همه عکس ها و کلیپ های گنابادی در اینستاگرام


loading...
ا 🔴تجمع مسالمت‌آمیز دراویش گنابادی در مقابل فرمانداری کوار به خشونت کشیده شد به گزارش خبرنگار #مجذوبان_نور؛ صبح امروز ۲۴ دی‌ماه ۹۶ تعدادی از #دراویش و پیروان طریقت #نعمت‌اللهی #گنابادی ساکن #کوار که در اعتراض به بازداشت #خودسرانه و #غیرقانونی دراویش گنابادی در شهرهای مختلف ایران، مقابل فرمانداری این شهرستان دست به تجمعی آرام و #مسالمت‌آمیز زده بودند به خشونت کشیده شد. بنابر این گزارش؛ مأمورین امنیتی و انتظامی با استفاده از #باتوم و #گازاشک‌آور، دراویش اعم از زن و مرد و کودک را مورد ضرب و شتم قرار دادند و عده‌ای در این جریان زخمی شدند. خبرهای تکمیلی متعاقباً اعلام خواهد شد. #اخبار
🔴تجمع مسالمت‌آمیز دراویش گنابادی در مقابل فرمانداری کوار به خشونت کشیده شد به گزارش خبرنگار #مجذوبان_نور؛ صبح امروز ۲۴ دی‌ماه ۹۶ تعدادی از #دراویش و پیروان طریقت #نعمت‌اللهی #گنابادی ساکن #کوار که در اعتراض به بازداشت #خودسرانه و #غیرقانونی دراویش گنابادی در شهرهای مختلف ایران، مقابل فرمانداری این شهرستان دست به تجمعی آرام و #مسالمت‌آمیز زده بودند به خشونت کشیده شد. بنابر این گزارش؛ مأمورین امنیتی و انتظامی با استفاده از #باتوم و #گازاشک‌آور، دراویش اعم از زن و مرد و کودک را مورد ضرب و شتم قرار دادند و عده‌ای در این جریان زخمی شدند. خبرهای تکمیلی متعاقباً اعلام خواهد شد. #اخبار
🔴تجمع مسالمت‌آمیز دراویش گنابادی در مقابل فرمانداری کوار به خشونت کشیده شد به گزارش خبرنگار #مجذوبان_نور؛ صبح امروز ۲۴ دی‌ماه ۹۶ تعدادی از #دراویش و پیروان طریقت #نعمت‌اللهی #گنابادی ساکن #کوار که در اعتراض به بازداشت #خودسرانه و #غیرقانونی دراویش گنابادی در شهرهای مختلف ایران، مقابل فرمانداری این شهرستان دست به تجمعی آرام و #مسالمت‌آمیز زده بودند به خشونت کشیده شد. بنابر این گزارش؛ مأمورین امنیتی و انتظامی با استفاده از #باتوم و #گازاشک‌آور، دراویش اعم از زن و مرد و کودک را مورد ضرب و شتم قرار دادند و عده‌ای در این جریان زخمی شدند. خبرهای تکمیلی متعاقباً اعلام خواهد شد. #اخبار
به گزارش خبرنگار #مجذوبان_نور؛ صبح امروز ۲۴ دی‌ماه ۹۶ تعدادی از #دراویش و پیروان طریقت #نعمت‌اللهی #گنابادی ساکن #کوار که در اعتراض به بازداشت #خودسرانه و #غیرقانونی دراویش گنابادی در شهرهای مختلف ایران، مقابل فرمانداری این شهرستان دست به تجمعی آرام و #مسالمت‌آمیز زده بودند به خشونت کشیده شد. بنابر این گزارش؛ مأمورین امنیتی و انتظامی با استفاده از #باتوم و #گازاشک‌آور، دراویش اعم از زن و مرد و کودک را مورد ضرب و شتم قرار دادند و عده‌ای در این جریان زخمی شدند. خبرهای تکمیلی متعاقباً اعلام خواهد شد. #اخبار
