سخنان مرموز. هر روز دو پست Profile Image - @persianrune

صفحه اينستاگرام سخنان مرموز. هر روز دو پست (@persianrune)

1053 پست

6k دنبال کننده

3 دنبال شونده

loading...
لایک و کامنت یادتون نره تربیت ۱۰ قسمت دارد کہ ۹ قسمتش بہ عهدۂ مادر است و یک قسمتِ باقیمانده کہ از همہ مهمتر است بہ عهدۂ پدر است و آن این است کہ مرد بہ زن توجہِ کامل داشتہ باشد
لایک و کامنت یادتون نره بہ حرمتِ نان و نمکے کہ با هم خوردیم نان را تو ببر کہ راهت بلند است و طاقتت کوتاه ، نمک را بگذار براے من میخواهم این زخم تا همیشہ زنده بماند #سخن_روز #سخن_زیبا #عکس_نوشته ⁧‫ #سخن_مرموز‬⁩ ⁧‫ #عاشقانه‬⁩ #عشق #عاشق #خوشبختی‬⁩ #دیالوگهای_ماندگار #متن_زیبا #عارفانه #جملات_ناب #جملات_زیبا #انسانها #آدمها #احساسی #جملات_به_یاد_ماندنی #تکست #زندگی #زخم #کوتاه #زنده #همیشه #حرمت #نان #نمک #هم #راهت #بلند #طاقت
لایک و کامنت یادتون نره روزے زنے از یک حقوقدان پرسید : تا کے میخواهید بہ مردان اجازه دهید کہ زنِ دوم بگیرند ؟ حقوقدان گفت : تا زمانے کہ زنان یاد بگیرند زنِ دومِ هیچ مردے نشوند #زنان #یاد #عکس_نوشته ⁧‫ #سخن_مرموز‬⁩ ⁧‫ #عاشقانه‬⁩ #عشق #عاشق #خوشبختی‬⁩ #دیالوگهای_ماندگار #متن_زیبا #مردی #روزی #زنی #انسانها #آدمها #احساسی #جملات_به_یاد_ماندنی #تکست #زندگی #پستای_قبلم_ببین_خوشت_اومد_فالو_کن #نوشته_خاص #حرف_دل #زیبا #مردان #اجازه #زن_دوم #حقوقدان #زمانی #حرف #جذاب
لایک و کامنت یادتون نره خودت را جاےِ زنے بگذار کہ بہ وقتِ پریشانےِ یک رابطہ بلند مےگوید : همۂ مردها مثلِ هم اند ؛ دلگیر نشو اگر از کسے ضربہ میخوردے کہ برایت جاےِ همہ بود تو هم همین را میگفتے #پریشانی #رابطه #عکس_نوشته ⁧‫ #سخن_مرموز‬⁩ ⁧‫ #عاشقانه‬⁩ #عشق #عاشق #خوشبختی‬⁩ #دیالوگهای_ماندگار #متن_زیبا #عارفانه #جملات_ناب #جملات_زیبا #انسانها #آدمها #احساسی #جملات_به_یاد_ماندنی #تکست #زندگی #پستای_قبلم_ببین_خوشت_اومد_فالو_کن #نوشته_خاص #حرف_دل #زیبا #دلگیر #زنی #مردها #ضربه #همه #تو #جذاب
لایک و کامنت یادتون نره بہ شوخے بہ یکے از دوستانم گفتم : من ۲۲ ساعتِ متوالے خوابیده ام گفت : بدونِ غذا ؟ همین سخن را بہ دوستِ دیگرم گفتم گفت : بدونِ نماز ؟ و اینگونہ خداےِ هر کس را شناختم #سخن_روز #سخن_زیبا #عکس_نوشته ⁧‫ #سخن_مرموز‬⁩ ⁧‫ #عاشقانه‬⁩ #عشق #عاشق #خوشبختی‬⁩ #دیالوگهای_ماندگار #متن_زیبا #عارفانه #جملات_ناب #جملات_زیبا #انسانها #آدمها #احساسی #جملات_به_یاد_ماندنی #تکست #زندگی #دوستانم #شوخی #حرف_دل #زیبا #شناختم #ساعت #دائم #متوالی #غذا #نماز #شهید_چمران
لایک و کامنت یادتون نره قطارے سمتِ خدا میرفت همۂ مردم سوار شدند ، وقتے بہ بهشت رسید همہ پیاده شدند ؛ یادشان رفت مقصد خدا بود نہ بهشت ؛ هیچگاه هدف را فراموش نکنید #سوار #پیاده #مقصد ⁧‫ #سخن_مرموز‬⁩ ⁧‫ #عاشقانه‬⁩ #عشق #عاشق #خوشبختی‬⁩ #دیالوگهای_ماندگار #متن_زیبا #عارفانه #جملات_ناب #جملات_زیبا #انسانها #آدمها #احساسی #جملات_به_یاد_ماندنی #تکست #زندگی #پستای_قبلم_ببین_خوشت_اومد_فالو_کن #نوشته_خاص #حرف_دل #زیبا #بهشت #قطار #خدا #سمت #مردم #حرف #جذاب