در محله اسکودار . _ #ترکیه #استانبول #سفر #سفر_نویس #سینما #طنز #سریال_طنز #بازیگر #موزه #فرهنگ #تور_استانبول #گردشگری #تلویزیون #کلاس #دبیرستان #خوابگاه #کمدی
تجربه ای از یک سفر خاطره انگیز به #بهشت_ترکیه ، شهر ترابزون خدمات ترانسفر از تهران و تبریز در تمام ایام سال آماده همکاری با کلیه سازمان ها ، شرکت ها و آژانس های مسافرتی در سطح ایران دارای و خدمات سیاحتی تفریحی از دولت ترکیه و سازمان #گردشگری #رزرواسیون #هتل و گارانتی #مستقیم هتل های و ستاره در سطح کارادنیز تلفن دفتر ترکیه : تلفن همراه و واتس اپ : تلفن ایران و واتس اپ : #ترابزون #تور_ترابزون #رزرو_هتل #رزرواسیون #خدمات_اقامت #اخذ_اقامت_ترکیه #خدمات_تور_ترابزون
🌾💮🌾 بعضی حرفها را نه میتوان گفت و نه می توان نوشت بعضی حرفها را فقط باید سنگین کام گرفت و آرام فوت کرد 🌲🌷🌿🌸🌳🏵🌴🌼☘🌺🍀⚘🏵🌾🌵🌻 مرداب هسل_مازندران دی #مازندران #چالوس #مرداب هسل #طبیعت گردی #گردشگری #جنگل نوردی #پیاده روی #عشق #سفر #راش 🌵🌷🌳🍁🍃🌻🌱🌼🌲🌹 گروه طبیعت گردی راش همسفری مطمئن برای طبیعت دوستان عزیز ☎️: ://./
لذت خوردن غذای محلی و ماهی کباب توی جزیره هرمز سه تا از دوستاتون رو که که دوست دارین باهاشون بیاین جزیره هرمز رو تَگ کنید. درصورت سفر با تور در ایام نوروز به جزیره هرمز به دایرکت پیام بدین ❤ # #توریست #هرمزگان #تفریح #جزیره #پرتگاه #ارتفاعات #هرمز #گردشگری #کمپ #قرمز #ساحل #رنگها #کشتی #دریا #عجایب #ماهی #کباب
. . . 🏁 🚩 همراهانی که برای تور قشم رزرو انجام دادید ✋لطفا برای هماهنگی و ثبت نام نهایی تا روز آینده اقدام کنید😊✋🌺 ثبت نام👈 رضائی دوستای خوش سفرتون رو تگ کنید.👫👬👭 همونایی که دوست دارین باهاشون مسافرت کنین😉😊 #سفر #گردشگری #ایرانگردی #تور #مازستا_تور #قشم #مازندران #ساری #قائم_شهر #بابل #آمل #محمودآباد #فریدونکنار #نور #رویان #نوشهر #چالوس #ایران_زیباست_اگر_اهل_سفر_باشیم
📣📣بهترین قیمت ها را با اطلس ایر تجربه کنید📣📣 🎉🎉بهترین قیمت های امروز ۳۰/۱۰/۹۶🎉🎉 #سفر #هواپیما #گردشگری #بلیط #چارتری #مسافرت #سیستمی #مشهد #تهران #کیش #استانبول #شیراز #کرمانشاه #اصفهان #اهواز #یزد #تبریز دریافت اپلیکیشن اندروید و و رزور بلیط از : ..
"تبلیغات گسترده در ده پیج اینستاگرام" "جهت اطلاع با تلگرام زیر تماس بگیرید" "و خرید پیج" "." "://./" "." "زیباترین پیج شمال" "." " " "" "." " #ایران #تبلیغات #مازندران #گردشگری #تبلیغ #خرید #فروش #کالا #کلینیک #مازندران #گرگان #طبیعت #هنرپیشه #هنرمندان #بازیگر #سینما #لاکچری"
تخت جمشید عکاس آقای سید حمزه کلانتری نظراتتون در مورد عکس های دوستان را برای ما ارسال کنید. #توریست #توریستی #تخت_جمشید #ایران_زیباست #ایرانیان #ایرانی #گردشگر #گردشگری #مکان_های_دیدنی #چشم_انداز #عکاسی📷 #عکاس #عکس #شهر_های_تاریخی
"خرید پیج و تبلیغات در ده پیج با تلگرام زیر" "" "." "://./" "." "" "زیباترین پیجهای شمال ایران رو فالو کنید دوستان" "." " " " " " " "" "." "" " #ایران #تبلیغات #مازندران #طنز #گیلان #گردشگری #تبلیغ #خرید #فروش #کالا #کلینیک #مازندران #گلستان #گرگان #طبیعت #هنرپیشه #هنرمندان #بازیگر #سینما #لاکچری"
"جهت تبلیغ و خرید پیج به تلگرام زیر پیام بدین دوستان" "." "://./" "." "پیج زیبای شمال رو دنبال کنید" "." " " " " "." " #ایران #تبلیغات #مازندران #طنز #گیلان #گردشگری #تبلیغ #خرید #فروش #کالا #کلینیک #مازندران #گلستان #گرگان #طبیعت #هنرپیشه #هنرمندان #بازیگر #سینما #لاکچری"
"برای خرید پیج و تبلیغات گسترده در اینستاگرام با تلگرام زیر تماس حاصل نمایید" "" "." "://./" "." "" "زیباترین پیجهای شمال ایران" "." " " " " " " "" "." "" " #ایران #تبلیغات #مازندران #طنز #گیلان #گردشگری #تبلیغ #خرید #فروش #کالا #کلینیک #مازندران #گلستان #گرگان #طبیعت #هنرپیشه #هنرمندان #بازیگر #سینما #لاکچری"