🔴تجمع مسالمت‌آمیز دراویش گنابادی در مقابل فرمانداری کوار به خشونت کشیده شد به گزارش خبرنگار #مجذوبان_نور؛ صبح امروز ۲۴ دی‌ماه ۹۶ تعدادی از #دراویش و پیروان طریقت #نعمت‌اللهی #گنابادی ساکن #کوار که در اعتراض به بازداشت #خودسرانه و #غیرقانونی دراویش گنابادی در شهرهای مختلف ایران، مقابل فرمانداری این شهرستان دست به تجمعی آرام و #مسالمت‌آمیز زده بودند به خشونت کشیده شد. بنابر این گزارش؛ مأمورین امنیتی و انتظامی با استفاده از #باتوم و #گازاشک‌آور، دراویش اعم از زن و مرد و کودک را مورد ضرب و شتم قرار دادند و عده‌ای در این جریان زخمی شدند. خبرهای تکمیلی متعاقباً اعلام خواهد شد. #اخبار
🔴تجمع مسالمت‌آمیز دراویش گنابادی در مقابل فرمانداری کوار به خشونت کشیده شد

به گزارش خبرنگار #مجذوبان_نور؛ صبح امروز ۲۴ دی‌ماه ۹۶ تعدادی از #دراویش و پیروان طریقت #نعمت‌اللهی #گنابادی ساکن #کوار که در اعتراض به بازداشت #خودسرانه و #غیرقانونی دراویش گنابادی در شهرهای مختلف ایران، مقابل فرمانداری این شهرستان دست به تجمعی آرام و #مسالمت‌آمیز زده بودند به خشونت کشیده شد.

بنابر این گزارش؛ مأمورین امنیتی و انتظامی با استفاده از #باتوم و #گازاشک‌آور، دراویش اعم از زن و مرد و کودک را مورد ضرب و شتم قرار دادند و عده‌ای در این جریان زخمی شدند.

خبرهای تکمیلی متعاقباً اعلام خواهد شد.

#اخبار
@MajzoobanNoor
🔴تجمع مسالمت‌آمیز دراویش گنابادی در مقابل فرمانداری کوار به خشونت کشیده شد به گزارش خبرنگار #مجذوبان_نور؛ صبح امروز ۲۴ دی‌ماه ۹۶ تعدادی از #دراویش و پیروان طریقت #نعمت‌اللهی #گنابادی ساکن #کوار که در اعتراض به بازداشت #خودسرانه و #غیرقانونی دراویش گنابادی در شهرهای مختلف ایران، مقابل فرمانداری این شهرستان دست به تجمعی آرام و #مسالمت‌آمیز زده بودند به خشونت کشیده شد. بنابر این گزارش؛ مأمورین امنیتی و انتظامی با استفاده از #باتوم و #گازاشک‌آور، دراویش اعم از زن و مرد و کودک را مورد ضرب و شتم قرار دادند و عده‌ای در این جریان زخمی شدند. خبرهای تکمیلی متعاقباً اعلام خواهد شد. #اخبار
🔴تجمع مسالمت‌آمیز دراویش گنابادی در مقابل فرمانداری کوار به خشونت کشیده شد به گزارش خبرنگار #مجذوبان_نور؛ صبح امروز ۲۴ دی‌ماه ۹۶ تعدادی از #دراویش و پیروان طریقت #نعمت‌اللهی #گنابادی ساکن #کوار که در اعتراض به بازداشت #خودسرانه و #غیرقانونی دراویش گنابادی در شهرهای مختلف ایران، مقابل فرمانداری این شهرستان دست به تجمعی آرام و #مسالمت‌آمیز زده بودند به خشونت کشیده شد. بنابر این گزارش؛ مأمورین امنیتی و انتظامی با استفاده از #باتوم و #گازاشک‌آور، دراویش اعم از زن و مرد و کودک را مورد ضرب و شتم قرار دادند و عده‌ای در این جریان زخمی شدند. خبرهای تکمیلی متعاقباً اعلام خواهد شد. #اخبار
به گزارش خبرنگار #مجذوبان_نور؛ صبح امروز ۲۴ دی‌ماه ۹۶ تعدادی از #دراویش و پیروان طریقت #نعمت‌اللهی #گنابادی ساکن #کوار که در اعتراض به بازداشت #خودسرانه و #غیرقانونی دراویش گنابادی در شهرهای مختلف ایران، مقابل فرمانداری این شهرستان دست به تجمعی آرام و #مسالمت‌آمیز زده بودند به خشونت کشیده شد. بنابر این گزارش؛ مأمورین امنیتی و انتظامی با استفاده از #باتوم و #گازاشک‌آور، دراویش اعم از زن و مرد و کودک را مورد ضرب و شتم قرار دادند و عده‌ای در این جریان زخمی شدند. خبرهای تکمیلی متعاقباً اعلام خواهد شد.
HD
🔴تجمع مسالمت‌آمیز دراویش گنابادی در مقابل فرمانداری کوار به خشونت کشیده شد به گزارش خبرنگار #مجذوبان_نور؛ صبح امروز ۲۴ دی‌ماه ۹۶ تعدادی از #دراویش و پیروان طریقت #نعمت‌اللهی #گنابادی ساکن #کوار که در اعتراض به بازداشت #خودسرانه و #غیرقانونی دراویش گنابادی در شهرهای مختلف ایران، مقابل فرمانداری این شهرستان دست به تجمعی آرام و #مسالمت‌آمیز زده بودند به خشونت کشیده شد. بنابر این گزارش؛ مأمورین امنیتی و انتظامی با استفاده از #باتوم و #گازاشک‌آور، دراویش اعم از زن و مرد و کودک را مورد ضرب و شتم قرار دادند و عده‌ای در این جریان زخمی شدند. خبرهای تکمیلی متعاقباً اعلام خواهد شد. #اخبار
🔴تجمع مسالمت‌آمیز دراویش گنابادی در مقابل فرمانداری کوار به خشونت کشیده شد به گزارش خبرنگار #مجذوبان_نور؛ صبح امروز ۲۴ دی‌ماه ۹۶ تعدادی از #دراویش و پیروان طریقت #نعمت‌اللهی #گنابادی ساکن #کوار که در اعتراض به بازداشت #خودسرانه و #غیرقانونی دراویش گنابادی در شهرهای مختلف ایران، مقابل فرمانداری این شهرستان دست به تجمعی آرام و #مسالمت‌آمیز زده بودند به خشونت کشیده شد. بنابر این گزارش؛ مأمورین امنیتی و انتظامی با استفاده از #باتوم و #گازاشک‌آور، دراویش اعم از زن و مرد و کودک را مورد ضرب و شتم قرار دادند و عده‌ای در این جریان زخمی شدند. خبرهای تکمیلی متعاقباً اعلام خواهد شد. #اخبار
🔴تجمع مسالمت‌آمیز دراویش گنابادی در مقابل فرمانداری کوار به خشونت کشیده شد به گزارش خبرنگار #مجذوبان_نور؛ صبح امروز ۲۴ دی‌ماه ۹۶ تعدادی از #دراویش و پیروان طریقت #نعمت‌اللهی #گنابادی ساکن #کوار که در اعتراض به بازداشت #خودسرانه و #غیرقانونی دراویش گنابادی در شهرهای مختلف ایران، مقابل فرمانداری این شهرستان دست به تجمعی آرام و #مسالمت‌آمیز زده بودند به خشونت کشیده شد. بنابر این گزارش؛ مأمورین امنیتی و انتظامی با استفاده از #باتوم و #گازاشک‌آور، دراویش اعم از زن و مرد و کودک را مورد ضرب و شتم قرار دادند و عده‌ای در این جریان زخمی شدند. خبرهای تکمیلی متعاقباً اعلام خواهد شد. #اخبار
🔴تجمع مسالمت‌آمیز دراویش گنابادی در مقابل فرمانداری کوار به خشونت کشیده شد به گزارش خبرنگار #مجذوبان_نور؛ صبح امروز ۲۴ دی‌ماه ۹۶ تعدادی از #دراویش و پیروان طریقت #نعمت‌اللهی #گنابادی ساکن #کوار که در اعتراض به بازداشت #خودسرانه و #غیرقانونی دراویش گنابادی در شهرهای مختلف ایران، مقابل فرمانداری این شهرستان دست به تجمعی آرام و #مسالمت‌آمیز زده بودند به خشونت کشیده شد. بنابر این گزارش؛ مأمورین امنیتی و انتظامی با استفاده از #باتوم و #گازاشک‌آور، دراویش اعم از زن و مرد و کودک را مورد ضرب و شتم قرار دادند و عده‌ای در این جریان زخمی شدند. خبرهای تکمیلی متعاقباً اعلام خواهد شد.