تورنتو مرکز استان انتاریو و پرجمعیت‌ترین شهر کانادا است. با جمعیت ۲،۷۳۱،۵۷۱ نفر در سال ۲۰۱۶، تورنتو چهارمین شهر پرجمعیت آمریکای شمالی پس از مکزیکو سیتی، نیویورک و لس آنجلس است. #همسفر #تورنتو #لست_سکند #لذت_سفر #توریست #توریسم #گردش #گردشگری #مسافرت #سفر
"برای خرید پیج و تبلیغات گسترده در اینستاگرام با تلگرام زیر تماس حاصل نمایید" "" "." "://./" "." "" "زیباترین پیجهای شمال ایران" "." " " " " " " "" "." "" " #ایران #تبلیغات #مازندران #طنز #گیلان #گردشگری #تبلیغ #خرید #فروش #کالا #کلینیک #مازندران #گلستان #گرگان #طبیعت #هنرپیشه #هنرمندان #بازیگر #سینما #لاکچری"
"خرید پیج و تبلیغات در ده پیج با تلگرام زیر" "" "." "://./" "." "" "زیباترین پیجهای شمال ایران رو فالو کنید دوستان" "." " " " " " " "" "." "" " #ایران #تبلیغات #مازندران #طنز #گیلان #گردشگری #تبلیغ #خرید #فروش #کالا #کلینیک #مازندران #گلستان #گرگان #طبیعت #هنرپیشه #هنرمندان #بازیگر #سینما #لاکچری"
"تبلیغات گسترده در ده پیج اینستاگرام" "جهت اطلاع با تلگرام زیر تماس بگیرید" "و خرید پیج" "." "://./" "." "بهترین پیج مازندران (:" "." " " " "" "." " #ایران #تبلیغات #مازندران #طنز #گیلان #گردشگری #تبلیغ #خرید #فروش #کالا #کلینیک #مازندران #گلستان #گرگان #طبیعت #هنرپیشه #هنرمندان #بازیگر #سینما #لاکچری"
چابهار یا میامی. بندر میامی ایالات متحده آمریکا، با ترانزیت کشتی های شرقی درآمدی معادل درآمد نفتی سالانه ایران را دارد. #جالب اینجاست که تنها منطقه ای از جهان که موقعیت استراتژیک و ژئوپلوتیک آن با میامی برابر است، بندچابهار میباشد. فاز اول توسعه بندر چابهار از دوازده سال پیش کلیک خورد که الحمدلله امسال به بهره برداری رسید و کالاهای اروپا و استرالیا اقیانوسیه را از این منطقه ترانزیت میکنند که بیشتر ترانزیت آن مربوط به ترانزیت فله بر هندی و ادویه جات و خشکبار آن است. ایالات متحده آمریکا که ابرقدرت جهان است، به طبع دیپلمات های خوبی نیز دارد. آن ها هندی ها را که پانصد میلیارد دلار در این بندر سرمایه گذاری کردند را از تجارت با ایران میترسانند و نیز به ایرانیان با نیرنگ و فریب جلوه داده اند که هندی ها میخواهند مالکیت بندر چابهار را از آن خود کنند. این درحالیست که جذب سرمایه خارچی در همه کشورها متداول است و قابل ذکر است، کشورهای عربی حوزه خلیج فارس از جمله عربستان، قطر و امارات و چند کشور اروپایی از جمله انگلستان و فرانسه و آلمان، بیشترین سرمایه گذاری ها را در مناطق مختلفی از جهان منجمله بندر میامی انجام داده اند. #ایران #چابهار #جنوب #گردشگری #سرمایه_خارجی #عشق #وطن #سرمایه #ثروت #پول #آمریکا #ایالات_متحده_آمریکا #هند #استرالیا #گردشگر #مسافرت #زیبا #جذاب #ترانزیت #سیاسی #تکنولوژی #پیشرفت
"جهت تبلیغ و خرید پیج به تلگرام زیر پیام بدین دوستان" "." "://./" "." "پیج زیبای شمال رو دنبال کنید" "." " " " " "." " #ایران #تبلیغات #مازندران #طنز #گیلان #گردشگری #تبلیغ #خرید #فروش #کالا #کلینیک #مازندران #گلستان #گرگان #طبیعت #هنرپیشه #هنرمندان #بازیگر #سینما #لاکچری"
🌴 کیش ویلا 🌴 اجاره روزانه ویلا در تمام نقاط جزیره کیش رزرو بصورت مستقیم با خود شعبه بدون واسطه واحدهای اقامتی در بهترین نقاط جزیره کیش بصورت روزانه برای شما عزیزان که قصد سفر تفریحی به جزیره زیبای کیش را دارید 👇👇👇 خانم ایزدی با ۱۰ سال سابقه توریستی و گردشگری در جزیره زیبای کیش 👆👆👆 #کیشوند #کیش #ویلا #اجاره #اجاره_ویلا #کیش_ویلا #جزیره_کیش #خانه #هتل #سوییت #گردشگری #توریست #کشتی_یونانی #ایران #خدمات #هتل_کیش #دخترپسر #تفریح #رنت #رنت_خودرو #رنت_ماشین #رنت_کیش #رنت_خانه #دامون_ساحلی #شهرک_صدف #آپارتمان #لاکچری