🔴تجمع مسالمت‌آمیز دراویش گنابادی در مقابل فرمانداری کوار به خشونت کشیده شد

به گزارش خبرنگار #مجذوبان_نور؛ صبح امروز ۲۴ دی‌ماه ۹۶ تعدادی از #دراویش و پیروان طریقت #نعمت‌اللهی #گنابادی ساکن #کوار که در اعتراض به بازداشت #خودسرانه و #غیرقانونی دراویش گنابادی در شهرهای مختلف ایران، مقابل فرمانداری این شهرستان دست به تجمعی آرام و #مسالمت‌آمیز زده بودند به خشونت کشیده شد.

بنابر این گزارش؛ مأمورین امنیتی و انتظامی با استفاده از #باتوم و #گازاشک‌آور، دراویش اعم از زن و مرد و کودک را مورد ضرب و شتم قرار دادند و عده‌ای در این جریان زخمی شدند.

خبرهای تکمیلی متعاقباً اعلام خواهد شد.

#اخبار
@MajzoobanNoor
🔴تجمع مسالمت‌آمیز دراویش گنابادی در مقابل فرمانداری کوار به خشونت کشیده شد به گزارش خبرنگار #مجذوبان_نور؛ صبح امروز ۲۴ دی‌ماه ۹۶ تعدادی از #دراویش و پیروان طریقت #نعمت‌اللهی #گنابادی ساکن #کوار که در اعتراض به بازداشت #خودسرانه و #غیرقانونی دراویش گنابادی در شهرهای مختلف ایران، مقابل فرمانداری این شهرستان دست به تجمعی آرام و #مسالمت‌آمیز زده بودند به خشونت کشیده شد. بنابر این گزارش؛ مأمورین امنیتی و انتظامی با استفاده از #باتوم و #گازاشک‌آور، دراویش اعم از زن و مرد و کودک را مورد ضرب و شتم قرار دادند و عده‌ای در این جریان زخمی شدند. خبرهای تکمیلی متعاقباً اعلام خواهد شد. #اخبار
به گزارش خبرنگار #مجذوبان_نور؛ صبح امروز ۲۴ دی‌ماه ۹۶ تعدادی از #دراویش و پیروان طریقت #نعمت‌اللهی #گنابادی ساکن #کوار که در اعتراض به بازداشت #خودسرانه و #غیرقانونی دراویش گنابادی در شهرهای مختلف ایران، مقابل فرمانداری این شهرستان دست به تجمعی آرام و #مسالمت‌آمیز زده بودند به خشونت کشیده شد. بنابر این گزارش؛ مأمورین امنیتی و انتظامی با استفاده از #باتوم و #گازاشک‌آور، دراویش اعم از زن و مرد و کودک را مورد ضرب و شتم قرار دادند و عده‌ای در این جریان زخمی شدند. خبرهای تکمیلی متعاقباً اعلام خواهد شد. #اخبار
به گزارش خبرنگار #مجذوبان_نور؛ صبح امروز ۲۴ دی‌ماه ۹۶ تعدادی از #دراویش و پیروان طریقت #نعمت‌اللهی #گنابادی ساکن #کوار که در اعتراض به بازداشت #خودسرانه و #غیرقانونی دراویش گنابادی در شهرهای مختلف ایران، مقابل فرمانداری این شهرستان دست به تجمعی آرام و #مسالمت‌آمیز زده بودند به خشونت کشیده شد. بنابر این گزارش؛ مأمورین امنیتی و انتظامی با استفاده از #باتوم و #گازاشک‌آور، دراویش اعم از زن و مرد و کودک را مورد ضرب و شتم قرار دادند و عده‌ای در این جریان زخمی شدند. خبرهای تکمیلی متعاقباً اعلام خواهد شد. #اخبار
‌ 🔴تجمع مسالمت‌آمیز دراویش گنابادی در مقابل فرمانداری کوار به خشونت کشیده شد ‌ به گزارش خبرنگار #مجذوبان_نور؛ صبح امروز ۲۴ دی‌ماه ۹۶ تعدادی از #دراویش و پیروان طریقت #نعمت‌اللهی #گنابادی ساکن #کوار که در اعتراض به بازداشت #خودسرانه و #غیرقانونی دراویش گنابادی در شهرهای مختلف ایران، مقابل فرمانداری این شهرستان دست به تجمعی آرام و #مسالمت‌آمیز زده بودند به خشونت کشیده شد. ‌ بنابر این گزارش؛ مأمورین امنیتی و انتظامی با استفاده از #باتوم و #گازاشک‌آور، دراویش اعم از زن و مرد و کودک را مورد ضرب و شتم قرار دادند و عده‌ای در این جریان زخمی شدند. ‌ خبرهای تکمیلی متعاقباً اعلام خواهد شد.
🔴تجمع مسالمت‌آمیز دراویش گنابادی در مقابل فرمانداری کوار به خشونت کشیده شد به گزارش خبرنگار #مجذوبان_نور؛ صبح امروز ۲۴ دی‌ماه ۹۶ تعدادی از #دراویش و پیروان طریقت #نعمت‌اللهی #گنابادی ساکن #کوار که در اعتراض به بازداشت #خودسرانه و #غیرقانونی دراویش گنابادی در شهرهای مختلف ایران، مقابل فرمانداری این شهرستان دست به تجمعی آرام و #مسالمت‌آمیز زده بودند به خشونت کشیده شد. بنابر این گزارش؛ مأمورین امنیتی و انتظامی با استفاده از #باتوم و #گازاشک‌آور، دراویش اعم از زن و مرد و کودک را مورد ضرب و شتم قرار دادند و عده‌ای در این جریان زخمی شدند. خبرهای تکمیلی متعاقباً اعلام خواهد شد. #اخبار
مجذوبان نور: 🔴تجمع مسالمت‌آمیز دراویش گنابادی در مقابل فرمانداری کوار به خشونت کشیده شد به گزارش خبرنگار #مجذوبان_نور؛ صبح امروز ۲۴ دی‌ماه ۹۶ تعدادی از #دراویش و پیروان طریقت #نعمت‌اللهی #گنابادی ساکن #کوار که در اعتراض به بازداشت #خودسرانه و #غیرقانونی دراویش گنابادی در شهرهای مختلف ایران، مقابل فرمانداری این شهرستان دست به تجمعی آرام و #مسالمت‌آمیز زده بودند به خشونت کشیده شد. بنابر این گزارش؛ مأمورین امنیتی و انتظامی با استفاده از #باتوم و #گازاشک‌آور، دراویش اعم از زن و مرد و کودک را مورد ضرب و شتم قرار دادند و عده‌ای در این جریان زخمی شدند. خبرهای تکمیلی متعاقباً اعلام خواهد شد. #اخبار
🔴 ارعاب و خشونت خانوادهٔ روشن توسط نیروهای امنیتی به بهانهٔ تفتیش منزل: به گزارش خبرنگار #مجذوبان_نور؛ ساعت ۷:۳۰ صبح روز گذشته جمع کثیری از مأموران امنیتی به قصد #تفتیش خانهٔ #محمد_روشن از #دراویش #گنابادی روستای #محمودآباد #کوار که به تازگی دستگیر شده به طور #غیرقانونی به منزل وی وارد شده و بعد از تهدید و ارعاب خانوادهٔ روشن به تفتیش منزل پرداختند. بنابر این گزارش؛ در جریان این #ارعاب و #تهدید، پدر سالمند و ناشنوای آقای روشن، دچار #حملهٔ_قلبی شده و به بیمارستان منتقل می‌شود. گفتنی است موج بازداشت‌های غیرقانونی دراویش گنابادی در شهرهای مختلف ایران هر روز ابعاد تازه‌تری به خود می‌گیرد که برخی رفتارهای خشونت‌آمیز علیه خانواده‌های دستگیرشدگان بخشی از آنهاست. #اخبار #مجذوبان_نور
🔴 ارعاب و خشونت خانوادهٔ روشن توسط نیروهای امنیتی به بهانهٔ تفتیش منزل: به گزارش خبرنگار #مجذوبان_نور؛ ساعت ۷:۳۰ صبح روز گذشته جمع کثیری از مأموران امنیتی به قصد #تفتیش خانهٔ #محمد_روشن از #دراویش #گنابادی روستای #محمودآباد #کوار که به تازگی دستگیر شده به طور #غیرقانونی به منزل وی وارد شده و بعد از تهدید و ارعاب خانوادهٔ روشن به تفتیش منزل پرداختند. بنابر این گزارش؛ در جریان این #ارعاب و #تهدید، پدر سالمند و ناشنوای آقای روشن، دچار #حملهٔ_قلبی شده و به بیمارستان منتقل می‌شود. گفتنی است موج بازداشت‌های غیرقانونی دراویش گنابادی در شهرهای مختلف ایران هر روز ابعاد تازه‌تری به خود می‌گیرد که برخی رفتارهای خشونت‌آمیز علیه خانواده‌های دستگیرشدگان بخشی از آنهاست. #اخبار #مجذوبان_نور
الهی! به ما آنقدر بزرگی عنایت فرما تا بتوانیم برای دشمنان خود نیز خیر و برکت بخواهیم مناجات نامه مسعود علیشاه/منتخبی از مناجات نامه حضرت مسعود علیشاه صفائی پیر و مرشد کامل سلسله نعمت اللهی صفی علیشاهی صفائی #سلسله_نعمت_اللهی_صفی_علیشاهی_صفایی #مسعود_علیشاه_صفائی #خانقاه_صفایی #نعمت_اللهی_صفی_علیشاهی_صفایی #عرفان #عارف #خانقاه #مولانا #حقیقت #صفی_علیشاهی_صفایی #حافظ #نعمت_اللهی_صفایی #تصوف #طریقت #صفیعلیشاه #درویش #صفایی #ظهیرالدوله #رضا_علیشاه #مناجات_نامه #خاکسار #گنابادی #صوفی #مسعود_علیشاه _
🔴 ارعاب و خشونت خانوادهٔ روشن توسط نیروهای امنیتی به بهانهٔ تفتیش منزل  به گزارش خبرنگار #مجذوبان_نور؛ ساعت ۷:۳۰ صبح روز گذشته جمع کثیری از مأموران امنیتی به قصد #تفتیش خانهٔ #محمد_روشن از #دراویش #گنابادی روستای #محمودآباد #کوار که به تازگی دستگیر شده به طور #غیرقانونی به منزل وی وارد شده و بعد از تهدید و ارعاب خانوادهٔ روشن به تفتیش منزل پرداختند.

بنابر این گزارش؛ در جریان این #ارعاب و #تهدید، پدر سالمند و ناشنوای آقای روشن، دچار #حملهٔ_قلبی شده و به بیمارستان منتقل می‌شود.

گفتنی است موج بازداشت‌های غیرقانونی دراویش گنابادی در شهرهای مختلف ایران هر روز ابعاد تازه‌تری به خود می‌گیرد که برخی رفتارهای خشونت‌آمیز علیه خانواده‌های دستگیرشدگان بخشی از آنهاست.

#اخبار 
@MajzoobanNoor
🔴 ارعاب و خشونت خانوادهٔ روشن توسط نیروهای امنیتی به بهانهٔ تفتیش منزل به گزارش خبرنگار #مجذوبان_نور؛ ساعت ۷:۳۰ صبح روز گذشته جمع کثیری از مأموران امنیتی به قصد #تفتیش خانهٔ #محمد_روشن از #دراویش #گنابادی روستای #محمودآباد #کوار که به تازگی دستگیر شده به طور #غیرقانونی به منزل وی وارد شده و بعد از تهدید و ارعاب خانوادهٔ روشن به تفتیش منزل پرداختند. بنابر این گزارش؛ در جریان این #ارعاب و #تهدید، پدر سالمند و ناشنوای آقای روشن، دچار #حملهٔ_قلبی شده و به بیمارستان منتقل می‌شود. گفتنی است موج بازداشت‌های غیرقانونی دراویش گنابادی در شهرهای مختلف ایران هر روز ابعاد تازه‌تری به خود می‌گیرد که برخی رفتارهای خشونت‌آمیز علیه خانواده‌های دستگیرشدگان بخشی از آنهاست. #اخبار
ا 🔴 ارعاب و خشونت خانوادهٔ روشن توسط نیروهای امنیتی به بهانهٔ تفتیش منزل به گزارش خبرنگار #مجذوبان_نور؛ ساعت ۷:۳۰ صبح روز گذشته جمع کثیری از مأموران امنیتی به قصد #تفتیش خانهٔ #محمد_روشن از #دراویش #گنابادی روستای #محمودآباد #کوار که به تازگی دستگیر شده به طور #غیرقانونی به منزل وی وارد شده و بعد از تهدید و ارعاب خانوادهٔ روشن به تفتیش منزل پرداختند. بنابر این گزارش؛ در جریان این #ارعاب و #تهدید، پدر سالمند و ناشنوای آقای روشن، دچار #حملهٔ_قلبی شده و به بیمارستان منتقل می‌شود. گفتنی است موج بازداشت‌های غیرقانونی دراویش گنابادی در شهرهای مختلف ایران هر روز ابعاد تازه‌تری به خود می‌گیرد که برخی رفتارهای خشونت‌آمیز علیه خانواده‌های دستگیرشدگان بخشی از آنهاست. #اخبار
🔴 ارعاب و خشونت خانوادهٔ روشن توسط نیروهای امنیتی به بهانهٔ تفتیش منزل: به گزارش خبرنگار #مجذوبان_نور؛ ساعت ۷:۳۰ صبح روز گذشته جمع کثیری از مأموران امنیتی به قصد #تفتیش خانهٔ #محمد_روشن از #دراویش #گنابادی روستای #محمودآباد #کوار که به تازگی دستگیر شده به طور #غیرقانونی به منزل وی وارد شده و بعد از تهدید و ارعاب خانوادهٔ روشن به تفتیش منزل پرداختند. بنابر این گزارش؛ در جریان این #ارعاب و #تهدید، پدر سالمند و ناشنوای آقای روشن، دچار #حملهٔ_قلبی شده و به بیمارستان منتقل می‌شود. گفتنی است موج بازداشت‌های غیرقانونی دراویش گنابادی در شهرهای مختلف ایران هر روز ابعاد تازه‌تری به خود می‌گیرد که برخی رفتارهای خشونت‌آمیز علیه خانواده‌های دستگیرشدگان بخشی از آنهاست. #اخبار #مجذوبان_نور
🔴 ارعاب و خشونت خانوادهٔ روشن توسط نیروهای امنیتی به بهانهٔ تفتیش منزل به گزارش خبرنگار #مجذوبان_نور؛ ساعت ۷:۳۰ صبح روز گذشته جمع کثیری از مأموران امنیتی به قصد #تفتیش خانهٔ #محمد_روشن از #دراویش #گنابادی روستای #محمودآباد #کوار که به تازگی دستگیر شده به طور #غیرقانونی به منزل وی وارد شده و بعد از تهدید و ارعاب خانوادهٔ روشن به تفتیش منزل پرداختند. بنابر این گزارش؛ در جریان این #ارعاب و #تهدید، پدر سالمند و ناشنوای آقای روشن، دچار #حملهٔ_قلبی شده و به بیمارستان منتقل می‌شود. گفتنی است موج بازداشت‌های غیرقانونی دراویش گنابادی در شهرهای مختلف ایران هر روز ابعاد تازه‌تری به خود می‌گیرد که برخی رفتارهای خشونت‌آمیز علیه خانواده‌های دستگیرشدگان بخشی از آنهاست. #اخبار
🔴 ارعاب و خشونت خانوادهٔ روشن توسط نیروهای امنیتی به بهانهٔ تفتیش منزل به گزارش خبرنگار #مجذوبان_نور؛ ساعت ۷:۳۰ صبح روز گذشته جمع کثیری از مأموران امنیتی به قصد #تفتیش خانهٔ #محمد_روشن از #دراویش #گنابادی روستای #محمودآباد #کوار که به تازگی دستگیر شده به طور #غیرقانونی به منزل وی وارد شده و بعد از تهدید و ارعاب خانوادهٔ روشن به تفتیش منزل پرداختند. بنابر این گزارش؛ در جریان این #ارعاب و #تهدید، پدر سالمند و ناشنوای آقای روشن، دچار #حملهٔ_قلبی شده و به بیمارستان منتقل می‌شود. گفتنی است موج بازداشت‌های غیرقانونی دراویش گنابادی در شهرهای مختلف ایران هر روز ابعاد تازه‌تری به خود می‌گیرد که برخی رفتارهای خشونت‌آمیز علیه خانواده‌های دستگیرشدگان بخشی از آنهاست. #اخبار
درگیری مامورین گارد ویژه با دراویش #گنابادی که در مقابل زندان #اوین در اعتراض به بازداشت‌ چند تن از #دروایش #دانشجو تحصن کرده بودند.
گزارش صدا و سیما علیه فضای مجازی یادتونه؟ حالا یکی دیگه از اون افراد اومده پیش شاهین صمدپور افشاگری کرده "صدا وسیما تمام حرف های مارو سرو ته کرده"فیلم کامل در کانال زیر. #رشت #لاهیجان #شیرازیها #اصفهان #گنابادی #لرستان #همدان #مشهدی #بروجرد #کرمان #کرمانشاه #اسفراین #قوچان #سیستان_بلوچستان
نرم افزار کتابخانه من یک نرم افزار تحت سیستم عامل ویندوز است که کار کردن با آن آسان است. :جهت خرید نرم افزار به وبسایت زیر مراجعه کنید -. #نرم_افزار #گناباد #گنابادی #شاتل #اینترنت #اپلیکیشن #اپلیکیشن_کاربردی #کارا_سیستم #مشهد #کتابخانه #کتابخانه_من #کتاب #کتابدار #آسان #تهران #خراسان #کاراسیستم #سایت #بانک_اطلاعاتی #دیتا
🔴ادامه تحصن دراویش گنابادی مقابل زندان اوین 👈متحد جان‌های شیران خداست 👈«یا آزادشان کنید یا ما را هم زندانی کنید» ✅ #تکان_بخورید_تکانتان_میدهند! #همبستگی #عشق #ایران #تصوف #درویش #صوفیه #درویشان #گنابادی
🔴ادامه تحصن دراویش گنابادی مقابل زندان اوین 👈متحد جان‌های شیران خداست 👈«یا آزادشان کنید یا ما را هم زندانی کنید» ✅ #تکان_بخورید_تکانتان_میدهند! #همبستگی #عشق #ایران #تصوف #درویش #صوفیه #درویشان #گنابادی
🔴ادامه تحصن دراویش گنابادی مقابل زندان اوین 👈متحد جان‌های شیران خداست 👈«یا آزادشان کنید یا ما را هم زندانی کنید» ✅ #تکان_بخورید_تکانتان_میدهند! #همبستگی #عشق #ایران #تصوف #درویش #صوفیه #درویشان #گنابادی
سیگار هم  سیگارهای قدیم مثل بهمنی که خونین شد ...
جواب نمی دهد دودش رقصش تکار دردهای گذشته من است
#مصطفی_بشکال 
#بهمن#دل#خونین#تظاهرات_سراسری 
#مردم#اتحاد#همدلی#زندان_اوین#گنابادی
@mostafabeshkal
 @mostafabeshkal
@mostafabeshkal
@mostafabeshkal
@mostafabeshkal
#folow 
#tag
#laak 
_________________________________________________
#شعر#سکوت#ادبیات#دلنوشته
سیگار هم سیگارهای قدیم مثل بهمنی که خونین شد ... جواب نمی دهد دودش رقصش تکار دردهای گذشته من است #مصطفی_بشکال #بهمن #دل #خونین #تظاهرات_سراسری #مردم #اتحاد #همدلی #زندان_اوین #گنابادی # _ #شعر #سکوت #ادبیات #دلنوشته